In SUA, povestea lui Michael Glatze nu este noua. Fosta vedeta a activismului homosexual, editor al unei publicatii pentru tinerii homosexuali, Michael a luat brusc decizia sa-si schimbe viata si, cel putin pana acum, a reusit. Povestea lui este o noutate insa pentru publicul din Romania care are ocazia sa o cunoasca din paginile Romaniei Libere, cotidian care realizeaza o bresa in jurnalistica din Romania prin decizia de a scrie despre „fostii homosexuali” – persoane care au dus o viata de homosexual, dar care apoi s-au reorientat catre heterosexualitate. Povestea lui Michael a fost prezentata acum cativa ani pe situl www.homosexualitate.ro

Michael Glatze, fost susținãtor al drepturilor homosexualilor, care acum îi atacã (Foto: nytimes.com).
Dupã mai bine de zece ani în care a luptat pentru drepturile gay-ilor, jurnalistul Michael Glatze  (36) a anunþat cã vrea sã devinã straight. Povestea lui a fost scrisã în publicaþia The New York Times, de unul din foºtii lui colegi de la revista cu acoperire naþionalã pentru tinerii gay “XY”, Benoit Denizet-Lewis. Denizet-Lewis este un jurnalist ºi scriitor american, care colaboreazã la publicaþia “The New York Times” din 2004. Denizet este, de asemenea, gay, n.r.. Puteþi citi mai multe despre el pe blogul personal. “Creºtinii fundamentaliºti ar trebui sã ardã în iad” În perioada în care cei doi au început sã colaboreze la XY, Denizet-Lewis îºi aduce aminte cã “în timp ce eu mã stresam sã-mi gãsesc un iubit, el (Michael Glatze) se ocupa de teorii despre homosexualitate, pleda pentru drepturile gay-ilor ºi îi îndemna pe tineri nu sã accepte, ci sã-ºi celebreze atracþia pentru persoanele de acelaºi sex. Michael îi ajuta pe tinerii gay ºi era extrem de revoltat când redacþia primea scrisori de la adolescenþi respinºi de familiile foarte religioase. “Creºtinii fundamentaliºti ar trebui sã ardã în iad!”, a spus el o datã, dând cu pumnul în birou. Nu mai vãzusem niciodatã pe cineva atât de sigur pe el”. Jurnalistul îºi aminteºte cã Michael ºi iubitul lui de atunci, Ben, erau extrem de deschiºi în faþa experienþelor noi: ” Se pãrea cã ei îºi dãduserã seama cum sã fii tânãr, gay ºi fericit”. “Mi-a venit mai uºor sã fiu homosexual” Dupã ce Glatze a anunþat, în 2007, cã nu mai este gay, Denizet-Lewis a hotãrât sã-l viziteze în Wyoming, ca sã afle ce l-a determinat nu numai sã renunþe la orientarea lui sexualã, dar ºi sã lupte împotriva gay-ilor. În 2004, Michael Glatze ºi iubitul lui, Ben, au pus bazele unei noi reviste pentru tinerii gay, “Y.G.A.”(Young Gay America, dupã numele unei organizaþii non-profit pe care cei doi o înfiinþaserã în 2001). La numai un an distanþã, Michael pãrãseºte redacþia ºi începe sã scrie, printre altele, pentru site-ul de extremã dreapta WorldNetDaily.com. “Mi-a venit mai uºor sã fiu homosexual, pentru cã eram slab”, îºi începea el un material publicat pe WorldNetDaily.com. “Homosexualitatea, servitã minþilor tinere, este prin însãºi natura ei pornograficã”, scria Glatze. La o sãptãmânã distanþã, a mai scris ºi cã “simte repulsie când se gândeºte la homosexualitate” ºi cã “are de gând sã lupte împotriva ei”. “Refuzam sã cred cã sinele lui Michael era un creºtin fundamentalist” “Eram sceptic în legãturã cu aºa-zisa heterosexualitate a lui Michael. Respingeam ºi ideea lui cum cã homosexualitatea ne împiedicã sã ne descoperim adevãratul sine ºi refuzam sã cred cã acest sine al lui Michael era un creºtin fundamentalist care scria mereu despre gay în mod negativ”, noteazã Denizet-Lewis în New York Times. De altfel, Michael i-a spus fostului sãu coleg cã “Dumnezeu te iubeºte mai mult decât te va iubi vreodatã un tip. Nu-þi pune credinþa în mâinile bãrbaþilor, care sunt numai trupuri. Asta facem când ne blocãm în identitatea de gay, ca într-o peºterã. Mergem din bãrbat în bãrbat, cãutând pe cineva care sã ne iubeascã ºi sã ne facã sã ne simþim bine, însã Dumnezeu este mai bun decât ei”. Mai mult, într-o scrisoare deschisã adresatã cântãreþului Ricky Martin, publicatã pe site-ul de extremã dreapta, el nota: “Homosexualitatea este o cuºcã în care eºti închis, ca într-un cerc în care vrei mereu mai mult, din punct de vedere sexual, ºi nu poþi niciodatã sã primeºti. Te simþi mereu pustiu, încercând sã-þi justifici acþiunile ciudate prin politica de a te simþi bine”. De la extrema dreapta, la mormoni Glatze a început sã-ºi punã la îndoialã identitatea sexualã în 2004, când a avut niºte probleme cu inima ºi a fost convins cã moºteneºte boala tatãlui sãu, care l-a omorât când Michael avea 13 ani. Dupã ce testele i-au infirmat ipoteza, Glatze a simþit cã a scãpat de moarte ca prin urechile acului ºi cã l-a redescoperit pe Dumnezeu. Într-un interviu acordat unuia din cei mai proeminenþi susþinãtori ai terapiei care te vindecã de homosexualitate, Joseph Nicolosi, Michael Glatze a declarat cã a renãscut ºi cã a simþit nevoia sã-ºi revizuiascã întreaga existenþã. Mai mult, chiar ºi el s-a declarat surprins de brusca lui religiozitate. Deºi mama lui era creºtinã, pãrinþii nu l-au dus niciodatã la bisericã ºi nu au încercat sã îi impunã credinþa. Însã, în 2004, dupã episodul cu inima, a început sã citeascã cãrþi ale teologilor gay, care încercau sã integreze spiritualitatea ºi sexualitatea. Mai întâi, a ales cãrþile care interpretau Biblia într-un mod liberal: “Oamenii au crescut în mod greºit cu prejudecãþile pe care le-au inoculat pastorii lor ºi pe care le-au luat drept cuvântul Domnului. Singurul adevãr este dragostea”, explica el într-un material publicat în revista Y.G.A., în 2005. Treptat, însã, a început sã se identifice cu extrema dreaptã, iar, într-un material din Time, din 2005, despre adolescenþii gay, a scris: “Nu cred cã miºcarea pentru drepturile homosexualilor înþelege cã tânãra generaþia vrea sã fie normalã”. Colegii lui Michael ºi iubitul lui, Ben, nu ºtiau cum sã înþeleagã aceastã schimbare radicalã de perspectivã. Ben încerca sã salveze relaþia pe care o aveau de mai bine de zece ani, mai ales cã locuiau cu un al treilea bãiat, pe care cuplul îl întâlnise în 2001. La sfârºitul lui 2005, Michael simþea cã viaþa lui o luase pe cãi greºite: relaþia lui neconvenþionalã, prietenii lui gay, chiar ºi revista pe care o crease. “Timp de un an, am încercat sã descopãr unde era problema- apoi mi-am dat seama: era vorba de identitatea mea sexualã”, i-a spus Michael colegului sãu jurnalist. În acel an, a scris pe ecranul calculatorului: “Sunt hetero. Homosexualitate= Moarte. Aleg viaþa”. A plecat de la revistã, ºi-a pãrãsit iubitul ºi s-a alãturat mormonilor, care i-au promis cã îi vor gãsi o soþie: totuºi, ºi pe ei i-a pãrãsit, dupã ce a ajuns la concluzia cã mormonii nu erau în acord cu Biblia. S-a mutat în San Francisco, sperând cã va da peste o comunitate creºtinã bine închegatã. A vizitat ºi cartierul gay al oraºului, Castro, unde se puseserã bazele revistei XY, ca sã vadã cum se simte. Atunci, Ben a primit un telefon de la Glatze, care plângea: “A spus cã îi pare rãu ºi cã voia totul înapoi. I-am spus: ‘OK, o sã te ajut sã scrii o declaraþie’. A spus cã mã va suna a doua zi, dar n-am mai auzit nimic de el”, îºi aminteºte iubitul lui. Michael spune despre acel episod cã a fost numai un moment de slãbiciune. “Nu-mi citeam Biblia, dar nu era ca ºi cum atracþia mea pentru persoanele de acelaºi sex îmi revenise”, i-a spus Glatze lui Denizet-Lewis. A învãþat sã-ºi controleze trãirile sexuale, printr-o tehnicã budistã. Apoi, într-un alt material publicat pe site-ul extremist, a scris: “Când aveam 13 ani, am hotãrât cã nu eram în stare sã mã descurc cu propria mea masculinitate”. A dat vina pe tatãl sãu ºi pe relaþia pe care a avut-o cu el. Se învaþã heterosexualitatea? Totuºi, Denizet-Lewis se întreabã dacã colegul lui a învãþat sã fie heterosexual. “Îmi amintesc de zilele noastre la XY, când Michael mi-a spus cã nu simte nici un fel de atracþie pentru femei. A învãþat heterosexualitatea?”. Mai mult, a insistat cã a început sã se întâlneascã cu femei, însã, pânã acum, nu a fost prea mulþumit. “Sper cã planurile lui Dumnezeu legate de mine implicã ºi cãsãtoria”. “L-am întrebat pe Michael dacã ºtia cã fostul lui iubit s-a cãsãtorit în Canada. A clipit de câteva ori, apoi mi-a spus: ‘Nu ºtiam. Cu un bãrbat sau cu o femeie?’, m-a întrebat el. ‘ Cu un bãrbat. Sperai sã se cãsãtoreascã cu o femeie?’, îºi aminteºte Denizet-Lewis. “Trebuie sã înþelegi ceva. Nu mai vãd oamenii ca gay acum. Nu te vãd ca fiind gay. Dumnezeu ne creeazã heterosexuali. Putem sã avem tot felul de idei despre ce suntem, dar asta nu înseamnã cã sunt adevãrate”, i-a spus Glatze jurnalistului de la The New York Times. “Michael este victima societãþii în care trãim” Denizet-Lewis a discutat ºi cu fostul iubit al lui Michael Glatze, Benjie Nycum (Ben), în speranþa cã el îl va putea lãmuri ce s-a întâmplat cu colegul sãu. Ben i-a arãtat câteva din poeziile scrise de Michael, pe când era încã gay. În câteva, vorbeºte despre “oameni care se amestecã în încercarea de a-ºi gãsi un loc al lor, printre etichete” ºi despre speranþa cã, într-o zi, “bãrbaþii care iubesc femeile vor trebui sã semnalizeze”. “N-am putut sã nu mã întreb dacã, cumva, noua orientare a lui Michael era o prelungire a vechilor lui idei despre faptul cã homosexualitatea este doar o altã categorie care te limiteazã ºi cã identitatea sexualã putea fi schimbatã”, noteazã Denizet-Lewis. “Un activist gay radical ºi un creºtin fundamentalist nu sunt douã lucruri atât de diferite. Pentru mine, Michael este victima societãþii în care trãim, unde ne expunem acestor mesaje conflictuale ºi presiuni din partea religiilor ºi sexualitãþii, ºi este greºit felul în care ne situãm mereu de-o parte sau de alta a câmpului, în care totdeauna, o singurã parte are dreptate. Unii oameni adoptã astfel de poziþii ºi cred cã Michael este unul dintre ei”, a explicat Ben. Homosexualitate teoreticã Într-o discuþie cu fostul ºef al lui Glatze de la XY, Peter Ian Cummings i-a spus lui Denizet-Lewis cã se întreabã dacã Michael a fost vreodatã gay. “Homosexualitatea lui mi s-a pãrut întotdeauna mai mult teoreticã decât realã. Poate cã identitatea homosexualã l-a fascinat atât de mult, încât a preluat-o. Poate cã n-a fost real pentru el”, a explicat Cummings. Totuºi, Glatze a spus cã nu se aflã într-o fazã de negare. “Când mã întorceam de la hotel, m-am întrebat dacã o sã mai aud vreodatã de el. Poate cã o sã mã sune într-o zi ºi o sã-mi spunã cã heterosexualitatea lui a fost numai o etapã. Se poate sã o facã, dar nu cred cã va fi prea curând. Pentru un fost-gay, ºi-a ales locul perfect ca sã devinã hetero: statul Wyoming, recunoscut pentru intoleranþa lui faþã de gay, locul unde nu existã nici mãcar un bar pentru homosexuali ºi unde un tânãr gay de 22 de ani a fost torturat ºi omorât în 1998, din cauza orientãrii sexuale (cazul lui Matthew Wayne Shepard)”, îºi încheie Denizet-Lewis materialul din The New York Times. Sursa: Romania Liberã]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer