Arsenalul angrenat în bãtãlia acerbã pentru supremaþie pe piaþa telefoniei mobile se îmbogãþeºte ºi se diversificã pe zi ce trece, scoþând la ivealã noi „arme”, sub formã de promoþii, super-oferte, concursuri, premii ºi câte ºi mai câte alte bazaconii ºi fãcãturi, menite toate sã atragã noi clienþi sau sã „sustragã” cât mai mulþi bani din buzunarele actualilor clienþi. În cadrul acestei lupte sau, poate, pentru a-ºi asigura niºte prime consistente de Crãciun ºi Anul Nou, cei de la Vodafone recidiveazã în tentativa de a-ºi înºela clienþii, fãcând din nou apel la subtilitate, viclenie ºi mizând pe credulitatea ºi neatenþia oamenilor. Aºadar, Societatea comercialã Vodafone România S.A., în cooperare ºi cu susþinerea societãþii comerciale greceºti Upstream S.A (oare zicea cineva ceva de greci ºi încrederea pe care trebuie sã le-o acorzi?!), (re)lanseazã Campania promoþionalã intitulatã “100 de zile câºtigãtoare II” (un fel de reloaded) pentru promovarea serviciului “Pauza de Joacã”. Sau cum ar zice nenea Iancu, „curat-murdar, mon’ cher!” Adicãlea, fix acelaºi tip de campanie din cauza cãreia, exact acum un an, sute de abonaþi ai Vodafone România se revoltau pentru înºelãtoria cãreia i-au cãzut victime. Indignarea ºi stupoarea care te cuprinde la aflarea veºtii privind lansarea acestui „remake” este cu atât mai mare cu cât, pentru aceiaºi campanie, anul trecut, Vodafone România a fost amendatã cu aproape 50.000 de lei pentru practici comerciale incorecte ºi înºelãtorie. Din pãcate, în noiembrie anul trecut, mãsura sancþionãrii Vodafone România pentru aceastã campanie a fost luatã doar în judeþul Constanþa, în urma numeroaselor sesizãri – ale celor înºelaþi – cãtre Comisariatul Judeþean pentru Protecþia Consumatorului (CJPC) Constanþa. Ceilalþi, din întreaga þarã, s-au lãsat, cel mai probabil, pãcãliþi de mirajul premiului promis ºi au plãtit bani grei, îngroºând cu resemnare „mioriticã” punga înºelãtorului, încercând sã se împace cu ideea cã, pur ºi simplu, au luat þeapã „cu graþie”. Un OK care-þi deschide punga

Dar sã vedem în ce constã înºelãtoria Vodafone ºi cum am aflat despre aceastã situaþie. Ca ºi mine, probabil cã mulþi dintre dumneavoastrã aþi primit un sms de genul: „Ai reuºit! 072xxxxxxx e rãsplãtit cu ºansa de-a juca gratuit pt. 300 Euro în numerar peste doar câteva ore cu Vodafone! Trimite cuvântul OK la 303, fãrã taxare!” (n.r. toate sublinierile îmi aparþin) Aparent, totul bine ºi frumos, chiar promiþãtor. Având în vedere cã þi se promite cã toatã „joaca” e gratuitã, urmezi cu sfinþenie indicaþiile din mesaj, nu?! Si eu, ca mulþi alþii  probabil, am trimis (la ora 20:08:35) „OK” la 303 ºi de aici a început „adevãrata” distracþie! Imediat (la ora 20:08:47) am primit un nou mesaj: „Ai început perfect! Cursa ta spre 300 de Euro azi de la Vodafone deja a început cu 10 puncte = 10 ºanse în extragere!Nu vei fi taxat! Urmeazã indicaþiile: Fiecare rãspuns corect pe care îl dai GRATUIT îþi oferã mai multe ºanse sã câºtigi 300 de Euro disearã de la Vodafone! Urmeazã prima întrebare!” Pentru suma promisã, mã ºi vedeam transpirând ca la „Vrei sã fii milionar?”. Când colo, au început sã curgã întrebãri ca pentru tâmpiþei, stupide ºi cu rãspuns la mintea cocoºului, pentru ca nu cumva vreun „jucãtor” sã piardã cursa. Iar între întrebãri, mesaje încurajatoare ºi pline de îndemnuri la perseverenþã… spre înavuþirea companiei Vodafone. Dacã nu mã credeþi, le reproduc în ordinea sosirii lor: Ora 20:08:52: „Încã 20 de puncte pot fi ale tale chiar acum: Cine a fost votat preºedinte al României în 1996? 1= Constantinescu 2= Isãrescu. Trimite 1 sau 2 la 303 GRATUIT!”. Dupã ce reuºesc sã mã opresc din râs ºi mai beau o gurã de ceai, dau, la ora 20:09:58, rãspunsul „1” ºi mi se rãspunde extrem de rapid: Ora 20:10:11: „Corect! Þine-o tot aºa! Ai 30 pct! Un rãspuns corect te recompenseazã cu puncte crescãtoare pentru 300 Euro disearã de la Vodafone!” ªi, aproape instantaneu, vine ºi urmãtoarea întrebare „încuietoare”: Ora 20:10:16: „Demonstreazã cã te pricepi ºi primeºti pe loc 30 de puncte: Care este cel mai populat continent? 1=Asia 2=Europa. Trimite 1 sau 2 la 303 GRATUIT!” Am stat niþel ºi am cugetat, întrebându-mã unde sunt actualmente mai mulþi chinezi, rãmaºi în China sau emigraþi în Europa. Aºa cã „abia” la ora 20:12:03, am trimis, cu oarecare îndoialã, cifra 1. Iar rãspunsul a venit prompt, menit sã mã flateze: Ora 20:12:16: „Ce jucãtor grozav! Fii atent! Continuã cu rãspunsuri corecte! Mai multe întrebãri GRATUITE pentru 300 Euro disearã de la Vodafone! Ai 60 de puncte!” Ping-pong cu SMS-uri: Dã-mi unul, ia douã Iar acest ping-pong rapid de mesaje a mai continuat câteva minute, miza crescând fabulos la fiecare nouã întrebare, la 40 de puncte, apoi la 70. Deja adunasem „moca” 100 de puncte ºi „riscam” sã ating 170, când, brusc, s-a aprins „beculeþul”. 170 de ºanse la extragere pentru rãspunsuri la niºte întrebãri care ar stârni chiar ºi zâmbetele unui ºcolar mediocru?! Clar, ceva era „putred” în aceastã afacere! Atunci am realizat cã toatã avalanºa de SMS-uri este menitã sã þinã clientul permanent în prizã ºi sã nu-i dea rãgazul sã reflecteze, lucid, la implicaþiile acestui „joc”. În acel moment am decis sã las baltã „semesiada” ºi sã vãd cu ce se mãnâncã toatã distracþia, aºa cã am dat fuga pe site-ul Vodafone România pentru a mã convinge cã, efectiv, existã un astfel de concurs ºi sã studiez cu atenþie regulamentul promoþiei. Bun, merg pe site. ªi caut ºi caut… nici un concurs… insist! Mã mai uit din nou la SMS-urile primite, nici un nume de concurs, de acþiune, de competiþie, mai mult, nici un numãr de telefon al expeditorului, doar „Vodafone”, atât. Neavând alt indiciu, dau „Cautã” pe site-ul Vodafone dupã cuvintele-cheie „SMS 303”. NADA! Disperatã, apelez la „amicul” Google, caut tot dupã „SMS 303” ºi, SURPRIZÃ! Primul rezultat returnat a fost „Atenþie, fraudã în numele Vodafone”, postat în 15.10.2010, pe un blog personal… Ajutatã de comentariile la aceastã postare, am descoperit, din aproape în aproape, câteva dintre zecile de articole, anchete, analize ºi postãri pe forumuri pe marginea Campaniei Vodafone, care numai de bine nu ziceau: „Atenþie la mobil: Cum se înºealã prin SMS”, „Încã o þeapã marca Vodafone”, „Vodafone, verificat pentru practicã înºelãtoare”, „Clienþii Vodafone pãgubiþi de escrocheria 100 de zile câºtigãtoare se organizeazã pentru a cere pedepsirea companiei”, „Mega escrocherie concurs VODAFONE”, „Înºelãciunea jocului SMS Vodafone Pauza de joacã” ºi “Vodafone, amendat datoritã constãnþenilor”. Graþie link-urilor inserate în aceste materiale am reuºit, dupã sãpãturi intense, sã identific, pe site-ul Vodafone, pagina aferentã acestei campanii. Dacã vreþi sã o vedeþi ºi dumneavoastrã, intraþi pe site-ul Vodafone, apoi urmaþi paºii: Personal >> Servicii >> Apelare ºi mesagerie >> SMS >> Pauza de Joacã. Simplu, nu? Probabil, intenþionat, pagina a fost „îngropatã” adânc în structura site-ului, nu care cumva sã dea vreun amãrãºtean peste ea ºi sã se lãmureascã ce cacialma îl paºte. Concurs cu „acte” în regulã? Pe scurt, am gãsit concursul, inclusiv REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOÞIONALE „100 de zile câºtigãtoare” PENTRU PROMOVAREA SERVICIULUI „PAUZA DE JOACÔ. Dat fiind cã sunt aºa bine „organizaþi”, mi s-a pãrut ciudat de ce nu mi-au spus în SMS despre ce este vorba, concret? ªi aceasta nu a fost singura mea nelãmurire. De fapt, din acea clipã, nedumeririle s-au þinut lanþ ºi au ieºit la ivealã doar datoritã faptului cã am avut rãbdarea fãrã margini, de a parcurge regulile alambicate ale concursului. Concurs ºi nu prea, de fapt înºelãtorie clarã, dar cu regulament! Isteþi cei de la Vodafone, nu înºealã oricum, ci pe bazã de regulament. Dacã nu mã credeþi, haideþi sã spicuim împreunã, cu comentariile de rigoare, câteva pasaje din regulament. OK! Dacã e sã ne referim chiar la primul mesaj primit, faza cu „ºansa de-a juca gratuit” este realã, asta dacã se participi doar la „Promoþia Standard” (cf. Art. 13, lit. a din regulament): „Toþi clienþii Vodafone vor avea acces sã participe gratuit într-un joc de întrebãri ºi rãspunsuri prin SMS care conferã ºanse de câºtig în trageri la sorþi zilnice. Participanþii pot câºtiga suma brutã de trei sute (300) de Euro în fiecare zi, pe Durata Promoþiei (denumitã în continuare „Promoþia Standard”). Jocul nu presupune niciun cost pentru Participant, având rolul de promovare a serviciilor Vodafone de divertisment prin SMS, inclusiv a serviciului Pauza de Joacã.” Pânã aici toate bune ºi frumoase, idilic de-a dreptul! Mai mult, într-adevãr, expedierea SMS-urilor cãtre Vodafone România, este, de asemenea, gratuitã! Atunci, vã veþi întreba, unde-i „ºmecheria”?! Pititã, subtil ºi subversiv, chiar în primul anunþ! Nu cumva mi se indica foarte precis ºi imperativ: „Trimite cuvântul OK la 303,fãrã taxare!”? Da, fãrã taxare pentru trimiterea SMS-ului, însã consecinþa, foarte gravã, a acestei acþiuni o puteþi descoperi abia în Art. 22: „Prin trimiterea unui SMS gratuit la unul din numerele scurte 303 sau 304 (SMS Înregistrare Premium) cu cuvântul cheie “START” (“Cuvântul Cheie”) sau alte Cuvinte Cheie indicate de Organizator ºi care exprimã acordul de participare (de exemplu VIP, CªTIG, OK, JOC, EURO, BANI), Participanþii activeazã Serviciul Recurent începând cu ziua trimiterii mesajului ºi pânã la finalul Promoþiei (17 ianuarie 2012)…” De vrei, de nu vrei, plãteºti! Pentru cei ce nu ºtiu ce reprezintã Serviciul Recurent, pot afla din Art. 12, alin (a), unde eºti lãmurit cã: „…permite accesarea Serviciului zilnic, în schimbul taxãrii zilnice în mod automat ºi recurent (“Serviciul Recurent”) cu suma de 0.99 EURO/zi (TVA incl).” Deci, v-aþi prins cum devine chestiunea? Extrem de simplu! Odatã ce ai fãcut gafa ºi ai urmat îndemnul celor de la Vodafone de a trimite un SMS (gratuit, e drept) cu mesajul „OK” (sau alte cuvinte cheie numai de ei ºtiute, pe care nu s-au obosit sã le exemplifice în Art. 22) la numãrul 303 sau 304,în mod automat, zi de zi, factura ta telefonicã este încãrcatã cu câte 0.99 Euro/zi! Iar dacã nu te prinzi la timp de ºmecheria asta, pânã în 17 ianuarie 2012, când se terminã promoþia, poþi sã verºi din buzunarul tãu în visteria Vodafone „numai” vreo 98 de Euro. „Gratis, mamã soacrã!” Când ºi cum se încaseazã taxa zilnicã, aflãm din Art. 23: „Taxa este reþinutã zilnic la o ora care este la latitudinea Organizatorului prin primirea de cãtre Participant a unui SMS de la numãrul scurt 304 ce va confirma taxarea ºi participarea în promoþie. Organizatorul îºi declinã orice rãspundere în cazul în care, din orice motive, Participantul nu primeºte SMS-ul trimis zilnic de la numãrul scurt 304. Participantul este taxat zilnic cu 0,99 EURO (TVA inclus) independent de primirea sau nu a SMS-ului de la numãrul scurt 304.” Adicã, chiar dacã îþi închizi telefonul sau nu rãspunzi la SMS-uri, odatã activat Serviciul Recurent, plãteºti ºi tot plãteºti, de vrei, de nu vrei. Problema cea mai gravã este cã toate aceste reguli nu sunt aduse la cunoºtinþa clientului Vodafone în momentul în care este invitat sã trimitã „cuvântul OK la 303, fãrã taxare!”. Ulterior, nici pe parcursul schimbului de întrebãri, rãspunsuri ºi încurajãri, clientul nu e avertizat de beleaua în care se bagã de bunã voie ºi nesilit de nimeni, ademenit doar ºi pãcãlit de cei de la Vodafone România. Dã „friptului” mintea de pe urmã În cazul în care aþi „muºcat” deja momeala ºi v-aþi activat, inconºtient, Serviciul Recurent, prima acþiune pe care trebuie sã o întreprindeþi vã este indicatã chiar de cei de la Vodafone, care, în Art. 32 din regulamentul campaniei, precizeazã: „Participantul poate opta sã întrerupã Serviciul Recurent prin apelarea gratuitã a numãrului *222, de luni pânã vineri între orele 10:00 – 22:00 ºi sâmbãta-duminica între orele 10:00-18:00 sau oricând, prin trimiterea, gratuit, a comenzii „STOP” cãtre numãrul scurt 303 sau 304.” Eu am ales ultima variantã, cea cu SMS conþinând „STOP”, ceea ce vã recomand ºi dumneavoastrã, deoarece, la „*222, în mod cert, nu veþi gãsi nici un operator disponibil pentru dezactivare. Eventual vã veþi întreþine cu „roboata” care vã va povesti câte-n lunã ºi-n stele despre cât de sublime, minunate ºi fãrã pereche sunt serviciile oferite de Vodafone România. Am încercat ºi eu sã vorbesc cu cineva de la Vodafone sã mã lãmureascã despre aceastã campanie, dar sunt totalmente “inabordabili”. Chiar dacã îºi cer scuze la fiecare apel cã nu au operatori disponibili… Cu scuzele lor nu lãmurim problemele noastre legate de “bunele lor intenþii” de-a ne oferi GRATIS, chipurile, entertainment. Merci, dar în condiþiile date cred cã preferãm sã ne lipsim de entertainmentul purtând marca Vodafone România…
Trebuie sã vã mai precizez cã, abia dupã ce am dezactivat Serviciul Recurent am fost informatã de Vodafone cã: „Nu ai ºansa sã câºtigi în extragerile de 3000 E! Vrei sã ai ºansa? Trimite START la 304! Regulament: vodafone.ro/pj. Te înscrii în Pauza de Joacã pt 0.99 Eur/zi”. Adicã, dupã ce m-au pierdut de clientã la concurs – pentru a mã ademeni din nou în joc – suma s-a transformat din 300 în 3000 de Euro. ªi tot acum aflu de la ei cã existã un regulament ºi chiar un link direct cãtre acesta, baºca m-au informat pentru prima datã despre Pauza de Joacã ºi costurile care le implicã aceastã promoþie. Cam târziu, stimaþi vodafoniºti, calul plecase! Iar dupã ce veþi fi reuºit sã anulaþi stupizenia de Serviciul Recurent, în cazul în care deja aþi „cotizat” întru prosperitatea celor de la Vodafone, vã recomand sã urmaþi exemplul pãgubiþilor de anul trecut din Constanþa, reclamând acest fapt cãtre Comisariatul Judeþean pentru Protecþia Consumatorului la care sunteþi arondat, având astfel ºanse sã vã recuperaþi pierderea.
Nu în ultimul rând, mã întreb cum ar rãspunde „invitaþiei” la Pauza de Joacã cei care nu au acces în mod curent la Internet, pentru a se informa, cã doar telefon mobil are toatã lumea activã. Ei de unde sã afle cât de mãiestru sunt traºi pe sfoarã? 
 Adriana Alexandrescu
]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer