Se tot zbat ãºtia cu reorganizarea administrativ teritorialã pe regiuni a þãrii. E o idee bunã, dar vor sã o aplice prost. Eu am o idee de organizare pe judeþe specializate. O pãstram pentru când o sã fiu dictator. Dar haideþi cã o împãrtãºesc cu voi. 1. Judeþul autonom pentru unguri Din când în când se mai aude din Harghita ºi Covasna câte un rãcnet de independenþã. Îi înþeleg. Nu e de xenofobie sau ceva. Pur ºi simplu prin zonele ãlea oamenii muncesc mai mult ºi produc mai mult. La împãrþirea bugetului, ei primesc, procentual, mult mai puþin decât dau. Nici mie nu mi-ar plãcea la sfârºitul lunii sã pun salariul la comun cu vecina care are 3 oameni ºi un câine în 10 metri de garsonierã ºi trãiesc toþi 5 dintr-un salariu, sã plãtim întreþinerea împreunã ºi sã împãrþim la toþi 5 ce rãmâne. Vecina mea e o vitã sinistrã. Aºa cã aº face un referendum, sã vedem câþi oameni vor autonomie teritorialã. Ãia câþi ies, calculãm la densitatea medie de locuitori ai þãrii ºi le dãm pãmânt fix în funcþie de câþi metri pãtraþi li se cuvine în total, cât sã-ºi facã ei un judeþ autonom. Þarã în þarã. Acolo, în Harghita ºi Covasna. Sau doar una din ele, cã nu o sã iasã aºa de mulþi. Nu toþi ungurii vor autonomie. Nu o sã li se cuvinã atâta teren. ªi acolo în judeþul ãla sã se ducã toþi ungurii care vor autonomie ºi sã se simtã bine. Sã aibã nivelul de trai ridicat, dupã cât muncesc ºi sã nu mai aibã de ce sã comenteze. Mi se pare cinstit. La fel de cinstit ca ºi urmãtorul judeþ: 2. Judeþul autonom pentru þigani Deºi sunt mult mai mulþi decât ungurii, þiganii nu au dorit niciodatã autonomie teritorialã. De ce oare? Cum, nu vor ei sã munceascã ei pentru ei, sã nu fie urmã de bicicletã de român pe care sã o fure în jur? ªi mi se pare absolut cinstit. Dacã ungurii ar avea dreptul sã scape de noi, cã îi tragem în jos, înseamnã cã ºi noi am avea dreptul sã scãpãm de ãia care ne trag pe noi în jos. Aºa cã socotim frumos câþi þigani s-au declarat þigani la ultimul recensãmânt (indiciu, mult mai puþini decât în realitate), ºi le facem ºi lor un judeþ de mãrimea : Þ/D , unde Þ e numãrul declarat de þigani (vreo juma de milion. Cam un sfert din numãrul real) ºi D e densitatea popuaþiei la noi, 92 de melteni pe km pãtrat. Iese mai mic decât Buzãul. DAR STAÞI LINIªTIÞI, NU ÎI PUNEM ÎN BUZÃU! Nu. Îi punem într-un judeþ circular, aflat complet accidental de jur împrejurul judeþului de unguri. ªi o ambasadã în Ferentari. ªi aici îi verificãm la ochi, nu dupã declaraþie. Nu conteazã cum aratã. Poate sã fie ºi cel mai albinos om din lume. Dacã trãieºte din ajutor de la stat, micã ciupealã ºi parazitare socialã îl facem certificat onorific de þigan. Ce munceºti? Cum, nu munceºti? Trãieºti din ajutor social ºi alocaþia celor 12 copii? Mai suplimentezi din furat telefoane? Hai sã îþi facem þarã, nobile individ fãrã patrie! Acum þiganii nu vor independeþã administrativ teritorialã. Aºa cã trebuie sã îi ducem în judeþul lor cam cu japca, facem un gard mare de partea noastrã ºi trimitem armata, care oricum o freacã, sã îi pãzeascã sã nu cumva sã iasã ºi sã nu se bucure de oportunitatea de a forma un stat mândru, þigãnesc, în care sã nu-i mai încurcãm noi. Acuma la graniþa cealaltã, cu judeþul maghiar pe care îl încercuiesc, stabilesc ei între ei regulile, cã-s bãieþi deºtepþi. sursa: piticigratis.com]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer