Ministerul Sãnãtãþii

În atenþia

Domnului Ministru al Sãnãtãþii Florian-Dorel BODOG

  Subsemnatul Mihai Rapcea, de profesie avocat în cadrul Baroului Bucureºti, cu domiciliul în Bucureºti, str. Zmeica nr. 12, sector 4, personal ºi în calitate de vicepreºedinte al Asociaþiei pentru Dialog ºi Solidaritate a Avocaþilor (ADSA) cu sediul în Bucureºti, Sector 2, str. Turnul Eiffel nr. 6, având website http://adsa.ro/, în conformitate cu disp. art. 6 pct. 4 din legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publicã, vã depun prezentul

MEMORIU

Cu privire la proiectul de lege privind organizarea și finanțarea activitãții de vaccinare a populației în România publicat pe site-ul Ministerului sãnãtãþii la data de 11.04.2017 la adresa http://www.ms.ro/2017/04/11/lege-privind-organizarea-si-finantarea-activitatii-de-vaccinare-a-populatiei-in-romania/   CHESTIUNI DE NELEGALITATE PRIVIND PROCEDURA TRANSPARENÞEI DECIZIONALE:
  1. Pe site-ul ministerului se aratã cã “Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: propuneri@ms.ro, Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ”.
Potrivit. disp. art. 6 pct. 4 din legea nr. 52/2003 “La publicarea anunþului autoritatea administraþiei publice va stabili o perioada de cel puþin 10 zile pentru a primi în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice.” În condiþiile în care:
  • proiectul de lege privind vaccinarea populaþiei dateazã din timpul Guvernãrii Cioloº care a amânat timp de 2 ani ca “neoportunã” lansarea acestui proiect de lege pe fondul scandalurilor privind cazurile de copii îmbolnãviþi în urma vaccinãrilor;
  • proiectul este unul de o importanþã majorã pentru sãnãtatea populaþiei, în special a copiilor, necesitând o atenþie sporitã ºi o analizã exhaustivã a tuturor factorilor ce trebuie avuþi în vedere, cum ar fi: armonizarea legislativã cu legislaþia privind drepturile omului, drepturile copiilor, drepturile ºi obligaþiile medicilor, drepturile pacientului;
  • existã probleme de infrastructurã medicalã nerezolvate pânã la acest moment, cum ar fi lipsa vaccinurilor pediatrice de pe piaþa româneascã de o jumãtate de an, lipsa condiþiilor de stocare a vaccinurilor mai ales în mediul rural, lips unor studii de impact în urma informaþiilor culese din campaniile de vaccinare anterioare (raportãri de efecte adverse de la medici, pãrinþi sau aparþinãtori)
În aceste condiþii, termenul stabilit pentru propuneri, sugestii sau opinii pe tema legii puse în dezbatere publicã este insuficient, fiind termenul minim prevãzut de lege. Având în vedere cã responsabilii din cadrul ministerului au avut grijã ca publicarea pe site sã se facã în perioada imediat premergãtoare vacanþei de Paºti, apreciem cã acest lucru s-a fãcut cu rea credinþã, din dorinþa de a se limita cât mai mult timpul persoanelor interesate sã formuleze sugestii sau observaþii la proiect. Întrucât textul de lege al art. 6 pct. 4 vobreºte de o perioadã de “cel puþin 10 zile”, vã solicit ÎN MOD IMPERATIV sã daþi dovadã de bunã credinþã sã sã prelungiþi perioada pentru primirea de propuneri, sugestii ºi opinii la proiect pentru încã cel puþin 10 zile, astfel ca toate persoanele interesate sã ia la cunoºtinþã de conþinutul proiectului ºi astfel sã poatã formula puncte de vedere cu referire la acesta. Din experienþa situaþiilor anterioare privind proiecte de lege ce impuneau obligaþii în sarcina medicilor, aceºtia în mod individual sau colectiv prin structuri asociative, au  formulat de fiecare datã puncte de vedere pertinente privind proiectele de lege puse în dezbatere publicã, un exemplu în acest sens fiind dezbaterile pe tema proiectului de lege al cardului de sãnãtate. În situaþia în care nu veþi da curs solicitãrii mele de prelungire a termenului de primire a propunerilor, sugestiilor ºi opiniilor la proiect, mã voi vedea nevoit sã atac în instanþã maniera în care aþi procedat, la limita legii pe aceastã chestiune.
  1. Este stranie lipsa din expunerea de motive, a oricãror studii de impact sau avize asupra bugetului, în condiþiile în care proiectul de lege instituie noi comisii ºi organisme guvernamentale, cu atribuþii ºi bugete stabilite prin proiectul de lege, precum ºi cheltuieli de achiziþie, transport, distribuþie, pãstrare la rece a vaccinurilor, informare a populaþiei, pregãtire a personalului de specialitate, fãrã nici un fel de proiecþie asupra cheltuielilor necesitate de toate aceste activitãþi la nivel naþional ºi impactul lor bugetar pe termen mediu ºi lung.
  2. Asociaþia pentru Dialog ºi Solidaritate a Avocaþilor (ADSA) vã solicitã sã dispuneþi în conformitate cu dispoziþiile art. 6 pct. 7 din legea nr. 52/2003, organizarea unei intalniri în care sa se dezbata public proiectul de act normativ, apreciind cã aceastã dezbatere este necesarã pentru lãmurirea tuturor implicaþiilor ºi consecinþelor ce pot fi produse de proiectul de lege în forma adusã în dezbatere publicã, cât ºi pentru a trage anumite concluzii cu privire la propunerile aduse în perioada de dezbatere publicã a proiectului.
În acest scop, în cadrul dezbaterilor ce vor fi organizate, vã solicitãm sã procedaþi la întocmirea ºi publicarea, conform art. 12 pct. 1 din Legea 52/2003 a unui raport privind transparenta decizionala, în care sã evidenþiaþi potrivit disp. art. 11 pct. 3 din aceeaºi lege, motivele privind “nepreluarea recomandãrilor formulate ºi înaintate în scris de cetãþeni ºi asociaþiile legal constituite ale acestora” cu privire la acest proiect de lege. Totodatã, vã solicitãm sã daþi publicitãþii sau sã ne puneþi la dispoziþie, pânã la momentul organizãrii dezbaterii publice, urmãtoarele documente, în mãsura în care acestea existã:
  • raportãrile de pe ultimii 10 ani de la medici, pãrinþi ºi aparþinãtori, privind efectele adverse ale vaccinurilor administrate copiilor, dacã au existat.
  • Documentele ºi propunerile furnizate de persoanele juridice enumerate la pct. 6.1 din expunerea de motive la proiectul de lege (Ministerul Educației Naționale – Institutul Național de Sãnãtate Publicã – Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile – Institutul Național pentru Ocrotirea Mamei și Copilului “Alfred Rusescu”. – Institutul Național de Boli Infecțioase “Prof. Dr. Matei Balș” – Asociația Medicilor de Familie București – Societatea Românã de Microbiologie – Societatea Naționalã de Medicina Familiei – Colegiul Medicilor din România – Ordinul Asistenților Medicali și Moașelor din România – Casa Naționalã de Asigurãri de Sãnãtate – Agenția Naționalã a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale – Societatea civilã – asociații de pacienți, asociații de pãrinți, organizații neguvernamentale)
  • Avizele de la Curtea de Conturi, Consiliul Suprem de Apãrare al Þãrii;
  PROPUNERI, SUGESTII SAU OPINII CU PRIVIRE LA PROIECTUL DE ACT NORMATIV SUPUS DEZBATERII PUBLICE Art. 2 pct. 6 se modificã astfel: “Statul român, prin fondurile proprii ale Ministerului Sãnãtãþii și prin FNUASS, asigurã vaccinuri eficace și sigure corespunzãtoare standardelor europene în materie de siguranþã a sãnãtãþii populaþiei. În propunerea iniþialã, standardele erau “internaþionale”, termenul fiind mult prea vag – în condiþiile în care nu existã standarde internaþionale unanim acceptate în material siguranþei vaccinurilor. Aceastã formulare va împiedica pe viitor importarea de vaccinuri ne-conforme standardelor europene, produse sub diferite licenþe din þãri din afara UE, cum a fost cazul vaccinului Hexacima importat în anii trecuþi din Kazahstan, ce a produs numeroase efecte adverse. Dupã art. 2 pct. 7 din Lege, se adaugã urmãtoarele: Art. 2 pct. 8 Diagnosticul, tipul de reacþie adversã postvaccinalã, tratamentul optim al oricãror reacþii adverse ale vaccinãrii precum și compensarea oricãror efecte invalidante vor putea fi dispuse ºi de cãtre instanþele judecãtoreºti, în baza normelor civile privind rãspunderea civilã delictualã, în baza unor expertize de specialitate dispuse de cãtre instanþã. În acest sens, producãtorul, distribuitorul, medicul ºi dupã caz, persoana care a administrat vaccinul, vor rãspunde în solidar prentru efectele adverse produse de vaccin, în mãsura în care se va stabili existenþa unei culpe privind procesul de producþie, conþinutul vaccinului, modalitatea de transportare, pãstrare ºi administrare a vaccinului. Art. 2 pct. 9 În scopul prevenirii reacþiilor adverse postvaccinale, medicul are obligaþia de a efectua verificãri ºi teste ale pacientului privind starea de sãnãtate a acestuia sau cu privire la eventuale intoleranþe la substanþele aflate în componenþa vaccinului, ºi de a-l informa pe acesta în situaþia în care constatã cã existã riscuri privind eventuale efecte adverse postvaccinale. În acest sens, se va analiza inclusiv istoricul medical al pacientului, existenþa unor alergii sau intoleranþe la diferite substanþe, iar în situaþia constatãrii existenþei acestora, atât medicul cât ºi pacientul pot refuza administrarea vaccinului. În aceste situaþii, medicul poate propune pacientului forme de imunizare sau tratament alternativ, în acord cu starea de sãnãtate a pacientului. Art. 3 pct. 1 lit g se modificã astfel: Reacþie adversã postvaccinalã – reacþie nedoritã apãrutã în urma vaccinãrii ºi care se poate datora fie vaccinului fie particularitãþilor persoanei vaccinate. Se eliminã pasajul ce prevede cã Sunt excluse reacþiile adverse datorate modului de administrare, dozei administrate ºi altor condiþii care þin de actul medical. O reacþie adversã nu este totdeauna un efect advers. Efectele adverse sunt efecte secundare efectului dorit în urma actului medical.” În realitate, pot apãrea reacþii adverse postvaccinale ºi în condiþii ce þin de actul medical, cum ar fi obligaþia medicului de pãstrare a vaccinului la temperaturi între 2 ºi 8 grade celsius sau de a nu administra anumite tipuri de vaccin persoanelor cu imunitate scãzutã datoritã unor boli sau intoleranþe, ne-depistate de medic din culpa sa profesionalã. În situaþia în care o astfel de obligaþie nu este respectatã, nu vorbim despre un efect advers de tip secundar, ci chiar de reacþii adverse importante ce se pot produce din culpa medicului. La art. 3 pct. 1 lit n)Furnizorii de servicii medicale de vaccinare – medicii de familie, medicii pediatrii, medicii specialiști de boli infecțioase, alți medici vaccinator” – se adaugã ºi “comisii sau consilii de specialitate cu rol consultativ sau decizional în organizarea ºi implementarea activitãþilor de vaccinare din RomâniaLa art. 4, 7 pct. 2 se eliminã termenul “obligatorii”. La art. 7 pct. 3 se adaugã urmãtorul paragraf: adeverința care atestã contraindicația definitivã la un anumit vaccin sau la toate vaccinurile va putea fi emisã ºi de cãtre un medic specialist, la cerere. La art. 8 pct. 2 lit. b se eliminã menþiunea “definitive”. La art. 8 se adaugã pct. 4 “În toate cazurile, copiilor care nu fac dovada efectuãrii vaccinãrilor obligatorii, nu li se poate interzice accesul la educaþie, învãþãmânt ºi activitãþi în colectivitate decât în condiþiile în care se constatã de cãtre medicul de colectivitate cã aceºtia reprezintã un risc real de contagiune pentru colectivul respectiv, ºi doar pentru perioada în care existã acest risc. Considerente: se prezumã faptul cã indvizii beneficiazã de o stare de sãnãtate naturalã, normalã iar mãsura izolãrii sau interdicþiei participãrii la activitãþi colective nu trebuie luatã decât pentru perioadele de contagiune, în caz contrar încãlcându-se dreptul constituþional la educaþie. La art. 17 pct. 1 lit. p se adaugã urmãtorul paragraf: “Medicii din maternitãþi ºi medicii de familie pot refuza administrarea unui vaccin dacã apreciazã cã existã riscul unei reacþii adverse postvaccinale.” Precizãm faptul cã ne rezervãm dreptul de a formula completãri la prezentul memoriu, dat fiind termenul scurt acordat pentru a propune observaþii ºi completãri la proiectul de lege aflat în dezbatere publicã.   Asociaþia pentru Dialog ºi Solidaritate a Avocaþilor (ADSA) Prin avocat Rapcea Mihai 21.04.2017 memoriu lege vaccinare ADSA]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer