ªinca Veche atrage numeroºi cãutãtori spirituali, arheologi, speologi, radiesteziºti, precum ºi o mulþime de curioºi dornici sã li se împlineascã dorinþele, dupã cum spun legendele locului. Aceastã atracþie se datoreazã unui lãcaº controversat cunoscut sub numele de “Templul Dorinþelor.” De-a lungul timpului aici s-au petrecut fenome neobiºnuite, care atestã o încãrcãturã energeticã aparte. Istorie ºi Mister În strãvechea þarã a Fãgãraºului, la câþiva kilometri de Perºani, între oraºele Braºov ºi Fãgãraº, se aflã satul ªinca Veche. Aici îºi au rãdãcinile Gheorghe ªincai – marele istoric ºi filolog român, Nicolae Bãlan – mitropolitul Ardealului ºi Ion Vulcan – cel care a publicat primele poezii ale lui Eminescu. La aproximativ doi kilometri de aceastã localitate ascunsã printre dealuri împãdurite, într-o zonã cu numeroase vestigii arheologice, multe rãmase nedezgropate, dãinuieºte un loc plin de mistere: TEMPLUL DORINÞELOR. Mai este cunoscut ºi sub denumirile de “Templul Ursitelor”, “Grota de la ªinca Veche”, “Mãnãstirea Sãpatã în Stâncã” sau “Templul Extrate-reºtrilor”. Grota este ascunsã în mijlocul unei pãduri în care creºte o vegetaþie abundentã, semn al unei energii puternic pozitive. Drumul spre templu este marcat de o cruce construitã recent care te pune în rezonanþã cu vibraþia locului. Se merge pe o cãrare îngustã ºi în pantã, care se opreºte în faþa unei stânci foarte fragile, plãsmuitã din gresii de Perºani. Niºte mâini necunoscute au sãpat cinci încãperi cu douã altare ºi un culoar vertical în formã de trunchi de con prin a cãrui deschidere se vede cerul. Din cele mai vechi timpuri localnicii considerã acest templu un loc potrivit pentru rugãciune. Legenda spune cã atunci când vã aºezaþi sub turnul conic care comunicã cu cerul ºi vã doriþi ceva, cerinþa vi se va împlini dacã aveþi o inimã curatã ºi plinã de credinþã. Mai întâi, este bine sã vã opriþi la altarul mare unde, cu ochii îndreptaþi spre cer, puteþi sã vã cereþi iertare pentru greºelile vieþii. Apoi treceþi în încãperea alãturatã, la altarul mic ºi cu sufletul curat, vã rugaþi la lumina lumânãrilor. Aici se aflã un alt mister al locului: peretele altarului are inscripþionate un portret despre care se spune cã este al Mântuitorului ºi douã simboluri care conferã unicitate acestui sãlaº – o stea cu ºase colþuri, hexagrama, cunoscutã sub numele de Steaua lui David sau Pecetea lui Solomon ºi cercul Yin-Yang, ambele fiind douã simboluri ezoterice, cunoscute în toate ºcolile de misterii. Care este mesajul adresat oamenilor? Cã aceºtia deþin atât energie Yin/femininã, cât ºi energie Yang/masculinã, iar acestea trebuie sã se uneascã armonios prin iubire, pentru cã doar prin uniunea contrariilor omenirea va deveni ceea ce se doreºte din înalt? De ce sunt alãturate aceste inscripþii aparþinând unor tradiþii atât de diferite? Acest chip este oare portretul primului “ursitor” al templului, primul preot, imaginea unui comandant extraterestru sau al Mântuitorului nostru, Domnul Iisus Hristos? “Nimeni nu a putut dezlega misterul. Nici mãcar specialiºtii care au venit aici nu au putut explica legãtura dintre icoanã ºi cele douã simboluri.” povesteºte nea Chifer, ghidul locurilor, care e convins cã e vorba de icoana Domnului Iisus. Templul Extratereºtrilor Clarvãzãtorii care au vizitat locul confirmã ceea ce spun cercetãtorii, anume cã Templul de la ªinca Veche este creaþia unei strãvechi ºi avansate civilizaþii de pe Pãmânt, fiind construit acum 6000 – 7000 de ani. Acesta nu e nici din lemn ºi nici din piatrã, semn cã cei ce l-au construit cunoºteau proprietãþile gresiei. Nisipul fin din interiorul lãcaºului conþine cristale de cuarþ ºi siliciu folosite pentru a comunica dacã nu cu civilizaþii extraterestre, atunci cu Divinitatea sau cu fiinþe din alte dimensiuni. Amatorii de suveniruri sau cãutãtorii de comori au luat cu inconºtienþã cristalele de cuarþ care se gãseau în jurul Templului, în grotã ºi în pereþii altarelor. S-a pus intrebarea de ce a fost ales tocmai dealul de lângã ªinca Veche? Acesta are o formã piramidalã ºi deþine acel platou necesar formelor piramidale care permit captarea si emiterea de energii. Dealul de lângã grotã, cunoscut de localnici sub numele de Dealul Ursitelor sau Dealul Pleºu (cel pleºuv) este un loc pe care nu se poate cultiva nimic, deºi specialiºtii agronomi au încercat sã prindã ceva. însã solul pare ca ºi cum ar fi iradiat în urma aterizãrii unei nave extraterestre. Mai mult, la câþiva kilometri de drumul care duce spre templu se aflã un fel de amfiteatru acoperit cu iarbã ºi arbuºti, un spaþiu cu un diametru de aproximativ 20 de metri, înãlþat cu câþiva metri deasupra reliefului înconjurãtor. Aici existã un fel de terase ca în interiorul unei cetãþi sau aºezãri fortificate. Sã fie acestea ruinele unei strãvechi aºezãri dacice dupã cum spun unii istorici care susþin cã ºi templul este un sanctuar dacic? Controversele privind acest aºezãmânt continuã. Seamãnã cu o bisericã ortodoxã, iar turnul conic pare a fi o clopotniþã. în zonã mai existã patru mãnãstiri din lemn datate între anii 1750-1760. “Arheologii nu ºi-au spus ultimul cuvânt, dar dupã toate indiciile, aºezãmântul a fost construit în jurul anului 1700 de cãtre o comunitate de cãlugãri ortodocºi. Odatã cu el, au mai fost clãdite alte patru mãnãstiri din lemn. “Este greu de crezut cã mãnãstirea din peºterã a putut fi construitã dupã 1700. în perioada în care mãnãstirile ardelene erau dãrâmate unele dupã altele de cãtre austro-ungari, nu ar fi putut fi construite cinci lãcaºuri de cult ortodox.” declara preotul Silvestru Popoviciu din ªinca Veche. Fenomene Miraculoase þãranii din ªinca Veche sunt convinºi cã Templul este vechi de mii de ani ºi cã are puteri miraculoase. Bãtrânii satului spun cã pânã ºi iarba din jurul Templului Ursitelor ar face minuni. Vacile care pasc aici nasc viþei mai frumoºi ºi mai sãnãtoºi decât celelalte ºi dau lapte mult mai gras.O bãtrânã povestea cã “o fetiþã mutã din naºtere a grãit în apropierea templului”, anunþându-ºi tatãl cã ºi-a gãsit vitele pierdute prin pãdure:”Sunt aici, tatã!” Deseori în aceastã zonã se petrec niºte fenomene bizare. O relatare aparþinând unui reporter, inclusã în paginile unei publicaþii locale, “Monitorul de Braºov”, prezintã comportarea ciudatã a camerei de luat vederi care pornea ºi se oprea din înregistrare dupã bunul ei plac. Vizionând materialul filmat s-au observat imagini pe care cei prezenþi nu le vãzuserã în peºterã în momentul filmãrii. Pe bandã apãreau niºte sfere de luminã ºi chiar o siluetã înveºmântatã într-o mantie de culoare închisã, iar în plan îndepãrtat o mânã de luminã strãvezie. Doamna Tamara M. din Timiºoara, povestea cã în timpul rugãciunii a început sã vadã sfere luminoase ºi fiinþe de luminã. Fotografiile celor care imortalizeazã locul sunt strãbãtute de globuri strãlucitoare, de halo-uri ºi de imagini luminoase care nu sunt vizibile cu ochiul liber în momentul fotografierii. Altora li s-a întâmplat sã disparã în intregime imaginile înregistrate, de parcã nici nu ar fi existat vreodatã. Primarul comunei, dl Radu Munteanu, povestea:” Fratele meu a fotografiat locul, iar pe fotografii au apãrut niºte pete albicioase, ca niste mingi de luminã…” Existã multe mãrturii ºi despre coruri enigmatice care se aud cântând o muzicã celestã, deosebit de frumoasã. Uneori în preajma acestui aºezãmânt au loc vindecãri miraculoase. Dl Victor Pascu, paznicul locului, spunea aceleaºi lucruri incredibile: ” Am cãrat pãmânt din interior, am fãcut un grilaj ºi am construit stâlpi de susþinere. în vremea aceea eram bolnav de ulcer. Dupã ce am terminat restaurarea, durerea de stomac ce mã chinuise ani întregi a dispãrut si m-am vindecat miraculos. Dumnezeu m-a ajutat, iar de atunci am rãmas aici, cãci mi-am refãcut viaþa.” Unii specialiºti în radiestezie care au fãcut mãsurãtori spun cã locul degajã un magnetism impresionant ºi energii foarte puternice, dupã cum rar le-a fost dat sã vadã. Construcþia perfect izolatã ºi ascunsã de ochii celor din exterior favorizeazã o stare de introspecþie si de meditaþie întalnitã în lãcaºele de cult. Pelerinaj la “Templul Ursitelor” Atraºi de misterul locului aici sosesc oameni din toatã þara ºi din toate colþurile lumii. Americani, japonezi, italieni, români din þara Fãgãraºului sau din toate regiunile þãrii, oameni bãtrâni, bonavi, mame cu copii, tineri în cãutare de alinare sau de senzaþional vin la templul fãcãtor de minuni. S-a observat ca dorinþele se împlinesc cel mai bine în trei zile din an: de Sfântul Gheorghe, la Lãsata Secului de Paºti ºi la Schimbarea la Faþã. Mãrturiile unor preoþi ºi feþe de rang înalt care au vizitat aºezamântul au dus la recunoaºterea valorii spirituale a acestuia prin sfinþirea lui de cãtre înalt Preasfinþia Sa Antonie Plãmãdealã, mitropolitul Ardealului. Dincolo de orice controverse ºi speculaþii, Templul de la ªinca Veche este un loc de reculegere ideal, de un mister ºi o puritate cu totul aparte]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer