Zece dintre cele 26 de state membre UE (fãrã România) aplicã restricþii cetãþenilor români pe piaþa muncii, acestora adãugându-li-se ºi alte state europene precum Norvegia sau Elveþia. Libera circulaþie pe piaþa muncii este un drept fundamental care permite cetãþenilor unui stat membru al UE sã munceascã într-un alt stat membru al UE în aceleaºi condiþii ca ºi cetãþenii statului membru gazdã. Potrivit legislaþiei comunitare, este posibilã restricþionarea liberei circulaþii pe piaþa muncii pentru cetãþenii din statele nou-intrate în UE. Restricþiile pot fi aplicate pentru o perioadã de maximum 7 ani, astfel cã, în cazul României ºi Bulgariei, limitãrile impuse pe piaþa muncii mai pot fi menþinute pânã cel mai târziu la 1 ianuarie 2014. Tratatul de aderare la UE prevede o revizuire a restricþiilor impuse pe piaþa muncii pînã la 31 decembrie 2011, când þãrile care încã menþin limitãrile trebuie sã notifice Comisia Europeanã în privinþa unei decizii. Þãrile UE care aplicã în continuare restricþii românilor pe piaþa muncii, la cinci ani de la aderarea la Uniune sunt: Austria, Belgia, Franþa, Germania, Irlanda, Italia, Luxemburg, Malta, Marea Britanie ºi Olanda. Spania, care alãturi de Portugalia, Ungaria ºi Grecia, renunþase la aplicarea restricþiilor începând cu 1 ianuarie 2009, a decis reintroducerea acestora în varã, motivând raþiuni economice legate de rata de ºomaj la nivel naþional de aproximativ 20%. Pânã în prezent, Marea Britanie ºi Olanda au anunþat prelungirea restricþiilor pânã la sfârºitul lui 2013. Potrivit datelor EURES, românii ºi bulgarii care doresc sã munceascã în Austria au în continuare nevoie de un permis de muncã (Beschäftigungsbewilligung), ce trebuie solicitat de cãtre angajator. Odatã ce lucrãtorul a fost angajat legal pe o perioadã de un an, accesul liber pe piaþa muncii va fi confirmat de cãtre Serviciul Pieþei Muncii (Arbeitsmarktservice) competent la nivel local. Membrii de familie care locuiesc în Austria vor avea drept la acces liber pe piaþa muncii numai dupã 18 luni. Acest drept expirã în cazul pãrãsirii Austriei pentru o perioadã care nu are caracter temporar. În Belgia, potrivit datelor EURES, restricþiile pentru români se vor menþine, cel puþin pânã la 31 decembrie 2011. Pentru a putea munci în Belgia, românii trebuie sã se afle în posesia unui permis de muncã. Pentru a obþine permis de muncã este necesar ca un angajator din Belgia sã înainteze autoritãþilor competente o cerere pentru a obþine autorizaþia de muncã pentru cetãþeanul în cauzã. O datã ce autorizaþia de ocupare este obþinutã de angajator, lucrãtorul va obþine ºi el permisul de muncã. Elveþia nu este þarã membrã UE dar impune unele dintre cele mai dure restricþii cetãþenilor români. Astfel, cei care doresc sã stea în aceastã þarã mai mult de trei luni au nevoie de permis de ºedere iar în cazul în care vor sã se angajeze, românii ºi bulgarii au nevoie ºi de un permis de muncã, chiar ºi atunci când doresc sã lucreze pe o perioadã mai micã de trei luni. Restricþiile se vor menþine pânã la 31 mai 2016 ºi ar putea fi prelungite pânã în 2019. Practic, pânã la 31 mai 2016, cetãþenilor bulgari ºi români li se permite intrarea pe piaþa muncii exclusiv sub rezerva a trei restricþii: controlul respectãrii principiului prioritãþii naþionale (au prioritate cetãþenii elveþieni ºi cetãþenii strãinii aflaþi deja pe piaþa elveþianã a muncii); controlul condiþiilor de salarizare ºi de muncã; numãrul maxim, stabilit separat ºi mãrit în fiecare an, al permiselor de ºedere de scurtã duratã ºi al permiselor de ºedere. Franþa a impus la rândul sãu restricþii românilor ºi bulgarilor pe piaþa muncii, care vor fi menþinute cel puþin pânã la 31 decembrie 2011. Potrivit EURES, angajatorii francezi pot beneficia de o procedurã de introducere a mâinii de lucru strãine simplificatã pentru 61 de meserii repartizate în ºapte mari domenii de activitate. Un solicitant de muncã nu poate veni în Franþa spontan pentru a cãuta un loc de muncã. Piaþa francezã a muncii nefiind deschisã, înscrierea la oficiile franceze pentru ocuparea forþei de muncã nu este posibilã. În Germania, românii ºi bulgarii pot solicita un loc de muncã numai dacã deþin un permis de muncã UE eliberat de Bundesagentur für Arbeit (Agenþia Federalã a Muncii) (BA) ºi pot fi angajaþi numai dacã posedã un astfel de permis. Cetãþenii noilor state membre au prioritate faþã de cei din þãri terþe care ajung în Germania pentru a solicita un loc de muncã. Nu mai este necesar ca aceºti lucrãtori sã posede permis de ºedere, în conformitate cu Freizügigkeitsgesetz/EU (Regimul liberei circulaþii/UE). Irlanda menþine la rândul sãu restricþiile pe piaþa muncii, astfel cã românii ºi bulgarii care vor sã se angajeze vor avea în continuare nevoie de un permis de muncã. Legislaþia irlandezã prevede însã cã oricare dintre aceºti cetãþeni care se aflau în Irlanda la data aderãrii, respectiv la 1 ianuarie 2007, de cel puþin 12 luni ºi care deþineau un permis de muncã valabil pentru aceastã perioadã, nu vor mai fi supuºi acestor restricþii, ci, împreunã cu familiile lor, vor avea acces nelimitat la piaþa forþei de muncã ºi la Serviciile naþionale de ocupare a forþei de muncã. În Italia, Guvernul aplicã dispoziþii tranzitorii pentru cetãþenii români începând de la data aderãrii, la 1 ianuarie 2007. Nu existã nicio restricþie însã în ceea ce priveºte muncitorii liber profesioniºti. Dispoziþiile tranzitorii prevãd deschiderea pentru urmãtoarele sectoare: agriculturã, servicii hoteliere ºi turism; servicii casnice ºi servicii de îngrijire; construcþii; inginerie; management ºi muncã înalt calificatã; muncã sezonierã. Românii care doresc sã munceascã în Luxemburg sunt de asemenea nevoiþi sã obþinã un permis de muncã, aceastã þarã introducând un regim tranzitoriu de la 1 ianuarie 2007. Autoritãþile luxemburgheze au decis ca în cazul anumitor sectoare permisul de muncã sã fie acordat cu bunãvoinþã absolutã resortisanþilor bulgari ºi români, în conformitate cu o procedurã minimalã ºi simplificatã, fãrã ca obligativitatea permisului de muncã sã fie însã abolitã. Sectoarele vizate de aceastã deschidere sectorialã sunt agricultura, viticultura ºi domeniul hotelier. De asemenea, în Malta fiecare muncitor care vine din þara sa de origine are nevoie de un permis de muncã pentru a putea intra pe piaþa forþei de muncã. Guvernul de la Londra, care a decis la rândul sãu aplicarea de restricþii de la data aderãrii României ºi Bulgariei la UE, a anunþat, miercuiri, cã va prelungi aceste limitãri pânã la sfârºitul anului 2013. Marea Britanie va deveni astfel, unul dintre statele UE care au impus ºi menþinut în cazul României ºi Bulgariei perioada maximã de 7 ani de restricþii. Guvernul olandez a decis de asemenea, sãptãmâna trecutã, sã prelungeascã restricþiile pentru români ºi bulgari cu încã doi ani. Spania reprezintã un caz particular ºi o premierã în UE. Dupã ce a decis, iniþial, în 2009, eliminarea restricþiilor pe piaþa muncii, Guvernul de la Madrid a revenit asupra deciziei în vara acestui an, limitând accesul românilor pe piaþa muncii cu începere de la 1 august. Decizia Spaniei a fost aprobatã de Comisia Europeanã, iar Guvernul de la Madrid a dat asigurãri cã este vorba despre o situaþie temporarã, generatã de rata mare a ºomajului din Peninsula Ibericã. Sursa: Mediafax]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer