colesterol 150x150 Colesterolul   cea mai mare inselaciune a secolului?Mijloacele media au introdus o adevãratã anxietate generalã: teama de colesterol. Oameni de o splendidã sãnãtate telefoneazã la cabinet ºi cer, cu o voce tremurândã programare pentru “colesterol” . Buletinul de analize le adânceºte angoasa, aducându-i pe marginea disperãrii. “Am douã sute. E grav, dom’ doctor ?” Rãspundem: nu, nu este grav. Valoarea normalã a colesterolului în România este 280 mg la 100 de ml de sânge. Dacã este aºa, cum s-a ajuns totuºi cã marea majoritate a laboratoarelor tipãresc buletine de analize pe care deja valori de 181 de mg % sunt trecute ca anormal de mari ? Ei bine, aici este o altã poveste. Una discret ruºinoasã pentru tagma noastrã medicalã, dar care totuºi trebuie spusã. Pacienþii sunt rugaþi sã nu mai spunã nimãnui cã au aflat de la mine cele ce urmeazã. Dacã totuºi vor spune, atunci sã nu scrie, iar dacã vor scrie, sã nu semneze. Dacã, totuºi, nesocotind acest sfat, vor semna, eu declar de pe acum cã nu ºtiu nimic ºi cã sunt cu totul strãin de cele scrise mai jos. Secretul este cã scãderea valorii normale a colesterolului în sânge a urmat o curbã paralelã ºi cu puþin ulterioarã descoperirii unor medicamente care au proprietatea de a scãdea colesterolul. Astfel, în anii ’80, singurul medicament cu aceastã proprietate principalã era acidul nicotinic. Acesta era foarte ieftin ºi, dealtfel, avea reacþii adverse importante, care îl fãceau de utilitate atât de restrânsã, încât era departe de a trezi interesul firmelor de medicamente. De aceea, cei care vor deschide orice carte de medicinã anterioarã anului 1980, vor citi acolo valoarea normalã a colesterolului, care este de 280 mg %, aºa cum am spus. Intervalul 260-280 mg % impunea atenþie ºi regim, dar nu tratament medicamentos. Odatã cu descoperirea unor medicamente mai specifice, care scad colesterolul în mod mai eficient, mai scumpe ºi aflate sub patent, interesul firmelor de medicamente pentru aceastã clasã a crescut enorm. Cum numãrul pacienþilor cu hipercolesterolemie realã era mic, specialiºtii în marketing au fãcut diferite socoteli, din care a reieºit cã, dacã valoarea normalã ar coborî de la 280 la 260 ºi medicilor li s-ar induce ideea cã este neapãrat nevoie de tratament medicamentos cronic peste aceastã valoare, firmele producãtoare ar avea numai de câºtigat. Cum, cel puþin oficial, valorile normale din fiziologie nu sunt stabilite de firmele de medicamente, ci de medici în baza unor studii, au început a se întruni “vârfurile cercetãrii medicale”, mai întâi în congrese o datã la doi ani prin capitale europene, mai nou în congrese anuale prin locaþii mult mai exotice. La astfel de “întruniri ºtiinþifice mondiale”, de regulã însoþite de un bogat program cultural-artistic (de la degustãri de licori la safari) existã deja obiceiul ca medicii participanþi sã prezinte lucrãri “ºtiinþifice”, în care se pretinde, folosindu-se cu multã mãiestrie posibilitãþile largi ale statisticii, cã valorile normale sunt mai mici decât se credea, cã existã riscuri serioase pentru sãnãtate la valori care ar fi fost O.K. înainte de congres, cã aceste date noi ridicã serioase probleme de sãnãtate publicã etc. Sã mai observãm cã ceea ce este valabil pentru colesterol este valabil ºi pentru valoarea normalã a tensiunii arteriale ºi (în mãsurã ceva mai micã) pentru glicemie. Extrapolând, putem prevedea încã de pe acum cã, dacã mâine va apãrea un medicament care sã modifice grupa sangvinã, poimâine o mare parte dintre cititorii acestei pagini vor afla cã suferã de o grupã sangvinã de-a dreptul toxicã. Tratamentul hipercolesterolemiei Dacã valoarea colesterolului este pânã la 260 mg %, nu este necesar nici un tratament, aºa cum am spus mai sus, deoarece nu putem vorbi de hipercolesterolemie în aceastã situaþie. Dacã valoarea colesterolului este între 260 ºi 279 mg %, este recomandabilã þinerea unui regim cu evitarea excesului de colesterol, împreunã cu repetarea determinãrii colesterolului ºi a fracþiilor sale (raportul HDL versus LDL, dacã nu a fost fãcut) Dacã valoarea colesterolului este între 280 ºi 299 mg % este necesar un regim hipocolesterolemian t, cu evitarea smântânei, untului, laptelui gras, cãrnii grase ºi cu limitarea numãrului de gãlbenuºuri la 4 pe sãptãmânã (albuºurile nu conþin colesterol). Se recomandã un regim bogat în peºte (minimum 2 kg pe sãptãmânã) ºi folosirea cu generozitate a cimbrului ºi usturoiului. Toate fructele sunt indicate, dar merele ocupã primul loc în aceastã privinþã. Din 6 în 6 luni se face evaluarea rezultatelor regimului, dozându-se atât colesterolul total, cât ºi fracþiile lui. Dacã valoarea colesterolului este de 300 mg % sau peste, recomand tratament medicamentos. De regulã cu Vasilip o tabletã de 10 mg pe zi imediat înainte de masa principalã, sau o altã schemã în funcþie de datele culese la consultul medical. Reevaluare dupã 3 luni, pentru a vedea dacã dozele sunt eficiente. Tipuri de întrebãri frecvente: Am colesterolul 245, buletinul de analizã îmi dã aceastã valoare în chenar negru ºi în dreptul ei scrie: “above normal range”. ªefa laboratorului, când mi-a înmânat buletinul de analizã, m-a rugat sã stau jos. Vecinii ºi cei din familie sunt îngroziþi de cât de mult colesterol am, iar medicul cardiolog mi-a prescris sã iau 6 tablete de Sortis pe zi, spunându-mi cã în caz contrar am sã fac infarct. Ce este de fãcut ? Rãspuns: dacã încã nu aþi citit articolul acesta, citiþi-l. Laboratorul dã valorile normale în funcþie de ce valori normale se introduc cu ajutorul tastaturii, nu în funcþie de valorile medii a unui grup de 85, 90 sau 95 % dintr-un eºantion considerat sãnãtos, aºa cum ar trebui, potrivit unei definiþii ºtiinþifice a “normalului” . Vecinii ºi cei din familie sunt victimele campaniilor media, iar cardiologul ar vrea sã primeascã invitaþie ºi sponsorizare ºi la congresul de anul viitor de la Ouagadougou. Dacã nu credeþi toate acestea, intraþi în primul anticariat ºi uitaþi-vã în orice carte de medicinã anterioarã anului 1980 ºi vedeþi cât este colesterolul normal. Am auzit cã uleiul de porumb nu conþine colesterol, e adevãrat ? Rãspuns: nici un ulei nu conþine colesterol, deoarece plantele nu sunt capabile sã sintetizeze colesterol ca atare. Deci, orice fruct sau legumã sau cerealã este la fel de bunã din punctul de vedere al regimului în cazul unei hipercolesterolemii , iar un numãr mic de plante sunt în mod deosebit indicate, de exemplu: merele, usturoiul, cimbrul. Este esenþial sã nu mâncaþi de loc: carne grasã ºi smântânã ºi sã mâncaþi cât mai puþine gãlbenuºuri de ou, care sunt saci cu colesterol. Dimpotrivã, peºtele este foarte indicat. Orice fel de peºte ºi cu precãdere, în mod paradoxal, peºtele gras. Deºi laptele ºi multe brânzeturi conþin colesterol, ele nu cresc în mod semnificativ colesterolul dacã sunt folosite în cantitãþi prudente. Tratamentul medicamentos al colesterolului are reacþii adverse ? Rãspuns: Orice medicament, începând cu banala aspirinã, are reacþii adverse. Cu deosebire un tratament cronic, care se ia cu lunile ºi anii, are posibile riscuri. Aceasta nu înseamnã sã nu luãm medicamente de loc, ci sã o facem atunci când, în urma unui raþionament medical, medicul nostru considerã cã beneficiul scontat este mai mare decât riscul potenþial. Urmez un regim strict vegetarian, ºi totuºi colesterolul meu nu scade sub valoarea de 280 mg %. De unde atâta colesterol, dacã eu în ultimele sãptãmâni am mâncat numai urzici ºi mere ? Rãspuns: Aceastã situaþie (relativ rarã) în care vã aflaþi se explicã printr-o tulburare realã de metabolism. Aºa cum spuneam, celulele animale sintetizeazã colesterol, iar cele umane nu fac excepþie. Uneori aceastã sintezã este în exces. Va trebui sã urmaþi un tratament medicamentos, în principiu toatã viaþa, tratament în lipsa cãruia existã un mare risc sã suferiþi de una sau mai multe din numeroasele boli favorizate de excesul de colesterol: cardiopatia ischemicã, accidentul vascular cerebral, etc. Am colesterolul mãrit, dar nu suport sã mãnânc peºte, iar usturoiul îmi face rãu. Ce este de fãcut ? Rãspuns: În loc de peºte, puteþi folosi numeroasele suplimente alimentare care conþin acizi omega-nesaturaþ i, iar în loc de usturoi, încercaþi tablete de usturoi de la farmacie. De asemenea, la farmacie sau la plafar mai puteþi gãsi combinaþii din plante pentru ceaiuri hipolipemiante. Colesterolul meu total este normal, dar raportul HDL-LDL nu este bun. Ce trebuie sã fac ? Rãspuns: afectarea raportului dintre “colesterolul bun”, adicã HDL ºi “colesterolul rãu”, adicã LDL are importanþã mai ales în cazurile în care colesterolul normal este crescut sau are valori la limitã. Deci, în cazul dv nu se poate vorbi de hipercolesterolemie . O importanþã mai mare acordatã peºtelui în alimentaþie ar fi indicatã, totuºi. Mereu aud despre marea problemã a colesterolului crescut. Dar eu am colesterol scãzut, sub limita normalã. E vreo problemã ? Rãspuns: nu, deoarece nu existã boli care sã fie declaºate de prea puþin colesterol, aºa cum existã în cazul invers. Totuºi, unele studii sugereazã o legãturã între colesterolul scãzut (sau la limita inferioarã) ºi depresie, fãrã a se putea preciza dacã e vorba de o legãturã de tip cauzã-efect sau de o corelare de altã naturã. Sursa: ViataDeAzi]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer