Dupã ce veți citi aceastã carte, veți constata șocați, analizând istoria recentã (prin prisma informațiilor dezvãluite de acest volum) cã – din pãcate, Comunismul nu a murit în lume (cu excepțiile binecunoscute China – Coreea de Nord – Cuba), ci a proliferat precum un cancer tãcut, fãrã simptome vizibile, cuprinzând întreaga planetã. Cãderea Cortinei de Fier, perestroika, reunificarea Germaniei, lupta împotriva terorismului, criza globalã, toate acestea sunt jaloane, etape ale unui plan bine pus la punct de cãtre strategii comunismului de la Moscova. Cartea – a cãrei autenticitate nu poate fi contestatã, este o veritabilã foaie de parcurs/plan de cucerire/manifest politic ce rivalizeazã sub aspectul concretizãrii ei în viața realã – cu celebrele Protocoale ale Sionului. Volumul, apãrut pentru prima datã în SUA în anul 1979, a fost ulterior republicat de nenumãrate ori în america, cea mai cunoscutã republicare fiind fãcutã sub egida (culmea !) Bisericii Scientologice. În România, cartea apare abia în anul 1998, la Editura Duh și Adevãr, în ediția îngrijitã de dl. Sergiu Grossu. Iatã câteva citate – extrem de actuale, care cu siguranțã vã vor trezi curiozitatea: “Constituþia omului îl face sã fie foarte adaptabil la reorientarea ataºamentelor proprii fiinþei sale. Când acesteataºamente nu pot fi acceptate de constituþia individului ca, de exemplu, ataºamentul faþã de mica burghezie, faþã desistemul capitalist, faþã de ideile antiruseºti, corpul individului este foarte receptiv la boalã; aºa se explicã epidemiile de tot felul, nevrozele, tulburãrile ºi stãrile confuzionale din sânul maselor în Statele Unite ºi în celelalte þâri capitaliste. Aici ataºamentul muncitorului este greºit ºi impropriu orientat, ceea ce îi provoacã boala. Pentru a-1 salva ºi pentru a-1orienta corect spre þelul lui de fãurire a unui Stat superior, este absolut necesar sã-1 ajutãm sã-ºi îndrepte ataºamentul în direcþia cea bunã. Scopul ºi direcþia Psihopoliticii pot fi clar înþelese dacã ne gândim cã, în capitalism, ataºamentele muncitorilor sunt abãtute de la calea lor fireascã ºi cã supunerea lor este urmãritã cu mare insistenþã de indivizi ce nule vor binele; dar aceºti indivizi sunt puþini chiar ºi în þãrile capitaliste. Pentru a-i ajuta pe muncitori într-o asemenea situaþie grea este necesar sã eliminãm, printr-o propagandã generalã, prin alte mijloace ºi prin propria lor cooperare, bunul plac al liderilor pervertiþi. Este necesar, de asemenea, sã-i îndoctrinãm pe cei din straturile educate, propagând în rândurile lor tezele ºi principiile cooperãrii cu mediul social; în acest fel li se va asigura muncitorilor o conducere mai puþin denaturatã ºi o cooperare mai bunã cu ideile ºi idealurile statului comunist.Tehnologiile Ppsihopoliticii sunt îndreptate spre acest scop.”Într-o þarã aflatã în plin proces de cucerire, cum este America, în cadrul unei politici lente ºi ascunse, pentru a ne atinge scopul de a exercita un control din ce în ce mai mare asupra voinþelor individuale, nu trebuie sã facem altceva decât sã profitãm de ciclurile de avânt economic ºi de cãdere, inerente statelor capitaliste. Pentru noi, perioada de avânt economic este la fel de avantajoasã ca ºi aceea de cãdere, cãci, în timp de prosperitate, nu trebuie decât sã continuãm sã scoatem în evidenþã bogãþia pe care aceastã perioadã o oferã puþinilor sãi aleºi; în acest fel îivom îndepãrta pe aceºtia de la controlul Statului. în timpul depresiunii economice, nu trebuie decât sã arãtãm cã aceastã stare a apãrut ca rezultat al lãcomiei câtorva oameni ºi al incompetenþei politicii generale a conducãtorilor þãrii. Mânuirea propagandei economice nu-i este proprie sferei Psihopoliticii, dar psihopoliticianul trebuie sã înþeleagãmãsurile economice ºi obiectivele comuniste legate de ele.   Masele trebuie sã ajungã sã creadã cã numai impozitarea excesivã a celor bogaþi poate sã le uºureze de„povara claselor avute” ºi sã fie aduse în starea de a accepta o mãsurã ca aceea a impozitului pe venit, principiu marxist strecurat pe nesimþite, în 1909, în legislaþia capitalistã a Statelor Unite. ªi asta s-a întâmplat cu toate cã legea de bazã a Statelor Unite interzicea un asemenea lucru ºi cu toate cã, pe acea vreme, Comunismul nu avea în America decât puþini ani de activitate. Dacã un succes atât de mare ca legea impozitãrii venitului ar fi fost urmat ºi de altele lafel de însemnate, Statele Unite ºi nu Rusia ar fi devenit primul stat comunist din lume. Dar vitalitatea ºi bunul simþ al popoarelor ruse a învins. S-ar putea ca Statele Unite sã nu devinã în întregime comuniste decât dupã mijlocul secolului, dar când acest lucru se va împlini, el se va datora modului nostru superior de a înþelege problemele economice ºi psihopolitice.” Iatã și cartea, disponibilã gratuit online în ediția românã, pe scribd:

Sergiu Grossu – Spalarea creierului by mugurel2

]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer