Lumea întreagã este din nou, ºocatã de uciderea cetãþenilor europeni de ieri, de la Nisa. Parcã a devenit deja o obiºnuinþã sã afiºãm pe reþelele de socializare: mesaje de regret, steagul Franþei, tot felul de desene critice la adresa terorismului islamic. ªi va trece ºi acest nou Charlie Hebdo, acest nou Bataclan, ºi încet încet se vor aduna atât de multe comemorãri, încât lumea se va desensibiliza în faþa ororii teroriste, acceptând-o aºa cum acceptã cancerul sau fatalismul accidentelor aviatice.

Problema nu mai este aceea cã Franþa, Belgia ºi restul þãrilor vestice europene plãtesc preþul colonialismului. Pânã la urmã, atentatorul de asearã era cetãþean francez, deci este o problemã internã, a Franþei, cum ºi în ce fel a acordat ºi acordã cetãþenia etnicilor non-francezi.

Problema este una de esenþã, a Democraþiei. Democraþia nu înseamnã doar toleranþã, sau acceptarea diversitãþii ºi multi-culturalismului cu orice preþ.

13692577_301124913571847_8804887039232554225_n

Principiile dreptului roman, care constituie fundamentul legislativ al întregului drept european, afirmã (de la Justinian citire) cã libertatea ta se opreºte acolo unde începe libertatea mea. Cu alte cuvinte, nimeni nu poate fi obligat sã îºi accepte revendicãrile ºi manifestãrile dacã ele aduc atingere manifestãrilor ºi valorilor majoritãþii, ale celor în rândul cãrora ai ales sã trãieºti.

Eu nu cred cã ºefii de state ºi liderii de opinie condamnã pe cine trebuie. Este un nonsens, un gest desuet sã condamni public indivizii în sine, atentatorii, sau ideea de terorism, cãci e la mintea cocoºului cã nici un om normal la cap nu crede cã respectivii lideri de opinie ar putea fi de acord cu astfel de grozãvii.

Deranjant este însã faptul cã toþi aceºti lideri de opinie se feresc sã evidenþieze ºi sã condamne esenþa problemei: radicalismul religios. Cãci iniþiativele atentatorilor musulmani au drept bazã, drept mobil anumite concepte religioase toxice, criminale, ce ar trebui interzise – la fel cum au fost interzise de-alungul vremii nazismul sau comunismul.

 Cãci în mod similar, datoritã numãrului mare de victime omeneºti pe care le-a produs, comunismul ºi nazismul a fost condamnate public în multe þãri, inclusiv în România, ºi interzise ca ideologie. La fel ar trebui procedat ºi cu ideologia extremistã islamicã.

13754261_301124883571850_1480072600510797116_n

Eºti islamist ? Crezi cã îþi poþi rezolva problemele tale sau ale celor din religia ta doar declanºând rãzboaie sfinte ºi ucigând pe cei de alte religii ? Atunci cred cã societatea civilizatã, democraticã europeanã trebuie feritã de indivizi ca tine. Cãci nu armele, explozibilii sau camioanele omoarã oameni, ci ideologiile, ideile criminale ce îºi gãsesc justificare în religie.

Dacã eºti musulman, trebuie sã îþi asumi identitatea grupului tãu religios. Dacã un membru al colectivitãþii tale a comis o crimã, iar tu nu reacþionezi, nu o condamni, nu iei mãsuri TU – în primul rând, ca astfel de lucruri sã nu se mai întâmple, înseamnã cã tolerezi sau – mai rãu, aprobi tacit aceste crime. ªi eºti responsabil în solidar cu cei care le comit. La fel cum întreg poporul german a plãtit ºi plãteºte evreilor compensaþii uriaºe pentru Holocaust.

Liderii europeni trebuie sã ia mãsuri urgente nu în direcþia securitãþii sau sporirii mãsurilor poliþieneºti. S-a dovedit cã mai multã poliþie sau mai mult control nu ajutã cu nimic. Trebuie sã ia mãsuri împotriva doctrinelor, ideilor radicale islamiste. Sã le combatã aºa cum au combãtut nazismul în Germania, dupã cel de-al doilea rãzboi mondial. Sã combatã radicalismul islamic aºa cum combat anti-semitismul sau negarea Holocaustului. ªi atunci se vor vedea rezultate, cãci dispãrând doctrina radicalã islamicã, vor dispãrea ideile radicale islamice. Dispãrând ideile, vor dispãrea ºi acþiunile teroriste.

Altfel, europenii vor rãmâne precum precum acel câine prost care latrã ºi muºcã ziarul cu care este bãtut, fãrã sã realizeze niciodatã cã de fapt cel care manevreazã ziarul este o persoanã ºi cã nu cu ziarul trebuie sã se rãfuiascã.

Tocmai de aceea, eu nu m-aº grãbi sã mai primesc “refugiaþi” din þãri musulmane, nici sã le construiesc mega-moschei sub pretextul penibil cã îi controlez mai buine odatã adunaþi la un loc, ci aº porni o campanie de condamnare publicã a ideilor extremiste din Islam. Aº creea dezbateri publice cu imami ºi alþi lideri religioºi musulmani în care i-aº presa sã rãspundã ce spune religia lor despre: rãzboiul sfânt împotriva necredincioºilor, luarea vieþii altor semeni de-ai lor, dacã un astfel de atentator merge sau nu în Paradisul musulman, pentru cã astfel de idei cretine trebuie izolate, expuse, arãtate cu degetul ºi condamnate cu fermitate, nu tolerate sub pretextul multiculturalismului.

Iar dacã astfel de lideri religioºi vor afirma cã rãzboiul sfânt împotriva necredincioºilor, luarea vieþii non-musulmanilor ºi rãsplata Paradisului pentru teroriºti sunt valori tradiþionale ale religiei islamice, i-aº expulza pe loc din Europa, întrucât prezintã risc de securitate la adresa cetãþenilor europeni.

Dacã Europa nu se va ridica într-un singur glas sã condamne extremismul religios islamic, aºa cum a condamnat anti-semitismul ºi Holocaustul, atunci nu va trebui sã ne mirãm cã atentatele teroriste sinucigaºe ale “martirilor” Statului Islamic vor continua.

 ]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer