GRUPUL FATA DIN DACIA
 
ALTE DENUMIRI: MadelnRomania / VladTs3pesh / PaulescuInMemoriam / DonQuixoteDeRomania
 
În cele ce urmeazã am sã povestesc o istorie adevãratã care are legãturã cu acþiunile antiromâneºti care se desfãºoarã de câþiva ani buni în care au cãzut în capcanã evident majoritatea românilor naivi ºi de bunã credinþã. Acest grup de oameni deosebit de inculþi si ciudaþi executã activitãþi de infiltrare, denigrare în masã, propagandã ºi cenzurã în mediul online.
22.12.2012 ora 00:58
CUM A ÎNCEPUT TOTUL
 
În 2007, la un an de zile dupa ce YouTube a fost înfiinþat, ungurii care erau activi online aveau o campanie acerbã pe YouTube, promovând vechile lor concepþii: “nem nem soha” ºi “Transilvania Magyar fold”. Acesta a fost momentul când comunitatea românilor de pe YouTube a început sã se organizeze. A fost o organizare apropiatã de Anonymous din ziua de azi: noi nu ne cunoºteam între noi propriu-zis, nu aveam o doctrinã, nu aveam niºte reguli, ci aveam doar un singur obiectiv: apãrarea României de orice denigrãri. La vremea aceea liderii principali ai noii formate comunitãþi româneºti de pe YouTube erauAlexandru XVI, Codru CXI, VickEu, Eurodance, Plygheorghe. Toate aceste conturi, cu exceptiaEurodance, sunt în momentul de faþã definitiv suspendate. Aceste conturi, alãturi de alte câteva ca NaþionalistRou, promovau documentare pro-naþionaliste prin intermediul cãrora se combãtea activ discreditarea României de cãtre unguri. Avantajele tinerei comunitãþi româneºti au constat atât în diversitatea domeniilor noastre de specialitate, i.e. istorie, filologie, limbi strãine, cât ºi în sprijinul pe care ni-l acordam unii altora. Astfel, reuºeam sa realizãm documentare frumoase cu scopul de a combate orice denigrare a României. De exemplu, Alexandru XVI ºi Codru CXI începuserã o serie de documentare despre istoria Transilvaniei în care se expuneau argumente precum linia Jirecek. Neadevãrurile precum ca “Realizarea României Mari a fost rezultatul unei mari conspiraþii politice realizate la Trianon” propagate la vremea aceea pe YouTube, ne-au determinat sã realizãm o serie de filme prin intermediul cãrora reacþionam, însã fara a ataca o anumitã etnie sau naþiune. Astfel, dintre replicile aduse afirmaþiilor din categoria celei amintite anterior se numãrã faptul cã, din punct de vedere juridic, însã ºi Declaraþia de la 1918, cât ºi Declaraþia de Independenþã a naþiunilor asuprite de Impreiul Austro-Ungar sunt declaraþii de sine stãtãtoare ºi care au propria valoare juridicã.. Astfel, reuºeam sã ne combatem cu uºurinþã adversarii. Majoritatea acestora se încadrau în categoria lozincarilor (propagandiºtilor) ºi, în cele mai multe cazuri, le lipsea bagajul de cunoºtinþe istorice sau juridice ( de exemplu dreptul international actual nu ia in considerare argumentele de genul “cine a fost primul”) Cu timpul, am început sã abordãm ºi alte subiecte precum Basarabia, sau sã rãspundem ºi altor provocãri ca cele lansate de iredentismul bulgar, i.e. convingerea cã Dobrogea aparþine Bulgariei. În concluzie, aceasta a fost prima comunitate online de combatere a antiromânismului.  

CUM A APÃRUT DonQuixoteDeRomania / Madeinromania (FatadinDacia)

  Spre sfârºitul anului 2008, a apãrut un nou personaj pe YouTube. Acþiunile, comentariile, dar ºi clipurile postate de cãtre aceasta evidenþiau intenþia de a ne atrage atenþia. Lipsa unor cunoºtinþe esenþiale de care acest nou personaj a dat dovadã, ne-a determinat sã concluzionãm cã, probabil, nu este un cetãþean român. Un fapt care la acea datã pãrea sã confirme aceastã opinie a fost dorinþa “dânsei” de a atrage atenþia prin promovarea unui antisemitism pe care îl prezenta ca pe o formã supremã a naþionalismului. Acesta a fost motivul pentru care, la început, toatã lumea pãrea sa fie de acord cã probabil este vorba de un cetãþean al Ungariei care, probabil, se amuzã pe seama comunitãþii noastre.
Personajul respectiv pãrea cã nu înþelege cã naþionalismul românesc nu implicã antisemitismul. Chiar ºi circumstanþele în care a apãrut acest personaj sunt mai mult decât suspecte.
Cu puþin înainte ca acest personaj sã-ºi facã simþitã apariþia pe YouTube, un cont unguresc, HunAttila, incepuse a promova ideea potrivit cãreia cea mai bunã metoda a Ungariei de a redobândi Ardealul este sã-i prezinte pe români ca cel mai antisemit popor. Teoria acestui ungur, care se prezenta ca “filosemit”, era cã dacã evreii conduc cu adevarat lumea, atunci cu siguranþã vor înclina înspre varianta ungarã, referitoare la apartenenþa Transilvaniei, atunci când vor fi determinaþi sã creadã cã românii sunt profund antisemiþi. Acest ungur împreunã cu teoriile sale a fost respins de însã ºi comunitatea maghiarã de pe internet. Reprezentanþii acestora ne-au scris mesaje personale prin care ne asigurau cã “nu este unul de-al lor”. Deoarece unii dintre extremiºtii unguri aveau o oarecare dozã de antisemitism, comunitatea lor nu voia sã fie asociatã cu acest individ. Planurile sale au eºuat în cea mai mare mãsurã deoarece atât comunitatea maghiarã, cât ºi comunitatea românã au ajuns sã-l respingã.
Acesta a fost momentul intrãrii în scenã a unui cont care, la vremea respectivã, se numea Donquixotederomania.

Donquixotederomania (Fatadindacia)

  Din câte am menþionat în capitolul precedent, noi ajunseserãm sã ne simþim ca într-o mare familie ºi, argumentele noastre pãreau sã învingã extremismul maghiar. În acest moment ºi-a fãcut apariþia pe YouTube un nou cont a cãrui deþinãtoare nu pãrea interesatã de lupta noastrã cu extremiºtii bulgari, maghiar sau ruºi, ci doar de a promova un antisemitism extrem de vulgar.             Personajul intitulat Donquixotederomania” recurgea la orice mijloc cu scopul de a ne atrage atenþia, trimiþându-ne mesaje interminabile ºi extrem de agramate despre adevãrata luptã pe care ea o duce cu evreul Schlomof. Aici trebuie fãcutã o precizare: pânã în acel moment nici unul dintre noi nu avusese nicio legãturã cu acest evreu. Deținãtoarea contului Donquixotederomania pretindea cã este “femeie naþionalistã, hãrþuitã de acest jidan” care ar avea ceva împotriva ei. La vremea respectivã a postat ºi câteva filme cu înregistrãri audio ce conþineau câteva presupuse discuþii pe care le-ar fi avut cu acest evreu; discuþia era cenzuratã ºi noi nu puteam auzi vocea ei – tot ce puteam auzi era un bãrbat în jur de 50 de ani care zicea rãspicat “Ce ai cu mine, nebuno? Lasã-mã în pace, eºti nebunã!!” Atât filmele ei, cât ºi întreaga agitaþie pe care respectiva incerca sa o genereze, nu au reuºit sã atragã atenþia comunitãþii noastre, contul Donquixotederomania fiind catalogat de echipa noastrã drept o anomalie. Chiar ºi acele conturi neo-nazi care nu aveau o legãturã directã cu comunitatea noastrã o ignorau complet. Limbajul, încãrcat de expresii precum “jidanii cei jegoºi”, “slugoii jidanilor”, “slugile sioniºtilor”, o fãceau extrem de respingãtoare. Donquixotederomania a continuat timp de mai multe luni sã ne trimitã constant mesajele ei interminabile despre lupta pe care o ducea cu marele Schlomof pe care îl prezenta ca fiind liderul unei mari conspiraþii. Probabil cã în momentul in care “Donquixotederomaniaa realizat cã este ignoratã ºi-a schimbat tactica. Din acest moment, de bine, de rãu, era nu de iure, ci de facto, membrã a comunitãþii româneºti pe YouTube. De pe aceastã poziþie a început sã lanseze atacuri împotriva celor mai importanþi lideri ai comunitãþii noastre. Tactica folositã era a femeii-victimã, care poza într-o persoana bine intenþionatã ºi a ajuns sã fie denigratã ºi insultatã tocmai de unul dintre liderii comunitãþii noastre. Folosind aceastã tacticã, ea acþiona doar împotriva liderilor noºtri de opinie ºi aproape niciodatã împotriva unor conturi anonime, care (conturiile anonime) de multe ori, într-adevãr, mai postau ºi mesaje insultãtoare. Astfel, rând pe rând, a atacat toate conturile importante româneºti de la acea datã ºi a ajuns sã-i atragã într-o disputã mizerabilã în care respectivii erau numiþi fie “þigani”, fie “jidani”, fie “slugile” diverselor conspiraþii din imaginaþia ei. Din acest motiv câþiva membri importanþi ai comunitãþii noastre au ajuns sã pãrãseascã comunitatea, declarându-se dezamãgiþi de cele întâmplate în cadrul grupului. Totodatã, mulþi au ajuns sa fie dezgustaþi chiar ºi de anumite imagini sau cuvinte folosite in mod obsesiv de respectivul personaj precum “Dacia”, “Paulescu”, “Vlad Þepeº”, “Antonescu”, “Zamolxis”. Dat fiind faptul cã personajul se folosea de aceste cuvinte în campania ei denigraþionistã, de fiecare datã când întâlneai aceste cuvinte, le asociai involuntar cu neplãcerile provocate pe YouTube de acest personaj.             Dacã mai sus am vorbit de tactica folositã, sã ne concentrãm ºi pe grupul din spatele contului menþionat. Pe toatã perioada cât a activat pe YouTube, sub oricare din supranumele: “Donquixotederomania(1,2,3)”, “Fatadindacia” (scris în mai multe moduri), “Vladtsepesh” (scris ºi vladts3pesh, nr 1,2,3,4,) sau diverse pseudonime, “Ecaterina”, “Dochian”, etc.  s-a declarat a fi o femeie din România, l-a promovat constant pe Nicolae Paulescu (despre care vom vorbi în capitolele ce urmeazã). În permanenþã a avut filme foarte prost fãcute, cu o muzicã de proastã calitate, în mare parte cu texte (fãrã voce) ºi extrem de simplist realizate. Pozele pe care le folosea erau întotdeauna luate de pe internet, blogurile pe care scria erau întotdeauna bloguri gratuite, “ieftine”, limbajul pe care îl folosea era un limbaj foarte lung ºi întortocheat unde, printre multe virgule, încerca sã dea cât mai multe date personale, adevãrate sau imaginare, despre liderii comunitãþii noastre. Aici ar mai fi de fãcut o precizare: în lumea internauþilor, era tabu divulgarea oricãror tipuri de date personale, chiar ºi despre cei mai aprigi duºmani. Aceasta era o regulã care, pânã la intrarea acestui personaj pe scena virtualã, pãrea cã este respectatã de toþi utilizatorii. Revenind la personajul nostru, o caracteristicã interesantã a sa este faptul cã nu a înþeles niciodatã naþionalismul românesc; cea mai bunã dovadã pentru aceastã afirmaþie fiind faptul cã pentru ea, denigrarea supremã era sã te numeascã “jidan”. În aceste denigrãri, era sesizabilã o dozã de sadism, ca ºi cum i-ar fi fãcut plãcere sã ne “umileascã” în felul acesta, considerând cã noi ne simþim teribil de ofensaþi dacã cineva ne numeºte evrei. Lucrurile stãteau în felul urmãtor: pentru acei internauþi care nu aveau nicio treabã cu antisemitismul, acuzaþiile ei “de origine evreiascã” erau la fel ca ºi cum ai acuza pe cineva cã e turc sau rus, nici pentru cei care manifestau o dozã de antisemitism aceastã “acuzaþie”, nu era perceputã ca o ofensã foarte mare deoarece aceºtia considerau cã “nu toþi evreii sunt la fel”. Noi, membri ai comunitãþiiYouTube, am rãmas cu impresia cã respectivul personaj nu a înþeles acest aspect niciodatã, ci a rãmas cu impresia cã ne jigneºte cu adevãrat când ne acuza cã “suntem evrei”, iar noi  am mimat faptul cã nu suntem ofensaþi de aceaste “acuzaþii” pentru “a nu-i da ei satisfacþie”.  

MODUL DE ACÞIUNE

  Personajul respectiv pãrea a acþiona dupã modul “nu conteazã dacã mã vorbesc de bine sau dacã mã vorbesc de rãu; important e sã vorbeascã despre mine”, iar dupã ce ajungea sã fie practic, parte din comunitatea noastrã, împotriva voinþei noastre, se folosea de acest statut nou atins pentru a lansa atacuri împotriva vechilor membri ai comunitãþii. Primul atac pe care îl lansa nu urmãrea niciodatã sã scoatã membrul respectiv de pe reþeaua de socializare, ci primul atac urmãrea obþinerea unei „pãci”, (compromis) deoarece respectivul membru atacat era redus la tãcere. Þinând cont cã personajul nostru era novice în reþeaua de socializare, acest compromis obþinut cu vechii care aveau o mare greutate in ochi utilizatorului de rand, era o victorie în favoarea ei. Primul care a cãzut în aceastã capcanã a fost contul CODRU CXI care se va numi mai târziu ºi Pãdure IIIPãdure era un personaj cu un caracter uºor coleric (întotdeauna iniția discuții în contradictoriu cu toþi duºmanii comunitãþii noastre). Prin urmare, nu e greu de înþeles faptul cã a intrat cel dintâi în conflict cu acest personaj. Faptele s-au petrecut în modul urmãtor: dupã cum am precizat în cele de mai sus, personajul respectiv începuse deja sã deranjeze întreaga comunitate cu mesaje interminabile despre pretinsa luptã pe care o ducea cu evreii, dar la un moment dat personajul a intrat în conflict cu Codru – Pãdure care, din câte s-a înþeles la vremea aceea, ar fi ameninþat-o pe aceasta. Aici trebuie sã înþelegem cã în limbajul internauþilor o astfel de ameninþare nu înseamnã nimic ºi pânã la momentul apariþiei contului personajului respective, o ameninþare fãcutã de un cont cu nume fictiv cãtre un alt cont cu nume fictiv nu fusese luatã niciodatã în serios. Din acest moment “Donquixotederomania” aka “Madeinromania” a declanºat o campanie de denigrare împotriva lui Codru iar, acest tip de campanie avea sã se repete de-a lungul anilor, rând pe rând împotriva ficãrui membru important al comunitãþii noastre. Aºa cum aþi citit mai sus, “Madeinromania” niciodatã nu ºi-a ales drept þinte conturi anonime, ci doar liderii comunitãþilor naþionaliste (patriotice) online. Reluând ideea de mai sus, campania împotriva lui Codru s-a desfãºurat în modul urmãtor: personajul respectiv ( madeinromania) a mimat o crizã de isterie în care se plângea continuu cã ea “fiind femeie naþionalistãadevaratã patrioatã” ce nu voia decât sã promoveze doar ceea ce este românesc, a ajuns sã fie ameninþatã ºi denigratã de un “golan”, care a profitat de faptul cã este femeie, el crezând cã ea nu va ºti “cum sã reacþioneze” ºi ca de fiecare datã când acest personaj avea sã intre în conflict cu cineva, canalul þintã, Codru, a fost suspendat (revendicari false de copyright) Totuºi Codru nu s-a lãsat înfrânt, ci ºi ºi-a deschis un nou canal, iar de pe acest canal “a ajuns sã facã pace cu ea”. Lucrurile pãreau a reintra pe fãgaºul normal, iar Codru, care era un adolescent din Canada, începuse sã-i informeze pe ceilalþi membri ai comunitãþii româneºti cã a început sã-ºi comande cãrþi din þarã ºi cã dorea sã realizeze un documentar tip Teleenciclopedia despre istoria Transilvaniei. El a ºi reuºit sã facã primele 3 episoade, care erau foarte bine fãcute, atât din punct de vedere grafic, cât ºi din punct de vedere narativ, erau foarte bune, þinând cont cã engleza era pentru el o a doua limbã cu care fusese crescut de mic. Filmele erau realizate atât de bine astfel încât, la vremea aceea, noi am crezut cã ºi-a achiziþionat un program profesionist de editãri filme. În paralel cu seria de filme despre istoria Transilvaniei, el a început sã facã ºi un serial unde îi învãþa pe strãini sã vorbeascã româneºte; fiecare episod era o lecþie în care îi învãþa câte ceva. Canalul lui mergea atât de bine, era atât de frumos structurat, încât cei care crezuserã cã contul “Donquixotederomania”, “Madeinromania”, “Fatadindacia” este un cont naþionalist, nu-ºi mai imaginau cã aceasta îl va ataca din nou.  Chiar si in cazul in care faptele relatate de ea ar fi fost parþial adevãrate. În mediul naþionalist (al celor care promoveazã valorile româneºti) indiferent de conflictul pe care l-ai avea cu alt naþionalist care promoveazã aceleaºi valori, niciodatã nu s-a pus problema cenzurãrii materialelor care promoveazã imaginea României într-un mod frumos, având in vedere cât de slab este promovatã imaginea României. Un exemplu real al celor afirmate anterior este cazul lui Mihai Rapcea de profesie avocat, aspru criticat de naþionaliºti pentru relaþiile sale cu miºcarea yoghinãMISA, dar care nu este criticat ºi pentru acþiunile sale naþionaliste si nici un nationalist roman nu i-ar trece prin minte sa îi cenzureze acestuia un material naþionalist. Prin urmare Codru începuse sã fie privit din nou cu simpatie de toatã lumea, ºi, având în vedere formatul noului sãu canal, nimeni nu avea nimic sa îi reproºeze. Lucrurile aveau sã ia o întorsãturã foarte ciudatã în momentul în care Codru a urcat un film referitor la holocaustul din România de pe vremea regimului Antonescu. Pentru realizarea acestui documentar, Codru se consultase cu mai mulþi membri vechi ai comunitãþii ºi ajunsese sã realizeze un documentar foarte bine conceput ºi structurat. Cea mai mare parte a documentarului se baza pe datele lui Wilhelm Filderman (ºeful comunitãþii evreieºti din perioada interbelicã) ºi ale lui dr. Sabin Manoilã. Cei doi furnizaserã la sfârºitul celui de-al Doilea Rãzboi Mondial date referitoare la numãrul evreilor rãmaºi în Transilvania ocupatã de unguri, Basarabia ocupatã de sovietici, ºi Cadrilaterul ocupat de bulgari. Alte date furnizate de Codru în acest documentar erau citate din diverse personalitãþi interbelice, parte din ele de orgine evreiascã, referitor la soarta evreilor din timpul regimului lui Antonescu. Documentarul, din câte am spus, era foarte bine realizat, iar avantajul major al acestui documentar era cã se folosea ºi de surse evreieºti. Momentul postãrii acestui documentar pe YouTube a coincis ºi cu declanºarea unei adevãrate campanii de urã împotriva lui Codru. “Madeinromania” “Donquixotederomania”, a devenit dintr-o datã cea mai bunã prietenã a extremiºtilor unguri, pe care Codru îi combãtea de ani buni. Aceastã campanie avea sã se desfãºoare într-un stil care mai târziu avea sã devinã clasic grupului de diversioniºti despre care vorbim.  YouTube a fost invadat de filme unde faþa lui Codru, care fãcuse imprudenþa sã se arate în faþa camerei, era batjocorit simultan ºi de pe canalele ungureºti, ºi de pe canelele grupului “Madeinromania”. În cele din urmã, atacat din toate pãrþile ºi cu restul comunitãþii risipite, Codru avea sã pãrãseascã YouTube-ul. La scurt timp dupã aceasta, “Madeinromania” a realizat ºi ea un film despre holocaust, extrem de slab, bazat pe un singur argument principal, i.e un anume evreu care, din câte ºtim, ar trãi în momentul de faþã în Israel, ar fi declarat cã el nu crede cã ar fi existat un holocaust în România. Practic “Madeinromania” reuºise sã elimine de pe internet un film raþional ºi foarte bine realizat ºi lãsase în locul acestuia un film extrem de simplist ºi foarte prost realizat. Iar acest pseudo-documentar va fi prezentat de respectivul grup, ca “adevãratul rãspuns” al comunitãþii româneºti la problema holocaustului. Cât despre problema Transilvaniei, acesta a fost întotdeauna un subiect sensibil pentruMadeinromania – ea, în general, evitând sã realizeze clipuri sau sã aibã postãri pe acest subiect. Grupul de diversioniºti nu ºi-a oprit acþiunile aici deoarece, dupã eliminarea lui Codru de pe reþeaua de socializare, mai rãmãsese postatã pe YouTube o întreagã serie de documentare fãcute în colaborare cu Alexandru XVI ºi care erau urcate pe canalul acestuia. Canalul lui Alexandru XVI avea peste 1.000.000 de vizualizãri, ceea ce era mult pentru comunitatea româneascã din preajma anului 2008, când multe filme româneºti abia dacã aveau câteva sute de vizualizãri. Nu ar trebui sã ne surprindã cã urmãtorul canal care avea sã cadã a fost cel al lui Alexandru XV. Pe lângã conturile cunoscute ca aparþinând grupului “Madeinromania” au apãrut ºi o serie de utilizatori necunoscuþi pânã atunci care erau în cãutare de a provoca disensiuni pe conturile noastre. Aceºti instigatori intrau, de exemplu, pe unul dintre conturile importante ale comunitãþii noastre ºi începeau sã posteze mesaje cum cã respectivul utilizator ar fi îndrãznit sã o insulte pe Madeinromania. În aceste mesaje se repetau obsesiv cã ea este femeieeste naþionalistã, iar el (contul þintã) a comis imprudența de o insulta pe eafemeie naþionalistãfemeie creºtinã, ºi care a fãcut atât de multe pentru comunitate. În general dupã aceste atacuri, apãrea ºi unul din conturile Madeinromania care, pretinzând a da crezare celor spuse de noul cont anonim, declanºa o întreagã campanie împotriva contului þintã. Alexandru XVI avea sã-ºi redeschidã un nou canal pe care nu mai avea sã posteze niciodatã seria de documentare fãcute împreunã cu Codru despre istoria Transilvaniei. Tot în aceastã perioadã, avea sã cadã ºi contul VickEU deºi acesta intrase în conflict cu mai multe grupuri, printre care si niºte grupuri ateiste si sataniºti. Prin urmare VyckEu nu a putut niciodata sa confirme dacã a fost tot grupul Madeinromania cei care i-a suspdendat vechiul cont. Acesta din urmã avea sã-ºi încarce mare parte din vechile filme pe un nou canal, ºi totodatã avea sã-ºi deschidã un nou canal de religie care avea sã-l þinã departe de acest conflict timp de 2 ani. Þinând cont cã acesta din urmã avea sã devinã preocupat de probleme spirituale, nu ar trebui sã ne mire cã atunci când i-a venit rândul de a fi atacat din nou, avea sã fie denigrat prin expresii ca “fals creºtin”, “fals ortodox”, în stilul clasic “Madeinromania”. Având în vedere cã acest capitol se numeºte modul de acþiune vom mai enumera câteva tactici folosite de “Madeinromania”  înainte de a continua în capitolul urmãtor povestea noastrã.   Comunitatea româneascã de pe YouTube, înainte de apariþia lui “Madeinromania”, era o comunitate foarte variatã ºi diversificatã.  De exemplu, contulPlygheorghe se ocupa în mare parte de traduceri de poezie româneºti ºi literaturã; VickEU se ocupa în mare parte de istorie, în special de istoria Transilvaniei ºi a comunitãþii româneºti din Transilvania si ungaria de azi; Alexandru XVI se ocupa în mare parte de filme despre armatã ºi despre istoria românilor ºi NaþionalistRouavea filme cu cântece patriotice. Toate aceste canale menþionate mai sus aveau sã disparã într-un mod sau altul, iar în locul lor aveau sã aparã zeci de conturi cu dr. Paulescu care promovau un antisemitism vulgar. Lucrurile pãreau ca ºi cum toate conturile care promovau altceva decât un antisemitism vulgar, altceva decât tot felul de conspiraþii masonice, ajungeau sã devinã conturi “þintã” ºi sã fie înlocuite de niºte conturi cu conþinut vulgar.             Lucrurile se realizau în unul din modurile urmãtoare: erau raportate ca inadecvate fie comentariile, fie clipurile de pe canale. Când aceastã tacticã nu a mai funcþionat, filmele erau revendicate ca aparþinând unei companii fictive de producþie film sau chiar din numele uneia reale, iar pentru aceasta, se ajungea chiar sã se realizeze un blog fictiv care ar fi aparþinut presupuse companii, dupã care politica de copyright pe YouTube era abuzatã prin falsa revendicare a filmului de cãtre grupul “Madeinromania”. Un canal YouTube era suspendat dupã un anumit numãr de reguli încãlcate. Prin urmare, grupul respectiv abuza de aceastã politicã ºi iniþia revendicãri false împotriva canalului þintã. La vremea aceea în comunitatea apologeticã în care VickEU intrase, astfel de atacuri erau la ordinea zilei. Mulþi au crezut cã “Madeinromania” s-a inspirat din mesajele de susþinere ale acestuia pentru alte canale creºtine atacate de atei. Deoarece VickEU era implicat în aceastã nouã luptã unde ºi filmele acestuia erau þintã pentru ateii din vest care cunoºteau foarte bine limba englezã ºi ºtiau mult mai bine legile YouTube, ne-a învãþat cum sã emitem contra revendicãri. Acestea însemnând cã atunci când cineva a emis o revendicare falsã, ai dreptul sã ceri reanalizarea revendicãrii, emiþând totodatã o proprie declaraþie cã materialul cenzurat nu încalcã niciuna dintre regulile YouTube.
Prin urmare, noile canale ale unor utilizatori mai vechi de YouTube care fuseserã din nou suspendate, au fost reactivate. Primul a fost noul canal al lui VickEU(suspendat din nou), urmat de noul canal al lui Alexandru, urmat de canalul lui Plygheorghe si de canalul grupului Altermedia. Aceasta a fost probabil ºi singura victorie a comunitãþii împotriva grupului “Madeinromania” care odatã cu schimbarea regulilor YouTube de a nu mai permite atât de uºor eliminarea unui canal, avea temporar sã-ºi mute acþiunile pe Facebook.
 Iatã cum a arãtat unul dintre filmele fãcute de contul Codru pe care grupul de nenorociþi au reuºit sã-l elimine de pe youtube:
 
  Sursa: http://www.220.ro/documentare/Bucharest-And-Chisinau-2-Capitals-1country-1language-1NATION-CodrulCXI/bRrg0j53Rr/
 
 
 
Exemple de denigrare online:
 
sursa diversiunii: http://www.youtube.com/watch?v=w53YJp3Q2cI
 
 DIVERSIONIªTII SCRIU DESPRE CEI DENIGRAÞI CÃ AR FI DIVERSIONIªTI, HOÞUL STRIGÃ HOÞUL!
 
Adevarul despre CodrulCXI aka padure111
LegionarStelist· 20 de videoclipuri 30
181 de vizionãri
12      8
Încãrcat la 27.09.2010
Nicio descriere disponibilã

Comentarii din partea persoanei care a încãrcat videoclipul (LegionarStelist)

 • LegionarStelist Acum 2 (de) ani
  @silviuverdes nu ti se pare ca am fsot prea bun cu tine si te-am lasat sa cri la videoclipurile mele, sa ma insulti pe mine si pe prieteni mei ? Bai , unde te crezi aici, pe tarlaua lu ma-ta ? Aici esti al mine acasa si trebuie sa folosesti un limbaj civilizat, nu esti in cocina cu porci acolo unde ai crescut de mic, aici te rog sa vorbesti frumos, ca nu te-am jignit, iti cer argumente, nu insulte, nu fraze copy paste care le postezi peste tot sa faci tu diversiune !
  ·

Toate comentariile (2)

 • PaulescuInMemoriam Acum 2 (de) ani
  Felicitari pt expunerea impostorilor si diversionistilor! 5*****
  ·
 • StindardulDacilor Acum 2 (de) ani
  ,el in loc sa scrie despre subiectul clipului in sine,el se ia de id-urile oamenilor…tipic diversionistilor care vor sa devieze atentia de la subiectul de baza.
 • StindardulDacilor Acum 2 (de) ani
  , “shlomof69″ si-a pus numele lu prietenul tau si a lui CodruCXI , ” shlomof ” +69 ca sa intrebe prostii ca tine de ce ! Ințeleseși mahalagioaco siviuverdes femeia Andrada cu cont de barbat di șe? Jidane silviuverdes = hazak23 , stii, noi românii avem o vorba: „PROSTU MOARE DE GRIJA ALTUIA si cainele de drum lung„ BEȘI dașilea șoldoviene solomone
 • StindardulDacilor Acum 2 (de) ani
  ,daca nu intereseaza pe nimeni,atunci tu ce esti,NIMENI?hahahaaa
 • LegionarStelist Acum 2 (de) ani
  Silviule jidane,da care e problema ta ca si-a pus nume de evreu, tu cum ti-ai pus jidane nume de roman ? Ce iti pasa tie de ce nume isi pun alti, de ce nu ataci pe jidanu Euroamerican02 care isi pune nume de romani si urca clipuri cu tigani,sa ne faca de ras ? De ce, aia sunt frati tai, de jidani nu te legi ? Da, eesti cumva frustrat ca iti zic pe nume, JIDAN ? iti e rusine cu originea ta ? In Israel sa duca ma-ta la bou de tac-to, iar mars de la clipurile mele mah
 • LegionarStelist Acum 2 (de) ani
  asa mah, voi atacati numai in satra, noi jidanii astia, ai venit sa-i iei apararea lu codru, sunteti vorbiti intre voi jidanilor ? ce cauti la taote clipurile mele despre evrei sa instigi la cearta si sa te legi de mine peste tot, sa ma faci fascist, desi eu sunt contra fascistilor ?
 
 
Continuarea în numãrul urmãtor.
 Orice roman autentic posteaza sursa / linkul de unde a preluat informatiile, cei care nu fac asa sunt doar niste zdrente comuniste,   17.11.2012 @ Iacobini A.
sursa: cpcar.ro]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer