Tip:
Comunicat de presã
Data:
19.10.2012
Ministerul Afacerilor Externe salutã hotãrârea pronunþatã de Curtea Europeanã a Drepturilor Omului, astãzi, în cauza Catan ºi alþii împotriva Republicii Moldova ºi Federaþiei Ruse. Curtea a apreciat cã reclamanþilor, un numãr de 170 de persoane – elevi (ºi pãrinþi ai acestora) care studiazã la ºcolile cu grafie latinã din regiunea transnistreanã a Republicii Moldova –,  li s-a încãlcat dreptul la educaþie, respectiv dreptul de a asigura copiilor educaþie conform propriilor convingeri filozofice, prin acþiunile de presiune ºi intimidare ale autoritãþilor transnistrene. Aceste acþiuni au culminat în 2004 cu închiderea celor opt ºcoli cu grafie latinã, care au fost nevoite sã funcþioneze, ulterior, în condiþii dificile ºi în spaþii improprii, neadecvate desfãºurãrii procesului de instruire. Instanþa europeanã a apreciat cã reclamanþii, pãrinþi ºi copii, s-au gãsit în situaþia ingratã de a alege între, pe de o parte, un învãþãmânt secundar care nu este recunoscut în vreun alt stat ºi care utilizeazã metode învechite ºi, pe de altã parte, a depune eforturi, inclusiv fizice, exorbitante pentru a avea acces la o formã de educaþie a statului lor, pe care o susþin. Hotãrârea Curþii este definitivã. Decizia CEDO readuce în atenþia publicã situaþia problematicã a ºcolilor cu grafie latinã din regiunea transnistreanã, în condiþiile în care în rãstimpul scurs de la evenimentele din 2004 nu au fost consemnate ameliorãri semnificative. De altfel, recunoscând gravitatea situaþiei, Consiliul UE a impus în august 2004, cu referire directã la „conceperea ºi punerea în practicã a campaniei de intimidare ºi închidere a ºcolilor cu grafie latinã din regiunea Transnistria din Republica Moldova”, sancþiuni la adresa unor oficiali ai regimului de la Tiraspol (prin PC 622/2004/PESC). Aceste sancþiuni au fost prelungite în septembrie 2012, pentru o nouã perioadã de 12 luni. Ministerul Afacerilor Externe îºi exprimã speranþa cã hotãrârea Curþii Europene va contribui la revenirea la normalitate a funcþionãrii ºcolilor cu scriere latinã din regiunea transnistreanã.   Informaþii de background Cauza priveºte plângerea pe care 170 de cetãþeni ai Republicii Moldova, elevi ai  ºcolilor din Rîbniþa, Tighina ºi Grigoriopol ºi pãrinþii acestora, au introdus-o pe rolul Curþii la data de 25 octombrie 2004 ºi prin care aceºtia au invocat încãlcarea articolului 2 al Protocolului nr. 1 la Convenþia pentru apãrarea drepturilor omului ºi a libertãþilor fundamentale, care garanteazã dreptul la educaþie, a articolului 8 din Convenþie, care protejeazã viaþa privatã ºi de familie, ºi a articolului 14 din Convenþie, care interzice discriminarea. La data de 9 iunie 2009, a avut loc o primã audiere publicã în cauzã, în urma cãreia, la data de 15 iunie 2010, Camera de ºapte judecãtori a declarat cauza parþial admisibilã. La data de 14 decembrie 2010, Camera pe rolul cãreia a fost repartizatã cauza s-a desesizat în favoarea Marii Camere. O a doua audiere publicã a avut loc în faþa Marii Camere la data de  25 ianuarie 2012. Prin hotãrârea sa din 19 octombrie 2012, Marea Camerã a Curþii Europene a Drepturilor Omului, reiterând contextul istoric descris în hotãrârea Ilaºcu ºi alþii împotriva Republicii Moldova ºi Federaþia Rusã, a constatat, cu majoritate  (ºaisprezece voturi pentru ºi unul împotrivã), încãlcarea articolului 2 din Protocolul nr. 1. Totodatã, Curtea a hotãrât, cu unanimitate, cã Republica Moldova nu a violat articolul 2 din Protocolul nr.1 la Convenþie. Raportat la invocarea de cãtre reclamanþi a încãlcãrii articolelor 8 ºi 14 din Convenþie, Curtea nu a mai considerat necesarã o analizã separatã a acestor articole, raþionamentul fiind absorbit în examinarea articolului 2 din Protocolul 1 la Convenþie. Hotãrârea este disponibilã pe site-ul CEDO la adresa: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-114082 sursa: mae.ro]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer