Cu cine ºi cât vorbeºti la telefon, unde te afli în momentul convorbirii, ce site-uri vizitezi, pentru cât timp, cui scrii e-mailuri ºi sms-uri etc. – toate aceste date vor fi stocate timp de 6 luni de furnizorii serviciilor de telefonie ºi internet, adicã de firme private, cu interese private. Cum este posibil? Guvernul recidiveazã ºi scoate pe tapet un proiect de lege care prevede reþinerea acestor date timp de 6 luni, cu toate cã o iniþiativã similarã a fost declaratã neconsitituþionalã în 2009 pe motiv cã încalcã drepturi conferite de Constituþie – secretul corespondenþei ºi dreptul la exprimare. Culmea cinismului, ignorând decizia Curþii Consituþionale, Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale (MCSI) supune acest proiect dezbaterii publice. Reþinerea acestor date ar urma sã fie obligatorie pentru furnizorii de servicii ºi reþele publice de comunicaþii electronice. Ele vor fi puse la dispoziþia „organelor” în scopul utilizãrii acestora în cadrul activitãþilor de prevenire, de cercetare, de descoperire ºi de urmãrire a infracþiunilor grave “Prezenta lege nu se aplicã în ceea ce priveºte conþinutul comunicãrii sau informaþiilor consultate în timpul utilizãrii unei reþele de comunicaþii electronice, în aceste cazuri fiind aplicabile prevederile Codului de procedurã penalã ºi cele din legile speciale în materie”, se precizeazã în proiect. Prin infracþiunile grave se numãrã terorismul, infracþiunile transnaþionale, cele sãvârºite de un grup infracþional organizat, pruncuciderea, vãtãmarea corporalã gravã, violul, tâlhãria, act sexual cu un minor, distrugere, ultraj, evadare ºi înlesnirea evadãrii, infracþiunile de falsuri în înscrisuri, asociere pentru sãvârºirea de infracþiuni, furt calificat, înºelãciune, infracþiuni împotriva intereselor financiare ale Comunitãþilor Europene, infracþiunea de falsificare de instrumente de platã electronicã, infracþiunea de evaziune fiscalã, pornografia infantilã, ºantajul etc. Datele care vor fi reþinute timp de 6 luni a) date necesare pentru urmãrirea ºi identificarea sursei unei comunicãri; b) date necesare pentru identificarea destinaþiei unei comunicãri; c) date necesare pentru a determina data, ora ºi durata comunicãrii; d) date necesare pentru identificarea tipului de comunicare; e) date necesare pentru identificarea echipamentului de comunicaþie al utilizatorului sau a dispozitivelor ce servesc utilizatorului drept echipament; f) date necesare pentru identificarea locaþiei echipamentului de comunicaþii mobile. În cazul reþelelor de telefonie fixã ºi mobilã vor fi avute în vedere numãrul de telefon apelant precum ºi numele ºi adresa abonatului sau ale utilizatorului înregistrat. În cazul serviciilor de acces la internet, poºtã electronicã ºi telefonie prin internet vor fi reþinute datele referitoare la identificatorul/identificatorii alocat/alocaþi utilizatorilor, identificatorul de utilizator ºi numãrul de telefon alocate pentru efectuarea oricãrei comunicãri prin reþeaua publicã de telefonie; numele ºi adresa abonatului sau ale utilizatorului înregistrat, cãruia i s-a alocat o adresã Internet Protocol (IP), un identificator de utilizator sau un numãr de telefon, la momentul comunicãrii. Datele necesare pentru identificarea destinaþiei unei comunicãri cuprind: a) în cazul reþelelor de telefonie fixã ºi mobilã: numãrul format/apelat/numerele formate/apelate ºi, în cazurile care includ servicii suplimentare precum redirecþionarea sau transferul apelului, numãrul/numerele cãtre care este dirijat apelul; numele ºi adresa/adresele abonatului/abonaþilor ori ale utilizatorului/utilizatorilor înregistrat/înregistraþi; b) în cazul serviciilor de poºtã electronicã ºi telefonie prin internet: identificatorul utilizatorului sau numãrul de telefon al destinatarului/destinatarilor unui apel telefonic prin internet; numele ºi adresa/adresele abonatului/abonaþilor sau ale utilizatorului/utilizatorilor înregistrat/înregistraþi ºi identificatorul utilizatorului destinatar al comunicãrii. Datele necesare pentru a determina data, ora ºi durata comunicãrii cuprind: a) în cazul reþelelor de telefonie fixã ºi mobilã: data ºi ora iniþierii ºi încheierii unei comunicãri; b) în cazul serviciilor de acces la internet, poºtã electronicã ºi telefonie prin internet: data ºi ora conectãrii la ºi ale deconectãrii de la serviciul de acces la internet, adresa IP alocatã dinamic sau static unei comunicãri de furnizorul de servicii de acces la internet, precum ºi identificatorul abonatului sau al utilizatorului înregistrat; data ºi ora conectãrii la ºi ale deconectãrii de la serviciul de poºtã electronicã sau de telefonie prin internet. Datele necesare pentru identificarea tipului de comunicare cuprind: a) în cazul reþelelor de telefonie fixã ºi mobilã: informaþii privind serviciul de telefonie utilizat; b) în cazul comunicãrilor prin serviciul de poºtã electronicã ºi de telefonie prin internet: informaþii privind serviciul de acces la internet utilizat. Datele necesare pentru identificarea echipamentului de comunicaþie al utilizatorului sau a dispozitivelor ce servesc utilizatorului drept echipament cuprind: a) în cazul reþelelor de telefonie fixã: numãrul de telefon apelant ºi numãrul de telefon apelat; b) în cazul reþelelor de telefonie mobilã: numãrul de telefon al apelantului ºi numãrul de telefon apelat; identitatea internaþionalã de abonat mobil (IMSI) a apelantului; identitatea internaþionalã a echipamentului mobil (IMEI) a apelantului; identitatea IMSI a apelatului; identitatea IMEI a apelatului; în cazul serviciilor anonime preplãtite: data ºi ora activãrii iniþiale a serviciului, precum ºi identificatorul celulei din care a fost activat serviciul; c) în cazul serviciilor de acces la internet, poºtã electronicã ºi telefonie prin internet: numãrul de telefon al apelantului în cazul accesului prin dial-up; linia DSL sau alt punct terminal al celui care iniþiazã comunicarea. Datele necesare pentru identificarea locaþiei echipamentului de comunicaþii mobile cuprind: a) identificatorul celulei la începutul comunicãrii; b) datele care permit stabilirea localizãrii geografice a celulelor, prin referire la identificatorul acestora, pe durata în care datele comunicãrii sunt reþinute. Potrivit proiectului de lege, furnizorii de reþele publice de comunicaþii ºi furnizorii de servicii de comunicaþii electronice destinate publicului, pe lângã datele reþinute potrivit prezentei legi, pot reþine, sub rezerva consimþãmântului, ºi alte date necesare activitãþii lor comerciale, ºi anume pentru facturare sau plãþi pentru interconenctare, precum ºi date prelucrate potrivit legii, la cererea clienþilor, în scopuri de comercializare ori în vederea furnizãrii de servicii, numai cu acordul prealabil al persoanei ale cãrei date sunt prelucrate. La finalul celor 6 luni, toate datele reþinute trebuie sã fie distruse prin proceduri automatizate, ireversibil. Justificãri În nota de fundamentare a proiectului de lege, se aratã cã datele referitoare la utilizarea comunicaþiilor electronice sunt deosebit de importante ºi, în consecinþã, reprezintã un instrument valoros în vederea prevenirii, cercetãrii, descoperirii ºi urmãririi penale a infracþiunilor ºi, în special, a criminalitãþii organizate. “Datã fiind importanþa datelor de trafic ºi localizare pentru cercetarea, descoperirea ºi urmãrirea penalã a infracþiunilor, dupã cum s-a demonstrat prin cercetãri ºi experienþa practicã a mai multor state membre, la nivel european s-a simþit nevoia de a se asigura cã datele generate sau prelucrate în cursul furnizãrii serviciilor de comunicaþii, sunt pãstrate pentru o anumitã perioadã, de cãtre furnizorii de servicii de comunicaþii electronice destinate publicului sau de reþele publice de comunicaþii”, susþine ministerul condus de Valerian Vreme. Potrivit aceleiaºi note, în data de 15 martie 2006 a fost adoptatã Directiva 2006/24/CE privind reþinerea datelor generate sau procesate în cadrul activitãþii de furnizare de servicii de comunicaþii electronice destinate publicului sau de reþele publice de comunicaþii ºi de modificare a Directivei 2002/58/CE. Directiva 2006/24/CE prevede obligaþia furnizorilor de servicii de comunicaþii electronice destinate publicului sau de reþele publice de comunicaþii de a asigura crearea unor baze de date în vederea pãstrãrii, pe o perioadã de timp cuprinsã între 6 ºi 24 de luni, sub rezerva condiþiilor prevãzute de directivã ºi a avut ca termen limitã de transpunere data de 15 septembrie 2007. Întrucât termenul pentru transpunere a Directivei 2006/24/CE expirase, în data de 27 noiembrie 2007 Comisia Europeanã a trimis României o scrisoare privind declanºarea primei faze a procedurii de încãlcare a acquis-ului comunitar – punerea în întârziere, în conformitate cu prevederile art. 258 din Tratatul privind funcþionarea Uniunii Europene (fostul art. 226 din Tratatul CE), pentru ne-comunicarea mãsurilor naþionale de transpunere a Directivei 2006/24/CE, iar la 23 septembrie 2008, un aviz motivat prin care invita România sã ia mãsurile necesare de conformare cu acquis-ul comunitar în cauzã. Urmare a acestei aviz motivat, Parlamentul României a adoptat la 18 noiembrie 2008 Legea nr. 298 privind reþinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de servicii de comunicaþii electronice destinate publicului sau de reþele publice de comunicaþii, precum ºi pentru modificarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal ºi protecþia vieþii private în sectorul comunicaþiilor electronice. Ulterior, la data de 8 octombrie 2009, Curtea Constituþionalã a României a constatat, prin decizia nr. 1258, cã dispoziþiile Legii nr. 298/2008 sunt neconstituþionale, legea fiind abrogatã. “În contextul în care legea de transpunere a Directivei 2006/24/CE nu mai produce efecte juridice, iar România nu a adoptat noi norme legislative de transpunere a acestei Directive, Comisia Europeanã a declanºat împotriva autoritãþilor române o nouã acþiune de punere în întârziere (conform scrisorii nr. C(2011) 4111 din 16 iunie 2011) – cauza 2011/2089, prin care solicitã transmiterea mãsurilor naþionale privind transpunerea directivei în cauzã, în termen de douã luni de la data primirii adresei”, sustine Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale. Potrivit aceluiaºi document, proiectul de lege ar trebui adoptat pentru a evita intrarea în cea de-a doua fazã a procedurii de infringement. Sursa: BuzzNews]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer