http://4.bp.blogspot.com/-16c_EiTaX_E/TVw1pUdkUeI/AAAAAAAAAWY/AGVGDIcZ-Rc/s400/burebistahartadacia.jpg
Zona geograficã în care se aflã astãzi România, a fost în urmã cu peste 10.000 de ani, vatra lumii, locul unde a început cu adevãrat civilizaþia umanã. Acest adevãr este destul de greu de digerat pentru celelalte mari naþiuni, printre care ºi cu aspiraþii inalte la titlul de popor ales…
În zona Olteniei se înregistreazã cea mai veche locuire în bordeie din lume(18,000 ani inainte de Christos), cea mai veche activitate de minerit, cel mai vechi târnacop de miner descoperit vre-o datã, cea mai veche activitate metalurgicã a aramei din lume (8,000 ani înainte de Christos), cea mai veche scriere din lume (tãbliþele de la Tãrtãria, judeþul Alba 5-6.000 înainte de Christos). Tot aici s-a inventat arcul, au aparut primele furnale din Europa, ºi tot de aici au plecat ºi s-au format celelalte popoare indo-europene ºi nu numai cum ar fi: iranienii, carienii, italicii, frygienii, sciþii, cimmerienii, triburile iberice, bascii, sarmaþii, elenii(ahei ºi dorieni), fenicienii….etc.
Traco-dacii reprezintã cea mai veche ºi mai înaltã culturã de pe Pãmânt, anterioarã civilizaþiei Sumeriene, ºi totodatã cea mai numeroasã (180 – 200 de triburi). Ei puteau fi gãsiþi în întreaga Europã (Balcani, Ucraina, Ungaria, Austria, germania, Cehoslovacia, Polonia, Italia, Franþa, Spania, Turcia europeana, Asia Mica, Africa……chiar ºi Burii din Africa de Sud sunt tot un neam Dac, din care fãcea parte însuºi Burebista.
Scrisul ºi odatã cu el istoria, au apãrut mai întâi în spaþiul tracic ºi abia mai târziu in spaþiul greco-roman, dus probabil acolo tot de triburile care au migrat de aici. Traco-dacii au avut cea mai veche agriculturã din Europa, (neolitic) si printre cele mai vechi din lume. La vremea lor erau singurul popor din lume care foloseau cercul la dispozitivele de mãsurare a timpului.
Începând cu anul 1995, dupa studii îndelungate, însã intenþionat þinute la subsol, o serie de savanþi americani de prestigiu au ajuns la concluzia cã Potopul descris în Biblie a avut loc pe malul vestic al Marii Negre, unde locuia o populaþie neaºteptat de dezvoltatã, (oare cine?). De altfel Olimpul, legendarul munte din mitologia greacã (ULIMP- Luminã sau Splendoare, în limba traco-dacã), nu era altceva decât muntele Bucegi pe care nu întâmplãtor dãinuie al doilea Sfinx de pe Pãmânt. Istoricul Homer spunea cã numai tracii ºtiau sã lupte cãlare ºi cu arcul începând cu mileniul cinci înainte de Christos.
Traco-dacii se remarcau printr-o corectitudine desãvârºitã, toate convenþiile fiind încheiate verbal ºi apoi pãstrate cu sfinþenie. Lipsa de acasã era semnalatã printr-un bãþ lãsat la poartã, fiind mai mult decât suficient. Traco-dacii erau singura civilizaþie din lume care nu a folosit sclavagismul sub nici o formã a sa.
În jurul anului 1400 Î.C, se construieºte în Tracia nord-Dunãreanã, cea dintâi ºcoalã cu local de sine stãtãtor de pe Terra, numitã Androniconul, unde preoþii Zamolxieni predau toate disciplinele universitare începând cu teologia (cultul Zeului Soare ºi al celor 12 constelaþii). Confom mãrturiilor rãmase posteritãþii ale lui Platon ºi Socrate, însuºi Pitagora ºi-a completat studiile la ºcoala Zamolxianã, ºi tot ei afirmau cã în acea vreme în Dacia existau cei mai de seamã medici ai timpului. Istoricul Herodot, îi considera pe Cimerieni originari de pe versantul Nord-Estic al Carpaþilor,(Moldova de astãzi). Apoi o parte din ei s-au deplasat spre Sud, în Anatolia, unde au fost cunoscuþi ca Cimiry. Migraþi ulterior cãtre Italia, Spania, Anglia ºi Irlanda au fost cunoscuþi sub denumirea de celþi.
Zona Nord -Dunãreanã (România de astãzi), a fost consideratã din vechime drept un paradis terestru.Un teren bogat în aproape toate bogãþiile pãmântului, cu terenuri agricole(Grânarul Europei de mai târziu), pãºuni întinse, toate formele de relief, un incredibil sistem hidrografic natural, o zona bine apãratã contra majoritãþii dezastrelor naturale…..etc. Ca un miracol unic al istoriei, locuitorii acestei zone n-au putut fi alungaþi din vatra strãmoºeascã ºi nici deznaþionalizaþi.
Românii pãstreazã în continuare limba, portul, obiceiurile, tradiþiile strãmoºilor de acum 7.000 de ani. Analizele minuþioase de sânge, demonstreazã un alt miracol : în ciuda numeroaselor invazii, inclusiv mult distorsionata ocupaþie romanã, ne-am pãstrat puritatea geneticã, specificã strãmoºilor noºtri.
România rãmâne un miracol, cãruia i s-a prevãzut un viitor mesianic. Profetul indian Sundhar Singh scria în 1922, cã românii vor deveni un popor îndrãgit ºi respectat de toate popoarele lumii.
Bibliografie: – Augustin Deac – Istoria Adevãrului Istoric – P.L.Tonciulescu – Ramania, paradisul regãsit – Nicolae Densuºianu – Dacia Preistoricã , Vol.1, 2, 3, 4, 5 – Cornel Bârsan – Revanºa Daciei
]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer