Într-o þarã peste care frica se aºterne pe oameni din ce în ce mai solidã, ca o mâzgã greþoasã, ceea ce s-a petrecut astãzi în faþa sediului Ambasadei SUA din Bucureºti, str. Batiºte, poate fi perceput ca un duº rece, administrat cu furtunul sub presiune al pompierilor. Astãzi am cãutat sã spãlãm frica de pe români, de pe sufletele lor. În jumãtate de orã de discursuri, reprezentanþii ultimelor ONG-uri din România ne-angajate politic, au lansat prin microfonul ºi boxele Asociaþiei Vicitmelor Mineriadelor îndreptate acuzator cãtre clãdirea Ambasadei SUA, mesajul dur al demnitãþii româneºti: AMERICANI ! LUAÞI-Và COMUNIªTII EVREI ACASà ! De ce vorbim de fricã ?! Pentru cã pretutindeni acþiunea noastrã a provocat aceeaºi reacþie: FRICA FAÞà DE ACTUALII STÃPÂNI AI ROMÂNIEI. Începând cu unii aºa-ziºi „ziariºti independenþi” care pânã mai ieri susþineau mesajul românesc ºi identitar al AVMR de condamnare a crimelor comunismului, ºi în special de tragere la rãspundere a celor vinovaþi de Mineriadã. Continuând cu reprezentanþii Primãriei ºi Jandarmeriei, care ar fi fãcut orice sã împiedice un miting de protest împotriva comunismului – la 20 de ani de la „revoluþie” ºi taman în faþa ambasadei celei mai mari „democraþii”… ªi sfârºind cu mass-media care transpirã de fricã numai la auzul sintagmei „comunist-evreu”, pe deasupra ºi cetãþean american (recte Tismãneanu) ! Am fost avertizat sã nu scriu, sã nu particip, sã nu respir mãcar despre/la un astfel de miting, care distruge tot ceea ce au creat alþii/aruncã în derizoriu efortul de ani de zile/decredibilizeazã/cã îmi distrug viitorul/cariera/viaþa rostind în public cuvântul magic COMUNIST-EVREU, ºi alte bla bla blauri mari ºi umflate care ascund un singur adevãr. Mare. LE E FRICÃ. Frica de dubla identitate a evreului (devenit cetãþean american) Tismãneanu, cu cea a actualului ambasador SUA. Interesul de a pãstra aceiaºi protagoniºti de mucava pe scena „luptei împotriva comunismului”, care de 20 de ani nu a dus nicãieri. Frica de a lega numele „preºedintelui tuturor românilor” Traian Bãsescu, de eºecul lamentabil al procesului comunismului. Nu mã aºteptam la reacþii favorabile din partea americanilor. Au ajuns cea mai urâtã naþie de pe planetã datoritã rãzboaielor nedrepte pe care le poartã pe unde le comandã interesele stãpânilor Americii. Paranoici, defensivi, aroganþi. Ne dau lecþii de democraþie acolo unde nu e cazul (paradele homosexuale, þiganii ºi halowenul), dar se fac cã nu observã mafia neo-comunistã, genocidul prin înfometare împotriva populaþiei, deznaþionalizarea forþatã ºi multe altele. Ne bagã în tot felul de rãzboaie nedrepte, ne asmut împotriva vecinilor noºtri sârbi (cãrora le-au distrus þara), susþin genocidul evreiesc în Fâºia Gaza, îi acordã cetãþenie americanã lui Tismãneanu, ba îl mai cadorisesc ºi cu distincþii profesorale, legitimând în faþa opiniei publice onorabilitatea ºi competenþa acestui „istoric” al comuniºtilor. De ce este ultimul miting în faþa ambasadei SUA !? Pentru cã aceasta nu mai suportã atâta „apropiere” de români ºi România. Dupã ce a isterizat o lume întreagã cu fantomaticul „rãzboi împotriva terorismului”, dupã ce ºi-a transformat sediile ambasadelor sale în ghetouri securizate cu parapete de beton ºi sârmã ghimpatã, SUA îºi mutã ambasada. Unde ?! În Pipera, vis-a-vis de reºedinþa din Aleea Privighetorii a Ioanei Bãsescu… În condiþiile în care memoriul nostru nu a primit nici un rãspuns din partea d-lui ambasador GITENSTEIN, acesta ne-catadicsind nici mãcar sã ne primeascã în audienþã, mâ îndoiesc cã în viitor ne va auzi din fundul buncãrului de 40.000 metri pãtraþi al noii ambasade SUA, când construcþia va fi gata. Asta dacã nu cumva îºi vor muta Ambasada pe un teren mai sigur,  eventual în SUA. Mihai Rapcea]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer