ªefii Jandarmeriei Române sunt foºti ofiþeri de Securitate!
Foto: Timi ªlicaru
Brutalitatea intervenþiilor jandarmilor în Piaþa Universitãþii, legãturile strânse cu PDL nu sunt deloc întâmplãtoare. Jandarmeria românã este condusã la vârf de doi foºti ofiþeri de Securitate. Foºti securiºti, numiþi în 2011 la conducerea Jandarmeriei Inspectorul general al Jandarmeriei Române, colonelul Costel Gavrilã, ºi ºeful Statului Major al Jandarmeriei, colonelul Adrian Faur, sunt foºti ofiþeri de Securitate. În CV-ul celor doi apare informaþia mincinoasã cã ar fi absolvit cursurile ªcolii de Ofiþeri de Jandarmi de la Bãneasa. Amândoi au urmat cursurile între 1984 ºi 1987, dar în perioada respectivã nu exista Jandarmeria, iar denumirea era ªcoala de Ofiþeri de Securitate Bãneasa. Cei doi ºefi ai Jandarmeriei au ºi „profesat” sub culorile Securitãþii, chiar dacã la trupele de Securitate. Costel Gavrilã a fost comandant de pluton la UM 0843 din Câmpulung între 1987 ºi 1990, iar Adrian Faur a fost comandant de pluton ºi comandant de companie la UM 0866 Sf. Gheorghe. Cei doi ar trebui sã iasã în public ºi sã precizeze dacã efectivele pe care le-au condus în timpul regimului comunist au avut misiuni de luptã în perioada 17-22 decembrie 1989. Menþionãm cã în decembrie 1989, înaintea cãderii lui Nicolae Ceauºescu, trupele de Securitate au fost utilizate în acþiuni represive. Ceea ce ºocheazã este faptul cã actuala Putere, sau mai precis Traian Bãsescu, a numit în funcþii doi foºti ofiþeri de Securitate în anul 2011, adicã la 22 de ani de la cãderea comunismului. La începutul anilor ’90, Ion Iliescu a fost virulent criticat pentru cã a menþinut securiºti în serviciile secrete, jandarmerie ºi poliþie. Numirea în 2011 demonstreazã cã actuala Putere nu are nici cea mai micã intenþie de a þine cont (mãcar) din punct de vedere moral de lustraþie. Vânãtorii de anticomuniºti, la panoul de onoare Pe site-ul Jandarmeriei române existã „Galeria comandanþilor”. Aici troneazã portretele celor care au condus Jandarmeria încã de la începuurile ei, din a doua jumãtate a secolului 19. Surprinzãtor, tot aici sunt expuse ºi portretele celor care au comandat Trupele de Securitate. (Menþionãm cã, în 1949, Jandarmeria a fost desfiinþatã ºi înlocuitã cu Trupele de Securitate.) Îi regãsim la acest veritabil panou de onoare printre alþii ºi pe generalul Ieremia Popescu (comandant al trupelor de Securitate între 1949 ºi 1954), generalul Stelian Staicu (comandant între 1954 ºi 1956) ºi Ioan ªerb (comandant între 1956 ºi 1964). Cei trei au comandat trupele de Securitate în perioada 1949-1960 în care acestea s-au „remarcat” prin vânãtoarea de anticomuniºti mai mult sau mai puþin organizaþi în grupãri de partizani. Sub gloanþele trupelor conduse de cei trei au cãzut foarte mulþi dintre cei care s-au ridicat împotriva regimului comunist. Tot în perioada respectivã, trupele de securitate au fost utilizate în acþiuni represive împotriva agricultorilor care refuzau sã intre în cooperative ºi au mai fost utilizate în orice acþiune de forþã ale statului comunist. A expune astfel de personaje la panoul de onoare reprezintã o jignire pentru cei care au murit ºi pentru cei care au fost prigoniþi în timpul regimului comunist. Uite Securitatea, nu e Securitatea Tot pe site-ul Jandarmeriei este postat ºi istoricul instituþiei. În text apare la un moment dat urmãtoarea formulare: „Prin Ordinul nr. 10052 din 23 ianuarie 1949 al secretariatului pentru trupe al M.I. se înfiinþeazã Trupele de Securitate. Ulterior, toate trupele de jandarmi ºi centrele de instrucþie trec la Comandamentul trupelor de Securitate, pe când toatã Jandarmeria ruralã se subordoneazã Direcþiei Generale a Miliþiei. Aceasta a pus capãt, pentru un timp, existenþei principalei instituþii organizatã militar în România democratã pentru paza, protecþia ºi menþinerea ordinii constituþionale ºi de stat, pentru apãrarea libertãþii cetãþeneºti, a proprietãþii, a persoanelor fizice ºi juridice”. Þinând cont de aceste informaþii din „Istoricul Jandarmeriei”, se impun urmãtoarele întrebãri: de ce coloneii Gavrilã ºi Faur nu recunosc în CV-ul lor cã au fost ofiþeri în fosta Securitate ºi au „botezat” ºi au încercat prin utilizarea denumirii de Jandarmerie în anii în care ea era desfiinþatã sã pãcãleascã opinia publicã? Din moment ce între 1949 ºi 1990 Jandarmeria nu a existat, de ce în galeria comandanþilor apar ºi ºefii Trupelor de Securitate? Menþionãm cã, pentru uzul publicului larg, pe Wikipedia, sunt prezentaþi doar comandanþii din perioada de pânã în 1949 ºi din 1990 încoace. sursa: cotidianul.ro
]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer