Apariþia în instanþã a lui Hayssam în data de 31 iulie va concentra energiile mass-media oferindu-i lui Daniel Ciobotea, patriarhul BOR, deocamdatã, ºansa de a se strecura din atenþia publicã. Câteva zile atenþia presei a fost atrasã de recenta ieºire publicã a fiicei lui Daniel Ciobotea, Steluta Viºan Ciobotea care susþine cã este fiica sa nelegitimã, ceea ce se ºtia ºi pânã acum, însã femeia a decis sã cearã testul ADN pentru a-ºi proba afirmaþiile ºi pentru a risipi o datã pentru totdeauna îndoielile.

Testul ADN al urmaºei lui Daniel Ciobotea poate desfiinþa legitimitatea alegerii capului BOR, cel care a ocupat scaunul patriarhal în urma controversatei dispariþii a fostului patriarh Teoctist, moment de la care se împlinesc în luna august fix ºase ani. ªi patriarhul dinaintea lui Teoctist, coincidenþã sau nu, a fost îngropat exact la aceeaºi datã. Moartea suspectã a Patriarhului Teoctist, într-o zi de 30 iulie, nu a avut loc la o datã fãrã sens pentru Bisericã. La 30 iulie 1925, Biserica Ortodoxã Românã, ridicatã la rangul de Patriarhie, a fost recunoscutã prin Tomos-ul Patriarhului Ecumenic Vasile al III-lea. Înmormântarea sa a avut loc în aceeaºi zi, 3 august, cu înmormântarea precedentului Patriarh, Justinian Moisescu. Pãrintele Teoctist nu a avut parte nici mãcar de rânduiala celor sfinte, dupã ce ancheta morþii sale a fost practic îngropatã pe ºest de autoritãþi. Încã din primele zile ale “preluãrii” ºtafetei ºefiei BOR de cãtre controversatul Daniel Ciobotea, am scris în Curentul, în 2007, “cã Ocuparea scaunului de patriarh de cãtre Daniel Ciobotea ar putea arunca în aer Biserica”. Din motive numeroase, de ordin biografic, pãstrate sub pecetea secretului de cãtre organele Direcþiei de Informaþii Externe a DSS. Încã din tinereþe Daniel Ciobotea se plimba, în plin regim comunist, în întreaga Europa pe cand restul românilor simpli mureau de foame ºi nici nu visau o vizitã în putredul Occident, unde ºi-a petrecut stagiul de formare actualul patriarh. Lui Daniel Ciobotea i s-a ars dosarul de la Securitate chiar în timpul aºa zisei revoluþii, pentru ca apoi, “curat” ca lacrima, sã fie promovat asiduu în diferite funcþii chiar de cãtre FSN-ul moscovit, propunându-i-se în 1991 de catre însuºi Ion Iliescu sa preia fotoliul de prim-ministru, fiind preferat lui Stolojan, adicã mai mare în grad, practic! A ajuns mitropolit ºi apoi patriarh,  promovat de cãtre unul dintre cei mai vechi turnãtori ai Securitãþii, mitropolitul Corneanu al Timiºoarei, cel care în decembrie ’89 a închis catedrala în care încercau sã se refugieze timiºorenii de gloanþele organelor de represiune ale Armatei. Nu întâmplãtor ºi Ciobotea este de loc tot din aceeaºi zonã, fiind nãscut în satul Dobreºti din comuna Bara (judeþul Timiº). Evidenþele Securitãþii Timiº îl aveau atât pe mentorul lui Ciobotea cât ºi pe viitorul patriarh în acelaºi registru. Prea fericitul globe-trotter pe meleagurile putredului Occident Din 1980 Ciobotea activa ca lector la Institul Ecumenic de la Bossey – Elveþia unde ajunge ºi director adjunct, având pe mânã fiºele tuturor profesorilor ºi studenþilor (aur pentru Securitate) fiind ºi profesor asociat la Geneva ºi Fribourg (Elveþia). Sub acoperirea promovãrii smintelii ecumenismului s-a plimbat unde vrei ºi unde nu vrei: la Paris în 1977, la Klingenthal, tot în Franþa în anii 1978 ºi 1979, la Wellesley, în S.U.A. în 1979, dupã care la Boston, apoi în Finlanda în 1981, în Germania în 1982 dupã care în acelaºi an ajunge la Veneþia, în Italia, apoi în Canada, la Vancouver în 1983, ºi acestea sunt doar câteva dintre locurile unde fericitul globe-trotter a ajuns cu “treabã”. Lista este cât o zi de post dar Daniel nu þinea post, îi plãcea mult uischi-ul capitalist. În 1988, a fost chemat de urgenta în þarã, la Centralã si transformat peste noapte din cãlãtor în blugi pe meridianele lumii în protosinghel – responsabil cu Sectorul Relaþii Externe al BOR, sector aflat sub atenta diriguie a DIE, strãmoºul SIE de astãzi (unde încã se aflã cadre care l-au cunoscut bine pe vioiul cãlãtor). Dupã marea agitaþiune din 1989, ca un fãcut numele lui Daniel este lansat de cãtre reþeaua subteranã în spaþiul public ºi se perfecteazã rapid formele pentru a fi propulsat la conducerea BOR, plecându-se de la premisa înlãturãrii lui Teoctist, care se retrãsese în aceea perioadã. La 1 martie 1990, Daniel Ciobotea este ales, la propunerea IPS Mitropolit Nicolae Corneanu, în rangul de episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timiºoarei, cu titlul “Lugojanul”, iar pe repede înainte, la 7 iunie 1990 este ales, ºi la 1 iulie 1990 este înscãunat ca arhiepiscop al Iaºilor ºi mitropolit al Moldovei ºi Bucovinei. De aici, conform tradiþiei bisericeºti urma doar un pas spre scaunul patriarhal. Pas care a durat însã ceva timp, deoarece Teoctist nu mai murea odatã, chestiune rezolvatã pânã la urmã de cãtre un cunoscut mason relaþionat tot cu organele DSS, Sinescu zis Asasinescu. Din 2007, scaunul BOR a intrat sub ºezutul mult încercat al lui Daniel ºi s-a împlinit pohta ce-a pohtit Daniel Ciobotea ºi gaºca securistoidã din care face parte acesta, între care se  numãrã infractori de teapa lui Relu Fenechiu ºi mega-moguli de talia lui Iulian Dascãlu, paravan de bizniz al lui Daniel. Scaunul însã, acum la fix ºase ani de la întronizare se clatinã. Dacã testul ADN probeazã spusele Steluta Viºan Ciobotea, înseamnã cã unul dintre cele mai bine pãzite secrete ale vieþii cãlãtorului DSS a ieºit la ivealã, iar Sinodul va trebui sã-l coboare din rang pe loc pe Daniel urmând ºi alte pedepse canonice. Nu este prima oarã când fata lui Ciobotea apare în atenþia publicã. Dar este prima oarã când pentru a lãmuri definitiv lucrurile aceasta invocã testarea ADN. Aceastã formalitate în aparenþã banalã ar putea arunca în aer BOR, deoarece situaþia contravine flagrant normelor canonice. Nicio instanþã nu poate obliga prin mandat testarea ADN unui cetãþean român decât dacã magistraþii dispun în mod expres prin decizia de condamnare mãsura testului fiziologic în vederea înscrierii condamnatului în Registrul Naþional de evidenþã al infractorilor. Însã ºi refuzul probei ADN spune multe. Presa a aflat cu niºte ani în urmã ceea ce Daniel a reuºit sã þinã ascuns de ochii lumii, vreme de mai bine de trei decenii, faptul cã este tatãl unei fete, care a nãscut ºi o fatã. Steluþa Viºan Ciobotea este rodul unei relaþii avute de acesta în tinereþe, pe vremea când tocmai îºi desãvârºise studiile teologice ºi abia îºi susþinuse doctoratul la Strasbourg. Fata a venit pe lume în anul 1978, exact în perioada când tânãrul profesor de teologie Dan Ilie Ciobotea se pregãtea sã plece cu sarcini afarã, sub acoperirea de lector la Institutul Ecumenic de la Bossey, în Elveþia. De atunci, actualul patriarh s-a ocupat într-o discreþie totalã de Steluþa Ciobotea, care nu numai cã-i poartã numele de mirean, ceea ce însemnã cã a fost recunoscutã de tatãl sãu, dar are acelaºi prenume, Steluþa, ca cel al mamei înaltului ierarh. Ginerele PF Daniel este argeºean, nãscut ºi crescut în comuna Godeni, sat Coteºti, unde este îngrijitor de câini. Genul de competenþã care s-ar potrivi perfect cu nevoile lui Daniel Ciobotea, dupã ce va fi zburat din rang. George RonceaCurentul
]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer