barcodeCîrmuirea actualã a Republicii Moldova a început sã impunã pe mai multe planuri implementarea conceptului de viaþã electronicã. O viaþã absolut controlatã cu mecanisme de control menite sã transforme viaþa obiºnuitã în lagãr electronic unde controlul este de 100% la absolut orice. Ni se dau bani de peste hotare pentru aplicarea în practicã a celor mai destructive metodici de conducere a poporului. În numele trendului european pe care l-a afiºat guvernarea ca ideal sfînt ºi unic scop de atins deja au fost fãcute o serie de acþiuni ºi chiar crime contra poporului. –          A fost votatã legea NeoDiscriminare (aºa – numita lege cu privire la egalitatea de ºanse de fapt lege care legalizazã homosexualitatea), s-au bãgat mulþi bani în promovarea acestui concept ºi acum tot la fel în fiecare zi la posturile principale de radio se dau explicaþii „cît de bunã este aceastã lege” –          Conceptul e-guvernãrii deja cuprinde tot mai multe servicii ale statului care nu vor fi disponibile decît în formã electronicã deci fãrã oameni. –          Din 1 Ianuarie nu se mai acceptã declaraþii de taxe ale companiilor cãtre Fisc decît în formã electronicã. –          Au impus vaccinarea obligatorie a copiilor, dealtfel nu vor avea dreptul la studii. –          Iar recent au adoptat hotãrîrea ca toate plãþile pentru procurarea marfei de la bazele angro sã fie doar în formã electronicã, adicã doar prin transferuri ºi viramente prin bãnci. Toate acestea par pentru mulþi a fi evenimente fãrã nici o legãturã logicã între ele. Însã nu este aºa, haideþi sã vedem cã cu cît creºte influienþa din exterior (mai ales a fondurilor ºi banilor din vest) asupra Moldovei cu atît mai dîrz ºi tare se impun aceste mecanisme de înrobire electronicã. Un pas important în construirea lagãrului electronic este dispariþia treptatã a banilor reali ºi înlocuirea sau impunerea banilor virtuali. Pentru companii ºi persoane juridice se lucreazã prin impunere ca din topor fãrã multã voalare, acestea sînt vulnerabile în faþa statului ºi a fiscului aºa cã n-au încotro vor accepta. Pentru populaþie acum este practicatã politica de atragere parcã binevolã dar cu o politicã de marketing foarte agresivã de a folosi cardul în loc de bani cheºi la plãþile în magazine, la comunale la taxe etc. De a folosi serviciile de platã electronicã on-line, decifãrã sã vadã sau sã se atingã de banii reali. Pentru aceasta se dau facilitãþi se explicã cît de comod este ºi cît timp economisim. Deja practic toþi salariaþii primesc banii nu de la case cu bani cheºi în mînã ci pe card prin intermediul bãncilor. Dar iatã cã maºinãria nu se opreºte aici, banii eletronici sînt impuºi deja în tranzacþiile de vînzare – cumpãrare, Din Martie 2013 nici o bazã angro nu mai are dreptul sã vîndã marfã decît pe bani electronici. Aceasta poate s-a fãcut pentru a promova o bazã sau un concurent care era pregãtit tehnic pentru asta dar pe de altã parte aceasta impune dependenþa de banii electronici. Deja nu mai este omul sau compania stãpînã pe banii pe care i-a cîºtigat. Aceºti bani sînt la bancã, cu ei gestioneazã aºa cum vrea banca, iar noi ca salariaþi sau companie doar ºtim cã îi avem acolo undeva pe card sau în cont. În faptã noi toþi muncim pentru a aduce bani în conturile bãncilor, ºi dacã pînã nu demult mai puteam alege dacã vrem sau nu sã avem cu ele de aface, pãi acum aceasta este o impunere deja. Statul nostru care a fost creat sã ne apere interesele noastre ºi sã ne apere ca popor ne impune alte lucruri, adicã sã muncim pentru interese bancare, interese strãine. De ce ar trebui sã ne îngrijoreze aceste schimbãri? Fiindcã banii electronici nu mai aparþin omului sau companiei care i-a cîºtigat, aceºti bani stau în conturile bãncii care gestioneazã cu ei cum doreºte. În orice moment aceºti bani pot dispãrea fie prin dispariþia bãncii fie prin arestarea contului din anumite motive fie printr-o greºealã electronicã sau atac cibernetic. Omul trebuie sã fie cît mai dependent de acest sistem electronic din aceastã cauzã ºi banii trebuie sã fie la dispoziþia sistemului. Deja toate datele noastre sînt gestionate de sistemul electronic, orice act, adeverinþã sau permis este în sistemul electronic ºi acesta poate face orice schimbãri sau chiar ºterge anumite acte dacã vre-un individ iese de sub control. Ceea despre ce vorbesc se întîmplã astãzi în Moldova ºi poate n-am fi auzit de astea dar aceastã hotãrîre de impunere a plãþilor electronice a lovit în unele baze angro care nu aveau pregãtirea tehnicã necesarã ºi a favorizat altele. În plus la sistemul de bani electronici deja se practicã în multe centre comerciale vinzarea produselor doar deþinãtorilor de carduri electronice speciale ale acelor magazine. Exact cum este scris cã vor veni vremuri cînd fãrã pecetea fiarei nimeni nu va putea nici vinde nici cumpãra nimic. Vine lagãrul electronic peste noi, vine încet picãturã cu picãturã, încet dar sigur, ceea ce ar trebui sã facem noi este sã desluºim adevãrul din marea de minciunã ºi sã vedem un pic mai mult decît ziua de azi ºi uºurinþa imediatã, trebuie sã vedem ce va fi pe viitor ºi ce lume vom lãsa copiilor noºtri, o lume liberã sau o lume a lagãrului electronic plãnã de reguli ºi restricþii chiar ºi în a gîndi ºi mai ales a crede în Dumnezeu. Pentru Apãrãtorul.md, Sergiu Ungureanu]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer