CARE   DIN  CELE  3  CÃRÃRI   ?

     Rãmas orfan de tatã în anul 1948, am fost obligaþi sã dispãrem din oraºul în care m-am nãscut Portul Galaþi, pentru cã tatãl meu fusese pe langã (politica anticomunistã ) ºi Primarul Galaþului între 1940-1945.
    De fapt toatã Þara Romaneascã trecea printr-o prefacere politico socialã dezastruasã pentru întregul popor  Român.
    Dupã plecarea Regelui ºi instaurarea Iudeo-Comunismului, au urmat arestãri masive în toate domeniile, similar cu Revoluþia Rusã de dupã primul rãzboi Mondial, sau Revoluþia Francezã.
    Tata s-antors în Bucureºti, încercand sã fosrmeze cu alþi intelectuali o miºcare de rezistenþã Politicã ºi Socialã contra comuniºtilor care erau toatal anti naþionaliºti . În noul guvern instaurat de Moscova se aflau numai doi Români ºi restul evrei. Cine nu asculta era împuiºcat .
    ªi mama a fost arestatã un an numai pentru cã a fost soþie de Primar
Legionar ºi credeau cã vor scoate dela ea listele de legionari care se aflau încã liberi, prin oraºe sate sau prin munþi.
    Au format celule de luptã anticomuiniste, precum Haiducii noºtri din Istorie. Tot acestor partizani li s-au alãturat foºti militatri întorºi de pe frontul de Est, care vazuserã, civilizaþia Rusã, care avea sã vinã peste Europa ºi peste România în special.
   Deci tatãl meu avea de ales. Între fuga spre Vest, lupta din Munþi sau Rezistenþa Naþionalã, din capitala Þãrii, Bucureºti.Care din trei ?
   S-au constituit multe grupǎri politice de diferite opinii dupã cum mi-a povestit tatãl meu. Aceasta a fost o mare greºalã, care a slabit unitatea Naƫionalã ºi lupta împotriva comuniºtilor care uzau forþa brutalã ºi pistolul.
   Tot atunci am înƫeles cã o bandã de comuniºti bine antrenatã, un <comandou > în uniforme Legionare, l-au asasinat pe Nicolae Iorga.
   In felul acesta au avut grije ca sã fie vãzuþi de oameni ºi sã fie blamatã Garda ºi Cãpitanul Legiunii. Dar banda, nu ºtia cã Iorga era de partea Legionarilor, împãrtãºindu-le ideia ºi simþãmântul Naþional.
   Despre fuga spre West , tatãl meu nu era de accord, ºtiind cã noi Românii am fost puternici pe pãmântul nostru ºi nu în afara graniþelor.
   Noi nu am invadat pe nimeni cu scopul de înrobire al nemului respectiv. In schimb pe pâmantul Românesc am fostinbatabili, având viteji, eroi ºi pe Dumnezeu de partea noastrã.
   Primul gând, a fost sã-ºi salveze familia dar în drumul cãtre Germania
                                                                              – 1 –
  unde fugea toatã lumea, pe lângã trupele Germane în retragere, sau                                   
 din mai multe motive, care le-a considerat semne dela Dumnezeu. Fiind un   om cu studii Teologice, le-a dat o interpretare diferitǎ.
    1-) Celui de al doilea fiu nãscut pe 22 August, (când Ruºii au intrat în
        Bucureºti, din cauza prafului care se depunea pe toti ºi pe toate din
        marºul de retragere, ochii copilului nou nãscut s-au lipit de praf).
    2-) Din aceasta cauzã s-a oprit la o Mânstire din Munþii Fãgãras,
        unde un cãlugãr la sfãtuit, sã lase copilul ºi soþia spre îngrijire ºi ca
        refugiu pentru primul copil. Un cãlugar care fusese doctor a spãlat
        ochii copilului cu ulei de candelã ºi s-au deslipit.
    3-) Intr-o noapte când tata se ruga, i-a apãrut spiritul Capitanului
        Corneliu Codreanu care i-a spus<- Numai laºii fug când Þara e la
        nevoie ºi Maica Dumnezeului noastru plânge pentru NOI ! >
    4-)Poate a fost o coincdenþã, dar a doua zi au apãrut la Mânastire un
         un grup de Legionari care s-au rãzgândit sã plece în West ºi sã
         rãmânã sã lupte ca Partizani în Munþi. Au avut un sfat de o zi ºi
         s-au hotãrât sã se întoarcã în capitalã sã salveze România.
    5-) Acolo au fost vânduþi, de cei ce l-eau oferit casa pentru adunãri ºi
         au fost arestaþi în 1948. Tatal meu le-a spus cã Dumnezeu le-a dat
         acest Martiraj pe care trebuiau sã-l ducã, ca pe Sfânta Cruce  a
         Mântuitorului nostru Isus Christos. Drum lung de 16 ani la Aiud,
         fãcuþi pe muchie, cu dragoste de Dumnezeu ºi Þarã.
   6-) Parcã a fost aranjat de soartã. Vorbise cu un Ofiþer German sã-l ia
         în Germania unde avea câþiva prieteni. Pe drum, pe langã coloane
         de soldaþi în retragere, a apãrut un motociclist German care a dat
         tatãlui meu un mesaj din partea comandamentului German,
         despre prietenul lui Rudi, care a fost omorât de Ruºi între Galaþi
         ºi Brãila când se retrãgeau.                                   
    Al doilea gând, a fost sã lupte în Muntii Carpaþi. Dar a realizat cã cea mai tare luptã era cu mintea, împotriva bestialitãþii, satanice comuniste.
    Nu ºi-a dat seama cã vor fi exterminaþi de sistemul Judeo-comunist ce venise din Rusia Sovieticã odatã cu trupele ( aºa zise eliberatoare ).
    Deci s-a decis. ªi cu cei care s-au sfãtuit în Mânãstire sã plece fãrã areme spre Bucureºti, sã salveze, (dacã se va putea ) România, neºtiind  ce le rezervase destinul.
    Au intrat în legãturi cu Diplomaþi Englezi, Francezi ºi Americani cu care au discutat o soluþie democraticã – naþionalistã ºi Creºtinã ca sã salveze România de Ocupaþia Judeo – Sovieticã.
    Al treilea gând, fost sa creeze un guvern provizoriu pânã la alegeri.
                                                                           – 2 –
    Nu au realizat cã – între timp, Stalin  – Churcel ºi Rosevelt au divizat pãmântul ( adicã Europa ) în douã, ca sã se experimenteze (comunismul
inventat de Marx, Engels, Lenin ºi Stalin) pe spinarea celor din Europa de Est ºi jumatate din Germania.
    Aceasta a fost o altã lucrare a Masoneriei mondiale pentru dominaþia totalã a pãmântului. Regula de trei simple = la care nimeni nu s-a gândit. Mai întai creem lumea (zisã liberã), în stânga Europei, Ruºii clãdesc un zid de beton, cine încerca sã scape în west era împuºcat fãrã somaþie.
    Apoi înfometãm lumea de sub regimul comunist ºi creem posturi de radio/ controlate tot de evrei ( = Radio Europa Liberã = condus de Noèl Bnard ) ori ( The voice of America ! ). Acestea fãceau propagandã contra comunismului, ºi plǎteau bine evreii care treceau liberi( cu minciuna ca ei suferiserã în timpul rãzboiului ) ºi puteau face ce vor, vânzând informaþii de tot felul care exasperau sistemul communist, care era deja suspicios. Ori cine zicea ceva contra guvernului era ori deportat, ori arestat ºi torturat, ori ucis în diferite diabolice feluri (adicã asasinat ).
    Cei care au vrut Guveren Democratic dar Român Nationalist, adicã acel Guvern provizoriu, pentru salvarea Romaniei, fiind în legaturã cu diverºi diplomaþi din west, au cãzut.
    N.K.V.D.-ul umbla sã prindã în special Diplomaþii, care deºi aveau <Imunitate Diplomaticã >, pentru poliþia Ruso- Bolºevicã, aºa ceva nu conta( ei nu respecatu nici o lege, chiar fie Internaþionalã ).
    Tatãl meu cu Radu Mironovici ºi ceilalþi Legionari care nu vroiau guvern controlat de Moscova, i-au ascuns pe Diplomaþi, i-au scos din Þarã ºi ei au foast arestaþi pentru<– Trãdare ºi Spionaj contra Comunismului >.
    Printre cei care au fost atunci arestaþi se afla ºi fiul scriitorului Român de renume Victor Ion Popa, Dnul. Sorin Popa. Farã sã ºtiu de aceastã istorie  l-am cunoscut personal ala Teatrul de Comedie < Ion Vasilescu > din Bucureºti. Scapãse odatã cu (Amnestia) 19064 din Aiud. Fusese torturat.
    Chiar tata mi-a povestit cã era socotit de securitatea comunistã ca
<element recalcitrant, nereducabil.> Fiind angajat în Teatru ca pictor decorator l-am cunoscut într-o searã dupã repetiþie pictând decoruri direct pe scena unde noi terminasem repetiþiile.
    Mai târziu l-am întalnit în America unde plecase cu familia prin 1981 ºi l-am prezentat Centrului International din New York unde a fãcut decoruri la un Concert Specatcol Românesc. De la el am primit în Limba Româna ºi
                                                                               – 3 –
 
traduse în Englezǎ < listele celor arestaƫi ºi implicaƫi în procesul lui, printe
care se afla ºi numele tatǎlui meu >.                     
          Pot sã redau aici chiar frânturi dupã originalele care le pãstrez cu sfinþenie ca nimeni sã nu mai zicã, despre masacrele comuniste de dupã 1945= cã nu au existat ºi ei comuniºtii < nu au omorât pe nimeni>.
      Am deosebita plãcere sã public adevãruri ! Iatã SENTINÞA Nr.1744 din
luna Decembrie/ 12/ 1950.
    Tribunalul Militar Bucureºti – sectia I-a.
                                      H O T A R A S T E :
   Condamnã pe inculpat . . . . . . . POPA  SORIN . . . . . nãscut în anul 1921
luna   decembrie. . . . ziua . . . 5 fiul lui . . .Victor. . . ºi . . . Geta . . . de profesie 
. . . .pictor. . . domiciliat în . . . . Ploieºti . . . str. Goleºti. . . Nr. 23 /raion …Ploieºti. . . reg. . . Ploieºti – conform art.121 c.p. comb. Cu art.190 si 151 c.p.
comb. Cu D.L.856/938, art.25 pct.6 c.p. art.463 si 304 c.d.j.m la 25 ( douazeci ºi cinci) ani muncã silnicã ºi confiscarea averii, pentru complicitate la crima de înaltã trãdare.
    Îi comutã detenþia preventivã de la 21 octombire 1949 ºi îl obligã a plãti 3.000 de lei cheltuieli de judecatã.-
STAREA DE FAPT :
         – Inculpatul Sorin Popa, a ajutat pe coinculpatul Neniþescu ºi alþii, pentru a transmite informaþiile referitoare la siguranþa securitãþii statului nostru, unor agenþi ºi unei puteri strãine, cu intenþia criminalã de a ajuta o orgnizaþie subversivã în strãinatate care uneltea în contra securitãþii statului nostru.
     
     Timbru fiscal de 3 lei .  .  . se obligã sã plateascã statului despagubiri civile.
 
    Hotãrãrea îregistratã :
    sub Nr.8527
    Deci pentru niºte simple informaþii care ne-ar fi scapat de comunism Sorin Popa a fost condamnat la 25 de ani. (Dar Evreii dãdeau informaþii pe valutã. Informatorii lor fiifnd plãtiþi peste tot, de când spioneazã pe taotã lumea ºi nimeni nu-i aresteazã !)
    Î-mi amintesc de un fost coleg din celula 13, când eu am fost arestat la Malmaison. Un evreun Polonez =Românizat = care a fost prins în parc cu un ziarist Austriac, care – i plãtise cu Dollari, Mãrci Germane ºi Franci Elveþieni, aproximativ 30 de mii.
    ªi i-au dat numai 15 ani.  Cred cã a rãmas ºi cu banii care i-a ascuns destul de bine.  La Tribunal au spus amândoi cã nu se cunosc. Securitatea a gãsit doar 15
                                                                                       – 4 –
\mii în valutã. Restul erau de seminþe, cã se mai întalniserã de trei ori înainte sã fie prinºi.
    Vã redau acum textul Grefei Tribunalului Militatr Bucureºti.              TRIBUNALUL MILITAR TERITORIAL BUCUTREªTI
                              Grefa  Tribunalului
    In complecatarea Hotãrãrilor privind pe numitul Popa V. Sorin V.  Sentinþa nr.1744/23/12/1950 si SENTINTA nr.675/1955 – extrase – eliberate în baza cererii nr. 1416/1981, necesare motivãrii ºi întocmirii unui “ recurs în
supraveghere “ catre Procuratura Generalã – a R.S.R. ºi pentru justificarea cererii spre aprobare, aducerii ºi altor dosare aflate în arhivele M.I si M.J. – secþia militarã – arãtãm, aºa dupã dosarele conexe ºi datele aflate în respectivele “ motivãri “ ale sentinþelor date la acele dosare si inculpaþii,dupã cum urmeazã ºi privesc pe numitul Popa V.Sorin V. în mod direct, ca inculpat, astfel :
    1,- Dosar pen. Nr.1968/1950 cu sentinþa Nr.1744/23.12.1850 în care numitul Popa V. Sorin este condamnat la 25 ani m.s. complicitate la crima de Inaltã Trãdare.-
    Dosarul conþine 2 vol. privind pe numiþii inculpaþi, dupã cum urmeazã:  Bochisiu Leon, Þepelea Gabriel, Cristescu Dumitru, Bãnescu Dumitru, Bãnescu Constantin, Haþieganu Eugen, Sorin Mihai Popa, Maria Golescu, Teodorescu Gheorghe ªerb, Magdalena Cancicov, Stefan Istrate, Roxopol Gheorghe, Grigorescu Elena, Petrescu Gheorghe, Þigãnescu Dumitru, Piþigoi Marin, Popescu Aurelian ºi Gerota Dumitru. . . . .” care se fac vinovaþi de uneltire contra ordinei sociale ºi Inaltã Trãdare . “
   – Acest Dosar nr.1968/1950, este conex cu Dosar nr.1120/`950 avand sentinþa pen. Nr. 1067 din 26 Iulie 1950/ ºi judecat separate ulterior, prin disjungere.
    –Din acest dosar fac parte inculpaþii :
Stefan Neniþescu, Nicolaie Iuca, Nicolae Mavrocordat, Josef Weselovschi, Radu Cioculescu, Victor Anca, Eugen Dobrescu, Elecheº Opriº, Emil Manu, Leon Scriban, Popa Aurel, Herlea Ion, Hagea Constantin, Roxin Ghe., Mironovici Radu, Ionescu Ghe. Zis Bãdiþa. ºi alþii ca ; Constantinescu Claps, Horia Patraºcu, Cernescu Ghe.  .  .  .   º. a. m. dp.
    –Atât din Dosarul nr. 1968/1950 cat ºi în Dosarul nr. 1120/1950 – conexe, au mai fost citaþi ºi introduºi ºi se face vorbire despre urmãtorii : Valentin Augustin Popa, Cornel Bianu, Rica Georgescu, Walton, Legaþia Americanã S.U.A. Westley, Garvey, Heel, apoi Legaþia Suediei ºi Canadei din Bucureºti, Congregaþia ST.VINCEJNT DE PAUL din Bucureºti ºi Legaþia Franþei, Charles Henriot, Ghica, Goia ºi alþii.-  
      Separat, deasemeni conex. privind numai pe numitul inculpat Popa V.Sorin, se aflã dosarul pen. nr.2127/1949 – deasemeni disjuns cu Sentinþa pen. nr.1248
                                                                                        – 5 –
din 14 nov. 1949, privind pe inculpaþii: Marcel Emilian, Dan Tetorian, Mihail Eliade, ªtefanescu Gheorghe, Nott Xurt, Mateescu I. Niocolau, Eliade
Alexandru, Vancu Ion ºi alþii. – 
     În Dosarul pen. nr.2127/1949 ºi în Dosarul pen.nr.1968/1950 dar privind numai pe numitul Popa V. Sorin – la acest ultim dosar –, au mai fost citaþi ºi se face vorbire despre urmãtorii : Ion Valer Emilian, Ion Vancu, Chastellaine, Porter, Metianu, Buta, Popa, Hower. Armata Americana a S.U.A. din Austria ºi Armata Francezã din Austria.
 
2. DOSAR pen./675/1955 cu SENTINTA Nr.1152 din 07.09.1955 în care numitul Popa V. Sorin, este condamnat la 2 ani îch.-corecþionalã prin schimbarea calificãrii iniþiale din crima de omisiunea denunþãrii prevazutã de LEGEA 16/1949, la numai delict de omisiunea denunþãrii.
                                              Pagin 2-.
-continuare de la pag. 1. –
 
      Acest Dosar nr. 675/1055 este conex ºi derivã prin desjungere, din DOSAR pen.nr. 675/1949. –  In acest dosar, este citat ºi introdus numitul incl. Eiade Mihail, Emilian Marcel ºi este citat deasemeni numitul Ion Valentin Emilian. –
 
       Prezenta situaþie, a fost eliberatã în baza cererii nr.1416/1981
      
      Conceput E.S.
      dactilo. — — – 
      Nr. Exemplare 3  <  Am închiat cu descrierea condamnãrilor.>
    Deci aceºti oameni ºi mulþi alþii ca ei care nu au vrut sã fim< cotropiþi ºi bolºevizaþi de Ruso-Evreimea navalitã din Ruasia lui Tãtuca = Stalin =>, au sfârºit cu toþi , cu diverse condamnãri, nici una mai micã de 25 chiar 30 de ani muncã silnicã. Toatã România a devenit o mare închisoare politicã, la fel ca Rusia, dupã revoluþia din 1917 – 1918. Începând cu Jilava unde era executatã trierea (Intelectualilor ) cei mai pariculoºi erau trimeºi la Aiud. (Periculoºi în libertate pentru desvoltarea Comunismului ºi Socialismului în România ) toþi condamnaþi 20 de ani. Mai erau alte închisori politice ca Gherla, Galaþi, Iaºi, Periprava, Piteºti ( care a fost cea mai cumplitã marºãvie anti umanã ºi anti Creºtinã= care a durat duar 3 ani ). Apoi Aiudul Morþii, de unde a eºit ºi tatãl meu în 1964 ºi Canalul ( lagãrul de exterminare ) copie a GULAGULUI din Rusia Sovieticã.
      ªi timpul s-a depus peste trupurile neansufleþite ale acestor martiri ai neamului Românesc. Poporul a fost îndobitocit ºi animalizat încât a uitat de ei, de sacrificiul lor supreme pentru Þarã ºi generaþiile ce vin.
                                                                                      – 6 –
       Satanele ne-au invadat din nou ºi pedaleazã (adicǎ se impun )  pe  aceeaºi veche formulã de dominare a oamenilor. Minciuna, delaþiunea, intriga,
foamea, criza Bancarã ºi criza economicã care duc la masacre umane, târâte în rãzboaie nejustificate.
     De ce spun rãzboaie ? =Pentrucǎ din cauza primului rãzboi mondial s-a ajuns la revoluþia Ruasã, care a decimat ºi puþinii intelectuali care au existat pe timpul Þarului ºi care erau un inconvenient pentru Bolºevicii care doreau dominaþia totalã a Rusiei.
    Nu puteau sã reuºeascã ºi sã domine un popor cu o clasã intelectualã, care nu agrea cu sistemul comunist anti Creºtin. ªi atunci i-au exterminat. Dar º-au creat o altã clasã socialã de intelectuali. Aceasta clasã de intelectuali erau mai mult semidocþi, care slujeau comunismul farã sã crâcneascã.
    ªi în acelaº timp distrugeau valorile morale ºi intelectuale, Credinþa în Dumnezeu, servind intereselor Judeo Masonice Mondiale = adicã Intrnaþionala a III-a care a celebrat Victoria la cãderea Imperiului Þarist.
    Marea revoluþie din Octombrie 7 Noiembrie = aºa se striga la ori ce paradã comunistã. Aþi uitat ? <Traiascã Marea Revoluþie din Octombrie 7 Noiembrie !>
    Nu vi se pare confuzã aceastã frazã ?  Cum e revoluþia din Octombrie ? Nu e la 7 Noiambrie ? Este ridicolã ! ªi a fost ridicolã ca ºi sistemul comunist care a distrus jumaãtate din Europa, ca apoi sã vinã cu altaã tâmpenie, unirea Europei.
    Aceasta avea ca scop dominaþia < Mondialã Bancarã >asupra întregii lumi !
    Iatã-ne întorºi din nou la SCLAVAGISM ! Dar avem toþi automobile = niºte porcãrii de pastic care au mototare fãcute special sã se strice, ca sã sugã banii din viaþa ta sã rãmâi disperat ºi sã cerºeºti la Bancile Lor. La împrumuturi se ia % camatã aþi uitat cã aveþi deaface cu cãmãtatri, samsari ºi alte slugi diavoleºti?)
    Din elitele Romaneºti care au mai scapat de ( secera ºi ciocanul comunist),
sau pe care ultimul razboi i-a prins prin alte þãri ale Europei, au încercat sã lupte ºi sã ajute sãrmana Scumpã Þarã, cazutã sub <Inchiziþia Judeo Comunistã >.
    Pe lângã cei din þarã ca tatãl meu cu studenþimea ce aparþinea Legiunii Creºtine <Frãþiile de Cruce> ºi care nu a scapat niciunul de arest torturã ºi închsorile celebre, au fost oameni în Franþa, Anglia ºi America, care au cãzut de accord sã lupte armat.
     Astfel au format grupãri (Para Militare ) care cu ajutorul Americanilor s-au paraºutat în România între anii 1949 –1953, cãutând sã-i ajute pe cei ce luptau în Munþii Carpaþi, numiþii partizani anti comuniºti.Securitatea le spunea =bandiƫi=
          Dasr s-a creat confuzie, din cauza zvonurilor ºi sãrmanii þãrani au cãzut ºi ei in mâna cãlailor comuiniºti. Chiar tata mi-a povestit cã au fost aduºi la Aiud, prin 1950 un sat întreg, arestaþi.  Au vãzut noaptea paraºutiºti Americani (adicã Românii Colonelului Chirnoagã îmbracaþi în uniforme Americane ) ºi s-au dus
                                                                                   – 7 –
în satele vecine sã anunþe prietenii ºi rudele cã au venit Americanii.
     Þãranii s-au sculat ca pe timpul rãscoalelor cu furca , coasa, toporul, ºi au omorât ªeful Miliþiei, Primarul, Secretarul de Partid ºi dimineaþa stateau la intrarea în sat sã-i preimeascã pe Americani cu <Pitǎ ºi cu Sare > dupã tradiþia noastrã Româneascã.
     În schimb au venit camioane cu Securiºti ºi i-au arestat pe toþi, i-au torturat ºi condamnat, de s-au trezit la Aiud. Dar acolo în contact cu < floarea intelectualitãþii Române au intrat cu 4 clase primare ºi- au eºit voerbind scris cetit limba Francezã, Spaniola,Italiana, Germana, Istorie, etc.>
    Tot acolo l-au cunoscut pe Vasile Militaru, Radu Gyr, Sfântul Arsenie, Istrate Micescu, Avocatul Ibraileanu Gheorghe care a fost de la începutul Miºcãrii Legionare cu C.Z.Codreanu ºi s-au lãmurit de cea ce venise peste România, sub numele de < ERA COMUNISTÃ >. Chiar eu m-am întâlnit cu un þãran, care eºise înaintea tatãlui meu din Aiud ºi stând de vorbã, m-a întrebat dacã ºtiu cui aparþin versurile ; < O neam al meu bãtutu de viscol ºi cenuºe,
                                 În lanþuri sub zãvoare ai gemut
                                 ªi când ai vrut sã frângi robie ºi cãtuºe,
                                 Trãdarea a venit ºi te-a vândut.  .  .  .
     Eu am spus cã sunt foarte patriotice dar nu cunosc autorul. El mi-a spus cã a stat cu el la Aiud ºi se numea Radu Gyr. Atunci mi-am amintit ca tata mi-a spus cã langã el pe rogojinã a murit alt mare Poet, Vasile Militaru.
     ªi comunismul a avut aliaþi imediat ce au luat puterea, cea mai josnicã ºi mizerabilã rasã din lume. ÞIGANII = care nu au fost duar pentru noi, ci ºi un pericol real pentru întreaga Europa ºi astazi (cu libertãþile ce li s-au dat, au ajuns în America ºi ne fac de râs Naþiunea zicând cã = sunt Români).
    Din rândurile lor au fost recrutaþi torþioniºti( cei care torturau numai Detinuþii Politici), cãlãi care omorau, informatori, paznici din lagare de muncã, etc. S-au dovedit a fi cei mai buni prieteni ai evreilor, gãsind puncte comune în viaþa socialã ºi Partidul Comunist Roman care le-a facut foarte multe înlesniri ºi gratuitãþi ca sã laude oriunde în lume cât de bine este de trãit în sistemul comuinist.
     Datoritǎ lor Muzica Folkloricã Româneascã a suferit o traumã dezastruasã ceea ce in limbaj popular sa numit = < Þigãnirea Muzicii  !> Tiganii au o concepþie diferitã ºi total greºitã despre viaþã, lume ºi Libertate.
     Libertatea în viziunea lor merge adeseori (dacã nu chiar totdeauna) pânã la anarhie, haos ºi destrãbãlare. (Vezi similaritãþi in viata Evreiascǎ?) In dorinþa de a-ºi atinge scopurile ºi de a-ºi face singuri dreptate, nu ezitã sã foloseascã
violenþa( cazul tânarului din Bolintin ucis cu cuþitul din cauzã cã nu a vrut sã-i împrumute maºina=automobilul= unui þigan.)
                                                       – 8 –
    Þiganii au un dispreþ specific faþã de muncã, de cele mai multe ori practicând activitãþi ilegale, (Comerþ la negru, illicit, tâlhgarie, hoƫie, violuri, omoruri, prostituþie cu fete rãpite ºi chiar ºi cu minori). Contradicþie flagrantã cu legile Statului, sfidând poporul Român muncitor ºi cinstit.
    La fel ca Evreii sunt purtatori de boli, parziþi ºi murdari în caractere, care se întind la ora actualã în toatã Europa, iar Românii sunt numiþi þigani din aceasta cauzã ! Întotdeauna au fost o barierã în calea desvoltãrii societãþii Romaneºti !
     Iatã cateva întrebãri pe care ºi le pune Românul de rând ?
     1.- Pânã unde ajunge rãbdarea Românilor ?
     2.- De ce Românul care munceºte din greu pentru bucata sa de pâine
          suportã înjosirea acestor trântori nespãlaþi care le furǎ Þara zi de zi ?
     3.- De ce nu se ia o atitudine contra tuturor veneticilor strãini care abuzaeazã
          de ospitalitatea noastrã Româneascǎ?
Concluzie la <Tiganiadǎ>: Tiganul nu poate fi nimic fãrã un popor în care s-a cuibǎritt dar poporul nostru, Românesc poate fiTOTUL fãrã de þigani !
     Nu acveþi voie sã fiþi nepãsãtori la toate acƫiunile duºmãnoase ºi perfide ale oricãrei naþii strãine dar mai ales a þiganilor.
Sã luptãm împotriva clanurilor strãine ºi a þiganilor care ne-au invadat Þara !
     Deschid un alt subiect dacǎ-mi daƫi voie =
Delaþiunea în Contradicþie cu Virtutea.
      Virtutea precum se ºtie, este consideratǎ o bijuterie a intelectului uman care se clǎdeºte odatǎ cu omul care parcurge anevoiosul drum prin viaƫǎ, ca sǎ ajungǎ la titlul de OM.
       In sala de festivitǎƫi a Liceuloui Andrei ªaguna din Braºov deasupra sceneni unde se înmâneazǎ diplomele ºi se ƫin diferite festivitǎƫi este scris în Limba Latinǎ ; << LITERIS ET VIRTUTE > >>  
        Dintre profesorii intelectuiali care i-am avut în special proful de Francezǎ, care terminase la Sorbona în Franƫa, m-a rugat sǎ-i cânt la absolvire  
,, Privighetoarea lui Shubert “ pe pianul care se aflǎ în faƫa podiumului.
        N-am ºtiut cǎ pe acelaº pian cu 100 de ani în urmǎ a cântat ºi Ciprian Porumbescu vizitând Liceul ªaguna. Am simƫit ca nu sunt în apele mele, ca un fluid mi-a penetrat corpul ºi parcǎ eram în transǎ. M-am trezit când toatǎ sala ovaƫiona în picioare , profesori ºi elevi care au fost fermecaƫi de interpretarea piesei muzicale .
        Parcǎ n-au fost mâinile mele . Am fost vrǎjit de un spirirt care a plutit deasupra mea ºi m-a transpus în altǎ lume pe care nu am putut sǎ mi-o explic.
        Tarziu cân tatǎl meu s-a întors din detenþie ºi am avut ocazia sǎ-l întrb ce s-antâmplat mi-a dat o explicaƫie logicǎ dar cam grea, pentru cultura mea, de atunci.                                                                       – 9 –
        Mai târziu am aflat din convesaþii între intelectualii unde am fost norocos sǎ fiu admis, ca ascultǎtor multe lucruri la care nu aveam rǎspuns. Când tatǎl meu vorbea cu altǎ persoanǎ, eram numai ochi ºi urechi ºi înregisatram totul ca un mic (Magnetofon Japonez).
        Chiar amintind de Japonezi am cetit o maximǎ Japonezǎ care zicea apropos de Virtute ; << Pe viitor sacrificiul Elitelor va trebui sǎ fie mult mai mare pentru salvarea unei NAÞIUNI ! >>
        Tot din discuþii între Medici am aflat despre noi oamenii, care suntem o creaþie perfectǎ dupǎ chipul ºi asemǎnarea lui Dumnezeu, dar unii sunt receptivi la spirite bune alþii la spirite rele pe care preoþii le numesc < draci or diavoli. >
       Deci eu când m-am aflat în aacea zisǎ transǎ am fost ghidat de un Inger sau chiar de spiritul lui Ciprian Porumbescu care venise atunci deasupra noastrǎ fiind (probabil ) mai mulþi elevi sensibili ºi de calitate sufleteascǎ receptivǎ .
        Odatǎ cu invazia comunistǎ în România ( comuniºtii fiind satanici sau spirite de criminali reâncarnate ) s-a trecut la distrugerea sistematicǎ a tot ce era calitativ din punct de vedere uman, furmos ºi intellectual !
         Adicǎ tot ce aparþinea de Virtute sau cei ce învǎþau elevii ºi studenþii despre VIRTUTE, trebuia distrus. Pentru cǎ de Virtute sunt le gate cu inele de aur, ( Morala- Cinstea – Familia – Dragostea faþǎ de Dumnezeu – Virginitatea – Respectul faþǎ de cei mai în vârstǎ ). Pe când comunismul propovǎduia ura faþǎ de valorile normale sau Creºtine = Imoralitatea – Furtul – Minciuna – Perversiunea moralǎ ºi spiritualǎ, – Negarea totalǎ a lui Dumnezeu, – Corupþia – DELAÞIUNEA pe care comuniºtii au adus-o la rangul de virtute socialǎ.
        Dacǎ divulgai pe cineva cǎ este contra comunismului erai cel mai bine vǎzut de partid ºi premiat în fruntea vecinilor ºi a familiei care deveneu automat servitorii Partidului Comunist.
        Ba mai mult decât atât din caracterele care se transformau începeau sǎ aparǎ un alt tip de om care începea sǎ scornescǎ diferite vinovǎþii ca oamenii sǎ fie arestaþi de securitate ºi torturaƫi.  Apoi semnau mǎrturii false ca sǎ cscape cǎci asta li se preomitea. Bine’nƫeles cǎ nu mai scapau ºi înfundau lagǎrele de muncǎ cum a fost (CANALUL ) un alt Gulag Românesc de pominǎ.
         Chiar tatǎl meu î-mi povestea cǎ au fost în Aiud arestaƫi care au fost vanduƫi de copii lor, care i-au turnat securitǎƫii cǎ sunt contra guvernului.
O sǎ radeƫi ! ªi-au îndemnat familia sǎ-i toarne cu minciuni, cǎ în nmintea lor strâmbǎ sa-u gândit cǎ, dacǎ Americanii vor intra în Rmânia vor pune miniºtri pe toƫi care au fost detinuƫi politici. ( Ce minƫi stricate, creere bolnave !)
             Dar iatǎ cǎ dupǎ <Lovotura de Stat contra lui Ceauºescu > s-au înscǎunat toƫi ticǎloºii ºi neaveniƫii sǎ conducǎ sǎrmana Țarǎ care sângera dupǎ o dictaturǎ nefastǎ de 50 de ani ai Comunismului Internaƫionalei a III – a !
                                                                                  – 10 –
        ªi iar am cǎzut rǎu ! Am nimerit în Neo-Comuinism = adicǎ furt fǎrǎ limitǎ ºi distrugere totalǎ a tot ce-a fost agonisit cu sângele ºi sudoarea poporului ºi intelectualilor asupriƫi de ( Biciul Iudeo Comunist  ) moiºtenit dela Stalin.
        Chiar mai mult ; au nǎvǎlit îcǎ odatǎ evreii din =Haifa –Tel – Aviv =unde eau dense comunitaƫi de Evrei din România. Aceºtia au plecat spunând cǎ nu le place regimul comunist ºi li s-au dat paºapoarte imediat pe timpul lui Ceauºescu. Chiar <<Nea Nae ºi cu Rabinul comunist Mozes Rozen >>i-au încasat de 50 de mii de Dollari de familie ca sǎ plece mai rapid. Vedeƫi de unde au invǎƫat comuniºtii (Bussinesul) ?  Chiar din vânzarea de oameni. Poate asta a fost plata pe care ºi-au meritat-o evreii, care au vândut Românii la securiºtii criminali de pe timpul dicataturii comuniste ºi pe Christos pe 30 de arginƫi.
        Aceasta a fost o alta contribuƫie la asasinarea lui Ceauºescu ºi a Rabinului comunist care nu a scǎpat polƫiei secrete evreieºti a <<Mosadului >> !
        Un nalt ticǎlos care a scǎpat uºor a fost ( Mihai Pacepa ) care fiind prieten cu Kissinger s-a aciuit prin America. A scris ºi o carte ,, Orizonturi Roºii “ care s-a vandut foarte bine. Dar nu a apucat sǎ rǎspundǎ, de ce nu l-a oprit pe Ceauºescu sǎ facǎ atatea crime, cǎ cineva l-a pocnit cu doua îngheƫatre care i le-a pus în cap, chiar în faƫa Naƫiunilor Unite la New YorK. Aici nu a amai avut protecƫia lui Kissinger.
        Chiar Ceauººescu a protestat când a fost bǎtut cu ouǎ la New York când a fost în vizitǎ la preºedintele Carter. Atunci Carter i-a spus ; << – Nu puteam sǎ opresc demonstranƫii entuziaºti. La  noi e Libertatea Cuvântului !>>
        Tot cu ocazia acelei vizite în America, prºedintele Jimy Carter l-a fǎcut pe Ceauºescu (Mason). Deaceea ajuns acasǎ s-a crezut puternic, dar nu ºtia ce înseamnǎ <<Masoneria >> ºi cât este de perfidǎ ºi criminalǎ. Ar fi trebuit sǎ-i întrebe pe Legionari care ºtiau adevǎrul ! Dar legionarii au fost masacraƫi !
        Nimeni nu învaƫǎ nimic din Istorie = Napoleon, de la Louis Filip Le Bellè, = Hitler de la Napoleon,= Comuniºtii de la Trotsky, etc.
       Cel puƫin pe timpul Stalinist în Rusia DELAȚIUNEA  a fost ridicatǎ la cel mai mare act patriotic. Câƫi Creºtini au fost masacraƫi pe timpul lui Stalin ? ªtie cineva ? Iatǎ statistica < 46 de MILIOANE >.
       Aºa cǎ domnii evrei sǎ opreascǎ minciuna cu (6.milioane ) cǎ nu erau atunci  în toatǎ EUROPA  6 milioane. In Uniunea Sovieticǎ erau 1.200.000 ºi toƫi aveau posturi de conducere în Partidul Comunist Sovietic ºi – l controlau  chiar ºi pe Stalin.
         La noi în România  comuniºtii au aplicat o altǎ formǎ de ºtergere a creerelor. Diabolici ºi foarte bine organizaƫi, au atras mai întâi tinerii care erau mai inteligenƫi pe care i-au cumpǎrat cu onoruri ºi titluri de tot felul.
                                                                                    – 11 –
        Unii din colegii noºtri au fost recrutaƫi chiar din liceu. Chiar din clasele 9 ºi 10 au devenit mai întâi simpli infortmatori iar mai târziu chiar nu puteai discuta cu ei cǎ deveniserǎ paranoici ºi isterici din cauza sereviciilor sau poziƫiilor ce le-au cǎpǎtat. ªi din cauza cǎ erau controlaƫi pas cu pas.
        Alƫii când au fost mustraƫi de conºtiinƫǎ sau de familie au decǎzut moral ºi au dat în alte patimi =  beƫia, curvia,etc. =
        Dragǎ cititorule, inculpatul Sorin Popa a scǎpat din România ºi l-am gǎsit în America în 1982 la New York. Tatǎl meu însǎ nu a scǎpat ºi am fost sunat cǎ în luna Ianuarie 1981 a încetat din viaƫǎ într’o împrejurare destul de stranie pentru acele vremuri.
       Dacǎ cunoaºteƫi puƫinǎ Istorie  ; < Moƫa ºi Marin au murit pe 13 Ianuarie ºi tatǎl meu a murit pe 13 Ianuarie. Acum cred ce – mi povestea tata despre Legionari. Erau legaƫi , în special <<Frǎƫiile de Cruce >> prin sentimente Duimnezeieºti ( pe întelesul omului simplu, prin rugǎciuni ºi jurǎminte facute în Bisericile lui Christos ). De aceea erau foarte mulƫi Preoƫi cu care se consultau mereu în  problemele lor sau ale Țǎrii. (Preoƫii nu sunt Popi ! )
      Dacǎ ne amintim de Istoria noastrǎ sǎ ne gândim  la toƫi Domnitorii care aveau pe lângǎ Sfatul ƫǎrii Sfinƫi (cǎlugǎri cu care se consultau ). ªtefan Domn a avut pe Daniil Sihastru care era mare vizionar. Mihai a avut ºi el un pustnic, iar în timpurile moderne noi la-m avut pe Sfantul Arsenie Boca de care comuniºtii s-au temut foarte,  încat au trebuit sǎ-l omoare, c-a prezis moartea lui Cescǎ.    
        Eu l-am mcunoscut personal înainte de a fi arestat ºi mi-a spus sa nu fac cercetari în parapsihologie cǎ am alt drum. ªi într’adevǎr am propopvaduit puterea lui Dumnezeu care m-a salvat ºi de încercarea de asasinare a securiºtilor pe 1 August 1972.
        I – am vǎzut pe mulƫi minƫind la televiziune în interviuri stupide, despre Dumnezeu. Eu le zic : <- Mai mergeƫi la Bisericǎ ºi ascultaƫi Sfânta Slujbǎ înaiunte de a vorbi de Dumnezeu ! > Cea mai cumplitǎ încercare de satanizare a Naƫiunii Române a fost în perioada de 3 ani , la Piteºti = cunoscutǎ chiar ºi în West sub numele de << GULAGUL – PITEªTI.>> In acest subiect existǎ ºi un Documentar de 4 filme scurte ( 20/min.unu )facut de Americanii din Washington, cu documentaƫie ºi mǎrturii, cu Doctori care explicǎ torturile Judeo-Comuniste barbare ºi anti Creºtine, aplicate deƫinutilor politici, în inchisoarea dela Piteºti.
       Astfel aici în aºa zisa <<LIBERTATE >> am realizat cǎ cea mai anevoiasǎ cǎrare din viaƫa este cea dreaptǎ .
       Este acel drum pe care l-a parcurs Isus Christos spre Golgota, culminâd cu supliciul ºi sacroificiul sauprem al crucificǎrii.
        A urmat precum stiƫi manipularea Istoriei ºi a creerelor omeneºti.
                                                                                           – 12 –
      Cel mai desgustator lucru este asasinarea dela Nǖremberg a generalilor din armata Germanǎ sub pretextul de ( Genocid ) care a îngheƫat minƫile omenirii întregi pe timp de 50 de ani.
       Nu s-a întrebat ºi nu s-a cǎutat adevǎrul cǎ nimeni nu a avut acces la documentele reale istorice. Lumea fiind înfometatǎ imediat dupa rǎzboiul mondial nu mai avea preocupari intelectuale, Era goanna ºobolanilor dupǎ mâncare ºi toƫi oamenii au devenit rǎi urându-se unii pe alƫii, dacǎ unul  avea mai multǎ mâncare, toƫi vroiau ºi ei la fel.
       Oamenii deveniserǎ semi roboƫƫi ( sclavii ) sistemului comunist. = Adicǎ servici, casǎ, ºi la rând ( coadǎ) la pâine, la carne, la ouǎ, la lapte, la marmeladǎ, la unt, etc. Uitarǎ chiar de familiile lor care erau închiºi în închisorile comuniste, în care unii º-au petrecut 20 -25 de ani, ori au murit acolo.  Aceasta – mi aminteºte de sloganul ce se propaga la toate adunǎrile comuniste de început = < Trebuie distruse trei generaƫii pentru înfǎptuirea comunismului, ºi pentru succesul nostrum total !>
       ªi atunci imediat dupǎ înfrangerea Germaniei s-a trecut la cea mai diabolicǎ invenƫie numitǎ< GENOCID >.
       EXPLICATIE !
       Prin genocid = dupa toate dictionarele din lume = se înƫelege =
       1.- In Româneºte = Distrugerea intenƫionatǎ a unui popor sau a unei rase,
            prin exterminare totalǎ, indifferent de forma sau sistemul uzat de  
            exterminatori.
       2.- Webster Dictionary = The deliberate  and systematic distruction of a
            racial, political, or cultural grup, having endogenous origin.
       Deci România nu a exterminat pe nimeni.  Toate rasele care s-au aciuit pe la noi au fost asimilate sau educate devenind buni Români.( Cu exceptia evreilor care prin religia lor Talmudistǎ, sun total inumani ºi a ƫiganilor).
       De asemeni revenind la Procesul dela Nǖrenberg, care a fost cotat ca o înscenare mizerabilǎ pentru a distruge ºi ultimii intelectuali care au mai rǎmas din armata Germanǎ, a avut scopul de control total asupra Germaniei= prin împartirea ei in douǎ ºi acuzarea continua de un genocide de 6 ( ºase ) milioane de evrei omorâƫi de Germani in 5 ani de rǎzboi.
      Nu  erau 6 milioane în toatǎ Europa în acel timp plus cǎ evreii fugiƫi din Polonia în România au trait foarte bine ca ºi cei pe care Mareºalul Antonescu nu i-a dat nemƫilor sǎ fie duºi în  Lagǎrele de muncǎ din Germania.
      Razbunarea evreilor a fost din cauzǎ cǎ au fost daƫi afarƫ din Germania, alƫii plecand cu pasapoarte legal, iar cei care erau Bancheri sau foarte bogaƫi l-au ajutat pe Hitler, sprijinindu – l cu bani sǎ ajungǎ la conducere.
     Dupǎ ultimile cercetǎri ale acestui Secol XX ºi XXI s – a ajuns la concluzia
                                                                                        – 13 –
cǎ cifra corectǎ a celor morƫi în lagarele din 1940 -1945 este de un milion
optsute patruzeci ºi douǎ de mii = 1.842.000 dintre care mai fac parte ºi         alƫii ca,  = ƫiganii, prizonierii Ruºi, Americani , Englezi, Comuniºti, Prostituate, Homosexuali etc.
        Dar oamenii nu ºtiu cǎ MUZEUL AUSCHWiTZ, a fost cereat de ªeful Poliƫiei Politice Sovietice = N.K.V.D. = Beria (evreu care –l controla ºi pe Stalin ).
        Hai sa zicem ca Germanii au comis <genocide> , dar cine o sǎ-i spânzure în gaura de la lift pe Eisenhower, pe Rosevelt, pe Truman, Churcel, etc.???
       Distrugerea Oraºului Dresda cu femei ºi copii (numai civili ) nu este considerat <genocid> ? Ori bombele atomice laHiroshima ºi Nagasaki care au pulverizat 140.000. de mii la Hiroshima si la Nagasaki, nu le considerǎ
{ genocid  ? }
       Or lagǎrele din America  pentru Japonezi , sasu prizonierii Germani , un milion de prizonieri morƫi de subnutriƫie sau alte boli infecƫioase, acestea nu sunt < genocide ? >
       Chiar la noi în România comuniºtii nu trebuie judecati pentru crime cum au fost cei din Aiudul Mortii = ca Zamfir=Comandant la Aiud 1947 -1949
Coler (Evreu ) Comandant la Aiud 1948 – 1953 si Adjunctuil sau Tesler (tot Evreu ) 1949 – 19153. Ori Comandantul AiuiduluiCraciun = Noèl ( tot evreu) 1953 -1964. Pentru aceºtia nu s-a format un Neǖremberg DE CE ????????
       Dupǎ cǎdera zidului ce despǎrƫea Europa ºi Westul de Est în douǎ sfere supranumite < Razboiul Rece>, s – a ƫinut în secret la Washington D.C. (Capitala U.S.A.) o ºedeinƫǎ secretǎ a evreilor de pretutindeni, în care s-a discutat o problemǎ mondialǎ acutǎ.
        = Sǎ nu cumva sǎ aparǎ ideea de a persecuta pe criminalii comuniºti, sau vânǎtoatrea de <criminali din timpul comunismului > împreunǎ cu familiile lor, care ar fi un dezastru ºi va apare adevǎrul, cu minciuna de 6.000.000 ( ºase milioane de evrei omorâƫi de Gremani în al doilea rǎzboi mondial ).=
       Avem în America cazuri de revizioniºti, specialiºti care au început sǎ trezeascǎ minƫile oamenilor propovǎduind adevarul Istoric care a fost ascuns jumatate de secol, spre beneficiul Evreimii ºi a Zionismului Internaƫionalist !
      Dar proverbul cu <ADEVARUL CARE IESE LA SUPRAFAȚĀ CA ULEIUL DEASUPRA APEI !> nu poate fi contestat.
      Au aparut acum 15 ani grupuri de REVIZIONIªTI care demonstrazǎ LOGIC faptul cǎ acest HOLOCHAUST de 6 milioane este o MINCIUNĀ !
     Cǎ lumea a ajuns din nou în mizerie din cauza evreimii care au  supt bugetul Germaniei ºi Americii. Ei au bani ºii uzeazǎ sǎ spioneze pe toatǎ lumea ºi fac amai mulƫi bani din spionaj Internaƫional. Iar penetreazǎ Naƫiunile oneste ºi
                                                                               – 14 –
vor sa le domine ! Iar se ocupǎ de intrigi cu informaƫii false, pun o naƫie contra alteia, învrajbindu-le în rǎzboaie interminabile spre folosul lor.                                                                                  =Propagǎ = Non – ArtaDesmǎƫul, Imoralitatea, Satanismele, controlul Presei ºi Mas Media = (T.V. Radio etc). Bǎncile ºi Stocurile , distrugand totul, precum ºobolanii din filmul < Etrnal Jew > = un film documentar care nu poate fi oprit aici în libertate !
       Dragǎ cititorule, sau ascultǎtorule ( în cazul cǎ cineva va difuza aceastǎ scurtǎ lucrare la un post de  Radio ), aceastǎ lucrare este Crǎrarea cea Dreaptǎ a celor care au rǎmas suflete curate, CINSTIÞI cu ei înºiºi.
       Poate fi uizatǎ ºi ca o Conferinƫǎ sau dezbatere pentru promovarea Valorii Adevǎrului care mereu va fi tendenƫios ascuns în Istorie cu scopul de avantaj Politic pentru cei care se luptǎ sǎ domine politica ºi viaƫa unei naƫiuni.
      CIOLANUL POLITIC la care rod ticǎloºii care nu au nimic cu Demnitatea Naƫionalǎ, sau sǎ ajute o naƫiune ( in special Creºtinǎ ) preferând sǎ o distrugǎ pentru bunǎstarea lor ºi numai a lor !
     Drept care semnez cu mâna mea ºi cu spiritul tatǎlui meu, al Martririlor ºi Sfinƫilor Neamului Românesc, care m-au inspirat ºi ajutat la aceastǎ lucrare.
      Mihai Ionescu Camaraºu.
    New Jersey / August / 2012-      U.S.A.
]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer