Formulare tip de notificare a refuzului semnaturii electronice si a cartii de munca electronice Acest material nu este decat pentru persoanele care isi inteleg menirea de crestin si roman, asa cum a spus pr. Iustin, cu responsabilitatea pentru generatiile viitoare. Adica doar pentru acei curajosi care spun NU sistemului de identificare electronica a persoanelor, sub forma evidentei si controlului economic absolut. Prin acceptarea controlului total in care persoane si afaceri devin de buna voie numere in loc de nume, cand pasul urmator al acestei crize bursiere este desfiintarea bancilor, creearea unei banci mondiale unice si introducerea monedei unice la nivel global, banul electronic, crestinul care sta in pasivitate apreciind ca nimic nu intra in contradictie cu spiritualitatea lui va da seama pentru copiii nostri, care vor fi prinsi ca intr-o menghina de acest sistem, iar cipuirea propriu zisa a persoanelor va reprezenta o consecinta fireasca a mostenirii lasate de noi. Asadar, semnalez ca circula variante de NOTIFICARI prin care persoane juridice obligate sa preia certificatul digital sau semnatura electronica precum si angajati care sunt obligati sa semneze de preluarea Carnetelor de munca pe format de hartie, deja au somat pe angajatori si institutiile responsabile ca nu inteleg sa fie de acord cu acest abuz care le ingradeste dreptul la exercitarea propriei credinte si care reprezinta un atentat la libertatea lor de constiinta. Judecator Carmen Elena Paduraru Cititi va rog si: Judecator Carmen Elena Paduraru: „E-ROMANIA – un pas hotarator spre DICTATURA”  

NOTIFICARE REFUZ SEMNATURA ELECTRONICA

 Nume prenume, pers.fiz autorizatã, conform…cu toate datele de identificare             Sau Societate Comercialã, reprezentatã prin administratori……….la fel cu date de identificare NOTIFICARE Catre 1) Guvernul Romaniei, dlui prim ministru E.Boc Piaþa Victoriei nr. 1, Sector 1, Municipiul Bucureºti Cod poºtal: 011791. 2) ANAF, dlui preºedinte Sorin Blejnar, str. Mihail Sebastian, 88, sector 5, Bucuresti 3) Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, dnei preºedinte, Domnica    Doina PÂRCÃLABUSediul central, str.Latinã, nr.8, sect.2 Bucureºti 4) Casa Naþionalã de Asigurãri de Sãnãtate Bucureºti,dlui preºedinte dr.N Duþã – Calea Cãlãraºilor, 248, Bl. S19, sect.3, 030634 5) DGFP judeteana sau Administratiile fiscale la care se depun declaraþiile 112. 6) Casa judeþeanã de Pensii ……….se va completa judetul corespunzator 7) Casa judeþeanã de Asigurãri de Sãnãtate………. se va completa judetul corespunzator   Và SOMEZ Sà LUAÞI ACT Cà REFUZ Sà PREIAU SEMNÃTURA ELECTRONICà SAU  CERTIFICATUL  DIGITAL DE IDENTIFICARE                                                                                                           ªI DECLAR GREVà FISCALà Pentru urmãtoarele MOTIVE: 1. Sunt cetãþean român/ Societatea comercialã functioneazã din anul…/ persoana fizica autorizata incepând din …. Realizez venituri de naturã profesionalã , în calitate de medic, avocat, croitor( fiecare sa-si treacavechimea in muncã)…/ firma mea desfãºoarã acte de comerþ începând din anul…Sunt plãtitor de taxe ºi impozite la bugetul consolidate de stat de …ani.Am fost contribuabil onest ºi am plãtit cu bunã credinþã( exceptând perioada crizei mondiale care nu-mi poate fi imputatã) obligaþiile  fiscale cãtre stat. 2. Prin impunerea preluãrii declaraþiei fiscale 112 doar in sistem online, constat cã mi se încalcã, în mod incalificabil proprietatea privatã (art.44 Constituþia României), dreptul la muncã de asemenea garantat prin legea fundamentalã( art.41), a libertãþii economice ( art.45), libertatea de conºtiinþã ºi de exprimare a credinþei ºi convingerilor, având consecinþe nefaste asupra a integritãþii mele psihice garantatã prin art. 22 precum ºi a libertãþii individuale. De asemenea, prin acest sistem  se introduce cenzura, expres interzisã de art. 30(2) din Constituþia Romaniei. Aceste drepturi sunt consfintite de asemenea prin Tratatele internationale si ale CE. 3.Sistemul electronic prezintã riscuri majore ºi este cel mai vulnerabil  dintre toate modalitãþile de evidenþã ºi arhivã, pentru cã poate fi afectat de factori tehnici minori ( panã de curent), eroare umana sau rea credinþã din partea utilizatorilor acceptaþi precum ºi a hackerilor care au devenit deosebit de inventi în activitãþi infracþionale de acest tip. Proba irefragabila, de necontestat, este Afacerea Wikileaks care demonstreazã fragilitatea sistemelor de securitate ºi stocare de informaþii, dintre cele mai sofisticate! Semnãtura electronicã sau certificatul digital de identificare reprezintã un numãr atribuit activitãþii mele profesionale /firmei mele, numar ce este unic la nivel mondial, dupã stocarea elementelor de identificare personale sau a persoanei juridice pe care o reprezint, în sistemul electronic de evidenþã (e-Guvernare) ºi serveºte ca metodã de identificare a semnatarului. 4.Fiind vorba despre elemente de identificare ale unei persoane juridice sau fizice, obligativitatea introducerii acestui nou sistem nu putea fi facuta prin Ordin al Ministrului ci, se impunea reglementarea acestui domeniu prin lege organica. 5.Se încalcã principiul bunei credinþe prevãzut în art. 12 din OG.nr.92/2003: „Relaþiile dintre contribuabili ºi organele fiscale trebuie sã fie fundamentate pe bunã-credinþã, în scopul realizãrii cerinþelor legii”, întrucât atitudinea mea de pânã acum de plãtitor consecvent al taxelor datorate statului- impunea o obligaþie corelativã în sarcina organismelor fiscale prin care sã mi se respecte demnitatea profesionalã ºi modalitatea de a-mi exercita dreptul la muncã. 6.Ori, dimpotrivã este încãlcat secretul fiscal ( prevãzut de art.11 din Codul de procedurã fiscalã) ºi practic devine fãrã nici o aplicabilitate, atâta timp  cât informaþiile privind identificarea propriu zisã precum ºi declaraþiile anexate prin intermediul acestei semnãturi electronice, stocate în baza de date sunt la dispoziþia mai multor persoane ºi instituþii ( e-Romania conecteazã practic toate instituþiile în aceasta arhivã electronicã) precum ºi a intruºilor tip hackeri. 7.Întrucât declaraþiile nu se vor mai depune la ghiºee, la funcþionarii cu atribuþii ºi sancþiuni specifice prev. în art.11 Cod procedurã fiscalã, ci, în sistemul la care va avea acces o plaja foarte mare de instituþii ºi persoane, practic  dispare orice posibilitate de sancþionare a scurgerii de informaþii ºi prelucrarea eronatã sau intenþionatã- fapt de naturã a constata cã acest sistem nu oferã nici cea mai micã stabilitate ºi garanþie. Orice normã juridicã dacã nu conþine ºi mãsurile coercitive ºi sancþionatorii de aplicare, este nulã de drept pentru cã, fie reprezintã o eroare de tehnicã legislativã ºi atunci va deveni caducã adicã inaplicabilã fie, se urmãreºte un scop ascuns, nedeclarat ºi atunci intrã in categoria actelor normative care aduc atingere moralei ºi ordinii publice, fapt ce nu poate fi admis. 8.Pentru cã nu s-a prevãzut dreptul de opþiune între sistemul clasic de evidenþã ºi acest sistem online, se încalcã practic ºi dispoziþiile care se referã la legitimitatea stocãrii ºi prelucrãrii datelor cu caracter personal,prevãzutã de art. 5 din Legea r. 677/2001 în sensul cã poate fi efectuatã numai dacã persoana vizatã ºi-a dat consimþãmântul în mod expres ºi neechivoc pentru acea prelucrare iar art.8 prevede cã prelucrarea datelor cu caracter personal având funcþie de identificare, adicã CNP-ul ºi orice alte date cu caracter personal având o funcþie de identificare de aplicabilitate generalã poate fi efectuatã numai dacã:     „a) persoana vizatã ºi-a dat în mod expres consimþãmântul;       b) prelucrarea este prevãzutã în mod expres de o dispoziþie legalã.    (2) Autoritatea de supraveghere poate stabili ºi alte cazuri în care se poate efectua prelucrarea datelor prevãzute la alin. (1), numai cu condiþia instituirii unor garanþii adecvate pentru respectarea drepturilor persoanelor vizate.” Astfel precizez cã, eu nu accept preluarea ºi prelucrarea datelor personale ale mele sau firmei mele. Condiþia 2 nu este îndeplinitã întrucât în Legea semnãturii electronice 455/2001 precum ºi în H.G.nr. 1397/2010  nu este menþionat expres dreptul de prelucrare a datelor ci, doar obligaþia depunerii online a D112 prin semnatura electronicã. Iar cea de a 3 situaþie derogatorie nu este aplicabilã pentru cã, aºa cum am arãtat legea este elipticã de orice garanþii, prin lipsa sancþiunilor specifice. Pentru aceste motive, va înºtiinþez cã I ) Prezenta NOTIFICARE  reprezintã OPOZIÞIE în sensul art. 15 din Legea nr. 677/2001 întemeindu-mi plângerea prealabilã ºi pe dispoziþiile Deciziei 11/2009 a  Autorit. Nat. de Suprav. a Preluc. Datelor cu Caracter Personal care constatã în articolul unic elementele de identificare care prezenta riscuri majore pentru drepturile ºi libertãþile persoanelor:  (1) Categoriile de operatiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal care prezinta riscuri speciale pentru drepturile si libertatile persoanelor sunt urmatoarele:    a) operatiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal legate de originea rasiala sau etnica, de convingerile politice, religioase, filozofice ori de natura similara, de apartenenta sindicala, de apartenenta la un partid politic sau o organizatie religioasa, a datelor cu caracter personal privind starea de sanatate sau viata sexuala, precum si a datelor genetice, biometrice si a datelor care permit localizarea geografica a persoanelor, inclusiv in scop de cercetare stiintifica;   –         ori, în acest caz simplul fapt cã sunt obligat sã accept acest sistem în care eu si firma mea nu mai avem reprezentarea numelor ci, devenim simple coduri, numere controlabile ºi lipsite de orice personalitate, reprezintã un atentat la credinþa mea personalã ºi convingerile mele intime. II ) Întrucât statul nu demonstreazã cã mai are respect pentru  toþi cetãþenii sãi ºi nu respectã drepturile noastre, discriminându-ne pe cei care avem astfel de convingeri, vã notific asupra faptului cã începând cu 1.07.2011                               DECLAR GREVà FISCALà în sensul cã nu voi mai achita STATULUI nici un fel de obligaþii ºi datorii pânã la acceptarea declaraþiilor mele fiscale fãrã semnãturã electronicã sau certificat digital de identificare.             Aceastã Greva fiscalã are drept cauzã ºi costurile halucinante antrenate în aceste sisteme de evidenþã ºi control ( E-Romania a angajat deja 520 milioane de euro ºi urmeazã importante contribuþii de la populaþie ºi alte investiþii guvernamentale – pentru implementarea acestui sistem la care au renunþat þãri cu tradiþie economica solidã. Consider cã acest pionierat este de prost augur ºi nu doresc, prin banii mei sã încurajez dezastrul în care se adânceºte România. Aceste eforturile bugetare sunt absolut iraþionale, întrucât sistemele aplicate tip: big brother, actele de identitate biometrice, tehnologia complexã a cardurilor de sãnãtate, programul E-Romania, º.a. nu au justificare practicã, avantajele ºi dezavantajele acestora nu au constituit teme dedezbateri reale în presa ºi, în mod categoric vor adânci starea de crizã, pentru cã au drept obiectiv doar controlul, supravegherea ºi evidenþa fãrã a cuprinde strategii ºi planuri de redresare economicã ºi stimulare a producþiei. III )  În cazul oricãrei forme de executare silitã împotriva mea ºi a firmei mele, aceasta Notificare, va reprezenta dreptul meu absolut la apãrare în instanþele din România.   Data,                                                                                            Semnãtura,    

NOTIFICARE REFUZ CARTE DE MUNCA

Domnule Primar, Subsemnat …………………………… , domicilat in ……………………………………………. …………………………. avand contract de munca cu institutia pe care o conduceti va solicit sa PASTRATI CARNETUL DE MUNCA IN ARHIVA INSTITUTIEI SI SA PROCEDATI LA INSCRIEREA IN CONTINUARE PE ACESTA, A VECHIMII MELE IN MUNCA Pentru urmãtoarele MOTIVE: 1.Sistemul electronic prezintã riscuri majore ºi este cel mai vulnerabil  dintre toate modalitãþile de evidenþã ºi arhivã, pentru cã poate fi afectat de factori tehnici minori ( panã de curent), eroare umana sau rea credinþã din partea utilizatorilor acceptaþi precum ºi a hackerilor care au devenit deosebit de inventivi în activitãþi infracþionale de acest tip. Proba irefragabila, de necontestat, este Afacerea Wikileaks care demonstreazã fragilitatea sistemelor de securitate ºi stocare de informaþii de tip electronic, dintre cele mai sofisticate! 2.Pentru cã nu s-a prevãzut dreptul de opþiune între sistemul clasic de evidenþã ºi acest sistem online, se încalcã practic ºi dispoziþiile care se referã la legitimitatea stocãrii ºi prelucrãrii datelor cu caracter personal,prevãzutã de art. 5 din Legea nr. 677/2001 în sensul cã poate fi efectuatã numai dacã persoana vizatã ºi-a dat consimþãmântul în mod expres ºi neechivoc pentru acea prelucrare iar art.8 prevede cã prelucrarea datelor cu caracter personal având funcþie de identificare, adicã CNP-ul ºi orice alte date cu caracter personal având o funcþie de identificare de aplicabilitate generalã poate fi efectuatã numai dacã:     a) persoana vizatã ºi-a dat în mod expres consimþãmântul;    b) prelucrarea este prevãzutã în mod expres de o dispoziþie legalã.    (2) Autoritatea de supraveghere poate stabili ºi alte cazuri în care se poate efectua prelucrarea datelor prevãzute la alin. (1), numai cu condiþia instituirii unor garanþii adecvate pentru respectarea drepturilor persoanelor vizate.” Astfel precizez cã, eu nu accept preluarea ºi prelucrarea datelor personale . Condiþia 2 nu este îndeplinitã întrucât în actele normative care prevad introducerea sistemului de evidenta REVISAL,  nu este menþionat expres dreptul de prelucrare a datelor ci, doar obligaþia acceptarii ceea ce incalca in mod flagrant libertatea de exprimare a consimtamantului. Iar cea de a 3 situaþie derogatorie nu este aplicabilã pentru cã, aºa cum am arãtat legea este elipticã de orice garanþii, prin lipsa sancþiunilor specifice, cu privire la interventia pe orice cale a tertilor in arhiva ce va cuprinde datele mele personale. 3.Implementarea acestui sistem se realizeaza in Romania cu titlu de pionierat.Ungaria a incercat acelasi lucru dar, a constatat ca este vulnerabil si foarte costisitor si a renuntat. Aceste eforturile bugetare sunt absolut iraþionale, întrucât sistemele aplicate tip: big brother, actele de identitate biometrice, tehnologia complexã a cardurilor de sãnãtate, programul E-Romania, º.a. nu au justificare practicã, avantajele ºi dezavantajele acestora nu au constituit teme de dezbateri reale în presa ºi, în mod categoric vor adânci starea de crizã, pentru cã au drept obiectiv doar controlul, supravegherea ºi evidenþa fãrã a cuprinde strategii ºi planuri de redresare economicã ºi stimulare a producþiei. Pentru aceste motive, va înºtiinþez cã I ) Prezenta  CERERE  reprezintã si  OPOZIÞIE în sensul art. 15 din Legea nr. 677/2001 întemeindu-mi plângerea prealabilã ºi pe dispoziþiile Deciziei 11/2009 a  Autorit. Nat. de Suprav. a Preluc. Datelor cu Caracter Personal care constatã în articolul unic elementele de identificare care prezenta riscuri majore pentru drepturile ºi libertãþile persoanelor: (1) Categoriile de operatiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal care prezinta riscuri speciale pentru drepturile si libertatile persoanelor sunt urmatoarele:    a) operatiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal legate de originea rasiala sau etnica, de convingerile politice, religioase, filozofice ori de natura similara, de apartenenta sindicala, de apartenenta la un partid politic sau o organizatie religioasa, a datelor cu caracter personal privind starea de sanatate sau viata sexuala, precum si a datelor genetice, biometrice si a datelor care permit localizarea geografica a persoanelor, inclusiv in scop de cercetare stiintifica; –         ori, în acest caz simplul fapt cã sunt obligata sã accept acest sistem în care eu devin un numar unic in baza de date fiind la discretia oricarei persoane care are acces la sistem sau care in mod fraudulos intra in sistem, reprezintã un atentat la credinþa mea personalã, convingerile mele intime si imi ingradeste dreptul la munca, drepturi consfintite si de Constitutia Romaniei si de Carta drepturilor omului si cetateanului. In caz de refuz voi solicita instantelor romane si internationale protejarea acestor drepturi ale mele si obtinerea de despagubiri materiale. Data,                                                                                            Semnãtura,   (sursa: SACCSIV)]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer