înmânând totodatã reprezentantului ambasadei o scrisoare adresatã d-lui Shimon Peres. Scopul vizitei presedintelui israelian fiind unul diplomatic, de apropiere între cele douã popoare, român ºi israelian, solicitarea ONG-urilor dorea clarificarea câtorva aspecte spinoase ale relaþiei istorice româno-israeliene. Dintre acestea aminteam declaraþiile îngrijorãtoare ale d-lui Peres referitoare la „cumpãrarea” de cãtre Israel a României ºi a altor þãri est-europene, solicitãrile obraznice ºi rãu-voitoare ale comunitãþii evreieºti americane privind recenta emisie numismaticã a BNR privind Patriarhii Bisericii Ortodoxe Române, ºi nu în ultimul rând, recunoaºterea oficialã a responsabilitãþii evreieºti în crearea, aducerea ºi consolidarea comunismului în România, recunoaºtere ce trebuie urmatã în mod firesc de condamnarea comunismului ca doctrinã politicã ce a dus la pierderea vieþii ºi bunãstãrii a milioane de români. Vizita preconizatã are ºi o componentã de politicã externã importantã, preºedintele israelian apreciind pozitiv – în recentele declaraþii dinaintea vizitei – implicarea României în procesul de pace din zona Orientului Mijlociu ºi lupta dusã împotriva terorismului. Aceste declaraþii nasc întrebãri fireºti, deoarece Israelul este – istoric vorbind – un stat terorist, ce duce o politicã teroristã, xenofobã ºi rasistã faþã de arabi, ºi în special faþã de poporul palestinian. Pe de altã parte, declaraþiile din 2008 ale preºedintelui Peres NEAGà problema palestinianã (prin declaraþia cã „Israelul nu are probleme”), potrivit principiului cã ceea ce nu se aflã în dezbatere, nu existã, iar mai recent, prin declaraþia cã palestinienii au douã state, Cisiordania ºi Gaza, unul dintre ele fiind terorist, se aruncã vinovãþia conflictului palestiniano-israelian exclusiv în cârca palestinienilor, „uitându-se” masacrele evreieºti împotriva poporului palestinian, teroarea, ghetoizarea ºi blocada impuse Fâºiei Gaza. În acelaºi stil caracteristic conaþionalilor sãi, ambasadorul isralelului la Bucureºti, dl. David Oren, prin declaraþia sa referitoare la scrisoarea în cauzã, printr-o clasicã manevrã evazivã de autovictimizare ºi intoxicare a opiniei publice, a ignorat mesajul scrisorii societãþii civile româneºti. Cu ocazia vizitei în România, ºefului statului israelian „va lua parte la o ceremonie de comemorare a celor ºase militari israelieni care ºi-au pierdut viaþa la 26 iulie în Bucegi, urma prãbuºirii elicopterului CH-53 (Yasour)”. Dupã cum ºtim, comemorãrile unor evenimente tragice au loc în apropierea locului unde s-a produs tragedia respectivã. Nu ar fi exclus ca oficialii români sã organizeze comemorarea tragediei militarilor israelieni în zona Aiudului, pentru a se comemora totodatã ºi pierderile pãrþii româneºti, ocazionate de tragedia terorii celor 50 de ani de comunism bolºevic, de implementarea cãruia sunt în principal responsabili conaþionalii preºedintelui Peres, unii dintre ei încã în viaþã ºi cetãþeni ai actualului stat Israel. O eventualã comemorare DOAR  a pierderilor de vieþi evreieºti de cãtre preºedintele Peres, ar pune sub semnul întrebãrii bunele intenþii ºi respectul pãrþii evreieºti faþã de suferinþa româneascã. Dacã memorialul anti-comunist nu va fi vizitat de cãtre preºedintele Statului Israel, acest lucru va face încã o datã dovada aroganþei ºi orgoliului iudaic, cãci potrivit perceptelor rabinice din Tora, viaþa unui evreu este cu mult mai valoroasã decât viaþa unui „Goi” (neevreu), ºi cu atât mai mult, a unui creºtin. Sã nu uitãm cã Israelul este þara în care încã se mai ard în public exemplare ale Noului Testament, aºa cum se proceda în Germania nazistã cu scrierile ce nu erau în concordanþã cu doctrina hitleristã. Din aceastã perspectivã, Israelul ºi preºedintele sãu rãmân în continuare expresia unui nazism de facturã sionistã, ale cãrui crime împotriva umanitãþii trebuie condamnate cu putere, pentru ca acestea sã înceteze ºi sã nu se mai repete. Dezastrul umanitar din Fâºia Gaza, atacarea brutalã ºi nejustificatã a Flotei Libertãþii sunt doar câteva din recentele momente ruºinoase ale poporului evreu. Dacã Israelul doreºte pacea, atunci acesta trebuie sã dovedeascã prin acþiunile sale acest lucru. Altfel, evreimea va avea soarta prevãzutã profetic acum douã mii de ani: Cel ce ridicã sabia, de sabie va pieri ! În final, prezentãm secvenþa în care preºedintele Israelului declarã cã, „cumpãrã” România. O fi venit cu bani la el ? Remarcaþi de asemenea declaraþia din final, cã evreii „ajung peste tot”. Oare o ajunge ºi la memorialul anti-comunist de la Aiud ? ]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer