La data de 29 noiembrie 2013, la Arad, domnul Petre Costea ºi-a anunþat intenþia de a candida ca independent la alegerile europarlamentare din 2014. Într-un cadru format din membrii ai familiei, prieteni apropiaþi ºi colaboratori ai domniei sale, Petre Costea a prezentat succint motivaþiile pentru candidatura sa, precum ºi principalele teme pe care le va aborda în campanie. Temele majore pe care le voi urmãri sunt promovarea unei culturi pro viaþã, pro familie, a unui mediu economic favorabil micilor întreprinzãtori, stimularea creãrii de locuri de muncã ºi reafirmarea rolului pe care România trebuie sã ºi-l asume, ca naþiune preponderent creºtinã, în spaþiul european. Va fi o campanie atipicã, construitã pe o platformã electoralã fundamentatã pe valorile democraþiei creºtine, a subliniat candidatul Petre Costea la conferinþa de anunþare a intenþiei de depunere a candidaturii, eveniment la care au fost prezenþi ºi lideri religioºi din diverse confesiuni creºtine din Arad, Timiºoara ºi Statele Unite ale Americii. Reacþia audienþei a fost pozitivã, iniþiativa fiind perceputã ca un demers de bun augur, necesar reabilitãrii imaginii României ºi reafirmãrii valorilor creºtine, valori care au stat la baza proiectului comunitar european, dar care în ultima perioadã tind sã fie considerate marginale, în ciuda faptului cã ele au reprezentat baza moralã ºi culturalã pe care s-a clãdit civilizaþia europeanã. Calitãþile care îl recomandã pentru misiunea de a reprezenta cetãþenii României în Parlamentul European þin în primul rând de caracterul ºi probitatea moralã a candidatului, dovedite de-a lungul unei vieþi puse în slujba semenilor, dar ºi de cariera profesionalã ºi pregãtirea academicã a domnului Petre Costea, de dimensiunea intelectualã ºi de competenþele dobândite de acesta pe parcursul unei vieþi profesionale dense. Viaþa domnului Petre Costea este povestea unui român care a luptat consecvent pentru valorile în care a crezut ºi care motivat fiind de aceste valori a reuºit sã devinã un om de succes în Statele Unite ale Americii, fãrã însã a renunþa la identitatea româneascã, pe care ºi-a asumat-o mereu. De peste 21 ani, Petre Costea profeseazã avocatura în Houston, Texas, în drept civil ºi dreptul muncii. În calitate de avocat, a înregistrat rezultate notabile în ciuda faptului cã ºi-a desfãºurat întreaga activitate profesionalã într-o limbã diferitã de limba maternã, dupa ce, la varsta de 21 ani, a pãrãsit România aflatã sub un regim totalitar comunist, pe motive de persecuþie politicã. A plecat din România forþat de împrejurãri, dar a pãstrat mereu contactul cu þara care l-a plãmãdit, fiind familiarizat cu realitãþile societãþii româneºti. Deºi la momentul revoluþiei din 1989 era la Johannesburg, Africa de Sud pentru un an de profesorat la Universitatea Witwatersrand, vestea începerii unei revoluþii acasã l-a mobilizat sã vinã de urgenþã în România, astfel cã în decembrie ’89 s-a alãturat protestatarilor în stradã, participând la revoluþia de la Arad. Dupã cãderea regimului totalitar comunist a revenit în þarã ori de câte ori a avut posibilitatea, cel puþin o datã pe an ºi chiar mai des, fiind la curent cu evoluþia vieþii publice româneºti. Nãscut în Bihor, Petre Costea profeseazã avocatura în Houston, Texas în drept civil ºi dreptul muncii. Dupã absolvirea liceului în Arad, în 1978 Petre Costea a plecat în Statele Unite ca refugiat, dobândind cetãþenia americanã în 1985. A fost educat în universitãþi prestigioase ale Americii. De la St. Mary’s University în San Antonio a obþinut douã diplome universitare, una în ºtiinþe politice ºi una în relaþii internaþionale. ªi-a continuat studiile la Fletcher School of Law and Diplomacy din Boston de unde a obþinut un masterat în drept internaþional ºi un doctorat în diplomaþie. A obþinut de asemenea un masterat în strategie internaþionalã ºi controlul armamentului la Institute of High International Studies din Geneva, Elvetia. În 1990 i s-a acordat titlul de Juris Doctor la University of Houston, Texas. De-a lungul anilor Petre Costea a studiat ºi ºtiinþe economice. Din 1991 Petre Costea practicã avocatura, fiind licenþiat de Baroul Avocaþilor din Statul Texas, de Tribunalul Suprem al Statului Texas, ºi de Tribunalul Suprem al SUA. Înainte de avocaturã, Petre Costea a fost lector universitar la St. Mary’s University în San Antonio, Houston Community College ºi University of Houston în Houston, iar în 1989, timp de un an, a fost lector universitar la University of the Witwatersrand în Johannesburg, Africa de Sud. A publicat diverse opinii în cotidiene din Statele Unite, iar în anii studenþiei a scris pentru Geneva News & World Report. Petre Costea se identificã cu valorile tradiþionale, pro familie si pro viaþã, pentru care pledeazã în Statele Unite, Romania, în structurile europene ºi la Organizaþia Naþiunilor Unite. Hobby-ul lui principal este alergatul ºi cãlãtoriile în þãrile mai puþin vizitate ale lumii. În decembrie 2012 a escaladat Kilimanjaro. Persoana de contact: Adrian Petrice, director de campanie. (email: independenteuroparlamentare@gmail.com, tel: 0740 167 807)]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer