În urmã cu mai bine de 3 sãptãmâni, lansam un apel cãtre toți cei care dezavueazã manifestãrile publice de prozelitism ale homosexualilor, de a scrie Patriarhiei Ortodoxe Române și a-și exprima îngrijorarea fațã de lipsa de reacție a Bisericii Ortodoxe Române fațã de asaltul la adresa valorilor normalitãții – din partea sodomiților. Astãzi am primit pe e-mail rãspunsul din partea Patriarhiei, pe care îl redau în întregime:

image001       Patriarhia Românã

  Biroul de sesizãri și scrisori

     Tel. 021.337.01.40

  Nr. 5649/2014   În rãspuns la scrisoarea dumneavoastrã privitoare la manifestãrile minoritãþilor cu orientãri în afara normalitãþii vã facem cunoscut cã Biserica foloseºte mijloacele pe care le are la îndemânã, în mod deosebit cuvântul ºi sfatul pentru pãstrarea mesajului dumnezeiesc sãdit în om. Astfel, PUNCTUL DE VEDERE AL PATRIARHIEI ROMÂNE REFERITOR LA PARADA MINORITÃÞILOR SEXUALE a precizat: Patriarhia Românã a luat act cu îngrijorare de organizarea la Bucureºti a parade minoritãþilor sexuale, care reprezintã un atentat la moralitatea vieþii publice, la instituþia sacrã a familiei ºi un pericol pentru formarea generaþiilor tinere, prin expunerea lor la corupere moralã; în consecinþã, Biserica Ortodoxã Românã dezaprobã categoric o astfel de manifestare. Poporul român a moºtenit ºi a transmis, de la o generaþie la alta, respectul faþã de familie ºi valorile ei, având convingerea cã este instituitã  ºi binecuvântatã de Dumnezeu. Românii au ºtiut întotdeauna sã deosebeascã pãcatul de virtute, firescul de nefiresc ºi cu discernãmânt au lucrat pentru înlãturarea rãului ºi promovarea binelui. Aceasta ne încredinþeazã cã ºi de acum înainte vor proceda cu aceeaºi înþelepciune, rãmânând ataºaþi de Bisericã ºi de valorile creºtine. Respectul faþã de familie s-a concretizat în grija pentru o viaþã curatã ºi echilibratã în orice împrejurãri, ajutorarea reciprocã a soþilor, naºterea ºi creºterea de prunci. Familia este bunul cel mai de preþ al comunitãþii, veriga prin care generaþiile îºi comunicã valorile, experienþele, înþelepciunea ºi speranþele. Toate aceste valori au rãmas peste veacuri trãsãtura definitorire a societãþii româneºti. Fundamentate pe Evanghelia Mântuitorului Iisus Hristos, Bisericile creºtine au  condamnat dintotdeuna pãcatul, care distruge viaþa omului, fãrã sã-l dispreþuiascã însã pe cel cãzut în pãcat, cãci „Dumnezeu nu voieºte moartea pãcãtosului, ci sã se întoarcã ºi sã fie viu” (Iezechiel 18, 32). De aceea, Biserica manifestã faþã de acesta compasiune, rãbdare ºi grijã duhovniceascã, oferindu-i sprijin pentru restaurarea demnitãþii sale, dacã ºi acesta îºi exprimã dorinþa de îndreptare. Prin condamnarea a ceea ce este împotriva firii, Biserica apãrã persoana umanã în demnitatea ei ºi se roagã neîncetat pentru îndreptarea celor care au nevoie de ajutor. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române considerã cã apãrarea demnitãþii omului, stabilitatea ºi unitatea familiei, precum ºi renaºterea spiritualã a societãþii resprezintã o responsabilitate pentru fiecare dintre noi, nu numai pentru acest moment, ci ºi pentru generaþiile viitoare.   Preot Alexandru Moþoc                                   Diac. Sorin Eusebiu Argintariu     Inspector general bisericesc                                                     Secretar Cancelarie]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer