ASOCIATIA PENTRU MEMORIE IDENTITARA “CARPATII” Biroul de presa C O M U N I C A T Asociaþia pentru Memorie Identitarã „Carpaþii” a luat act cu indignare de iniþiativa legislativã a parlamentarului liberal Raymond Luca, privind excluderea de la drepturile prevãzute prin Legea 221 / 2009, a foºtilor deþinuþi politici condamnaþi de regimul totalitar antonescian, precum ºi de intenþia declaratã a autoritãþilor de resort de a adopta aceastã mãsurã. Punctul de vedere al Guvernului, favorabil revizuirii, precum ºi discutarea acesteia, proiectatã pentru marþi 22 martie 2011, în Comisia Juridicã a Camerei Deputaþilor, denotã intenþia autoritãþilor de a adopta aceastã mãsurã legislativã. Printre obiectele de activitate ale Asociaþiei „Carpaþii”, fugureazã ºi cinstirea ºi promovarea memoriei unor personalitãþi care au avut un aport deosebit în lupta de Rezistenþã împotriva regimului totalitar-comunist, luptînd ºi sacrificîndu-se pentru Libertatea ºi Demnitatea naþiunii române”. Credincioºi acestui obiectiv precum ºi principiilor Statului de Drept, care exclud discriminarea pe motive politice sau ideologice, condamnãm cu fermitate iniþiativa legislativã a liberalului Raymond Luca, pe care ne rezervãm dreptul de a o considera iresponsabilã, discriminatorie ºi menitã sã redeschidã vechi rãni în societatea româneascã, periclitînd pacea socialã. Raymond Luca ignorã cu bunã ºtiinþã adevãrul istoric conform cãruia, peste 70 % din foºtii deþinuþi politici anticomuniºti au fost legionari, precum ºi faptul cã majoritatea nucleelor de rezistenþã antocomunistã din munþii României, au fost organizate de legionari. Dupã cum, tot legionari au fost luptãtorii paraºutaþi de avioanele americane ºi executaþi de comuniºti în 1953. Mult mai grav ni se pare punctul de vedere al Guvernului Nr. 1546/16.06.2011. Constatãm cã, documentul semnat de premierul Emil Boc, reia practic teze ale propagandei oficiale a regimului comunist. Astfel, primul ministru afirmã cã „în perioada postbelicã, majoritatea statelor europene, democratice sau nu, au luat mãsuri împotriva membrilor ºi susþinãtorilor organizaþiilor de tip fascist ºi a colaboratorilor egimul nazist (condmanãri în justiþie, desalificare administrativã, lipsifrea temporasrã de dfrepturi cetãþeneºti, exproprieri, amenzi etc.)”, „mãsuri punitive (…) implementate ca urmare a mai multor decizii luate la nivel internaþional sau naþional”. Premierul concluzioneazã cã „nu poate fi pusã pe acelaºi plan condamnarea celor care s-au împotrivit regimului comunist, în numele unui crez democratic, cu aceea a reprezenanþilor ºi militanþilor unei miºcãri totalitare, extremiste, care doreau înlocuirea unui totalitarism cu altã formã de totalitarism”. Trebuie sã observãm cã onor consilierii d-lui prim ministru stau prost în privinþa cunoºtinþelor istorice, iar consultanþa Institutului pentru Investigarea Crimelor Comunismului ºi Memoriei Exilului Românesc pare a nu fi de nici un folos ºtiinþific. Cu acest prilej, ne facem datoria de a-l informa pe primul ministru Emil Boc, asupra faptului cã Tribunalul Internaþional de la Nurnberg nu a inculpat ºi nu a condamnat nici un legionar, Miºcarea Legionarã nefigurînd pe lista organizaþiilor fasciste interzise. În urma înaintãrii, în 1945-46, a unor memorii cãtre autoritãþile americane la Frankfurt am Main ºi Glasenbach (Austria) legionarii au fost exoneraþi de orice acuzaþie de crimã împoriva umanitãþii ori crimã de rãzboi. Mai mult decât atât – ºi documentele existente inclusiv la CNSAS susþin acest adevãr –serviciile secrete americane au stabilit colaborari cu legionarii încã din 1945, în scopul depistãrii elementelor comuniste infiltrate de sovietici cu scop subversiv în zona de ocupaþie americanã. Dupã 1949, în cadrul unui proiect subordonat direct preºedinþilor Harry S. Truman ºi Vincent Auriol, între serviciile secrete americane ºi franceze ºi respectiv Miºcarea Legionarã, s-a desfãºurat o colaborare constînd în antrenarea ºi paraºutarea pe tritoriul României ocupate de soviete a unor voluntari legionari cu scopul organizãrii de acþiuni informative ºi operative, în perspectiva declanºãrii unui rãzboi între blocul NATO ºi URSS. Toþi legionarii paraºutaþi au fost prinºi de Securitate ºi executaþi. De asemenea, documentele istorice ºi mãrturiile supravieþiuitorilor, atestã cã imediat dupã invadarea þãrii de cãtre sovietici ºi instaurarea regimului comunist, legionarii au constituit în toate regiunile Carpaþilor româneºti structuri de rezistenþã armatã, cu scopul declarat de a sprijini, prin acþiuni de gherilã, o eventualã ofensiva aliatã împotriva URSS. Menþionãm cã o mare parte a combatanþilor acestor grupuri de rezistenþã fuseserã închiºi, ca legionari, între 1941 ºi 1944, printre ei numãrîndu-se: Ion Gavrilã Ogoranu (Munþii Fãgãraºului), fraþii Paraginã (Munþii Vrancei), Neculae Purcãrea (Munþii Argeºului), grupul Unguraºu-Baciu (masivul Uturea-Bacãu), grupul Pãun-ªercãianu (munþii Buzãului) ºi mulþi alþii. Oare dl prim ministru ori dl Raymond Luca îºi pot închipui cã aceºti legionari luptau alãturi de aliaþii occidentali avînd ca scop instaurarea „unei alte forme de totalitarism”? Ori cã americanii au colaborat cu ei, paraºutîndu-i în România, pentru a înlocui comunismul cu fascismul? Nu vrem sã insistãm asupra absurdului acestor afirmaþii. Iar cea mai bunã garanþie cã legionarii militau pentru acelaºi regim întemeiat pe principiile statului de drept, se aflã în lucrarea „Destinee du nationalisme”, publicatã în 1951 la Paris, în care Horia Sima recunoaºte viabilitatea sistemului democratic de guvernare, punînd efectivele naþionaliste din exil în slujba salvgardãrii acestui sistem aflat sub ameninþarea expansiunii sovietice. Etichetãrile pripite de genul „totalitarist” sau „fascist” sunt noþiuni a cãror utilizare trebuie evitatã, mai cu seamã în condiþiile în care ele erau folosite intens de propaganda comunistã la adresa adversarilor politici, inclusiv a legionarilor. Prin reluarea lor, oficialitãþile statului român de astãzi îºi însuºesc, poate involuntar, punctele de vedere ale regimului ilegitim ºi criminal condamnat de altfel de preºedintele Traian Bãsescu. În opinia noastrã, derapajele antidemocratice ºi cu caracter discriminatoriu, contrare principiilor fundamentale ale drepturilor omului, de genul iniþiativei legislative a domnului Raymond Luca, susþinutã de Guvernul României, nu fac decât sã confirme faptul cã, România de astãzi continuã sã fie condusã de oameni formaþi la ºcoala defunctului regim comunist, incapabili sã se debaraseze de ºabloanele ideologiei al cãror produs sunt, indiferent de apartenenþa politicã din acest moment. Considerãm cã punerea în practicã a acestei mãsuri legislative nu face decât sã redeºtepte în societatea româneascã vechi tensiuni ºi resentimente, readucînd în actualitate fantomele ºi spaimele trecutului totalitar, ºi îndepãrtînd mult perspectiva realizãrii unei reale reconcilieri naþionale. Asociaþia pentru Memorie Identitarã „Carpaþii” cere cu fermitate Parlamentului României sã nu adopte aceastã iniþiativã legislativã. Înainte de a vota, cerem tuturor parlamentarilor sã îºi îndrepte gândul o clipã la cei ce, în urmã cu jumãtate de secol, ºi-au sacrificat tinereþea ºi viaþa, pentru apãrarea demnitãþii ºi libertãþii poporului român, pentru ca noi astãzi sã putem trãi într-un regim parlamentar. Adoptarea modificãrii legii 221/2009 ar însemna condamnarea încã o datã a acestor luptãtori pentru Libertatea ºi Demnitatea poporului român. În aceste condiþii, ne rezervãm dreptul de a acþiona în justiþie pe cei care, în accepþia noastrã, aduc o ofensã memoriei acestor eroi, precum ºi acela de a face cunoscut forurilor internaþionale acest incalificabil abuz împotriva drepturilor omului. Asociaþia pentru Memorie Identitarã „Carpaþii” Preºedinte Florin Dobrescu]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer