Peste 30 de muzee, instituþii ºi organizaþii culturale din Bucureºti vor putea fi vizitate sâmbãtã, 18 mai, în “Noaptea Muzeelor” 2013. Noaptea Muzeelor. Surprizele ediþiei din 2013 (foto:modernism.ro) Asemenea anilor precedenþi, ºi la ediþia din 2013, intrarea va fi gratuitã la colecþii muzeale, singura excepþie constituind-o expoziþia temporarã privatã “The Human Body” de la MuzeuAntipa. În Capitalã, la “Noaptea Muzeelor” participã: Muzeul de Artã “Vasile Grigore – pictor ºi colecþionar”, Muzeul de Artã Veche Apuseanã “Dumitru Furnicã Minovici”,Muzeul Bellu; Muzeul Militar Naþional “Regele Ferdinand I”, Muzeul Municipiului Bucureºti: sediul central, Observatorul Astronomic “Amiral Vasile Urseanu”, Palatul Voievodal Curtea Veche, Muzeul Naþional de Artã Contemporanã,Muzeul Naþional de Artã al României, Muzeul Naþional al Aviaþiei Române,Muzeul Naþional Cotroceni, Muzeul Naþional de Geologie. De asemenea, vor fi deschise porþile la: Muzeul Naþional “George Enescu” (Bucureºti, Sinaia, Tescani); Muzeul Naþional al Hãrþilor ºi Cãrþii Vechi; Muzeul Naþional de Istorie Naturalã “Grigore Antipa“; Muzeul Naþional de Istorie a României; Muzeul Naþional al Literaturii Române (MNLR); Muzeul Naþional al Pompierilor – Foiºorul de Foc; Muzeul Naþional al Satului “Dimitrie Gusti” (pe timpul zilei); Muzeul Naþional Tehnic “Prof. Ing. Dimitrie Leonida”; Muzeul Naþional al Þãranului Român. ªi la aceastã ediþie a “Nopþii Muzeelor” vor lua parte o serie de instituþii ºi organizaþii culturale: Arhivele Naþionale ale României; Biblioteca Centralã Universitarã “Carol I”; Centrul Cultural ArtSociety; Fundaþia Löwendal; Universitatea “Spiru Haret” ºi World Press Photo România – Piaþa Universitãþii.  Pentru prima datã vor participa la eveniment: Muzeul Cãilor Ferate Române, Muzeul “Theodor Aman”, Galeria Galateca; Romanian Design Week Preview – Palatul ªtirbei ºi Ferma animalelor din Pantelimon. Muzeul Naþional de Artã al României (MNAR) inaugureazã, cu ocazia ”Nopþii Muzeelor”, somptuoasele spaþii recent restaurate din corpul central, Sufrageria regalã, Sala Tronului ºi Scara Voievozilor, care au fost doar parþial accesibile publicului înainte de renovare. Aceste spaþii vor gãzdui expoziþia “Fragmente de memorie”, care prezintã, prin intermediul obiectelor de artã plasticã ºi decorativã din patrimoniul muzeului, repere din istoria Palatului Regal ºi a familiei regale a României. Galeriile permanente ale muzeului sunt închise atât sâmbãtã, 18 mai, cât ºi duminicã, 19 mai. Sub genericul 1.900 de ani de la inaugurarea Columnei lui Traian la Roma,Muzeul Naþional de Istorie a României (MNIR) marcheazã sâmbãtã “Noaptea Muzeelor” printr-un program ce va cuprinde momente de reconstituiri istorico-militare, concert de muzicã clasicã, reprezentaþie teatralã, ateliere de creaþie pentru copii, animatori în costume de epocã ce vor întreþine atmosfera ºi alte surprize ce vor fi descoperite pe parcurs de cãtre vizitatori. În intervalul orar 16,00 – 24,00, când se va desfãºura evenimentul “Noaptea Muzeelor“, vor fi deschise expoziþiile permanente “Tezaur Istoric” ºi “Lapidarium – Copia Columnei lui Traian” ºi expoziþia temporarã “Columna lui Traian. O perspectivã artisticã (Pietro Santi Bartoli, 1673)”; în acest interval orar, accesul se va face prin curtea interioarã a muzeului din Str. Poºtei (vis-a-vis de Aºezãmântul Stavropoleos) ºi nu din Calea Victoriei. Persoanele care vor veni la MNIR sâmbãtã vor primi un bilet, pe baza cãruia vor putea vizita, ulterior, expoziþia “Comorile Chinei”, cu un tarif redus de 10 lei. Din motive de securitate ºi din considerente de menþinere a unui microclimat favorabil pieselor de patrimoniu expuse, expoziþia “Comorile Chinei” va fi închisã la ”Noaptea muzeelor”. Tot cu ocazia “Nopþii Muzeelor 2013“, MuzeuAntipa îºi aºteaptã oaspeþii cu o serie de evenimente speciale printre care vizitarea gratuitã a expunerii permanente (demisol ºi parter); “Poveºti despre peºti” – prezentare, în limba englezã, având ca subiect fauna ihtiologicã ºi simbolistica peºtelui la români, estonieni ºi italieni; colectare entomologicã a insectelor nocturne cu ajutorul surselor luminoase speciale; interceptarea liliecilor din grãdina Muzeului “Antipa” cu ajutorul detectorului de ultrasunete; premiera filmului “Africa” (episodul I), coproducþie BBC Natural History ºi Discovery Channel. Publicul nu va avea acces liber în expoziþia temporarã “The Human Body” de la Muzeul Naþional de Istorie Naturalã “Grigore Antipa“, în “Noaptea Muzeelor“. Expoziþia va putea fi vizitatã între orele 18,00 – 3,00, biletele urmând a fi achiziþionate exclusiv de la casa de bilete aMuzeului Antipa, la preþul de 20 de lei pentru toate categoriile de cumpãrãtori (adulþi, pensionari, studenþi, copii), preþul unic fiind valabil numai pentru aceastã noapte specialã. De asemenea pe 18 mai sunt valabile doar biletele de 20 de lei, nu ºi cele cu acces prioritar. Programul Muzeului Antipa este, în ”Noaptea Muzeelor”, de la ora 18,00 ºi pânã la ora 3,00, sâmbãtã, în intervalul orar 10,00 – 18,00, fiind închis. Muzeul Bellu celebreazã anul acesta “Centenarul Aeronauticii militare”, ocazie cu care vizitatorii vor avea ocazia, între orele 10,00 – 22,00, sã participe la diferite ceremonialuri, reprezentaþii susþinute de Regimentul 30 Gardã “Mihai Viteazu”, recitaluri ale Cvartetului Chromatic ºi proiecþia unui film documentar cu tematica aviaþie, iar la final publicul va putea sã asiste la o lansare de lampioane. Muzeul de Artã Veche Apuseanã “Dumitru Furnicã Minovici” propune redescoperirea vitraliilor din colecþia proprie (secolele XV – XIX). Descrierea tehnicii, prezentarea uneltelor ºi a spaþiului de lucru, precum ºi alte exponate vor fi martorele discuþiei despre tradiþia, dar ºi despre continuitatea artei vitraliilor. În intervalul orar 18,00 – 22,00 – Muzeul Militar Naþional deschide pentru public sala dedicatã Revoluþiei din 1989 ºi douã expoziþii temporare: “Centenarul rãzboiului balcanic 1913 – 2013” ºi “Cercetaºii României la 100 de ani”. Prima expoziþie este organizatã cu obiecte, fotografii ºi documente din patrimoniulmuzeului, iar cea de a doua este realizatã de Organizaþia Naþionalã Cercetaºii României, Centrul Local Dimãncescu ºi Muzeul Militar. Arhivele Naþionale îºi invitã publicul sã vizioneze expoziþia “Copilãrie regalã” la sediul central al instituþiei din B-dul Regina Elisabeta 49, sector 5, Bucureºti, în intervalul orar 20,00 – 3,00, iar la Muzeul Naþional Cotroceni va putea fi vizitatã expoziþia permanentã, oaspeþii putând asista ºi la un spectacol lecturã “Micul prinþ”, susþinut de Teatrul “Ion Creangã”, ºi la un concert de muzicã clasicã. ªi Muzeul Naþional “George Enescu” din Bucureºti îºi deschide porþile în aceastã noapte, publicul fiind invitat sã viziteze muzeul ºi sã participe la o serie de concerte programate în intervalul orar 18,00 – 23,00. Muzeul Naþional al Literaturii Române propune Maratonul de Poezie ºi Jazz, iar la Muzeul Naþional al Þãranului Român pot fi vizitate expoziþia permanentã ºi cele temporare. În curte ºi la Clubul Þãranului în aceastã noapte se vorbeºte, se gãteºte, se cântã ºi se aude aromâneºte ºi se organizeazã expoziþie de fotografie veche, muzicã, dansuri ºi bucate bine gãtite. “Noaptea Muzeelor” a fost iniþiatã în Franþa în 1999, iar din 2005 s-a extins în toatã Europa, în anul 2011 evenimentul fiind sãrbãtorit de aproximativ 3.000 de muzee din 40 de þãri. Acesta este un eveniment de succes iniþiat de Ministerul Culturii ºi Comunicãrii din Franþa, patronat de Consiliul Europei, de UNESCO ºi de Consiliul Internaþional al Muzeelor, acþiunea este pandantul nocturn al Zilei Internaþionale a Muzeelor, care este sãrbãtoritã pe 18 mai.]]>

CategoryUncategorized
Tags
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer