Cãtre:

PREȘEDENȚIA ROMÂNIEI

În atenþia

Domnului PREȘEDINTE TRAIAN BÃSESCU

Subscrisa Asociaþia Pentru Apãrarea Drepturilor Apatrizilor ºi Refugiaþilor (APADAR), cu sediul în Bucureºti, str. Batiºtei nr. 11, sector 2, prin vice-preºedinte av. Rapcea Mihai, vã solicitãm respectuos sã țineți seama de urmãtoarele realitãți istorice – în relațiile cu reprezentanții Statului Israael precum și cei ai comunitãții evreiești: Dupã cum bine cunoaºteþi, comunitatea mozaicã din România trãieºte ºi munceºte în bunã pace, chiar dacã istoria acestor meleaguri a fost zbuciumatã, plinã de controverse  ºi de multe ori sângeroasã. Prezenþa în România a Primului Ministru Israelian Benjamin Netanyahu – în aceste zile – reprezintã un prilej pentru noi, de a încerca sã clarificãm împreunã, sincer ºi deschis, “activitatea” unor evrei-comuniºti în epoca postbelicã din România (Al Doilea Rãzboi Mondial). 28 iunie 1940 – A insemnat invadarea României de cãtre trupele sovietice, având ca rezultat, anexarea Basarabiei, Bucovinei ºi a Þinutului Herþa,  precum ºi preluarea puterii locale de cãtre evreii-comuniºti. Este o loviturã grea, pe care românii au simþit-o în suflet, ºi totodatã începutul ofensivei comuniste împotriva  Þãrii ºi a Neamului Românesc. 23 august 1944 – România era “eliberatã” de Armata Roºie ºi “ocupatã” de cea mai odioasã diktaturã comunistã! Trebuie sã precizãm cã la instalarea  prin forþã a comunismului, evreii au avut un rol preponderent ºi  condamnabil din punct de vedere istoric ! Componenþa de peste 90% a evreilor-comuniºti, printre fondatorii Partidului Comunist Român (în fapt komisari sovietici de etnie mozaicã) veniþi în România pe tancurile ruseºti, a însemnat scufundarea Þãrii în întunericul celor 45 de ani de teroare roºie comunistã. Dupã fatidicul an 1944, spirala istoricã a suferinþei româneºti a crescut inexorabil, atrãgând în ea zeci de milioane de români deportaþi, uciºi, închiºi în temniþele comuniste, privaþi de cele mai elementare drepturi în lagãrul comunist. Întregul popor român a fost martirizat, deviat de la cursul sãu istoric firesc, amputat prin distrugerea unei întregi generaþii de intelectuali ºi înlocuirea acestora cu pseudo-valori de sortginte comunistã, a cãror influenþã este prezentã ºi continuã ºi în ziua de astãzi. Excelenþã, Nu putem sã uitãm cã marea majoritate a “torþionarilor” ºi “educatorilor” din iadul închisorilor comuniste, care au schingiuit ºi torturat  sunt de mii de români (opozanþi ai regimului comunist) au fost de etnie mozaicã. Cu titlu de exemplu, amintim cã numai torþionarul evreu Bondarenco Pantelimon (Pantiuºa), general ºi fost ºef al D.G.S.P. din august 1948, ministru adjunct ºi locþiitor al ministrului de Interne (1949-1956) se face responsabil de moartea a peste 400.000 de victime anti-comuniste din închisori ºi lagãre. Pentru o reintrare în normalitate, amintiþi-vã de Sanctitatea Sa, Papa Benedict, care ºi-a cerut pe bunã dreptate scuze pentru responsabilitatea creºtinã în legãturã cu antisemitismul, ºi a cerut evreilor ºi creºtinilor : *sã se uneascã pentru a întãri relaþiile ºi sã continue sã meargã împreunã pe drumul reconcilierii ºi fraternitãþii .* Nu aºteptãm scuze, pentru cã noi ºtim cã doar Dumnezeu, în Mila sa nemãrginitã, are puterea de a ierta cu adevãrat, ºi doar Lui ar fi înþelept ca evreii vinovați de aceste crime sã îi cearã iertare ! Ce puteti face  d-voastrã, în numele românilor din România ºi din întreaga lume, este sã adoptaþi o poziþie corectã faþã de crimele sãvârºite de evreii comuniști,  ºi sã condamnaþi public holocaustul komunist. Mai nou, recenta obraznicie a reprezentanþilor Muzeului Holocaustului din SUA care pretind Bãncii Naþionale a României sã retragã o emisie numismaticã care cuprinde patriarhi ai Bisericii Ortodoxe Romane, o apreciem ca un atac la adresa Creºtinismului Ortodox ºi ne aduce în situaþia de a ne face ne indoim de bunele intentii ale evreilor americani. Vã reamintim de asemenea recentele declaraþii ale Președintelui Statului Israel, dl. Shimon Peres, potrivit cãrora acesta a afirmat cã „ au cumpãrat” Romania, alãturi de alte þãri, iar Israelul are o poziþie bunã ne-având probleme, sunt jicnitoare ºi alarmante din perspectiva reconcilierii pe care o dorim cu toþii . Excelenþã, În spiritul acestui ADEVÃR, având în vedere proxima vizitã oficialã a Primului Ministru al Israelului Benjamin Netanyahu în þara noastrã, am aprecia ca pe un gest de solidaritate cu victimele comunismului din România, dacã și Excelența Voastrã și Premierul ISraelian  aþi condamna public comunismul ca doctrinã politicã ºi socialã care a dus la moartea ºi distrugerea materialã ºi moralã a milioane de români. De altfel bilanþul funebru al victimelor globala ale acestei nefaste ideologii comuniste ridicã numãrul global al acestora la peste 100 milioane în întreaga lume, fiind cea mai distructivã ideologie din istoria Umanitãþii. O astfel de luare de poziþie nu ar constitui de altfel decât un binemeritat gest de respect faþã de poporul român, având în vedere faptul cã toþi ºefii de stat din România post-decembristã au onorat memoria victimelor nazismului, vizitând muzeul Holocaustului cu ocazia vizitelor oficiale în Israel, ºi regretând în numele umanitãþii care ne caracterizeazã ca popor, pierderile suferite de coreligionarii domnului Benjamin Netanyahu. În acelaºi spirit al regretului faþã de pierderile suferite de poporul român, ar fi meritoriu dacã aþi binevoi ca, pe parcursul vizitei d-lui Netanyahu în România, ați onora împreunã memoria victimelor comunismului, vizitând Memorialul Sighet sau unul dintre abatoarele umane comuniste (Jilava, Aiud sau Gherla). Pentru o mai bunã informare, vã prezentãm în continuare, o  enumerare succintã, a listei celor mai proeminenþi evrei-comuniºti, rãspunzãtori de holocaustul komunist din România, þarã pentru care au luptat ºi au murit bunicii, pãrinþii, ºi fraþii noºtri! O rugãm pe Excelenþa Voastrã sã agreeze expresia înaltei noastre consideraþii. Anexa 1 Lista  evreilor-comuniºti care au pus mâna pe România dupã 1944
 • Ana Pauker ( Hannah Rabinshon) poreclitã”Stalin cu fustã”; secretar gen. al CC al Partidului Comunist Român (1944-1948).
 • Ella Diamantestein-secretara Annei Pauker.
 • Ilca Melinescu(Ilka Wasserman)-ºefã a MAE;directoarea editurii Cartea Rusã.
 • Carol Lustig-director MAE(1948-1952).
 • Ana Toma(Ana Grossman) –soþia lui Pantelei Botnarenko,ºeful Securitãþii;ministru la MAE (1950-1952).
 • Avram I.Bunaciu(Abraham Gutman)-ministru al justiþiei(1948-1952);ambasador la ONU(1956-1957);ministru MAE(1958-1961).
 • Leonte Rãutu(Lev Oigenstein)-membru CC al PCR (1948-1972) ºi multe alte funcþii înalte.
 • Miron Constantinescu(Meher Cohen)-membru al CC al PCR;ministru al Minelor.
 • Ghizela Vass– membru CC al PCR (1948-1984);membru în conducerea Comitetului Democratic Evreiesc în 1950.
 • Leopold Filderman-Preº. al Comisiei Superioare de Epuraþie de pe lânga Federaþia Uniunilor de Comunitãþi Evreieºti.
 • Gheorghe Apostol(Aaron Gerschwin)-conducãtoral PCR;contracandidat al lui N. Ceauºescu (1945-1988).
 • Heinrich Kreidl-secretar gen. în Min. Lucrarilor.
 • Jean Coller-ºef Direcþia de cadre(1945-1950).
 • Walter Roman(Erno Neulander) evreu din Oradea;ºef al direcþiei Politice a Armatei;tatãl lui Petre Roman (Prim Ministru al României 1989-1991).
 • Silviu Brucan(Saul Bruckner)conducãtorul campaniei de bolºevizare a României;ambasador la Washington (1956-1962).
 • Leonte Tismaneanu(Enea Leon Tismeneþki) redactor ºef la editura PCR;profesor la Fac. de Marxism-Leninism;tatãl lui Volodea Tismaneanu, actual preºedinte al IICCMER.
  • Alexandru Nicholschi(Boris Grundberg);evreu basarabean,ºef NKVD pt. România;ºef la DGSP/MAI (1948-1961).
  • George Silviu(Gersch Golinger); secretar gen. al MAI (1946-1953).
  • Teohari Georgescu(Burah Tescovici) agent NKVD;ministru MAI (1944-1952).
  • Moises Haupt-general,comandant militar al Bucureºtiului (1944-1950).
Lista este lungã ºi cuprinde încã  211 nume de evrei-comuniºti! Vicepresedinte APADAR Av. Rapcea Mihai                                                                                        23.06.2011]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer