Introducere

Textul conferinþei, ce a fost þinutã cu 83 de ani în urmã, este ºi astãzi un text-reper pentru înþelegerea situaþiei internaþionale ºi interne în care vieþuim noi, cei de astãzi. Sigur cã Liga Naþiunilor sau Societatea Naþiunilor ºi-a schimbat între timp numele – în Organizaþia Naþiunilor Unite, ONU – ºi, tot aºa de sigur cã între timp conducãtorii acestui organism supra-statal (aceiaºi de la înfiinþarea acestei societãþi ºi pânã în prezent) au creat un cadru butaforic de legalitate ºi au fãcut paºi importanþi spre atingerea scopului lor. Ceea ce ne apare, însã, ca deosebit de important este faptul cã textul lui Ionel Moþa ºi-a pãstrat actualitatea – scopul lor este acelaºi de la înfiinþare pânã acum, este scopul enunþat cu mare luciditate, în textul de faþã. Mai mult, cred cã se poate spune, fãrã pericolul de a greºi, cã aceastã conferinþã este fundamentalã pentru înþelegerea mecanismelor care genereazã miºcãrile internaþionale de astãzi, ºi care explicã ºi clarificã asupra mobilului ºi scopului pentru care a fost creatã ºi în care funcþioneazã Uniunea Europeanã – în textele iudeofrancmasoneriei apare cu numele Statele Unite ale Europei, fiindcã aºa se vorbea ºi se scria în actele interne ale societãþilor oculte, referitor la acest pseudoconstruct dizolvant pentru naþiile care intrã în colaborare, sau mai bine spus, care intrã sub sclavia acestei organizaþii politice iudeofrancmasonice supra-statale. Analiza pe care o face unul dintre eroii de la Majadahonda – cel care împreunã cu avocatul Vasile Marin ºi-a dat viaþa pentru Hristos, pe front, în rãzboiul civil din Spania –  este fãrã replicã: ce este? ºi ce pretinde a fi, fãrã sã fie, Liga Naþiunilor?; de ce nu este ceea ce pretinde a fi? Care este scopul ºi cine se aflã în spatele acestei organizaþii?, precum ºi ce este de fãcut acum? – este vorba atât despre acum-ul din 15 decembrie 1929, precum ºi despre acel acum al momentului, în care citim noi rândurile de mai jos; acestea sunt întrebãrile la care rãspunde conferenþiarul. Claritatea ºi obiectivitatea cu care pledeazã doctorul în drept Ionel Moþa, nu mai dau loc la nici un fel de comentarii: este prezentatã ºi analizatã din punct de vedere principial ºi din punct de vedere de drept, Liga Naþiunilor, care s-a dovedit cã este nimic altceva decât o stafie, o nouã pãcãlealã a unui sistem care iniþiazã ºi susþine lupta împotriva Bisericii lui Hristos ºi care pregãteºte înfiinþarea statului mondial, deasupra cãruia se va aºeza Antihrist. Lucru care ni se pare, deasemenea, foarte important de observat este cã paralizia sufleteascã ºi intelectualã – despre care vorbeºte Ionel Moþa referindu-se la perioada contemporanã lui – caracterizeazã întru totul ºi perioada noastrã, astãzi, dupã 83 de ani. Dintr-o altã perspectivã, acest text surprinde prin spulberarea raportului temporal linear, cu care am fost obiºnuiþi, între noi ºi cei dinaintea noastrã: pare cã Ionel Moþa a þinut aceastã conferinþã ieri, pentru noi, pentru aceia dintre noi care nu pun mai presus de Hristos propriul lor confort sau „echilibrul”– cât va fi fiind el. Pe 13 ianuarie se împlinesc 75 de ani de la plecarea la Hristos a celor doi eroi – Ionel Moþa ºi Vasile Marin – de pe frontul din Spania, unde Miºcarea Legionarã a înþeles sã îºi trimitã spre sacrificiu cei mai buni români – spãlând astfel ruºinea ºi pata de sânge pe care alþi „români” care luptau împotriva lui Hristos, le-au adus asupra noastrã. Dumnezeu sã-i odihneascã!

Mugur Vasiliu

   Cititi va rog textul conferintei pe site-ul AXA: LIGA NAÞIUNILOR IDEALUL, VICIILE ªI PRIMEJDIA EI]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer