culpa moralã a încãlcãrii deontologiei. Numai cã, din cauza pletorii de „jurnaliºti“ – apãruþi ca ciupercile dupã ploaie ºi, din pãcate, în cele mai multe cazuri, de o inculturã vastã ºi o imoralitate pe mãsurã – ºi de reviste ºi bloguri on line, este greu sã depistezi sursele iniþiale, originale, ale materialelor plagiate. În ceea ce mã priveºte, eu am avut prioritatea absolutã în lansarea documentatã inedit a unui subiect de mare importanþã istoricã ºi politicã: (re)acoperirea cu ciment a inscripþiei BUDAPESTA de pe arcada Arcului de Triumf. Mascarea cu ciment reprezintã nu numai o culpã penalã cvasi-obiºnuitã, care ar intra doar sub incidenþa articolelor 319 ºi 360 din Codul Penal ºi a art. 54 din Legea nr. 422/2001, ci, dupã cum am relevat, constituie crima cea mai gravã, prin circumscrierea juridicã a acestei fapte penale: am indicat art. 155-156 ºi 163 din Codul Penal ºi art. 3 al Legii nr. 51/1991 privind siguranþa naþionalã, referitoare la trãdarea prin ajutarea inamicului, pe timp de pace sau rãzboi. În aceastã speþã, trebuie sã se aplice, într-adevãr, situaþia de rãzboi deoarece, în realitate, România este în rãzboi informativdin pãcate, defensivcu Ungaria, încã de la semnarea, la 4 iunie 1920, a Tratatului de la Trianon. ªi, mai mult, întrucît este vorba de re-acoperirea cu ciment a inscripþiei, fapta constituie o recidivã, reprehensibilã în cel mai înalt grad.

În rezumat, în studiul Dictatul de la Viena redictat de Ungaria, via U.D.M.R. – publicat, ca Scrisoare deschisã, în 4 septembrie 2011, pe Altermedia –, am demonstrat cã, de la Tratatul de la Trianon ºi pînã azi, Ungaria, atît în mod direct, cît ºi cu ajutorul U.D.M.R., a practicat, consecvent, aceeaºi politicã revanºardã, revizionistã ºi de incitare a maghiarilor ºi maghiarizaþilor din România la secesiune teritorialã în vederea alipirii, ulterioare, a Transilvaniei la Ungaria, aºa cum fusese situaþia în vremea defunctului Imperiu Austro-ungar, pe cale de a fi resuscitat ca „Al Patrulea Reich“! Una dintre consecinþele acestei politici revanºarde este acoperirea cu ciment a inscripþiei BUDAPESTA de pe Arcul de Triumf – din cauza slugãrniciei ºi atitudinii trãdãtoare a guvernanþilor români! Scrisoarea deschisã a fost depusã la Administraþia prezidenþialã cu nr. 14222/5 sept. 2011, la Ministerul Apãrãrii Naþionale cu nr. 26738/6 sept. 2011 ºi la Primãria Capitalei cu nr. 1026536/6 sept. 2011 (cf. facsimilul). Articolul a fost publicat, aproape simultan, în mai multe reviste electronice – în Curentul Internaþional, Naþiunea, Neamul Românesc, Necenzurat etc. – ºi pe bloguri – Rapcea.ro , de ex., – ºi a fost republicat sau semnalat, din propria iniþiativã a blogerilor, pe diverse site-uri – Octavpelin, Trezirea la Realitate etc. L-am trimis, însã, prin e-mail, ºi altor publicaþii on line importante, care, evident, nu l-au publicat, el fiind, totuºi, cunoscut în respectivele redacþii. Dupã ce am aºteptat sã primesc rãspuns de la cele trei autoritãþi ale statului cãrora le adresasem Scrisoarea deschisã, prin registraturã ºi, simultan, prin internet, am demonstrat – în studiul complementar Victoria Ungariei asupra României pe Arcul de Triumf, publicat pe Altermedia – cum muºamalizeazã ele fapta penalã, de care erau vinovate direct, cel puþin prin inacþiune, prin ignorarea faptului: pentru cã nu se putea ca aceste autoritãþi sã nu fi aflat de profanarea Arcului de Triumf, pînã ca eu sã le fi adus la cunoºtinþã aceastã crimã. Acest al doilea articol a fost, de asemenea, publicat, simultan, în Curentul Internaþional, Necenzurat, Naþiunea, Semãnãtorul, fiind, la fel, semnalat pe multe site-uri. În acest studiu, chiar îl citasem pe scientistul Derek J. De Solla Price, care formulase o veritabilã axiomã: pentru a-þi asigura paternitatea ideilor, trebuie sã le difuzezi cît mai mult, spre a fi cunoscute de cît mai mulþi cititori; dintre aceºtia se vor gãsi cîþiva care-þi vor semnala plagierea de cãtre alþii a articolelor sau mãcar a ideilor tale. Axioma scientistului De Solla Price s-a verificat în cazul meu: cîþiva cititori mi-au indicat unele materiale ale cãror autori mi-au plagiat ideile ºi acþiunile mele privind blasfemia de pe Arcul de Triumf: evident, fãrã sã mã citeze ca iniþiator al semnalãrii documentate a faptului ºi al apelului la autoritãþi pentru înlãturarea acoperirii cu ciment a inscripþiei BUDAPESTA de pe Arcul de Triumf ºi, cu necesitate, a pedepsirii autorilor. E-adevãrat, semnalarea fusese fãcutã iniþial, ca fapt divers – prin 2010 –, de cãtre comisarul Florin ªinca, precum relevã Stelian Tãnase ºi Victor Roncea, ºi de cãtre fotoreporterul Dragoº Savu, cum atestã Nicolae N. Tomoniu. Dar semnalarea documentatã ºi apelul la autoritãþile competente ºi, totodatã, vinovate de producerea ºi ignorarea profanãrii Arcului de Triumf, în vederea înlãturãrii ei ºi a pedepsirii vinovaþilor îmi aparþineau ca prior in tempus. ªi acum intervine plagiatul: fenomen rãspîndit, ca o molimã, în aceºti ani. Un individ de la publicaþia electronicã ziuanews.ro, Alex Puiu, a publicat, în 6 aprilie a.c. – deci, la opt luni dupã mine –, compilaþia UDMR profaneazã Arcul de Triumf, care are acest supratitlu, «Inscripþia “Budapesta” de pe arcada Arcului de Triumf, (sic) modificã Istoria Românilor», supratitlu în care, vorba aceea, spune, la „douã vorbe, trei prostii“, deoarece: 1) pune virgula între subiect ºi predicat; 2) inscripþia „Budapesta“ nu „modificã Istoria Românilor“, ci, dimpotrivã, o consemneazã fidel; 3) doar mascarea inscripþiei BUDAPESTA „modificã“ Istoria, în sensul cã o „falsificã“ – cuvînt pe care trebuia, în mod corect, sã-l foloseascã, dacã ar fi ºtiut limba românã. În maculatura sa, agramatul Alex Puiu pretinde cã el ºi revista la care lucreazã au apelat – se subînþelege, primii – la autoritãþi pentru înlãturarea prejudiciului adus! Evident, nu mã citeazã pe nicãieri, deºi dã cîteva citate din articolul meu „Victoria Ungariei asupra României…“. Dar, ca un agramat „care este“, debiteazã ºi alte inepþii: «ZIUAnews solicitã autoritãþilor sã lãmureascã aceastã delicatã (sic) problemã ºi sã restabileascã dorinþa înaintaºilor noºtri, care, în 1936, au considerat cã înfrângerea armatelor comuniste din anul 1919 a reprezentat un rãzboi legitim al þãrii, o victorie a armatei române [corect: „Armatei Române“– n.n., V.I.Z.] ºi un moment crucial în istoria noastrã. Reamintim cititorilor ZIUAnews cã aceeaºi inscripþie “Budapesta” a fost îndepãrtatã de comuniºti, în primii ani de stalinism românesc [expresia „stalinism românesc“ este la fel de imbecilã ca expresia „ceferiºtii sovietici“, des uzitatã în presa proletcultistã – n.n., V.I.Z.]. Cu toate acestea, cadrele din C.C. al P.M.R. au decis, în 1953 – anul morþii lui Stalin -, sã repunã în drepturi (s.n. – V.I.Z.) fila de istorie ruptã de un regim comunist într-un fel îndreptãþit sã ºteargã din memoria colectivã un moment deloc favorabil bolºevismului – înfrângerea lui Bela Kun». Ce înþelegeþi din aceste tîmpenii, care se bat cap în cap? Cã, „în primii ani de stalinism românesc“ – adicã în intervalul 1945-1952 – «aceeaºi inscripþie “Budapesta” a fost îndepãrtatã de comuniºti» – adicã, chipurile, ar fi fost, ca acum, acoperitã cu ciment, iar în 1953 – anul morþii lui Stalin, la 5 martie – „au decis sã repunã în drepturi fila de istorie ruptã“; adicã ar fi refãcut (?!) inscripþia originalã „BUDAPESTA“ – „fila de istorie ruptã de un regim comunist într-un fel îndreptãþit sã ºteargã din memoria colectivã un moment deloc favorabil bolºevismului“: adicã liderii regimului comunist, deºi erau îndreptãþiþi sã ºteargã inscripþia „BUDAPESTA“ – care semnifica înfrîngerea jüden-bolºevicului Bela Kun – au refãcut inscripþia originalã „BUDAPESTA“! Acest Alex Puiu este atît de imbecil, de incult ºi de ilogic încît crede cã dacã Stalin a murit în 1953, atunci jüden-comuniºtii (citeºte: jidan-comuniºtii) – care, în totalitatea lor, erau antiromâni ºi au rãmas antiromâni pînã azi! – ar fi trecut la sentimente mai bune – adicã proromâneºti – ºi, imediat, „au decis (…) sã repunã în drepturi“ inscripþia „BUDAPESTA“: anume, sã scoatã cimentul de pe ea, refãcînd-o în forma originalã! Adicã individul, de o prostie ºi o ignoranþã patente, nu a auzit de Raportul lui Hruºciov, din 1956, care condamna stalinismul (Hruºciov însuºi fiind un exponent al stalinismului!) – stalinism care, la noi, a durat pînã în 1964, cînd au fost eliberaþi deþinuþii politici ºi s-a lansat Declaraþia din aprilie, eminamente antisovieticã! ªi aceasta doar la vîrful ierarhiei politice, cãci, la nivelele subordonate, stalinismul a durat pînã în 1989! Vedeþi ce încurcãturã de maþe are Alex Puiu ãsta în cap? NU este în stare nici sã mã plagieze corect, deºi, în articolul „Victoria Ungariei asupra României pe Arcul de Triumf“, eu postasem facsimilul cu rãspunsul farsorului Ioan Cherecheº, director la Ministerul Culturii, în care se precizeazã: „…inscripþia BUDAPESTA a fost ºtearsã tot în 1953, din dispoziþia C.C. al P.C.R.“!!! Dar din bãlmãjelile lui Alex Puiu reiese invers, cã în 1953 inscripþia BUDAPESTA ar fi fost refãcutã (!) ºi ar fi existat „dupã unii, pînã în 2005, iar, dupã alþii, pînã în 2008“, dupã care ar fi fost reacoperitã cu ciment! Dar chiar din faptul cã el se referã la ambele „variante“ reiese cã mai fuseserã ºi alþii care s-au referit la problemã, despre care el ºtie, dar nu-i aminteºte – deºi ar fi trebuit, dacã ar fi fost cinstit, dacã ar fi respectat deontologia. Atunci, cum vrea sã aparã, aºa, din senin, el ºi Ziuanews ca primii care „au cerut autoritãþilor“ sã înlãture trãdarea de pe Arcul de Triumf? Gunoiul ziaristic al lui Alex Puiu a fost preluat ºi de ziarul Tricolorul, din 12 aprilie a.c.; a fost preluat ad literram, integral ºi necritic; ba i s-a fãcut o criticã, totuºi: în supratitlul agramat «Inscripþia “Budapesta” de pe arcada Arcului de Triumf[,] modificã Istoria Românilor», d-l Corneliu Vadim Tudor a introdus virgula dupã cuvîntul “Budapesta”, ca sã elimine greºeala elementarã comisã prin punerea virgulei între subiect (inscripþia) ºi predicat (modificã), adicã înainte de „modificã“ – deºi era mai simplu ºi, totodatã, realmente corect, doar sã scoatã virgula de dupã „Triumf“. Dar C. V. Tudor nu a remarcat – el sau redactorul care a preluat porcãria lui Alex Puiu – greºeala ºi mai gravã, contradicþia de naturã logicã ºi semanticã, dintre subiectul ºi predicatul titlului, analizatã mai sus, la punctele (2) ºi (3). Eu i-am trimis d-lui Corneliu Vadim Tudor o replicã, în care-i semnalam plagiatul comis de acest gargaragiu de presã ºi-l rugam sã facã precizarea cuvenitã, dar nu a publicat-o; poate o publicã, acum, pe aceasta. La fel ca plagiatorul Alex Puiu se exprimã ºi o „fãtucã“ de la Adevãrul, Diana Toea, în fãcãtura «INCREDIBIL Cum au ºters autoritãþile istoria românilor, „de dragul“ ungurimii. Ce victorie importantã a Armatei a fost eliminatã de pe Arcul de Triumf FOTOLGALERIE», din 2 oct. a.c. – care, dupã cum vedeþi, are greºeli ºi în titlu: ce e aia „FOTOLGALERIE“?; nici mãcar din titlul cu verzale nu sunt în stare sã elimine greºelile! Mizeria „ciumpalacei“ Diana Toea nu este, de fapt, decît o reluare a inepþiilor lui Alex Puiu, cu unele înflorituri de stil, ca sã parã „originalã“. Iatã ce scrie individa, fãrã sã o doarã capul: «Plãcuþa comemorativã a avut un destin tumultuos, cu atât mai mult cu cât acelaºi basorelief „Budapesta“ a fost zidit (sic) în primii ani de comunism românesc ºi reabilitat în 1953, anul morþii lui Stalin» (s.n. – V.I.Z.). Dupã mintea ei gãunoasã ca un ºvaiþer, expresia „plãcuþa comemorativã“ este echivalentã – prin atributul „acelaºi“ – cu «basorelieful „Budapesta“», iar adverbul „zidit“ este sinonim cu „reabilitat“, ceea ce atestã cã îi lipsesc – ca ºi lui Alex Puiu – inclusiv proprietatea termenilor ºi coerenþa logicã; apoi, faptul cã repetã ºi ea, papagaliceºte, sintagma „anul morþii lui Stalin“ atestã, categoric, plagierea textului plagiatorului Alex Puiu. Dar, cum ameþita Diana Toea nu este în stare, nici ea, sã plagieze corect, evident cã nu este în stare sã gîndeascã nici cît negru sub unghie ºi, ca atare, scrie cu mînuþa ei cã «basorelieful „Budapesta“» ar fi fost „reabilitat în 1953“; adicã tocmai în anul cînd, de fapt, inscripþia BUDAPESTA – care nu este doar o „plãcuþã comemorativã“, cum crede toanta – a fost acoperitã cu ciment!!! Altã ticãloºie a Dianei Toea rezidã în faptul cã indicã drept sursã a „fotolgaleriei“ site-ul www.stelian-tanase.ro, deºi acolo nu existã nici o fotografie a Arcului de Triumf, iar fotografiile publicate de ea sunt fãcute de mine , în 10 ianuarie 2012 (cf. http://www.samanatorul.ro/revista/samanatorul_nr_1-ianuarie-2012.pdf) ºi postate doar în articolul „Victoria Ungariei asupra României…“, dupã cum se vede inclusiv în revista Semãnãtorul, nr. 1, ianuarie 2012, pag. 8-9, ºi dupã cum atestã, expressis verbis,  d-l Nicolae N. Tomoniu, directorul revistelor Semãnãtorul, cãruia îi mulþumesc, pe aceastã cale, pentru amabilitatea de a-mi publica articolele ºi, totodatã, îl felicit pentru patriotismul manifest ºi pentru curajul civic dovedit. Apoi, în Adevãrul din 3 oct. a.c., adicã a doua zi, probabil ca sã nu uite ceea ce scrisese în ziua anterioarã, ºi ca sã umfle „mangoþi“ mai mulþi de la ziar ºi sã-ºi mãreascã „palmaresul“, „fãtuca“ mai execreazã aceeaºi maculaturã în altã formã ºi sub alt titlu: „Administraþia Oprescu dã vina pe primarul din ’53 pentru ºtergerea unei file de istorie de pe Arcul de Triumf FOTOGALERIE“. ªi cum prostia este starea ei imanentã, desigur cã, în subtitlul în care îºi autociteazã titlul articolului din ziua precedentã, se pãstreazã „fotolgaleria“. ªi, fireºte, nu mai þine minte cã, în 2 oct., a scris «basorelieful „Budapesta“ a fost (…) reabilitat în 1953, anul morþii lui Stalin», iar a doua zi, 3 oct., precizeazã în titlu ºi în text: „Administraþia Oprescu dã vina pe primarul din ’53 pentru ºtergerea unei file de istorie…“! Adicã a uitat azi ceea ce a scris ieri! O altã dovadã a faptului cã Diana Toea l-a plagiat pe Alex Puiu – care, la rîndul sãu, mã plagiase pe mine! – o atestã folosirea repetatã, în titlu ºi în text, a cliºeului „o filã de istorie“, care se regãseºte ºi în bãlmãjeala lui Alex Puiu, în subtitlul „O filã de istorie româneascã, astupatã cu ciment“! Dacã aceºti doi plagiatori ordinari ar fi citit cu atenþie al doilea studiu, „Victoria Ungariei asupra României pe Arcul de Triumf“, ar fi remarcat cã eu am amendat presupunerile mele din articolul iniþial, „Dictatul de la Viena redictat de Ungaria, via U.D.M.R.“, ºi am relevat cã acoperirea cu ciment a inscripþiei BUDAPESTA se comisese în 2005, indicînd ºi mai multe link-uri de filme, existente pe YouTube. Ca sã se mai cultive aceºti doi scribi neisprãviþi, precizez cã acoperirea cu ciment a inscripþiei BUDAPESTA se comisese abia în 1953 – ºi nu „în primii ani de stalinism românesc“, ca sã fi fost „reabilitatã în 1953“, cum pretinde ageamiul Alex Puiu ºi repetã psitacista Diana Toea –, ºi a durat cel puþin pînã în 1964, aºa cum se poate vedea, de la minutul 4 ºi 39 sec pînã la minutul 4 ºi 43 sec, în filmul fãcut, în 1964, de British Pathé: http://www.britishpathe.com/video/rumania! Abia dupã preluarea puterii de cãtre Nicolae Ceauºescu s-a refãcut inscripþia originalã, care a durat cel puþin pînã în 2000, poate pînã în 2004! În mod cert, însã, între 1968-1990, inscripþia BUDAPESTA exista în forma sa originalã, neacoperitã cu ciment! Oricum, primarul Sorin Oprescu trebuie sã depisteze data cînd a fost reacoperitã ºi sã dea seamã pentru faptul cã, deºi ºtie, din 2006, cã a preluat Arcul de Triumf cu inscripþia BUDAPESTA profanatã, nu a fãcut nimic pentru a înlãtura blasfemia ºi a-i pedepsi pe criminali.

Dincolo de nemulþumirea – întemeiatã – pe care mi-o produce furtul ordinar al ideilor ºi acþiunilor mele, plagiatul comis de aceºti doi paraziþi de presã are, totuºi, cîteva pãrþi pozitive: 1) se rãspîndeºte printre cititori ºtirea despre infamia comisã de U.D.M.R.-iºti ºi muºamalizatã de guvernanþi prin falsificarea Istoriei Naþionale pe Arcul de Triumf; 2) informaþiile lizibile conþinute au fost preluate, sumar ºi selectiv, în alte materiale, precum „Budapesta pe Arcul de Triumf. Kelemen Hunor, un ministru antiromân ºi total incompetent“, pe www.agentia.org; „Incredibil! Primaria Bucuresti a sters basorefieful Budapesta de pe Arcul de Triumf. A disparut victoria Armatei Romane din capitala Ungariei in 1919“, pe www.ancheteonline.ro; «Cum au ºters autoritãþile cuvântul “Budapesta” de pe Arcul de Triumf “de dragul” maghiarilor», pe www.evz.ro; ºi 3) printre prostiile debitate de cãtre cei doi în dejecþiile lor, s-au vehiculat ºi informaþii corecte, care confirmã opinia mea referitoare la muºamalizarea de cãtre autoritãþi a acþiunii trãdãtoare de pe Arcul de Triumf, comisã de guvernanþi – tãinuire care constituie „infracþiune în formã continuatã“, cum stipuleazã legea penalã! De aceea am ºi renunþat sã le intentez celor doi condeieri nãtîngi un proces penal pentru plagiat. Aºadar, trãdãtorii de Neam ºi Þarã de la Preºedinþie, de la Ministerul Apãrãrii Naþionale – precum ignobilul general-mr. (r.) Mihail E. Ionescu –, de la Primãria Generalã – precum ipocritul primar „independent“ dr. Sorin Oprescu –, de la Ministerul Culturii – ca farsorul Ioan Daniel Cherecheº, ca fascistul Hunor Kelemen ºi alþi antiromâni mai vizibili sau mai camuflaþi, toþi aceºti trãdãtori, deci, nu mai au nici o scuzã cã nu au citit avertismentele mele, sau cã nu m-aº fi exprimat eu mai citeþ, sau cã „problema excede competenþele Ministerului Apãrãrii Naþionale“ – cum scria acest general (r.) Mihail E. Ionescu, care ar trebui degradat ºi bãgat la puºcãrie „cu celeritate“, fiind printre cei mai vinovaþi, întrucît e „cult în cap“. Oricum, ºefii autoritãþilor cãrora m-am adresat – preºedintele Traian Bãsescu, ministrul Gabriel Oprea ºi primarul Sorin Oprescu –, chiar dacã cele douã studii ale mele nu au ajuns la ei personal, au aflat despre ele din Buletinele informative realizate special pentru ei de cãtre Serviciile Secrete, care monitorizeazã informaþiile referitoare la ei. Ei bine, iatã cã, în micimea lor intelectualã ºi moralã – probabil cã nici nu au auzit de deontologie –, aceºti plagiatori mai agitã ºi ei lucrurile în faþa autoritãþilor vinovate, iar cititorii mai aflã cîte ceva. În mod deosebit, trebuie sã-i mulþumesc distinsului ziarist Victor Roncea, pentru cã a indicat în mod expres studiile mele, în materialul „Dovada ca Basescu, Comandant Suprem al Fortelor Armate, Oprescu, Primar General al Capitalei si Oprea, Ministrul Apararii, au stiut din 2011 de stergerea BUDAPESTEI de pe Arcul de Triumf si nu au facut nimic. Sesizarea unui colonel (r) SRI“. Mai mult, pe baza celor douã studii ale mele, curajosul patriot Victor Roncea a trecut la o acþiune viguroasã: „Plangere Penala in Cazul Arcul de Triumf, pe adresa Primariei Capitalei, Oficiului pentru Monumente Istorice si a Ministerului Culturii. Administratia Prezidentiala si autoritatile Romaniei au fost sesizate oficial inca din iunie 2011 de catre un ofiter in rezerva al SRI“. Plîngerea penalã a fost republicatã de d-l avocat Mihai Rapcea ºi de neînfricatul român Dan Tãnasã – hãrþuit în procese de maghiarizaþii din Covasna. Demersul este bun, mã gîndisem ºi eu la el, de aceea apelasem la F.A.C.I.A.S. –  într-o ºedinþã comunã organizatã de conducerea S.C.M.D., în 14 septembrie 2011, la Palatul Parlamentului – pentru a mã sprijini în deschiderea unui proces penal contra Guvernului, a Primãriei Capitalei ºi a Preºedinþiei – aºa cum am relevat în comentariul meu din Curentul Internaþional.  Dar, pentru cã ºtim în slujba cui este Parchetul, nu trebuie sã ne aºteptãm la rezolvarea promptã ºi completã: refacerea imediatã a inscripþiei originale de pe Arcul de Triumf ºi condamnarea vinovaþilor! Îi urez deplin succes d-lui Victor Roncea ºi îi voi acorda tot sprijinul în acest proces penal, în cazul cînd nu voi intenta, ºi eu, altele contra autoritãþilor vinovate. Apelez, pe aceastã cale, la avocaþi patrioþi, competenþi ºi curajoºi care sã mã apere în eventualul proces penal pe care li-l voi intenta trãdãtorilor. 8 octombrie 2012

Colonel (r.) Vasile I. Zãrnescu

]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer