Întrebarea nr.1: De ce sioniºtii insistã pe confundarea sionismului cu iudaismul? Nu toþi sioniºtii sunt evrei, si nu toþi evreii sunt sioniºti. George W. Bush, Dick Cheney, Condoleeza Rice, Donald Rumsfield, Tony Blair, John Negroponte, Bill ºi Hillary Clinton ºi John Bolton – pentru a numi doar câþiva dintre foarte puternicii sioniºti pro-israelieni – în mod evident NU sunt evrei. În acelaºi timp, scriitori ca Noam Chomsky, Norman Finkelstein, Juan Gelman, Israel Shamir, grupul marelui rabin Joel Teitelbaum ºi editorii ziarului new-yorkez de stânga “Forward” (Înainte) sunt cu toþii evrei, însã puternici opozanþi ai sionismului. Întrebarea nr.2: De ce sioniºtii cautã sã facã rãu comunitãþilor evreieºti din diaspora? Ca cetãþean argentinian, sunt îngrijorat de faptul cã sioniºtii ºi israelienii confundã în mod intenþionat sionismul cu iudaismul, deoarece aceasta poate duce la reacþii negative ºi injuste din partea unor mari segmente de populaþie din întreaga lume care, ignorând aceasta diferenþiere esenþialã între sioniºti ºi evrei, ar putea sfârºi prin a-i acuza pe toþi evreii de mãcelul, nedreptatea ºi genocidul perpetuat de unii dintre militanþii sioniºti în Israel ºi în alte pãrþi. În Argentina, suntem îngrijoraþi asupra efectului nefast pe care aceasta îl poate avea asupra paºnicei comunitãþi evreieºti care trãieºte în þara noastrã. Sã acuzi orice persoanã care criticã Israelul ºi sionismul de “anti-semitism” este ridicol ºi înseamnã terorism intelectual, deoarece în acest fel este ameninþatã ºi redusã la tãcere orice încercare de a susþine o dezbatere liberã ºi deschisã. Avem nevoia urgentã de a înþelege cã felul în care a fost creat Statul Israel acum peste o jumãtate de secol, poartã sãmânþa conflictelor violente care se amplificã în Orientul Mijlociu. Trebuie sã ne bazãm opiniile ºi punctele de vedere pe adevãrul istoric ºi nu pe mit ºi propagandã. Trebuie sã înþelegem care sunt adevãratele obiective ale sionismului internaþional în întreaga lume, cât ºi în Argentina ºi regiunea noastrã. De fapt, un efect moralizator deosebit l-ar avea în Argentina ºi în alte þãri dacã asociaþiile ºi conducãtorii comunitãþilor evreieºti ar adopta o poziþie publicã fãrã echivoc condamnând atacurile barbare împotriva Palestinei ºi Libanului. Întrebarea nr.3: De ce sioniºtii insistã sã acuze de “anti-semitism” pe oricine criticã Israelul ºi sionismul? Sã vorbim de anti-semitism în zilele noastre ar fi absurd ºi absolut ipocrit. “Semit/ã” este o categorie lingvisticã astfel denumitã ºi folositã de intelectuali din sec. XIX ca germanul Wilhelm Marr ºi filosofii francezi Edouard Renan ºi contele Arthur de Gobineau pentru a diferenþia “semiþii” de “arieni”. Vor sioniºtii de astãzi sã inceapã sã vorbeascã din nou despre “arieni”? Cu greu ne-ar veni sã credem cã o asemenea prostie ar putea fi rostitã în mod serios în secolul 21! Dacã sioniºtii insistã sã vorbeascã despre “anti-semitism”, atunci va trebui amintit faptul cã ºi natiunile arabe sunt tot “semite”, întrucât ºi ei sunt descendenþii lui ªem, fiul cel mare al biblicului Noe. În mod clar, dacã sioniºtii insistã sã declame “flagelul anti-semitismului”, atunci trebuie sã înþeleagã cã adevãratul “anti-semitism” de astãzi este persecuþia sângeroasã a palestinienilor, irakienilor ºi libanezilor (în cea mai mare parte “semiþi”) aflaþi în mâinile forþelor invadatoare ale Statelor Unite, Marii Britanii ºi Israelului ai cãror conducãtori sunt “arieni” în cea mai mare parte: Ehud Olmert, Ariel Sharon, Benjamin Netanyahu, George W.Bush, Tony Blair, Dick Cheney, ca sã-i numim doar pe câþiva, sunt de decendenþã arianã, întrucât nu existã absolut nici o asemãnare între ei ºi “semiþii” sãraci ºi suferinzi… Întrebarea nr. 4: De ce sioniºtii martirizeazã Gaza ºi pe palestinieni? În 1989 lumea s-a eliberat de ruºinosul Zid al Berlinului. Doar câþiva ani mai târziu, Statul Israel l-a înlocuit cu ºi mai ruºinosul Zid din Gaza, înalt de 8 metri ºi lung de sute de kilometri, cu punctele sale de control militarizate, gardurile de sârmã ghimpatã ºi soldaþi înarmaþi pâna-n dinþi trãgând asupra civililor ºi umilind în mod constant populaþia palestinianã. Israelul a transformat Fâºia Gaza într-un imens lagãr de concentrare care gãzduieºte o jumãtate de million de civili care trãiesc încarceraþi fãrã apã, sau cu foarte puþinã, fãrã canalizare, electricitate, locuri de muncã, ºcoli sau spitale, fãrã apãrare în faþa ocupanþilor sioniºti. Cu siguranþã, conducãtorii israelieni au învãþat multe din Auschwitz ºi ghetoul din Varºovia… Întrebarea nr. 5: Se aºteaptã israelienii ca palestinienii ºi libanezii sã nu se apere nicicum împotriva atacurilor lor? Doar statele naþionale suverane pot avea forþe armate regulate (ex.Israel, SUA, Marea Britanie ºi Argentina, ca sã numim doar câteva). Totuºi Palestinei nu-i este permis sã aibã un stat naþional suveran, deci palestinienii nu au altã opþiune decât sã susþinã forþe armate neregulate insurgente, ca Hamas, pentru a se rãzbuna pe Israel. Dupã ani de invazie ºi ocupaþie israelianã ºi a altor naþiuni, Libanului nu i s-a dat ºansa de a-ºi construi un stat naþional suveran, deci libanezilor nu le-a rãmas altã opþiune de apãrare decât sã susþinã miliþiile neregulate insurgente Hezbollah. Cu siguranþã, atât Hamas cât ºi Hezbollah primesc arme ºi susþinere din Siria ºi Iran… Însã Israelul n-a primit o susþinere enormã ºi arme din partea Statelor Unite ale Americii? Nu este Israelul singura putere nuclearã din Orientul Mijlociu care posedã arme de distrugere în masã, mulþumitã celor aproximativ 400 de bombe atomice pe care cu generozitate i le-a cedat Statele Unite? De fapt, observând comportamentul nebunesc actual al Israelului în regiune, întrebarea cheie pe care ar trebui sã ne-o punem ar fi: putem avea încredere în Israelul care deþine acest extrem de puternic ºi periculos arsenal nuclear? Comunitatea internaþionalã n-ar trebui sa dezarmeze Israelul ca o modalitate de promovare a pãcii mondiale? Popoarele palestinian ºi libanez AU DREPTUL la auto-aparare împotriva terorismului de stat la care sunt supuse de cãtre Israel. În situaþia lor disperatã, îi putem înþelege fãcând ceea ce le stã în putiinþã pentru a se apãra, iar pentru mulþi palestinieni ºi libanezi în disperarea lor crescândã, aceasta include ºi sprijinirea Hamas ºi Hezbollah. Sã fim cinstiþi: dacã Hamas ºi Hezbollah ar disparea peste noapte, ce soluþie ar adopta Israelul ºi Statele Unite pentru pacea în Orientul Mijlociu? Ei ne-au arãtat în mod constant cã nu au niciuna, pentru cã pacea nu este un obiectiv nici pentru Israel nici pentru S.U.A., nici nu se numãrã printre interesele geopolitice extinse a vreuneia dintre aceste þãri. În ceea ce priveºte terorismul, Statele Unite, Marea Britanie ºi Israelul au etichetat atât Hamas-ul cât ºi Hezbollah-ul drept “organizaþii teroriste”. Ar trebui, totuºi, sã ne amintim ca Forþele de Apãrare Israeliene (armata israelianã) a luat naºtere în 1948 din patru organizaþii teroriste sioniste de frunte: Hagganah, Stern Gang, Irgun ºi Zvai Leumi. Aceste grupãri teroriste au fost responsabile efectiv de mii de asasinate, atât înainte cât ºi dupã crearea Statului Israel, incluzând masacrul civililor din satul Deir Yassin care a dus la expulzarea a milioane de palestinieni în 1948, asasinarea, tot în 1948, a mediatorului O.N.U. pentru Palestina, contele Folke de Bernadotte (pusã la cale de gruparea de gherilã Stern Gang, condusã de Yitzhak Shamir, fost premier al Israelului), atacul terorist cu bombã din 1947 de la hotelul King David din Ierusalim, care gãzduia Înaltul Comandament Militar Britanic (executat de gruparea de gherilã condusã de Menachem Begin, tot fost prim-ministru israelian). Acest ultim atac a creat un precedent al metodelor teroriste folosite în cele douã atacuri cu bombã din Argentina (vezi Întrebarea nr. 10 de mai jos). Prin urmare, în privinþa terorismului avem doar douã opþiuni: fie toate aceste grupãri – Hamas, Hezbollah ºi armata israelianã – sã fie privite ca “forþe de apãrare”, fie sã fie toate etichetate ca “organizaþii teroriste”. Întrebarea nr.6: De ce refuzã sioniºtii investigarea ºi dezbaterea publicã a aºa-numitului “Holocaust” într-o manierã echilibratã ºi obiectivã? Aceasta a devenit astãzi o problemã-cheie, deoarece o înþelegere adecvatã a Holocaustului ne-ar da indicii clare atât ale originii conflictului din Orientul Mijlociu cât ºi a multor evenimente importante de dupã al doilea rãzboi mondial care au condus la instaurarea “Noii Ordini Mondiale” de care suferã astãzi societatea noastrã globalizatã. Existã o miºcare revizionistã crescândã în cercurile academice europene ºi americane care susþine cã nu a fost demonstrat cu certitudine cã într-adevãr au murit 6 milioane de evrei în Germania nazistã ºi Austria în timpul celui de-al doilea rãzboi mondial. Investigaþii serioase asupra acestei probleme sunt încã subiect tabu în zilele noastre în cea mai mare parte a lumii occidentale iar în unele þãri ca Franþa, Canada ºi Austria, asemenea investigaþii sunt obstrucþionate de cãtre legislaþie, în urma presiunii sioniste. De ce le este atât de teamã? Poate pentru cã în urma unor investigaþii serioase ºi obiective din punct de vedere istoric s-ar putea demonstra cã cifra de ºase milioane n-ar fi adevãratã? Autorul evreu american Norman Finkelstein, în cartea sa Industria Holocaustului, publicatã în 2002, demonstreazã cu claritate cum a fost inventat ºi folosit “mitul Holocaustului” de cãtre Statul Israel pentru a-ºi atrage susþinerea finaciarã ºi politicã din partea Statelor Unite, a aliaþilor sãi importanþi ºi a sectoarelor cheie din diaspora evreiasca din întreaga lume. Ca argument la ceea ce susþinem este faptul cã timp de mai mulþi ani, pe când Polonia se afla sub dominaþie sovieticã, la muzeul de la Auschwitz era expusã o placã comemorativã care amintea vizitatorilor cã “patru milioane de evrei” au fost asasinaþi aici pânã în 1945, aceasta alimentând douã treimi din “mitul celor ºase miloane”. Cu toate acestea, dupã cãderea Zidului Berlinului ºi democratizarea Poloniei, acea placã a fost scoasã ºi înlocuitã cu una nouã care spune cã “aici au murit 1.500.000 de oameni”. Unde sunt atunci cele ºase milioane ale Holocaustului ? Întrebarea nr.7: Cum explicã sioniºtii sprijinul necondiþionat pe care S.U.A. îl acordã sionismului internaþional ºi Statului Israel? Cred ca pentru a pricepe cu claritate ceea ce se întâmplã astãzi în lume trebuie sã înþelegem ºi sã acceptãm cã guvernul Statelor Unite este dirijat de forþele sionismului internaþional. Doar în acest fel poate fi înþeles sprijinul necondiþionat, permanent ºi nelimitat acordat de S.U.A. Israelului. Fostul premier israelian Ariel Sharon a reflectat acest lucru cu elocvenþã atunci când în timpul unei furtunoase ºedinþe de cabinet de la sfârºitul anului 2003 i-a spus lui Shimon Peres ca nu trebuie sã se îngrijoreze de reacþia S.U.A. faþã de agesiunea Israelului împotriva palestinienilor deoarece “noi (israelienii) controlãm Statele Unite ºi americanii ºtiu asta foarte bine” (citat din ziarul israelian Ha’aretz, publicat ºi în Argentina de cãtre scriitorul evreu Juan Gelman în cotidianul “Pagina 12” din Buenos Aires, 4 decembrie 2003). Aceastã extrem de periculoasã problemã de dimensiuni globale a fost abordatã recent într-un raport publicat de Universitatea Harvard în martie 2006 de cãtre profesorul John Mearsheimer ºi decanul ºcolii guvernamentale “John F.Kennedy” al Universitãþii Harvard, Stephen Walt care descrie “lobby-ul israelian ºi politica externã a S.U.A”. Ambii autori demonstreazã cu mare convingere influenþa politicã ºi financiarã pe care lobby-urile pro-sioniste ºi pro-israeliene, precum A.I.P.A.C. (Comitetul de Acþiune Politicã Americano-Israelian) o exercitã astfel încât au reuºit sã direcþioneze politica externã a Statelor Unite împotriva interesului naþional al poporului american cu scopul de a acorda prioritate interesului naþional a unei þãri strãine: Statul Israel. Acest factor-cheie al politicii externe a Statelor Unite este atât de evident ºi flagrant încât chiar fostul consilier pentru securitate naþionalã Zbigniew Brzezinski ºi-a exprimat sprijinul pentru Mearsheimer ºi Walt, spunând cã ei servesc interesul public prin evidenþierea acestei probleme. De asemenea, am putea sã menþionãm ºi alte grupuri de presiune foarte puternice ºi influente cum ar fi Organizaþia Sionistã Mondialã, Congresul Mondial Evreiesc, Liga Anti-Defãimare (controlatã de Loja Masonicã B’Nai B‘Rith) ºi PNAC – Proiectul pentru Noul Secol American, ai cãror intelectuali de frunte activeazã în administraþia Bush sau au o influenþã asupra ei, incluzând responsabilii oficiali pentru distrugerea Irakului ºi pentru sprijinul necondiþionat pe care SUA îl acordã Israelului: Paul Wolfowitz, Richard Perle, Douglas Feith, Colin Powell, Condoleeza Rice, Lewis Libby, Robert Zollick, James Baker III ºi Elliot Abrams ca sã numim doar câþiva dintre cei mai puternici. Întrebarea nr.8: Este bine ca lumea sã fie dominatã de cãtre mici minoritãþi? Într-un site oficial israelian (Agenþia Evreiascã pentru Israel) ºi în diferite site-uri aparþinânddiferitelor organizaþii evereieºti din Statele Unite totalul populaþiei evreieºti din întreaga lume este estimat la aproximativ 16 milioane de persoane (din care aproximativ 200.000 sunt rezidenþi în Argentina). Aceasta indicã în mod evident faptul cã numãrul membrilor comunitãþilor evreieºti din lume este foarte redus, adicã doar 0,2 % din totalul populaþiei lumii, estimat la 6,5 miliarde de locuitori (ºi 0,5% din populaþia de 39 de milioane a Argentinei). Nu este antidemocratic ca niºte minoritãþi atât de mici sã aibã atâta putere mondialã ? Întrebarea nr.9: De ce sioniºti mint în mod sistematic în legãtura cu cauza crizei actuale din Orientul Mijlociu? Evenimentele tragice din Liban ºi Palestina au fost chipurile încordate din cauzã cã Israelul a spus cã Hamas ºi Hezbollah au “rãpit” trei dintre soldaþii sãi în Gaza ºi respectiv la frontiera cu Libanul (unele rapoarte spun chiar cã erau în interiorul Libanului). Aceasta este o stupizenie, deoarece soldaþii combatanþi nu pot fi “rãpiþi”; doar civilii pot fi rãpiþi. Soldaþii combatanþi pot fi capturaþi sau chiar uciºi de cãtre inamic, dar nu “rãpiþi”… Cu toate acestea, Israelul, Statele Unite ºi mass-media globalã, finanþatã ºi controlatã de aceleaºi cercuri financiare internaþionale care astãzi conduc “Noua Ordine Mondialã” repetã mereu cã acei trei soldaþi israelieni au fost “rãpiþi”… Un vechi dicton spune cã “atunci când izbucneºte rãzboiul prima victimã este adevãrul…”. Operaþiunile de rãzboi psihologic sunt parte a strategiei internaþionale sionisto-americane, care include inocularea fricii faþã de atacuri majore cu bombã ºi anthrax. Însãºi evenimentele tragice de la 11 septembrie din Statele Unite, 11 martie din Madrid ºi 7 iulie din Londra trebuie sã fie clarificate în mod corect întrucât existã probe ”de montaj” care aratã cã sunt semne evidente ale trucurilor murdare, reminiscenþe ale terorii cu “armele de distrugere în masã din Irak” din 2002 ºi 2003. Cu toate acestea, mass-media supusã ºi liderii importanþi ai lumii folosesc aceasta pentru a incrimina lumea musulmanã ºi pentru a justifica brutala discriminare ºi agresiune pe plan mondial împotriva adepþilor islamului. Întrebarea nr.10: Argentina. De ce nu este investigatã filiera ISRAELIANà ca prima suspectã în cazul celor douã atacuri cu bombã împotriva ambasadei Israelului (1992) ºi a sediului Asociaþiei Comunitãþilor Evreieºti AMIA (1994) din Buenos Aires?  Conform prestigiosului jurnal evreiesc anti-sionist “Forward” care apare la New York, guvernul Statelor Unite a fãcut presiuni crescute asupra guvernului argentinian pentru a lansa ideea (evident falsã) a unei “filiere iraniene” rãspunzãtoare de cele douã atacuri cu bombã. Serviciile secrete Mossad si CIA cu colaborarea guvernelor argentiniene au încercat fãrã succes sã fabrice o aºa-zisã “filierã iranianã”. Au mers pânã într-acolo încât unul dintre judecãtorii federali – Juna Jose Galeano – care ancheta unul din cazuri sã mituiascã un suspect cheie (Dl.Telledin) cu suma de 400.000 dolari astfel încât sã acuze poliþia localã de implicare ºi sã-i autorizeze gãsirea rãdãcinilor pânã la Hezbollah, Siria ºi Iran. Ceea ce ne îngrijoreazã pe mulþi dintre argentinieni este faptul cã guvernul pro-sionist al preºedintelui argentinian Nestor Kirchner cedeazã unor asemenea presiuni ºi sfârºeºte prin a da Statelor Unite ºi Israelului “motive” pentru atacarea Hezbollahului, Siriei ºi Iranului, astfel þara noastrã fiind implicatã în rãzboiul criminal pe care sionismul internaþional îl duce împotriva lumii musulmane… ªi marea majoritate a argentinienilor sunt evident împotriva acestor lucruri! În contextul acestor evenimente, Argentina are nevoie de investigarea mult mai plauzibilei ipoteze a implicãrii unei filiere ISRAELIENE în cele douã atacuri cu bombã care au avut loc într-o perioadã de luptã acerbã pentru putere în Israel dusã între o facþiune mai moderatã care vroia sa punã în practicã întelegerile de la Oslo (Partidul Muncii, condus de Yitzhak Rabin) ºi fundamentaliºtii de extremã dreapta care cred doar în sfinþenia Eretz Israelului forjat de expansiunea militarã imperialã. Lupta internã a culminat în noiembrie 1995, când primul ministru pacifist Rabin a fost împuºcat pe o stradã israelianã NU de cãtre un terrorist musulman, NU de cãtre un neo-nazist fanatic, ci de cãtre Yigal Amir “un tânãr militant sionist israelian”, apropiat de o miºcare de extremã dreapta a coloniºtilor israelieni ºi de Shin-Beth, serviciul intern de securitate israelian. Mai târziu, comisia oficialã Shamgar care investiga asasinarea lui Rabin a concluzionat cã Shin-Beth-ului îi revine un mare grad de responsabilitate, chiar ºi pentru neglijenþa în protejarea primului ministru. Odatã cu asasinarea lui Rabin s-a deschis calea preluãrii guvernului israelian de cãtre zeloþi ca Benjamin Netanyahu, Ehud Barak, Ariel Sharon, Ehud Olmert ºi acoliþii lor din partidele fundamentaliste ºi de extremã dreapta Likud ºi Kadima… Insistãm: A venit vremea unei dezbateri riguroase ºi serioase cu privire la probleme fundamentale ale originii conflictului violent din Orientul Mijlociu. Doar când ADEVÃRUL va prevala, baia de sânge a sutelor de mii de musulmani din Orientul Mijlociu va avea un sfârºit. Pentru cã ACESTA este adevãratul Holocaust de care suferã lumea de astãzi, ºi aceasta se întâmplã acum ºi aici! Cf. sursa in limba spaniola.]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer