Hotãrârea Curþii Constituþionale privind respectarea procedurii pentru organizarea ºi desfãºurarea referendumului naþional din 29 iulie pentru demiterea preºedintelui Traian Bãsescu ºi confirmarea rezultatelor acestuia a fost publicatã în Monitorul Oficial. Preºedintele suspendat Traian Bãsescu urmeazã sã se întoarcã la Palatul Cotroceni. Parlamentarii au respins, luni, cu 196 de voturi împotrivã ºi 20 de abþineri, amânarea cu douã zile a prezentãrii în plen a hotarârii CCR. Numai 20 de senatori ºi deputaþi au fost de acord cu propunerea senatorului PNL Ioan Ghiºe, care a dorit amânarea cu douã zile a prezentãrii “raportului CCR conform legii” privind invalidarea referendumului. Citiþi mai jos Hotãrârea CRR publicatã în Monitorul Oficial partea I, nr 616/27.VIII.2012. HOTÃRÂREA nr.6 din 21 august 2012 referitoare la respectarea procedurii pentru organizarea ºi desfãºurarea referendumului naþional din data de 29 iulie 2012 pentru demiterea Preºedintelui României, domnul Traian Bãsescu, ºi la confirmarea rezultatelor acestuia În conformitate cu prevederile art.146 lit.i) din Constituþie, ale art.46 alin.(1) ºi ale art.47 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea ºi funcþionarea Curþii Constituþionale, precum ºi ale art.45 alin.(2) ºi (3) din Legea nr.3/2000 privind organizarea ºi desfãºurarea referendumului, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, Curtea Constituþionalã s-a întrunit în Plen pentru a verifica dacã a fost respectatã procedura pentru organizarea ºi desfãºurarea referendumului naþional din data de 29 iulie 2012 pentru demiterea Preºedintelui României, domnul Traian Bãsescu, ºi pentru confirmarea rezultatelor referendumului.

CURTEA

constatã cã, în conformitate cu prevederile constituþionale ºi legale menþionate, este competentã sã verifice respectarea procedurii pentru organizarea ºi desfãºurarea referendumului naþional din data de 29 iulie 2012 pentru demiterea Preºedintelui României, domnul Traian Bãsescu, ºi sã confirme rezultatul acestui referendum. I. În ceea ce priveºte procedura pentru organizarea ºi desfãºurarea referendumului: 1. Contestaþii ºi cereri prealabile 1.1 Curtea a examinat o serie de contestaþii ºi cereri prealabile formulate cu privire la organizarea ºi desfãºurarea referendumului naþional din data de 29 iulie 2012 pentru demiterea Preºedintelui României, domnul Traian Bãsescu. 1.2 Contestaþiile au fost formulate de: Liga Internaþionalã a Românilor, cu sediul în Bucureºti, de Partidul Social Democrat ºi Partidul Naþional Liberal, de preºedintele Camerei Deputaþilor ºi preºedintele interimar al Senatului, de Gheorghe Hogea ºi de Organizaþia pentru Apãrarea Drepturilor Omului cu sediul în Bucureºti. Acestea au format obiectul Dosarelor nr.1289 I/2012 ºi, respectiv, nr.1291-1294 I/2012 pe rolul Curþii Constituþionale, fiind respinse, ca neîntemeiate, prin Hotãrârea nr.3 din 2 august 2012, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.546 din 3 august 2012. 1.3 Cererile prealabile depuse înainte de ºedinþa Plenului Curþii din 1 august 2012 au fost examinate în ºedinþa din acea datã. Din documentele depuse de autorii cererilor, documente provenite de la instituþiile cu activitate relevantã în materia referendumului (Autoritatea Electoralã Permanentã, Institutul Naþional de Statisticã), au rezultat date contradictorii, faþã de cele comunicate oficial de Biroul Electoral Central, cu privire la numãrul persoanelor înscrise pe listele electorale permanente. Ca urmare, Curtea a constatat necesitatea unor lãmuriri suplimentare din partea autoritãþilor publice cu competenþe în aceastã materie ºi a dispus o serie de mãsuri în acest sens, astfel cum se va arãta în cele ce urmeazã, la punctul 2. 1.4. Alte cereri depuse la dosarul cauzei de diverse persoane ºi organizaþii neguvernamentale, de Preºedintele Camerei Deputaþilor ºi Preºedintele interimar al Senatului, respectiv de domnul Traian Bãsescu, preºedintele suspendat al României, au fost examinate cu caracter prealabil, Curtea stabilind, pentru considerentele menþionate în cuprinsul Încheierii de ºedinþã din data de 21 august 2012, cã aspectele invocate în cuprinsul acestora nu prezintã relevanþã pentru hotãrârea pe care urmeazã sã o adopte cu privire la referendum. 2. Solicitarea de informaþii în legãturã cu organizarea ºi desfãºurarea referendumului 2.1 În acest sens, Curtea Constituþionalã s-a adresat, în temeiul art.46 ºi 76 din Legea nr.47/1992 privind organizarea ºi funcþionarea Curþii Constituþionale, urmãtoarelor autoritãþi: 2.2. Ministerului Administraþiei ºi Internelor, cu adresa nr.5264 din 1 august 2012, solicitându-i sã comunice numãrul persoanelor înscrise în listele electorale permanente, în conformitate cu dispoziþiile art.5 alin.(2) din Legea nr.3/2000 privind organizarea ºi desfãºurarea referendumului, dacã listele electorale permanente au fost actualizate potrivit legii ºi data actualizãrii acestora; 2.3. Institutului Naþional de Statisticã, cu adresa nr.5265 din 1 august 2012, solicitându-i sã transmitã urmãtoarele informaþii: dacã pot fi comunicate actele oficiale ale recensãmântului populaþiei din anul 2011 ºi numãrul cetãþenilor români cu drept de vot la data de 29 iulie 2012; 2.4. Autoritãþii Electorale Permanente, cu adresa nr.5295 din 2 august 2012, solicitându-i sã comunice urmãtoarele informaþii: dacã listele electorale permanente au fost actualizate potrivit legii ºi data actualizãrii acestora ºi numãrul persoanelor înscrise în listele electorale permanente, în conformitate cu dispoziþiile art.5 alin.(2) din Legea nr.3/2000 privind organizarea ºi desfãºurarea referendumului. 2.5 Examinând rãspunsurile formulate de Ministerul Administraþiei ºi Internelor, Institutul Naþional de Statisticã ºi Autoritatea Electoralã Permanentã la solicitãrile dispuse de Curtea Constituþionalã în ºedinþele din 1 ºi 2 august 2012, fãcute publice ºi consemnate în Încheierile de la acele date, Curtea Constituþionalã a constatat cã ºi aceste rãspunsuri conþin date contradictorii. Aceasta cu atât mai mult cu cât Ministerul Administraþiei ºi Internelor, dupã comunicarea, prin adresa înregistratã la Curtea Constituþionalã cu nr.5271 din 1 august 2012, a numãrului persoanelor înscrise în listele electorale permanente (18.292.514 persoane), a revenit cu precizãri suplimentare prin adresa nr.5273 din 2 august 2012, în care a învederat Curþii cã existã date care ‘pot fi de naturã sã afecteze numãrul total al cetãþenilor cu drept de vot înscriºi în listele electorale permanente’ ºi cã ‘nu îºi poate asuma veridicitatea numãrului de persoane înscrise în listele electorale permanente’. 2.6 În consecinþã, constatând cã nu putea fi stabilit, cu certitudine, pe baza datelor existente, numãrul persoanelor înscrise pe listele electorale permanente, pentru a se verifica dacã referendumul a fost valabil în conformitate cu prevederile art.5 alin.(2) din Legea nr.3/2000 privind organizarea ºi desfãºurarea referendumului Curtea a dispus, în ºedinþa Plenului din 2 august 2012, amânarea dezbaterilor pentru data de 12 septembrie 2012 ºi formularea unei solicitãri cãtre Guvernul României pentru a comunica, pânã la data de 31 august 2012, numãrul persoanelor înscrise în listele electorale permanente, actualizate. 3. Preschimbarea termenelor de judecatã 3.1. În ºedinþa Plenului Curþii Constituþionale din 3 august 2012, termenul de judecatã a fost preschimbat, din oficiu, de la data de 12 septembrie 2012 la data de 31 august 2012, ‘în vederea asigurãrii soluþionãrii, cu celeritate, a acestei cauze, ºi vãzând cã termenul acordat Guvernului, în ºedinþa din 2 august 2012, pentru comunicarea datelor necesare soluþionãrii cauzei este 31 august 2012′. 3.2. În sedinþa Plenului Curþii Constituþionale din 14 august 2012, la solicitarea Preºedintelui suspendat al României, domnul Traian Bãsescu, termenul de judecatã a fost preschimbat de la data de 31 august 2012 la data de 21 august 2012, ‘în vederea asigurãrii soluþionãrii cu celeritate a acestei cauze, pentru a evita prelungirea situaþiei de instabilitate politicã care se rãsfrânge direct asupra economiei naþionale’. 4. Mãsurile dispuse Guvernului ºi rãspunsul acestei autoritãþi publice 4.1. În ºedinþa din 2 august 2012, Curtea a cerut ca Guvernul sã dispunã ‘mãsurile necesare pentru actualizarea listelor electorale permanente la data de 29 iulie 2012 ºi sã transmitã Curþii Constituþionale numãrul persoanelor înscrise pe listele electorale permanente, pentru a se putea stabili dacã referendumul naþional pentru demiterea Preºedintelui României din 29 iulie 2012 este valabil în conformitate cu dispoziþiile art.5 alin.(2) din Legea nr.3/2000 privind organizarea ºi desfãºurarea referendumului’. Solicitarea dispusã în ºedinþa Curþii Constituþionale din 2 august 2012 a fost transmisã Guvernului României cu adresa nr.5305 din 3 august 2012. 4.2. Având în vedere interpretãrile diferite apãrute în mass-media ºi în conferinþa de presã a primului-ministru al Guvernului României, care a avut loc la data de 3 august 2012, respectiv declaraþiile în sensul declanºãrii, în baza adresei Curþii Constituþionale nr.5305 din 3 august 2012 a unui nou recensãmânt al populaþiei, Curtea a decis sã revinã, în data de 6 august 2012, cu o precizare constând în indicarea temeiului legal al acestei actualizãri, ºi anume art.17 alin.(2) din Legea nr.3/2000 privind organizarea ºi desfãºurarea referendumului. Astfel cum rezultã chiar din formularea acestei adrese, înregistratã la Curtea Constituþionalã cu nr.5306 din 6 august 2012, ea nu a cuprins o nouã solicitare adresatã Guvernului, astfel cum s-a interpretat ulterior în mass-media ºi de cãtre acesta, ci doar o precizare pentru a evita acþiunea care se preconiza a fi întreprinsã de cãtre Guvern, de amploarea unui nou recensãmânt, acþiune care nu îºi gãsea justificarea în solicitarea Curþii ºi nici un temei legal în dispoziþiile care guverneazã organizarea ºi desfãºurarea referendumului. 4.3. Prin scrisoarea înregistratã la Curtea Constituþionalã cu nr.5412 din 14 august 2012, primul-ministru al Guvernului s-a adresat Curþii Constituþionale invocând o contradicþie care ar fi existat între adresele Curþii Constituþionale nr.5305 din 3 august 202 ºi nr.5306 din 6 august 2012, precum ºi confuzia care ar fi fost determinatã de cea de-a doua adresã. Totodatã, Curtea a fost informatã cu privire la faptul cã în ºedinþa Guvernului din 7 august 2012 s-a aprobat Memorandumul privind mãsurile necesare pentru actualizarea listelor electorale permanente. 4.4. Plenul Curþii Constituþionale, întrunit în data de 14 august 2012, în temeiul art.50-51 din Legea nr.47/1992 privind organizarea ºi funcþionarea Curþii Constituþionale, a examinat scrisoarea Primului-ministru al Guvernului României. Prin Hotãrârea nr.5 din 14 august 2012, Curtea a precizat din nou solicitarea sa, cu referire la temeiul legal anterior invocat, indicând ºi datele de referinþã pentru operaþiunea de actualizare a listelor electorale permanente care ar fi trebuit întreprinsã sau care urma a fi întreprinsã în termenul acordat de Curte, dupã caz. Procedura actualizãrii listelor electorale permanente ºi datele de referinþã pentru procesul de actualizare rezultã cu evidenþã din cuprinsul art.17 alin.(2) din Legea nr.3/2000, potrivit cãruia ‘Reactualizarea listelor electorale permanente se face de cãtre primari, potrivit prevederilor Legii nr.68/1992, respectiv ale Legii nr.70/1991, republicatã, cu modificãrile ulterioare, în termen de cel mult 5 zile de la data stabilirii zilei referendumului.’ Amânarea cauzei ºi termenul acordat de Curtea Constituþionalã, urmare examinãrii cererilor prealabile depuse la dosarul cauzei, a fost tocmai pentru realizarea unei actualizãri a listelor electorale permanente, în situaþia în care actualizarea nu s-a realizat potrivit legii, situaþie care rezulta din rãspunsurile formulate de autoritãþile publice la solicitãrile Curþii Constituþionale. Astfel, Curtea a precizat cã ‘prin Adresa nr.5305 din 3 august 2012, Plenul Curþii Constituþionale a solicitat Guvernului sã comunice numãrul persoanelor înscrise în listele electorale permanente, actualizate (pânã la data de 10 iulie 2012) conform dispoziþiilor art.17 alin.(2) din Legea nr.3/2000 privind organizarea ºi desfãºurarea referendumului.[…] Acolo unde aceastã operaþiune nu s-a executat, urmeazã a se realiza în termenul acordat de Curte.’ Totodatã, Curtea a stabilit cã listele electorale permanente sunt, potrivit art.2 alin.(1) lit.c) din Legea nr.370/2004, ‘listele cuprinzând cetãþenii români cu drept de vot care au împlinit 18 ani pânã la ziua alegerilor inclusiv.’ 4.5. Prin adresa înregistratã la Curtea Constituþionalã cu nr.5451 din 20 august 2012, Guvernul, sub semnãtura primului-ministru, a transmis un rãspuns la solicitarea Curþii. 4.6. În cuprinsul rãspunsului formulat, Guvernul a precizat, mai întâi, cã ‘la data de 1 august 2012, prin adresa nr.74618/VPD, Ministerul Administraþiei ºi Internelor a transmis Curþii Constituþionale numãrul persoanelor înscrise în listele electorale permanente’, confirmând conþinutul adresei Ministerului Administraþiei ºi Internelor înregistratã la Curtea Constituþionalã cu nr.5271 din 1 august 2012. 4.7. În continuare, Guvernul a comunicat Curþii Constituþionale o serie de date rezultate în baza comunicãrilor oficiale aparþinând unor instituþii publice, dupã cum urmeazã: Date primite de la Ministerul Administraþiei ºi Internelor – Conform comunicãrii Direcþiei pentru Evidenþa Populaþiei ºi Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Administraþiei ºi Internelor, ’34.654 persoane trebuie radiate de cãtre primari ºi serviciile publice comunitare de evidenþã a persoanelor din subordinea consiliilor locale, din listele electorale permanente utilizate la referendumul naþional din data de 29 iulie 2012 pentru demiterea Preºedintelui României’, dupã cum urmeazã: persoane decedate – 26.066; persoane având statutul de cetãþean român cu domiciliul în strãinãtate – 4.475; persoane care au pierdut cetãþenia românã -151; persoane fãrã drept de vot – 3.414; persoane bolnave psihic, care ºi-au pierdut drepturile electorale – 199; persoane cu corecþii CNP – 349. – Conform comunicãrii primite de la Direcþia Generalã pentru Relaþiile cu Instituþia Prefectului, existã un numãr de 512.379 persoane ale cãror acte de identitate au expirat ºi nu au fost reînnoite pânã în ziua votului inclusiv. Date primite de la Ministerul Afacerilor Externe – din datele centralizate pânã la momentul transmiterii adresei existã un numãr de 3.052.397 persoane cu drept legal de ºedere în afara României, dintre care: 1.101.809 cetãþeni români majori cu drept legal de ºedere în afara României, conform datelor oficiale comunicate de 17 state, 1.468.369 cetãþeni români cu drept legal de ºedere, conform datelor comunicate de autoritãþile din 29 de state, cu privire la care datele oficiale primite nu fac distincþia între cetãþenii români majori ºi cei minori, 482.219 cetãþeni români cu drept legal de ºedere, conform evaluãrilor fãcute de misiunile diplomatice ale României în alte 44 de state cu privire la care datele oficiale primite nu fac distincþia între cetãþenii români majori ºi cei minori. Se aratã cã, potrivit datelor oficiale ale Institutului Naþional de Statisticã, populaþia României are un procent general de 18,3% minori; – cu privire la datele comunicate de Ministerul Afacerilor Externe, se face urmãtoarea precizare importantã: ‘din numãrul total de 3.052.397 persoane comunicat de cãtre Ministerul Afacerilor Externe, 469.810 sunt cetãþeni români cu domiciliul în strãinãtate, 4475 se regãseau încã în listele electorale la data de 10 iulie 2012 ºi sunt menþionaþi în prezenta la punctul I lit.b.’ 4.8 Curtea constatã, mai întâi, cã scrisoarea primitã de la Guvern nu rãspunde solicitãrii de a se comunica ‘numãrul persoanelor înscrise în listele electorale permanente, actualizate (pânã la data de 10 iulie 2012)’, ci prezintã o serie de date, privitoare la diverse categorii de persoane. 4.9. Datele comunicate, în cea mai mare parte, nu au legãturã cu solicitarea formulatã de Curte. 4.10. Astfel, numãrul de persoane ale cãror acte de identitate au expirat nu priveºte aceastã solicitare, întrucât expirarea actelor de identitate, în sine, nu determinã eliminarea persoanelor în cauzã de pe listele electorale permanente. Potrivit art.2 alin.(1) lit.c) din Legea nr.370/2004 pentru alegerea Preºedintelui României, listele electorale permanente cuprind ‘cetãþenii români cu drept de vot care au împlinit 18 ani pânã la ziua alegerilor inclusiv’, legislaþia electoralã nefãcând nici o distincþie care sã permitã interpretarea potrivit cãreia expirarea actului de identitate atrage eliminarea persoanelor care îndeplinesc condiþiile menþionate de pe aceste liste. Curtea reþine cã doar exercitarea dreptului de vot este condiþionatã de prezentarea unui act de identitate valabil, nu însã ºi existenþa acestui drept. Sancþiunea prevãzutã de lege pentru nesolicitarea eliberãrii unei noi cãrþi de identitate, obligaþie prevãzutã de art.19 alin.(2) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr.97/2005, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.719 din 12 octombrie 2011, este amenda contravenþionalã, în condiþiile art.43 lit.b) din acelaºi act normativ, iar nu decãderea din dreptul de a vota sau radierea de pe listele electorale permanente. 4.11. Tot astfel, nu priveºte solicitarea formulatã de Curte numãrul persoanelor ‘cu drept legal de ºedere în afara României’ al cãror domiciliu se aflã în România, întrucât aceste persoane sunt cuprinse în listele electorale permanente, în condiþiile prevãzute de dispoziþiile art.2 alin.1 lit.c) din Legea nr.370/2004, mai sus citate, coroborate cu dispoziþiile art.7 alin.(1) din acelaºi act normativ, potrivit cãruia ‘Listele electorale permanente se întocmesc pe comune, oraºe ºi municipii, dupã caz, ºi cuprind toþi alegãtorii care domiciliazã în comuna, oraºul sau municipiul pentru care ele au fost întocmite’. Acest temei juridic este invocat ºi de Guvern în rãspunsul sãu, în care se face distincþie între cetãþenii români cu domiciliul în România ºi cei cu domiciliul în strãinãtate. 4.12. Potrivit datele comunicate de Guvern, din numãrul total de 3.052.397 cu drept de ºedere în afara României, au domiciliul în strãinãtate numai 469.810 cetãþeni români, restul pânã la 3.052.397 fiind cetãþeni români cu domiciliul în România. 4.13. Potrivit aceloraºi date comunicate de Guvern, din numãrul de 469.810 cetãþeni români cu domiciliul în strãinãtate, numai 4.475 cetãþeni se regãseau pe listele electorale permanente la data de 10 iulie 2012 ºi, prin urmare, numai cu acest numãr (din numãrul total de 3.052.397 comunicat) ar fi trebuit actualizate aceste liste. Guvernul mai precizeazã cã acest numãr – 4.475 cetãþeni – este deja luat în calcul la punctul I b din scrisoarea sa, fiind cuprins în comunicarea Direcþiei pentru Evidenþa Persoanelor ºi Administrarea Datelor, adicã în numãrul total de de 34.654 persoane care trebuie radiate de cãtre primari ºi serviciile publice comunitare de evidenþã a persoanelor din listele electorale permanente utilizate la referendumul naþional din data de 29 iulie 2012. 4.14. În concluzie, singurul numãr care, potrivit datelor comunicate de Guvern, poate fi luat în considerare la actualizarea listelor electorale permanente, este acesta din urmã, respectiv 34.654 persoane, reprezentând: persoane decedate, persoane având statutul de cetãþean român cu domiciliul în strãinãtate, persoane care au pierdut cetãþenia românã, persoane fãrã drept de vot, persoane bolnave psihic care ºi-au pierdut drepturile electorale, persoane cu corecþii CNP. De altfel, numai cu privire la aceste persoane se aratã de cãtre Guvern cã ‘trebuie radiate de cãtre primari ºi serviciile publice comunitare de evidenþã a persoanelor din subordinea consiliilor locale, din listele electorale permanente utilizate la referendumul naþional din data de 29 iulie 2012 pentru demiterea Preºedintelui României.’ II. În ceea ce priveºte confirmarea rezultatelor referendumului 1. Curtea constatã cã rezultatul referendumului depinde de îndeplinirea cumulativã a douã condiþii: una referitoare la numãrul minim de cetãþeni care trebuie sã participe la referendum pentru ca acesta sã fie valabil (cvorumul legal de participare) ºi una privitoare la numãrul de voturi valabil exprimate, care determinã rezultatul referendumului. Aceste condiþii sunt prevãzute în art.5 alin.(2) ºi, respectiv, art.10 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea ºi desfãºurarea referendumului. Potrivit art.5 alin.(2) din lege, ‘Referendumul este valabil dacã la acesta participã cel puþin jumãtate plus unul din numãrul persoanelor înscrise în listele electorale permanente’ iar, potrivit art.10, ‘Demiterea Preºedintelui României este aprobatã dacã, în urma desfãºurãrii referendumului, propunerea a întrunit majoritatea voturilor valabil exprimate.’ 2. Din datele comunicate Curþii Constituþionale de cãtre Biroul Electoral Central, cu privire la referendumul naþional din data de 29 iulie 2012, rezultã urmãtoarele: Cifre absolute Procente a) numãrul persoanelor înscrise în lista pentru referendum: 18.292.464 100.00% b) numãrul participanþilor: 8.459.053 46.24% c) numãrul voturilor valabil exprimate la rãspunsul ‘DA’: 7.403.836 87.52% d) numãrul voturilor valabil exprimate la rãspunsul ‘NU’: 943.375 11.15% e) numãrul voturilor nule: 111.842 1.32% 3. Din examinarea documentelor transmise de Biroul Electoral Central rezultã cã referendumul s-a desfãºurat cu respectarea dispoziþiilor prevãzute de lege, neînregistrându-se încãlcãri sau incidente de naturã sã conducã la îndeplinirea sau neîndeplinirea cvorumului de prezenþã la vot, respectiv la modificarea rezultatului referendumului. 4. Examinarea contestaþiilor ºi a cererilor prealabile formulate în cadrul acestei proceduri nu a relevat diferenþe faþã de datele consemnate de Biroul Electoral Central ºi nici încãlcãri sau incidente de naturã sã conducã la îndeplinirea sau neîndeplinirea cvorumului de prezenþã la vot, respectiv la modificarea rezultatului referendumului. 5. Scrisoarea Guvernului României din data de 20 august 2012, mai sus analizatã, relevã o diferenþã în minus de 34.654 persoane faþã de numãrul persoanelor înscrise pe listele electorale permanente transmis de Biroul Electoral Central, persoane cu privire la care se aratã cã trebuie radiate de cãtre primari ºi serviciile publice comunitare de evidenþã a persoanelor din listele electorale permanente utilizate la referendumul naþional din data de 29 iulie 2012. 6. Cu privire la aceste date comunicate de Guvern, Curtea Constituþionalã constatã cã nu are atribuþii în procedura actualizãrii listelor electorale permanente ºi, prin urmare, nu poate opera modificãri în liste electorale. Ceea ce poate constata Curtea, potrivit competenþei sale, este numai dacã diferenþa de date transmisã este de naturã sã conducã la îndeplinirea sau neîndeplinirea cvorumului de prezenþã la vot, respectiv la modificarea rezultatului referendumului. Or, este evident, din compararea datelor comunicate de Biroul Electoral Central, respectiv de Guvern, cã nu existã o astfel de situaþie. 7. Ca urmare, având în vedere cã la referendumul naþional din data de 29 iulie 2012, din totalul de 18.292.464 de persoane înscrise în listele electorale permanente au participat la vot 8.459.053 de persoane, ceea ce reprezintã mai puþin de jumãtate plus unul din numãrul persoanelor înscrise în listele electorale permanente, în temeiul dispoziþiilor art. 146 lit.i) din Constituþie, ale art.11 alin. (1) lit. B.c), ale art.46 alin.(1) ºi ale art.47 din Legea nr.47/1992 privind organizarea ºi funcþionarea Curþii Constituþionale, precum ºi ale art.5 alin.(2) ºi art.45 alin.(1) ºi (3) din Legea nr.3/2000 privind organizarea ºi desfãºurarea referendumului, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, Cu majoritatea de voturi prevãzutã de art.47 alin.(1) din Legea nr.47/1992,

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

În numele legii

HOTÃRêTE

1. Constatã cã procedura pentru organizarea ºi desfãºurarea referendumului naþional din data de 29 iulie 2012 pentru demiterea Preºedintelui României, domnul Traian Bãsescu, a fost respectatã. 2. Confirmã rezultatele referendumului naþional din data de 29 iulie 2012 comunicate de Biroul Electoral Central ºi constatã cã din totalul de 18.292.464 de persoane înscrise în listele electorale permanente au participat la vot 8.459.053 de persoane (46.24 %), din care 7.403.836 (87.52 %) au rãspuns ‘DA’ la întrebarea ‘Sunteþi de acord cu demiterea Preºedintelui României?’, iar 943.375 (11.15 %) au rãspuns ‘NU’. 3. Constatã cã la referendum nu au participat cel puþin jumãtate plus unul din numãrul persoanelor înscrise în listele electorale permanente, pentru ca referendumul sã fie valabil în conformitate cu prevederile art.5 alin.(2) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea ºi desfãºurarea referendumului. 4. La data publicãrii prezentei hotãrâri în Monitorul Oficial al României, Partea I, înceteazã interimatul domnului George – Crin Laurenþiu Antonescu în exercitarea funcþiei de Preºedinte al României. 5. De la data publicãrii prezentei hotãrâri în Monitorul Oficial al României, Partea I, domnul Traian Bãsescu îºi reia exercitarea atribuþiilor constituþionale ºi legale de Preºedinte al României. Prezenta hotãrâre se prezintã Camerei Deputaþilor ºi Senatului, întrunite în ºedinþã comunã. Hotãrârea este definitivã ºi general obligatorie ºi se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I, ºi în presã. Dezbaterea a avut loc la data de 21 august 2012 ºi la aceasta au participat: Augustin Zegrean, preºedinte, Aspazia Cojocaru, Acsinte Gaspar, Petre Lãzãroiu, Mircea ªtefan Minea, Iulia Antoanella Motoc, Ion Predescu, Puskas Valentin Zoltan, Tudorel Toader, judecãtori. OPINIE SEPARATÃ, Dezacordul exprimat în raport cu hotãrâre de invalidare a rezultatelor referendumului naþional din data de 29 iulie 2012, are la bazã faptul cã aceasta a fost adoptatã prin raportare la prevederile art. 2 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preºedintelui României, soluþie prefiguratã prin ‘erata’ din data de 6 august 2012, referitoare la Hotãrârea Curþii Constituþionale nr. 3 din 2 august 2012, ‘eratã’ la adoptarea cãreia nu am fost consultaþi, procedeu fãrã precedent în jurisprudenþa constituþionalã. În acest sens, evidenþiem faptul cã, pe de o parte, prin Hotãrârea nr. 3 din 2 august 2012, Curtea Constituþionalã a statuat în sensul cã cetãþenii români cu domiciliul sau reºedinþa în strãinãtate ‘au dreptul de a vota în mod liber în strãinãtate pe listele electorale suplimentare’, iar ‘raþiunea pentru care aceºti cetãþeni nu sunt înscriºi în listele electorale permanente rezidã în faptul cã nu au domiciliul în þarã, astfel încât numãrul acestora nu poate influenþa cvorumul legal de participare la referendum, respectiv majoritatea persoanelor înscrise pe listele electorale permanente’, iar pe de altã parte, erata completatoare face referire la ‘listele electorale cuprinzând cetãþenii români cu drept de vot care au împlinit vârsta de 18 ani pânã în ziua alegerilor inclusiv’, aºadar indiferent de domiciliu. Soluþia adoptatã este contrarã ºi celor statuate prin pct. 2 din Hotãrârea nr. 4 din 14 august 2012, hotãrâre prin care, cu majoritate de voturi, Curtea a statuat urmãtoarele – ‘completarea operatã de cãtre judecãtorul raportor nu influenþeazã ºi nu poate influenþa hotãrârea pe care Curtea Constituþionalã o va adopta conform art. 47 alin. 1 din Legea nr. 47/1992′. Pe de altã parte, în jurisprudenþa sa referitoare la organizarea ºi desfãºurarea referendumului, ‘Curtea reþine cã cetãþenii români care îºi exercitã dreptul de vot în secþiile de votare aflate în strãinãtate sunt înscriºi pe liste electorale suplimentare’. Potrivit art.25 alin.(22) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea ºi desfãºurarea referendumului ,,pentru corecta desfãºurare a referendumului, Biroul Electoral Central emite hotãrâri în interpretarea legii, hotãrâri care se publicã înMonitorul Oficial al României, Partea I’. În baza acestui text, Biroul Electoral Central a adoptat Hotãrârea nr.34H din 28 iulie 2012, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.531 din 31 iulie 2012, prin care a stabilit cã ,,în cazul referendumului naþional pentru demiterea Preºedintelui României sunt aplicabile prevederile titlului I al Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaþilor ºi a Senatului ºi pentru modificarea ºi completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autoritãþilor administraþiei publice locale, a Legii administraþiei publice locale nr.215/2001 ºi a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleºilor locali, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, în mãsura în care Legea nr.3/2000 privind organizarea ºi desfãºurarea referendumului, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, nu dispune altfel’. Articolul 26 alin.(2) din Legea nr. 35/2008 prevede cã listele electorale permanente ,,se întocmesc pe localitãþi ºi cuprind pe toþi cetãþenii cu drept de vot care domiciliazã în localitatea pentru care ele au fost întocmite’. Potrivit art.27 alin.(2) din aceeaºi lege, în listele electorale suplimentare vor fi trecuþi cetãþenii români din strãinãtate care fac dovada cu paºaportul cu menþiunea privind stabilirea domiciliului în strãinãtate, cetãþenii români care aratã cã au reºedinþa prin prezentarea paºaportului simplu sau a cãrþii de identitate, însoþite de documentul emis de autoritãþile strãine care dovedeºte reºedinþa în strãinãtate. Listele electorale permanente sunt definite prin prevederile art. 7 alin. 1) din Legea nr. 370/2004, pentru alegerea Preºedintelui României, în care se statueazã cã acestea ‘se întocmesc pe comune, oraºe ºi municipii, dupã caz, ºi cuprind toþi alegãtorii care domiciliazã în comuna, oraºul sau municipiul pentru care ele au fost întocmite’. În sensul legii, starea de fapt (domiciliazã) se suprapune peste starea de drept (au domiciliul), motiv pentru care cetãþenii români cu domiciliul ori reºedinþa în strãinãtate nu pot fi incluºi în listele electorale permanente, însã îºi pot exercita dreptul de vot fiind cuprinºi în listele electorale suplimentare. Prin urmare includerea în listele electorale permanente a celor 1101809 cetãþeni români cu domiciliul ori reºedinþa în strãinãtate, la care se adaugã o parte dintre ceilalþi 1468369 cetãþeni aflaþi în aceeaºi situaþie, dintre care unii sunt minori este de naturã sã afecteze rezultatul referendumului. Soluþia este promovatã ºi prin Liniile directoare privind alegerile, adoptate de cãtre Comisia de la Veneþia în cadrul celei de-a 51-a sesiuni plenare de la Veneþia, din 5-6 iulie 2002, prin care la art. I 1.2. se prevede cã o listã electoralã suplimentarã poate permite sã voteze persoanelor care ºi-au schimbat domiciliul. Considerãm cã listele electorale permanente nu pot cuprinde nici pe cei 512379 cetãþeni români cu drept de vot ale cãror acte de identitate au expirat, fãrã a fi reînnoite pânã în ziua votului. Aceasta deoarece, în sensul art. 2 lit. d) din Legea nr. 370/2004, pentru alegerea Preºedintelui României, actele de identitate trebuie sã fie valabile în ziua votãrii. În caz contrar, menþinerea acestei categorii de persoane pe listele electorale permanente, este de naturã sã consacre o nouã categorie, a celor care nu îºi pot exercita dreptul de vot, persoane care în mod obiectiv vor fi absente. În ipoteza în care dreptul de vot este exercitat pe baza unei cãrþi de identitate provizorie, respectivele persoane sunt trecute ºi pe liste electorale suplimentare. Faþã de cele expuse, cifra de 18292464 de persoane înscrise în listele electorale permanente, cifrã luatã în considerare la adoptarea hotãrârii, nu reflectã structura ºi dimensiunea corpului electoral actual. Pornind de la continua scãdere a populaþiei României, de la datele statistice furnizate în mod oficial, de la necesitatea eliminãrii din liste a celor decedaþi, a persoanelor care au pierdut cetãþenia ori drepturile electorale considerând cã în listele electorale permanente nu pot fi incluºi cetãþenii români cu domiciliul ori reºedinþa în strãinãtate ºi nici cei ale cãror acte de identitate nu sunt valabile, constatãm cã datele finale sunt de naturã sã conducã la validarea rezultatelor referendumului. Judecãtor Judecãtor Judecãtor Ion Predescu Acsinte Gaspar Tudorel Toader sursa: ziuaveche]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer