În Nigeria pãrinþii ce refuzã sã vaccineze copiii împotriva poliomielitei riscã sã facã puºcãrie, a declarat Tajuddeen Gambo, ministrul sãnãtãþi provinciei Kano. Aceastã iniþiativã a autoritãþilor nigeriene a survenit odatã cu declanºarea sãptãmâna trecutã a campaniei de vaccinare ce ar trebui sã cuprindã ºase milioane de copii nigerieni. Provincia Kano este situatã în regiunea de nord a Nigeriei având o populaþie mult mai sãracã decât în restul þãrii. Potrivit declaraþiilor lui Tajuddeen Gambo, cazurile de refuz a vaccinelor nu sunt prea numeroase, iar cei care refuzã vaccinarea ar sabota toatã campania de luptã contra poliomielitei. Eu personal nu ºtiu ce conþin vaccinele date ºi de ce atâta stãruinþã din partea autoritãþilor, cert este ca prea mult zel din partea lor. În primul rând, persoanele care refuzã sã-ºi vaccineze copiii prezintã pericol doar pentru ei înșiºi ºi pentru alþii, care la fel au refuzat sã se vaccineze în cazul unei epidemii ºi nicidecum nu pot sabota reuºita campaniei în întregime. Dacã e sã ne conducem dupã principiile democratice, evocate atât de des de apãrãtorii drepturilor omului, fiecare în parte hotãrãºte ce tratament, cum ºi când sã urmeze, iar pãrinþii hotãrãsc în locul copiilor pe care i-au nãscut ºi îi educã pânã la vârsta majoratului. În mod surprinzãtor, în astfel de cazuri așa-numiții “apãrãtori ai drepturilor omului” iau apã în gurã, favorizând tratamentul inuman fațã de popoarele non-occidentale. Astfel de campanii de vaccinare forþatã a populaþiei þãrilor lumii a treia, susþinute de UNICEF, amintesc de mãsurile dictatoriale din URSS. Þin sã amintesc cã anterior trei miliarde de euro au fost alocate cãtre GAVI -“Global Alliance for Vaccines and Immunization” pentru vaccinarea copiilor în þãrile în curs de dezvoltare, dintre care Bill Gates a donat ºi el  un miliard de euro din fondurile personale. Anterior în cadrul unei conferinþe organizate pe 1 martie, Bill Gates a declarat ca “dacã acþionãm pentru crearea de noi vaccinuri în domeniul sãnãtãþii ºi al avorturilor, vom putea limita creºterea populaþiei cu 10-15 la sutã”, lãsând sã se înþeleagã cã vaccinurile despre care vorbeºte au ca efect sterilizarea populaþiei. În februarie acest an ºi ºeful Serviciului Sanitar al Federaþiei Ruse Ghenadie Oniºcenco a declarat cã în viitorul apropiat dreptul pãrinþilor de a refuza sã vaccineze copiii poate fi limitat. de Ion TCACI]]>

CategoryUncategorized
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer