Autoritãþile de la Paris nu vorbesc neapãrat de reducerea numãrului de imigranþi, ci de selectarea unor persoane care cunosc deja limba ºi civilizaþia francezã ºi se pot adapta astfel mai uºor.
Anunþul autoritãþilor franceze vine dupã ce zilele trecute ºi în Marea Britanie au fost anunþate mãsuri similare care presupun ca imigranþii sã dea un test de limbã ºi istorie britanicã. În Franþa, candidaþii vor fi nevoiþi, din 2012, sã prezinte o diplomã sau un atestat care sã arate cã înþeleg limbajul de zi cu zi. Franþa aprobã în fiecare an în jur de 100.000 de cereri de dobândire a naþionalitãþii franceze. Numãrul este posibil sã nu scadã simþitor, aºa cum cred autoritãþile, în ciuda deciziei ministerului de interne de a înãspri condiþiile cerute pentru acordarea cetãþeniei prin naturalizare sau cãsãtorie cu un cetãþean francez. Începând cu 1 ianuarie 2012 candidaþii vor trebui sã facã dovada unei mai bune cunoaºteri a limbii franceze, dar ºi a istoriei ºi a culturii Franþei. Mai precis, solicitanþii vor fi obligaþi sã dovedeascã printr-o diplomã sau un atestat eliberat de un organism recunoscut de stat cã înþeleg limbajul necesar vieþii de zi cu zi, chiar ºi numai sub formã oralã. Pânã acum nivelul de cunoaºtere al limbii era evaluat în cadrul doar al unei întrevederi individuale cu un reprezentant al prefecturii de poliþie. “Când eºti francez trebuie sã fii pe deplin integrat în cultura þãrii noastre, sã-i respecþi valorile”, declara ministrul Claude Gueant. “Obiectivul este ca cei ce dobândesc naþionalitatea francezã sã respecte valorile republicii. Un maximum de ºanse de a se integra pe deplin. Când eºti francez trebuie sã fii integrat în cultura þãrii noastre. Obiectivul, repet, nu este cantitativ, ci de a face în aºa fel ca naturalizãrile sã fie o reuºitã”, a declarat Claude Gueant. El însuºi fiul unui român ºi al unei nemþoaice, Arno Klarsfeld, preºedintele Oficiului pentru Imigraþie ºi Integrare, spune cã mesajul care le este adresat celor ce vor sã se naturalizeze în Franþa este sã încerce sã se integreze ºi sã vorbeascã mai bine franceza. “Franþa este generoasã, faceþi ºi dumneavoastrã un efort. Odatã testele de limbã, culturã ºi istorie francezã trecute, pentru obþinerea naturalizãrii candidaþii vor trebui sã semneze o cartã care aminteºte principiile, valorile ºi simbolurile de bazã ale Republicii Franceze precum laicitatea ºi egalitatea dintre bãrbaþi ºi femei”, a declarat Arno Klarsfeld. Sursa: Radio Romania actualitati]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer