Truer words were never spoken. The Tax Poem At first I thought this was funny….then  realized the awful truth of it. Be sure to read all the way to the end! Tax his land, Tax his bed, Tax the table At which he’s fed. Tax his tractor, Tax his mule, Teach him taxes are the rule. Tax his work, Tax his pay, He works for peanuts anyway! Tax his cow, Tax his goat, Tax his pants, Tax his coat. Tax his ties, Tax his shirt, Tax his work, Tax his dirt. Tax his tobacco, Tax his drink, Tax him if he Tries to think. Tax his cigars, Tax his beers, If he cries Tax his tears. Tax his car , Tax his gas, Find other ways To tax his ass. Tax all he has Then let him know That you won’t be done Till he has no dough. When he screams and hollers; Then tax him some more, Tax him till He’s good and sore. Then tax his coffin, Tax his grave, Tax the sod in Which he’s laid. Put these words Upon his tomb, ‘Taxes drove me To my doom…’ When he’s gone, Do not relax, Its time to apply the inheritance tax. Accounts Receivable Tax Building Permit Tax CDL license Tax Cigarette Tax Corporate Income Tax Dog License Tax Excise Taxes Federal Income Tax Federal Unemployment Tax (FUTA) Fishing License Tax Food License Tax Fuel P ermit Tax Gasoline Tax (44.75 cents per gallon) Gross Receipts Tax Hunting License Tax Inheritance Tax Inventory Tax IRS Interest Charges IRS Penalties (tax on top of tax) Liquor Tax Luxury Taxes Marriage License Tax Medicare Tax Personal Property Tax Property Tax Real Estate Tax Service Charge Tax Social Security Tax Road Usage Tax Sales Tax Recreational Vehicle Tax School Tax State Income Tax State Unemployment Tax (SUTA) Telephone Federal Excise Tax Telephone Federal Universal Service Fee Tax Telephone Federal, State and Local Surcharge Taxes Telephone Minimum Usage Surcharge Tax Telephone Recurring and No n-recurring Charges Tax Telephone State and Local Tax Telephone Usage Charge Tax Utility Taxes Vehicle License Registration Tax Vehicle Sales Tax Watercraft Registration Tax Well Permit Tax Workers Compensation Tax STILL THINK THIS IS FUNNY? Not one of these taxes existed 100 years ago, and our nation was the most Prosperous in the world. We had absolutely no national debt, had the largest middleclass in the World, and Mom stayed home to raise the kids. What happened? Can you spell ‘politicians corrupted by jew financist ?’ And I still have to ‘press 1’ for English I hope this goes around THE USA at least 100  times!!!!! YOU can help it Get there! GO AHEAD – – – BE AN AMERICAN! Cuvinte mai adevãrate (ca acestea) nu au fost niciodatã rostite !Poemul Taxelor La început am crezut cã acest lucru e amuzant …. apoi am realizat adevãrul îngrozitor de el. Asiguraþi-vã cã l-ați citit pânã la capãt! Taxeazã-i pãmântul, Taxeazã-i patul, Taxeazã-i masa La care mãnâncã. Taxeazã-i tractorul, Taxeazã-i mãgarul, Invata-l impozitele sunt regula. Taxeazã-i munca, Taxeazã-i plãțile, El lucreaza pe alune, oricum! Taxeazã-i vaca, Taxeazã-i capra, Taxeazã-i pantalonii, Taxeazã-i haina. Taxeazã-i șireturile, Taxeazã-i cãmaºa, Taxeazã-i munca, Taxeazã-i mizeria. Taxeazã-i tutunul, Taxeazã-i bãutura, Taxeazã-i, dacã Încearcã sã gândeascã. Taxeazã-i țigãrile, Taxeazã-i berea, Dacã plange Taxeazã-i lacrimile. Taxeazã-i mașina, Taxeazã-i benzina, Cautã alte cãi De a-i taxa fundul. Taxeazã-i tot ce are Apoi, lasã-i sã știe Cã nu te vei opri pânã nu-i vei lua tot. Când þipã ºi urlã; Atunci, taxeazã-l și mai mult, Taxeazã-l pânã Când e mort/copt. Atunci, taxeazã-i sicriul, Taxeazã-i mormântul, Taxeazã-i groapa În care e pus. Pune aceste cuvinte Pe mormântul sãu, ”Taxele mu-a bãgat în mormânt … ” Și când s-a dus, Nu te relaxa, Este timpul sã aplice impozitul pe succesiune. Taxã pe Conturi de creanþa Taxã pe Autorizaþie de construcþie Taxã pe  licenþã CDL Taxã pe Þigãri Impozitul pe profit Taxã pe licenþã de Câine Accize Impozitul Federal Impozitul Federal pe ªomaj (Futa) Taxa pe Licenþã de pescuit Taxa pe licenþã de Alimente Taxa pe Combustibil Taxa pe Benzinã (44.75 cenþi per galon) Taxa pe venitul Brut Taxa de licenþã de vânãtoare Taxe succesorale Taxa pe Inventar IRS Dobânzi de IRS Sancþiuni (impozit pe partea de sus a impozitului) Taxa pe Liquor Taxele de lux Taxa pe Certificat de cãsãtorie Taxa pe îngrijiri medicale Taxa pe Proprietate personalã Taxa pe Proprietate Taxa pe Proprietãți imobiliare Taxa pe Serviciu de impunere Taxa pe Asigurãri sociale Taxa pe utilizarea drumurilor Taxa de Vanzare Taxa pentru vehicule recreaþionale Taxe ªcolare Taxa pe impozitul pe venit Taxa pe ºomaj (ªuta) Taxa pe Telefon Federal de accize Taxa pe Telefon Federal serviciul universal Taxa pe Telefon stat federal, ºi Impozite Locale Suprataxa Telefon minime de utilizare Suprataxa Fiscal Telefon recurente ºi nr n-recurente Taxe fiscale Telefon de stat ºi Taxa hoteliera Telefon Utilizarea percepe taxa Taxele de utilitate Vehicul de licenþã Taxa de Înregistrare Vehicul Taxa de Vanzare Ambarcaþiuni de înregistrare fiscalã Permis de bine fiscale Lucrãtorii Despãgubiri fiscale ÎNCÃ MAI CREZI CÃ E AMUZANT ? Nici una din aceste taxe au existat 100 ani în urmã, ºi naþiunea noastrã a fost cea mai Prosperã din lume. Nu am avut absolut nici o datorie naþionalã, aa avut cea mai mare clasã de mijloc din Lume, ºi mama rãmânea acasã pentru a creºte copii. Ce sa întâmplat? Poþi sã scrie “Politicieni corupți de finanța evreiascã ?” ªi eu încã mai trebuie sã “apãsaþi 1” pentru limba englezã . Sper ca acest mesaj va face înconjurul  Statele Unite ale Americii, cel puþin 100 de ori !!!!! Îl poți ajuta sã facã asta! Ține-o tot așa- – fii un american! By the way, la noi in Romanica, erau nu mai puțin de ȘASE SUTE ȘI CEVA DE TAXE acu doi ani… între timp cu criza, probabil cã s-au mai înmulțit. Eu, când mã uit în portofel, așa simt… ]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer