Infectarea criminalã intenþionatã cu SIDA în România în timpul campaniilor de vaccinãri împotriva hepatitei de tip B

Mai mult de jumãtate din copiii bolnavi de SIDA de pe întreg globul sunt români!

Cum este posibil aºa ceva în condiþiile în care rata rãspândirii acestei boli în România la adulþi este mult mai redusã? În ceea ce priveºte situaþia din România existã unele dovezi tulburãtoare în privinþa infectãrii premeditate cu virusul HIV a copiilor. Acest lucru a fost realizat în timpul campaniilor de vaccinãri împotriva hepatitei de tip B. Este, de altfel profund semnificativ faptul cã deºi vaccinul împotriva hepatitei de tip B nu a fost suficient testat ºi cu toate cã, de fapt, campania de vaccinãri costã enorm (motiv pentru care Ministerul Sãnãtãþii din Franþa a refuzat aceste campanii de vaccinãri) totuºi Ministerul Sãnãtãþii din România cu implicarea directã a fostului ministru Iulian Mincu sponsorizat de Rotary Club (care este un satelit al francmasoneriei mondiale) a impus vaccinarea gratuitã ºi obligatorie a copiilor din România (repetãm, în condiþiile în care vaccinul nu a fost suficient testat). În Decretul Guvernamental numãrul 41.566 din 22 august 1995 privind vaccinarea copiilor împotriva hepatitei B realizat în cadrul Programului naþional de imunizãri se menþioneazã: “În România infecþia cu HVB este prevalentã începând cu primul an de viaþã. Rata portajului de Ag HBs fiind estimatã la 4,9% la copiii în vârstã de 6-11 luni. Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii recomandã integrarea vaccinãrii universale a nou-nãscuþilor în programele naþionale de vaccinare pânã în anul 1995 în þãrile unde rata portajului de VHB este de cel puþin 8% ºi în toate þãrile, pânã în anul 1997 (…) Vaccinarea împotriva hepatitei B este gratuitã ºi obligatorie pentru toþi copiii nãscuþi începând cu data de 01-10-1995”. Constatãm cã în România deºi rata portajului de Ag Hbs este de doar 4,9% la copiii în vârstã de 6-11 luni, Ministerul Sãnãtãþii din România în frunte cu fostul ministru al sãnãtãþii Iulian Mincu s-a grãbit sã realizeze aceste atât de controversate vaccinãri. Ne punem firesc întrebarea oare de ce?

Ceea ce au plãnuit anumiþi lideri francmasoni în “Protocoalele secrete ale maeºtrilor francmasoni” se realizeazã în zilele noastre

Un reputat ziarist italian susþine cã are dovezi ce probeazã infectarea intenþionatã cu HIV a unor copii români. ªtirea publicatã de “Evenimentul Zilei”, potrivit cãreia în România mulþi copii au fost infectaþi cu virusul HIV, care provoacã SIDA, a fãcut vâlvã în Italia. Ziaristul italian Mino Damato a declarat cã are dovezi certe despre cel puþin ºase cazuri de copii infectaþi în acest mod cu HIV. Damato, care în Italia are o reputaþie foarte bunã ca ziarist de televiziune serios ºi independent, a fost de multe ori în România dupã 1989. El a strâns un milion de dolari pentru copiii bolnavi de SIDA, fond gestionat de fundaþia pe care o conduce, “Bambini in emergenza”. “Atunci când am vorbit cu fostul ministru al sãnãtãþii Iulian Mincu, acesta m-a asigurat cã toate cazurile au fost provocate prin transmiterea virusului de la mamã la fãt”, a declarat Damato agenþiei italiene de presã AGI. “Eu, în schimb, mi-am format o altã convingere. În cel puþin ºase cazuri, infecþia a fost rezultatul unui act voluntar ºi am constatat acest adevãr vizitând spitalele din România, unde acþioneazã fundaþia mea”. De menþionat cã din banii strânºi de asociaþia italianã s-a construit un nou pavilion pentru copiii bolnavi de SIDA, la spitalul “Victor Babeº“ din Bucureºti. “Sunt informaþii înfiorãtoare, dar susþinute de medii ºtiinþifice”, a adãugat Damato. Ziaristul a trimis un apel guvernului de la Bucureºti, cerând sã se facã luminã asupra acestei tragedii, sã fie identificaþi ºi pedepsiþi cei responsabili pentru aceste crime.  (PAOLO GIANFELICI; ” Evenimentul Zilei” – 25.02.1997, nr.1418)

O nouã confirmare cutremurãtoare cã în România contaminarea copiilor cu virusul HIV a fost fãcutã intenþionat

Descoperire surprinzãtoare a specialiºtilor ieºeni: SIDA a fost transmisã intenþionat, în leagãnele de copii din România, dintr-o sursã unicã. Se confirmã astfel ipoteza infectãrii orfanilor în scopuri de cercetare. Specialiºtii ieºeni ai Laboratorului de Virusologie de pe lângã Universitatea de Medicinã ºi Farmacie “Grigore T. Popa”, din Iaºi, în colaborare cu specialiºtii Institutului “Pasteur”, din Paris, au reuºit sã centralizeze dupã 5 ani de cercetãri, rezultatele privind cazurile de HIV-SIDA înregistrate la copiii din România. Autorul cercetãrii este dr. Cristian Apetrei, doctorand la Institutul “Pasteur” ºi cadru didactic la UMF Iaºi. Rezultatele au confirmat, în premierã, faptul cã virusul HIV, cu care au fost infectaþi copiii din leagãne, provine dintr-o sursã unicã. Ipoteza infectãrii voite cu HIV a copiilor români din leagãne pentru a se putea efectua cercetãri ºi a se cãuta antidotul bolii se confirmã prin cercetãri ºtiinþifice.

Virusul HIV nu provine din infecþii intraspitaliceºti

Lucrarea referitoare la structura ramurii virusului HIV cu care a fost infectatã populaþia de copii din leagãne a fost publicatã în ultimul numãr al Revistei Medico-Chirurgicale a Societãþii de Medici ºi Naturiºti din Iaºi. Din datele pur tehnice menþionate în articolul doctorului Cristian Apetrei a rezultat o concluzie fãrã echivoc: “Studiul nostru confirmã responsabilitatea subtipului F în producerea epidemiei de infecþie HIV 1 la copiii din România. Izolarea unui unic subtip din toate provinciile istorice al þãrii permite demonstrarea caracterului unitar al epidemiei ºi confirmã descrierea grupului de risc al copiilor din unitãþile de îngrijire. Similitudinile structurate între diferitele tulpini izolate sugereazã posibilitatea evoluþiei epidemiei dintr-o unicã sursã”

Sângele infectat a fost distribuit intenþionat în zonele în care s-a produs infecþia

Descoperirea medicilor ieºeni ºi francezi este de cea mai mare importanþã. Ea probeazã faptul cã infectarea din aceeaºi sursã nu s-a produs prin transfuzie, deoarece atât donatorii cât ºi structurile de alimentare cu sânge ale sistemului sanitar nu sunt ºi nu erau centralizate, nici înainte de 1989. “Aceastã sursã continuã sã rãmânã obscurã, dacã þinem seama cã sistemul de asistenþã pediatricã este organizat la nivel regional, iar sângele pentru transfuzii nu este distribuit din aceeaºi sursã în întreaga þarã”, mai menþioneazã articolul semnat de Cristian Apetrei.

Sistemul sanitar românesc este absolvit de vina infectãrii copiilor din leagãne

Cercetãrile mai sunt susþinute ºi de datele statistice ale cazurilor de HIV înregistrate în România. În þara noastrã existã, potrivit datelor Organizaþiei Mondiale a Sãnãtãþii, peste 50% din copiii infectaþi cu HIV din lume. Totodatã, infecþiile cu HIV la copii reprezintã în România 85% din total. În plus, materialul mai subliniazã cã tipurile de virus întâlnite la maturi, care sunt, fapt vizibil, infectaþi din surse multiple, sunt cu totul altele decât tipurile înregistrate la copiii din leagãne. Studiul sugereazã degrevarea sistemului sanitar românesc de vina infecþiilor cu HIV din leagãnele de copii, singura responsabilitate virtualã fiind în cazul copiilor din familiile care s-au dovedit a fi seropozitive. În cazul de faþã, în România, infecþia la copiii internaþi în leagãne este cu atât mai “ciudatã” cu cât, nici în þãrile vecine, care au avut sisteme de îngrijire medicalã similare, nici la copiii din familie, nici la maturi, incidenþa epidemiei nu a fost comparabilã numeric.

O ipotezã terifiantã: copiii cobai

Datele la zi privind infectarea cu HIV în România, în februarie 1997, sunt urmãtoarele: 2975 persoane cu HIV, din care 85% copii ºi 4446 persoane bolnave de SIDA, din care 4005 copii. Datele oficiale ºi recentele descoperiri confirmã ipoteza susþinutã de unele declaraþii ale unor medici, sub rezerva anonimatului. Potrivit acestora, a existat în þara noastrã un program dirijat de infectare cu HIV a copiilor din leagãne, în scopul studierii bolii SIDA ºi al gãsirii remediului. Acest program ar fi fost lansat în anii 1987-1988 ºi ar fi implicat o serie de cercetãtori în imunologie. (IULIAN CHIFU; “Evenimentul Zilei” – 20.02.1997; nr.1414) Sursa: Bucovina Profunda ]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer