În vremurile antihristului locul idolilor va fi luat de stãpânire, care va cere închinare pentru sine, iar cel ce va respecta legile civice ale societãþii, deºi fãrã a aduce direct vreo atingere credinþei, va fi pãrtaº al acestei stãpâniri. Atunci se va face despãrþirea celor buni de cei rãi, potrivit voii lui Dumnezeu, a urmaºilor lui Hristos de slugile lui antihrist.

Adevãraþii credincioºi din împãrãþia antihristului – societatea vremurilor din urmã – vor vieþui în singurãtate, departe de lume. Ei nu se vor supune nici unor legi civice ale societãþii, nu vor avea nici un fel de obligaþii civice. Cei ce vor recunoaºte legile societãþii ºi se vor supune, chiar cu neplãcere, se vor face pãrtaºi antihristului prin aceasta ºi vor fi lepãdaþi de la faþa lui Dumnezeu.

În timpul stãpânirii antihristului va fi minte sataniceascã, ce va acþiona politiceºte, fãrã sã se atingã de credinþã în chip brutal. Tuturor li se vor acorda drepturi egale, toate sectele vor avea deplinã libertate, deºi, în cele din urmã, stãpânirea antihristului va combate toate sectele ºi religiile.

Va acþiona din punct de vedere moral ºi va cãuta sã convingã ºi sã se vatãme de moarte sufletele oamenilor. Dreptul la propovãduire ºi la sãvârºirea “legalã” a slujbelor bisericeºti îl vor avea numai cei ce respectã legile statului ºi nu încalcã “disciplina”. Lãcaºurile de închinãciune vor fi sub strictã supraveghere ºi în ele va dicta aceeaºi ocârmuire, ea fiind capul în locul lui Hristos ºi nu vor sluji lui Hristos, ci antihristului. Dar creºtinii orbiþi nu vor observa nimic, deºi acest lucru l-ar putea înþelege ºi un prunc mic.

Stãpânirea antihristului îi va lua aºadar pe toþi sub un control riguros, ca sã ºtie cine se supune ºi cine nu; dupã cum scrie ºi pãrintele Lavrentie de la Cernigov: “atunci te vor mâna cu de-a sila la bisericã”. Totuºi unii nu vor fi prigoniþi de la început, pentru a pãstra aparenþele în legãturã cu libertatea conºtiinþei. Abia spre sfârºit, când toþi se vor gãsi anihilaþi în staulul Babilonului ºi mânia lui Dumnezeu va fi aproape, stãpânirea va da ordin sã fie nimiciþi ca niºte criminali înrãiþi, cei ce se rãzvrãtesc “împotriva umanitãþii”, iar în acele vremuri decãzute, întreg poporul va primi cu entuziasm mãsurile luate de stat.

Din Tâlcuire la Apocalipsã de episcopul Ermoghen al Tobolskului ºi Siberiei, Sfânt Ierarh Nou Mucenic asasinat de bolºevici în 1918. preluare de pe blogul GardulDeFier ]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer