Bancherii au trimis pe 13 nov. 2012 scrisori cãtre BNR ºi Ministerul Justiþiei pentru modificarea unui articol din Legea privind aplicarea Codului de procedurã civilã care va intra în vigoare de la 1 febr. 2013.
Bãncilor le este teamã cã ar putea fi nevoite sã returneze tuturor clienþilor comisioane pe care judecãtorii le-au declarat abuzive într-un dosar. 
Asociaþia Românã a Bãncilor (ARB) a transmis mai multe scrisori unor direcþii din BNR, precum ºi Ministerului Justiþiei, prin care solicitã sprijin pentru modificarea unui articol din legea de aplicare a Codului de procedurã civilã care va intra în vigoare la 1 februarie 2013 ºi de care se tem cã “ar putea pune în dificultate industria bancarã”. Este vorba despre un articol din Legea 76/2012 care faciliteazã eliminarea clauzelor abuzive din contractele de credit la nivelul întregului portofoliu de credite specifice acordate de o bancã, ceea ce – susþine ARB – ar putea genera pierderi de sute de milioane de euro anual sistemului bancar. Noua lege îi împuterniceºte pe judecãtori sã oblige bãncile sã elimine o clauzã abuzivã din toate contractele de acelaºi gen atunci când constatã existenþa acesteia într-un anumit caz. “Bãncile nu doar cã nu vor mai avea dreptul de a percepe pentru viitor costurile aferente clauzelor declarate ca fiind abuzive, dar se vor vedea obligate sã ºi ramburseze tuturor clienþilor respectivele costuri percepute în trecut”, se aratã într-o scrisoare transmisã Bãncii Naþionale. Impactul financiar al acestei prevederi este estimat de bancheri la peste 600 mil. euro anual. ARB recunoaºte existenþa unor “posibile erori izolate apãrute în practica instituþiilor de credit în trecut”, dar considerã cã instanþele nu sunt pregãtite sã aprecieze just clauzele din contracte. Îngrijorarea bancherilor vine în contextul în care mii de clienþi persoane fizice au denunþat în ultimii ani clauzele abuzive din contractele de credit, iar în unele cazuri bãncile au fost obligate sã returneze o parte din comisioane sau sã reducã drastic marjele de dobândã aplicate. Juriºtii apreciazã însã cã legea nu poate fi interpretatã în sensul în care instanþa ar putea sã oblige bãncile sã returneze ºi comisioanele percepute în trecut pe baza clauzelor considerate abuzive, ci doar sã elimine aceste clauze din contracte ºi sã nu mai perceapã astfel de comisioane în viitor. Practic, clienþii care vor sã îºi recupereze banii tot ar trebui sã înainteze o acþiune individualã în justiþie. Mii de clienþi au denunþat în ultimii doi ani clauzele abuzive incluse de bancheri în contractele de credit, iar mulþi au ºi câºtigat în instanþã despãgubiri   “Legea permite instanþei sã oblige bãncile sã modifice toate contractele în derulare dacã s-a constatat existenþa unor clauze abuzive, dar nu le poate obliga sã returneze eventualele comisioane încasate pe baza acestor clauze”, afirmã Lucian Tãnase, managing associate la Reff & Asociaþii. Chiar dacã instanþa nu va putea obliga bãncile sã returneze comisioanele încasate ilegal tuturor clienþilor printr-o singurã decizie, faptul cã anumite clauze vor fi declarate abuzive pentru toate contractele va facilita procesul de recuperare a banilor. Bãncile au în derulare mii de procese cu clienþii care reclamã existenþa unor clauze abuzive în contracte. Fenomenul clienþilor nemulþumiþi a explodat în 2010, odatã cu adoptarea cunoscutei Ordonanþe 50 – care a scos la ivealã problemele din multe contracte de credit ºi a creat un curent de opinie nevaforabil bãncilor. Atunci bãncile au reuºit sã obþinã modificarea anumitor prevederi incluse iniþial în Ordonanþa 50, considerate ca având un impact financiar semnificativ asupra sistemului bancar. ARB recunoaºte acum cã modificarea din 2010 a legislaþiei se datoreazã intervenþiilor BNR ºi ale Fondului Monetar Internaþional (FMI). “Datoritã intervenþiei coordonate a BNR ºi a FMI din cursul anului 2010, efectele Ordonanþei 50 asupra portofoliilor de credite aflate în derulare la momentul intrãrii în vigoare a acesteia au ajuns sã fie contracarate. Cu toate acestea, adoptarea ordonanþei în forma sa iniþialã ºi mediatizarea excesivã, la acel moment, a faptului cã o serie de costuri contractuale ar trebui sã fie diminuate sau eliminate au condus la formarea unui curent de opinie nefavorabil bãncilor”, potrivit scrisorii trimise de ARB autoritãþilor. Principala prevedere a ordonanþei a fost eliminarea comisionului de rambursare anticipatã a creditelor, ceea ce a deschis drumul refinanþãrilor la costuri mai mici de la concurenþã. Ordonanþa 50 a fost promovatã de Autoritatea Naþionalã pentru Protecþia Cosumatorilor (ANPC) ºi de Consiliul Concurenþei. Potrivit unui studiu al Consiliului Concurenþei, clienþii bãncilor au fãcut economii de 290 mil. euro în ultimii doi ani datoritã eliminãrii comisionului de rambursare anticipatã. Lucian Tãnase apreciazã totuºi cã ar putea apãrea o serie de probleme cu aplicarea legii, având în vedere cã pot exista mai multe litigii de acest fel pe rolul unor instanþe diferite ºi cu posibile verdicte diferite. “De exemplu, dacã se începe un proces în Vâlcea ºi altul la Bucureºti, iar în primul instanþa spune cã o clauzã este abuzivã, iar la Bucureºti instanþa spune cã nu este abuzivã, este oare obligatã bancã sã modifice ºi contractul ce a fost supus judecãþii la Bucureºti?” Bancherii se mai plâng BNR cã ANPC a efectuat deja controale în bãnci pentru a verifica aplicarea noilor prevederi legale, deºi acestea nu sunt încã în vigoare. ARB a solicitat printr-o scrisoare trimisã cãtre BNR ºi Ministerul Justiþiei pe 13 noiembrie 2012 sprijin pentru modificarea Legii de aplicare a Codului de procedurã civilã, care faciliteazã eliminarea clauzelor abuzive din contractele de credit, considerând cã aplicarea acesteia ar putea genera pierderi de sute de milioane de euro anual bãncilor.   sursa: Ciprian Botea – zf.ro]]>

CategoryUncategorized
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer