C O M U N I C A T Reprezentanþii Uniunii Naþionale Vatra Româneascã, Asociaþiei Noua Dreaptã, Societãþii Cultural Patriotice ‘Avram Iancu’, Societatea Culturalã ASTRA, reuniþi la Târgu Mureº în ziua de 11 iunie 2011, reafirmându-ºi adeziunea la valorile fundamentale ale spiritualitãþii româneºti

– analizând situaþia economicã, socialã ºi politicã a României; – constatând degradarea continuã a climatului economic, social ºi moral; – consemnând ofensiva continuã a forþelor antinaþionale sprijinite de structurile politice ale puterilor care au guvernat România din 1989; – neliniºtiþi de atacurile continue la adresa valorilor fundamentale ale naþiunii române de cãtre extremiºtii din U.D.M.R. – îngrijoraþi de lipsa de perspective a tinerei generaþii determinatã sã plece peste hotare. Considerã necesar sã se adreseze tuturor locuitorilor din spaþiul românesc precum ºi românilor de pretutindeni, indiferent de vârstã, stare socialã, apartenenþã politicã sau etnicã cerându-le: – guvernanþilor ºi coaliþiei care îi susþine, încetarea oricãror acþiuni care conduc la învrãjbire, sãrãcire, umilire ºi decãdere moralã; – ca prin mijloace de convingere democraticã consultarea popularã în problemele esenþiale ale viitorului românilor ºi a României (legea învãþãmântului, revizuirea Constituþiei, reorganizarea administrativã, legea minoritãþilor); adoptarea legilor organice exclusiv dupã dezbaterea lor cu reprezentanþii societãþii civile, a instituþiilor ºi organizaþiilor profesionale ºi legiferarea lor doar prin consens cu toate forþele politice; – sã evidenþieze ºi sancþioneze orice abatere de la cadrul legal; – instituþiilor administraþiei publice sã se punã în slujba cetãþeanului, sã elimine orice posibilitate de umilire a poporului român ºi istoriei sale; – sã ia atitudine, în orice situaþie, împotriva încãlcãrii prevederilor constituþionale a celor care le încalcã, indiferent de funcþie, rang, apartenenþã politicã. Cerem organelor abilitate ale statului român, Parlamentului ºi Preºedinþiei precum ºi forþelor politice sã facã demersurile necesare pentru intrarea în legalitate a UDMR ca o primã cale pentru eliminarea din viaþa politicã din România a ilegalului, minciunii, favoritismului ºi perpetuarea ideii de dublã mãsurã, care are ca esenþa umilirea populaþiei româneºti, privilegind prin situarea unei organizaþii pretins culturale deasupra prevederilor constituþionale. Aºteptãm din partea tuturor forþelor politice, constituite legal, sã ia atitudine împotriva discriminãrilor la care sunt supuse organizaþiile culturale româneºti în raport cu statutul de formaþiune favorizatã ºi plãtitã din banii contribuabilului român majoritar acordat UDMR. Reafirmând respectul romanului pentru membrii oricãror etnii care ºi-au gãsit un cãmin în acest spaþiu carpato-danubiano-pontic cerem Preºedinþiei, Parlamentului, fiecãrui partid parlamentar, în parte, precum ºi organizaþiilor civice sã îºi delimiteze clar poziþiile faþã de proiectele ºi programele revizioniste promovate de UDMR care nu urmãresc altceva decât dezmembrarea României, încãlcarea tratatelor de pace încheiate dupã primul rãzboi mondial ºi implicit, umilirea României ca stat ºi a romanilor ca naþiune ºi popor. România având o contribuþie esenþialã la pãstrarea creºtinãtãþii ºi apãrarea acþiunilor împotriva Europei civilizate la care a stat stavilã la hotarele acesteia. În acelaºi sens cerem Preºedinþiei ºi coaliþiei puterii forþelor politice, în consens cu celelalte forþe politice sã elimine ‘dictatura’ minoritãþilor etnice asupra majoritãþii respingând ºantajul murdar ºi trãdãtor al UDMR. Facem apel la toate cultele religioase sã se abþinã de la a se pune în slujba unor forþe politice antinaþionale ºi sã facã toate eforturile necesare pentru crearea unui climat de concordie socialã ºi respectare a preceptelor moralei creºtine. Pornind de la principiul cã dacã ne este bine tuturor cu atât mai bine ne este fiecãruia, facem apel la întãrirea spiritului civic, apãrarea valorilor tradiþionale ale poporului român ºi ale respectului valorilor spirituale ale fiecãrei membru al naþiunii române. Sã fie opritã tentativa perfidã a duºmanilor românilor din Transilvania transpusã în practicã prin unealta lor la guvernare UDMR, statul român sã nu se autoabandoneze ºi ºã-ºi exercite menirea de a fi al tuturor în mod egal, legiuitorul sã fie prudent la asumarea unor legi propuse ºi susþinute cu ºantaj politic din partea UDMR. Toate partidele politice româneºti sã facã un set de problematici comune pentru toþi românii, sã sprijine cauza naþionalã, fãcând abstracþie de ºantajul UDMR în actele de guvernare care sunt periculoase pentru România viitoare ºi pentru stabilitatea în zona geograficã în care ne aflãm. În numele acestor organizaþii cultural-patriotice s-a hotãrât constituirea unei delegaþii reprezentative formatã din preºedinþii acestora care sã solicite întrevederi cu Preºedintele României, Primul – Ministru ºi preºedinþii celor douã Camere ale Parlamentului României în vederea implicãrii acestora ca parte civicã a societãþii româneºti în comisii ºi la toate entitãþile lucrative ale autoritãþilor centrale ale statului, fãrã de care sã nu se ia nici o mãsurã legislativã care sã încalce drepturile câºtigate prin jertfã de sânge de generaþii ale poporului român. Adunarea ia act de proiectul politic propus de Asociaþia Noua Dreaptã ºi Uniunea Vatra Româneascã denumit Partidul Naþionalist ºi sprijinã aceastã iniþiativã în vederea creãrii unui pol naþionalist care sã acceadã în Parlamentul României la alegerile din anul 2012. Târgu Mureº 11.06.2011 Uniunea Naþionalã Vatra Româneascã   Preºedinte  Ing. Petru – Florin Oproiescu Societatea Cultural ASTRA   Preºedinte Prof.univ.dr. Dumitru Acu Societatea Cultural Patrioticã ‘Avram Iancu’   Preºedinte  Prof. Victor Bercea Asociaþia Noua Dreaptã   Preºedinte av. Tudor Ionescu]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer