Comitetul de Iniþiativã pentru promovarea Iniþiativei Legislative de revizuire a Constituþiei României

Str. Alexandru cel Bun, nr. 2, bl. T50, sc. 1, ap. 20, sector 2, Bucureºti

Email iulian.capsali@gmail.com

SCRISOARE DESCHISÃ Referitoare la NECESITATEA PROTEJÃRII FAMILIEI ÎN CONSTITUÞIE

Adresatã Membrilor Comisiei comune a Camerei Deputaþilor ºi Senatului pentru elaborarea propunerii legislative de revizuire a Constituþiei României

Domnule Preºedinte, Doamnelor ºi domnilor membri al Comisiei, În cursul dezbaterilor care au avut loc în ultimele luni pe marginea procesului de revizuire a Constituþiei, un mare numãr de organizaþii ale societãþii civile, în solidaritate cu Biserica Ortodoxã Românã si cu majoritatea cultelor din România, au solicitat Comisiei de Revizuire a Constituþiei modificarea articolului 48, Familia, al legii fundamentale, în sensul înlocuirii termenului actual, „soþi”, cu sintagma „bãrbat ºi femeie”. Deºi iniþial Comisia a acceptat aceastã propunere, care reflectã opinia si dorinþa majoritãþii covârºitoare a poporului român, la scurt timp, fie din cauza unei labilitãþi a convingerilor proprii, fie sub presiunile altor foruri sau unor grupuri de interese, s-a revenit asupra deciziei. Îngrijorarea noastrã este aceea cã prin pãstrarea termenului „soþi”, în actualul context al unei propagande fãrã precedent a homosexualitãþii, se creeazã premizele constituþionale ale „cãsãtoriei” ºi filiaþiei pentru cuplurile de acelaºi sex, în România. Acesta este, de altfel, ºi scopul declarat al celor care s-au opus ºi se opun modificãrii articolului 48. Cã instituirea cãsãtoriei dintre homosexuali este cea mai puternicã loviturã datã familiei în istoria umanitãþii, prin alterarea percepþiei colective privind sensul ºi natura acesteia, credem cã nu mai trebuie demonstrat, scriindu-se deja prea mult pe aceastã temã. De asemenea, faptul cã familia constituie cea mai importantã instituþie pentru forþa,
stabilitatea ºi durabilitatea unui stat reprezintã din cele mai vechi timpuri un loc comun în gândirea socio-politicã. În acest context, a vorbi despre dreptul homosexualilor de a uzurpa instituþia familiei este, din punctul de vedere al dreptului natural ºi moral, acelaºi lucru cu promovarea dreptului indivizilor la batjocorirea ºi subminarea instituþiilor statului. Având în vedere dreptul nostru constituþional ºi obligaþia noastrã de a ne apãra familia ºi þara, valorile morale, culturale ºi religioase, precum ºi dreptul de a hotãrî cu privire la educaþia propriilor copii, cu femitate vã solicitãm încã o datã sã adoptaþi în cuprinsul articolului 48 expresia „bãrbat ºi femeie” în loc de „soþi”, precum si sã recunoaºteþi în noul text familia ca „element natural ºi fundamental al societãþii”. În caz contrar, Comitetul de Iniþiativã, constituit în conformitate cu prevederile art. 150 din Constituþia României, va începe demersurile pentru strângerea de semnãturi în vederea declanºãrii unui referendum având ca obiect strict modificarea, în sensul expus mai sus, a articolului 48 al Constituþiei. Organizarea unui nou referendum, de data aceasta la iniþiativa societãþii civile, ar supune bugetul public la eforturi financiare mari ºi nejustificate ºi ar agrava ruptura dintre clasa politicã ºi popor. De aceea, vã rugãm sã daþi dovadã de receptivitate ºi responsabilitate ºi sã statuaþi definiþia familiei în conformitate cu norma socialã validatã istoric ºi acceptatã de poporul român. Bucureºti, 19 noiembrie 2013 Iulian Capsali, preºedintele Comitetului Semneazã Membrii Comitetului de Iniþiativã:
 1. Prof. Univ. Dr. PAVEL CHIRILÃ
 2. MANUELA HÃRÃBOR
 3. LAURA VASILIU
 4. STELIAN-MARIUS CRÃCIUN (Cedry2k)
 5. GABRIEL KLIMOWICZ
 6. BOGDAN STANCIU
 7. VIRGILIU VLÃESCU
 8. EUGEN JERCAN
 9. BOGDAN MÃRCULESCU
 10. ADRIAN IOV
 11. IULIAN CAPSALI

ºi urmãtoarele personalitãþi ale societãþii civile:

 1. Prof. univ. dr. Costea Munteanu – Academia de Studii Economice, Bucureºti
 2. Prof. univ. dr. Constantin Patroescu – Universitatea din Bucureºti
 3. Prof. univ. dr. Maria Patroescu – Universitatea din Bucureºti
 4. Prof. univ. dr. Elena Druicã – Universitatea din Bucureºti
 5. Prof. univ. dr. Paul ªerban Agachi –     Universitatea „Babeº-Bolyai”, Cluj-Napoca
 6. Membru al Academiei Române de      ªtiinþe Tehnice
 7. Conf. univ. dr. Alexandru Neagoe –     Universitatea de    Vest din                   Timiºoara
 8. Pr. Prof. dr. Mihai Valicã
 9. Prof. Univ. Dr. Mircea Gelu Buta – Universitatea „Babeº-Bolyai”, Cluj-Napoca
 10. Prof . univ. dr. Adrian Opre – Universitatea „Babeº-Bolyai”, Cluj-Napoca
 11. Prof. univ. dr. ªtefan Ailoaie – Universitatea „Babeº-Bolyai”, Cluj-Napoca
 12. Pr. prof. univ. dr. Vasile Mihoc – Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu
 13. Pr. prof. univ. dr. Dorin Oancea – Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu
 14. Prof. univ. dr. Kamer-Ainur Aivaz, Universitatea „Ovidius”, Constanþa
 15. Prof. univ. dr. Diane Paula Vancea, Universitatea „Ovidius”, Constanþa
 16. Prof. univ. dr. Elena Condrea, Universitatea „Ovidius”, Constanþa
 17. Prof. univ. dr. Liliana Nicodim, Universitatea „Ovidius”, Constanþa
 18. Conf. univ. dr. Angela Albu, Universitatea „ªtefan cel Mare”, Suceava
 19. Prof. univ. dr. Doru Albu, rector al Universitãþii de Arte „George Enescu”, Iaºi
 20. Prof. univ. dr. Carmen Chasovschi, Universitatea „ªtefan cel Mare”, Suceava
 21. ª.l. univ. dr. ing. Alexandru Racovitzã – Universitatea Politehnicã din Bucureºti
 22. Prof. dr. Mihai Miron – Superior al Ordinului Ziariºtilor, fost preºedinte al Uniunii Ziariºtilor Profesioniºti din România
 23. Teodora Stanciu – Preºedinte, Asociaþia Ziariºtilor Independenþi din România – secþia românã a Asociaþiei Europene a Jurnaliºtilor
  1. Bruno ªtefan – preºedinte, Biroul de Cercetari Sociale
  2. Val Ciobanu – auditor, Curtea de Conturi a României
]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer