Drama tinerilor mistuiþi de flãcãri în Clubul Colectiv a scindat societatea româneascã în loc sã o unifice – aºa cum ar fi fost firesc sã fie.

Pe de-o parte, toatã lumea este de acord cã asistãm neputincioºi la tragedia îngrozitoare a sutelor de tineri morþi sau mutilaþi într-un incendiu devastator, a familiilor acestora. Ca pãrinte, mi se înmoaie picioarele doar la gândul cã ºi copilul meu ar putea fi undeva, cândva, victima unui astfel de carnagiu. Nimeni nu poate exprima în cuvinte durerile îngrozitoare prin care trec cei ce au supravieþuit incendiului ºi rudele acestora. Iar românii sunt solidari în acest sens.

Solidaritatea dispare însã atunci când vorbim despre cauzele acestui eveniment nefast.

O parte acuzã vehement patronii clubului, organizatorii evenimentului, pirotehniºtii, autoritãþile, pompierii ºi în general pe toþi cei care prin neglijenþa sau prostia lor au contribuit la acest deznodãmânt fatal.

O altã parte cautã sã vadã mai departe de atât. Sunt oameni care sunt frapaþi de coincidenþele tulburãtoare apãrute în decursul acestui straniu accident. Nu le mai enumãr, le-am prezentat deja în articolul Halloween-ul și coincidențe stranii.

Din pãcate, cei din prima categorie considerã cã este o lipsã de impietate la adresa victimelor sã cauþi ºi alte explicaþii în afara celor strict fizice, ce þin de cauzalitatea evenimentelor. Pentru aceºtia, a accepta ideea cã deznodãmântul tragic din acea noapte de vineri este rezultatul unor încãlcãri ale Legilor Divine,  este sinonim cu a învinovãþi victimele pentru suferinþele îngrozitoare prin care acestea trec, iar asta duce la revoltã ºi furie împotriva celor ce susþin astfel de idei.

Teoretic, toþi românii, sau marea lor majoritate sunt credincioºi, adicã cred în Dumnezeu ºi în natura beneficã a vieþii. Toþi suntem pentru Bine ºi ne repugnã Rãul. Sau aproape toþi. ªi atunci, de ce suntem scindaþi ?!

Dupã ce mi-am exprimat opinia despre aceastã tragedie, am primit foarte multe mesaje de la oameni indignaþi de poziþia mea.

Le adresez acestor oameni un ºir de întrebãri, la care îi rog sã îºi rãspundã în primul rând, lor înºiºi, cu sinceritate:

Credeþi în Dumnezeu, întro ordine divinã a lumii ? Mulþi dintre voi eraþi încântaþi mai acum câþiva ani de filmul “The Secret”, care demonstreazã cum omul cere Universului, iar acesta îi rãspunde, dându-i ceea ce cere.

În filmul respectiv se demonstreazã cã sãrãcia, suferinþa, boala ºi chiar moartea apar atunci când cerem – UNEORI CHIAR INCONªTIENT, sãrãcie, boalã, suferinþã ºi moarte, ºi eºti învãþat sã îþi schimbi patternul (modelul comportamental) ºi sã înveþi sã ceri CONªTIENT Universului lucrurile pe care þi le doreºti cu adevãrat.

Iar acum sã analizãm muzica rock, ca ºi mesaj în general exprimat de aceasta. Ce exprimã (cere) aceastã muzicã ? Fiþi sinceri cu voi, mãcar acum, în faþa acestei tragedii. Exprimã Frumuseþe, Bunãtate, Iubire, Viaþã, Luminã, sau exprimã Urâþenie, Urã, Moarte ºi Întuneric ?! Ce exprimã majoritatea versurilor melodiilor rock ? Dar titlurile pieselor ? Nu vreau sã revin la titlurile pieselor albumului mantras of War sau la versurile acestora, le puteþi analiza ºi singuri. Dar armoniile muzicale ale acestor piese ? Ce exprimã ele ? Pace sau revoltã ? Ordine sau haos ?

Odatã ce v-aþi rãspuns cu sinceritate acestor întrebãri, încercaþi sã înþelegeþi cã Universul a rãspuns cererilor inconºtiente ale celor ce au exprimat aceste mesaje nefaste de distrugere ºi moarte prin muzica lor, fapt ce a dus în plan fizic la aceastã înlãnþuire de factori ce au produs tragedia.

Dacã existã o vinovãþie, ea constã doar în ignoranþa celor ce au aderat la acest mesaj distructiv ºi au primit din pãcate, “roadele” cererii lor inconºtiente.

Acest lucru ar trebui sã dea de gândit pentru viitor tinerilor revoltaþi cu veleitãþi “antisistem” care cred cã rock-ul acesta de tip distructiv îi exprimã, le manifestã muzical revolta împotriva unei societãþi nedrepte.

Am vãzut astãzi, în faþa clubului Colectiv o mulþime de rockeri motocicliºti, tineri cu plete, geci de piele cu capete de mort sau demoni, fete cu coliere cu þepi. Unii purtau mesaje anti-bisericã, criticând numãrul mare de biserici din România în raport cu numãrul mic de spitale.

Fãrã sã îºi dea seama, aceºti tineri sunt purtaþi de atutudinea lor anti-sistem cãtre urã ºi revoltã faþã de Creator, faþã de Dumnezeu. Da, Dumnezeul acela pe care ei îl cred crud ºi nemilos – ºi care Le-a luat în mod nedrept (cred ei) prietenii ºi rudele.

Dacã aceºti tineri nu se vor trezi ºi nu vor conºtientiza unde îi duce teribilismul lor anti-sistem, vor culege ºi ei, ca ºi prietenii lor, mai devreme sau mai târziu, când condiþiile karmice vor fi întrunite, roadele amare ale “cererilor” lor, exprimate prin gândurile ºi trãirile pe care le nutresc în mod preponderent.

Am scris toate aceste lucruri nu ca sã dau lecþii, ci pentru cã i-am vãzut atât de tineri ºi de frumoºi, ºi e pãcat sã se piardã. ªi eu, la vârsta lor, am fãcut propriile mele greºeli, am fost ºi eu rocker, dar când am înþeles unde duce aceastã nebunie, am abandonat-o. Vã sfãtuiesc sã faceþi la fel, sã nu deveniþi releele inconºtiente ale energiilor satanice, demonice din planurile inferioare ale existenþei, cãci sunt destui oameni malefici care sã profite ºi sã vã aducã ÎN MOD CONªTIENT, jertfe ignorante în ritualurile lor satanice.

Sã rãmânem solidari în jurul celor ce au supravieþuit ºi al familiilor lor. Sã ne rugãm pentru sufletele celor ce au pierit ºi sã adresãm lui Dumnezeu rugãciuni pentru însãnãtoºirea ºi scãderea suferinþelor celor rãmaºi în viaþã.

]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer