Mai sunt puþine zile pânã la alegerile din 9 decembrie. Portavocile Puterii se întrec în a prezenta cifre care mai de care mai nãucitoare – mergându-se pânã la asemãnarea cu victoria iliescienilor feseniºti din 1990, când FSN-ul a luat 67 la sutã. Urmaºii feseniºtilor moscoviþi clameazã sus ºi tare cã în data de 9 decembrie ne vom întoarce cu 22 de ani în urmã. Aparent aºa ar sta lucrurile.
În 20 mai 1990 – din numãrul total de 17.200.722 de alegãtori s-au prezentat la vot 14.826.616 (86,19%). FSN-ul lui Ilici a avut 9.353.006 voturi (67,02%). La suma aceasta s-au adãugat sateliþii, de la UDMR la aºa zisele partide ecologiste, agrariene ºi tabãra minoritãþilor. Cam vreo 12 milioane de români erau atunci hipnotizaþi de moaca scârbavnicã a lui Ion Iliescu, criminalul bolºevic cu mâinile roºii de sânge pânã la coate. În ce mã priveºte, deºi împãrtãºesc scârba popularã faþã de fizionomia respingãtoare a actualei clase politice, nu cred cã doar oamenii politici sunt de blamat. ªi poporul care i-a votat este la fel de respingãtor. Talpa þãrii, ºi nu numai, a votat cu Ilici, cu haita sa de kaghebiºti, a pus ºtampila la greu, în repetate rânduri pe securiºtii corupþi. Peste 80 la sutã din populaþia României, în anii ’90, îl adula pe Ilici. O vorbã înþeleaptã spune cã ,,tot ceea ce trebuie ca rãul sã triumfe este ca oamenii buni sã nu facã nimic”. La noi rãul s-a tot întins, ca o plagã întinsã în tot sistemul politic, în media, în sindicate, în societatea civilã. Majoritatea românilor cât de cât informaþi, ºtiu deja de multã vreme faptul cã Iliescu ºi acoliþii sãi au reuºit crearea unui sistem mafiot care controleazã politica ºi economia þãrii. Românii de azi, post-decembriºti cum ar veni, au fost spãlaþi pe creier, la inimã ºi la minte, nu prin reeducarea de la Piteºti sau prin închisorile comuniste, ci prin manele, telenovele, reality-show-uri, sex, droguri, violenþã, prin promovarea agresivã a homosexualitãþii, pedofiliei, zoofiliei, incestului sau violului, prin impunerea ca „modele” morale, naþionale, a celor mai josnice boarfe, prostituate de centurã, peºti, proxeneþi, poponauþi, pedofili, turnãtori, etc… pe scurt, a tuturor gunoaielor societãþii româneºti. Românii n-au avut solidaritate socialã, n-au avut anticorpi care sã previnã molima, iar talpa þãrii nu a ajuns pânã azi sã atingã un nivel cât de cât rezonabil de înþelegere a situaþiei în care a fost adusã de cãtre cei pe care i-a votat. Acum, jefuitorii îi cheamã pe pãgubiþi într-o mare horã a Unirii, la vot, desigur hoþii pãstrându-ºi averea, furãciunile, iar victimele, talpa þãrii, rãmânând cu ce li s-a oferit ºi pânã acum, adicã cu plata facturii… La distrugerea României, pe lângã prostie, nesimþire ºi lipsa de bun simþ, au contribuit însã plenar aceºti votanþi inepþi, care i-au aºezat în scaune pe nesãtuii securiºti ºi activiºti PCR, prezenþi în toate jafurile la nivel naþional, în secarea patrimoniului ºi averii muncite de generaþii întregi de români. Sondaje recente, de prin 2009 ºi 2010 aratã cã sãrãcia a produs traume profunde, dacã nu chiar ireversibile la nivelul unor obiºnuinþe elementare, ce privesc inclusiv minima igienã. Spre comparaþie cu Franþa ºi Polonia, de exemplu, unde procentul populaþiei care trãieºte în sãrãcie este de aproximativ 10 la sutã, sau cu Rusia unde 20 la sutã din populaþie trãieºte în sãrãcie, procentul celor care trãiesc în sãrãcie profundã în România depãºeºte 55 la sutã (http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/es383-384-385c.pdf). În România existã în acest moment 12.956 de sate ºi aproape 3.200 de comune ºi oraºe, numãrul localitãþilor cu instalaþii de canalizare publicã fiind de doar 735 (5% din total). Conform Eurostat, în 2008, 46% din populaþie trãieºte în mediul rural. Dintre aceºtia, marea majoritate, respectiv 41% dintre români trãiesc în locuinþe fãrã apã curentã, fãrã baie ºi cu WC în curte sau la capãtul holului. Fizionomia unei mari pãrþi a poporului român, descifratã de analizele sociologice aratã teribil. 19% din populaþia României nu s-a spãlat niciodatã pe dinþi ºi potrivit studiilor, românii se spalã pe dinþi de cinci ori mai puþin decât ceilalþi europeni, astfel cã doar 5% dintre români au dinþii perfect sãnãtoºi. Jumãtate din populaþie nu se spalã pe mâini dupã ce foloseºte toaleta, iar 25% nici dupã ce au schimbat scutece murdare. Ideea cã suntem un popor certat cu apa ºi cu sãpunul este întãritã de datele furnizate de Institutul Naþional de Statisticã (INS), care aratã cã românii îºi cheltuiesc 48,5% din bugetul lunar pe mâncare ºi bãuturã (41% din suma totalã este alocatã produselor alimentare ºi 7,7% bãuturilor alcoolice ºi tutunului), iar pentru igienã ºi sãnãtate doar 4%. Un român foloseºte, în medie, patru sãpunuri ºi un deodorant pe an!!! În schimb, conform unui raport al Organizaþiei Mondiale a Sãnãtãþii, România s-a clasat pe locul al optulea în topul þãrilor cu cel mai mare consum de alcool, dupã Republica Moldova ºi Rusia. În sfârºit, un studiu asupra mentalitãþilor ºi credinþelor populare dezvãluie faptul cã românii au ºi un profil aparte de naþie de semiidiotizaþi. Astfel: – 47,4% din români cred în astrologie ºi îºi verificã horoscopul cel puþin sãptãmânal (asta în timp ce, schizofrenic, 90% din populaþie se declarã creºtinã); – 29,3% cred în vrãjitorie (iar 7,2% sunt convinºi cã li s-au fãcut vrãji); – 68,2% cred în minuni, cu nu mai puþin de 42% convinºi cã li s-a întâmplat (cel puþin) o minune (!); – 42% dintre români cred cã Soarele se învârte în jurul Pãmântului; – cca. 50% cred cã deochiul poate fi prevenit purtând culoarea roºu; – 6 din 7 români nu sunt alfabetizaþi ºtiinþific. – doar 8% dintre români au deschis o carte pe parcursul unui an. Aceasta este radiografia sinistrã a poporului român, la 20 de ani de la momentul în care Ion Iliescu era adus la putere de Moscova (ºi susþinut de aproape 12 milioane de români). Teoretic, conform tuturor datelor psihosociale susþinute de cercetãrile menþionate, USL-ul ar obþine, acum în 9 decembrie o victorie zdrobitoare, asemãnãtoare cu victoria FSN din 1990. Cu toate acestea îmi permit sã lansez un pariu, cu privire la procente, ce va fi sau nu validat în data de 9 decembrie. Eu sunt de pãrere cã, în cifre absolute, de fapt, suma votanþilor iliescieni/voiculescieni a scãzut la jumãtate, faþã de anii ’90. Cei care nu se spalã pe dinþi ºi pe mâini ºi se ºterg cu mâna la cur nu mai reprezintã majoritatea. Ponderea acestora este în jur de 40 la sutã din populaþie. Ãsta este electoratul captiv al bolºevicului de Ilici. Apreciez cã USL va lua acum sub 50 la sutã, cu tot valul de urã, isterie ºi dezinformare ventilat de Antenele lui Voiculescu ºi eventual vor depãºi 50 la sutã numai datoritã mecanismului pervers al redistribuirii. Iar cele mai spectaculoase procente vor fi cele ale voturilor anulate, adicã ale celor care îi urãsc pe toþi politicienii la grãmadã – ºi voturile alocate unui partid antisistem, lansat de un jurnalist, care propune naþionalizarea patrimoniului jefuit de haita lui Ilici-Constantinescu-Bãsescu. George Roncea – roncea.net
]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer