Conform propriilor declaraþii, numeroºi cântãreþi celebri au fãcut un pact cu Satana
În fiecare an, 1500 de copii sub 18 ani din SUA sunt arestaþi pentru crimã sau molestare. Comparativ cu anul 1986, numãrul de victime ale abuzurilor ºi ale delicvenþelor realizate de minori a crescut cu 1740%. Zeci de milioane de tineri au încercat cocaina sau alte droguri. Aceste cifre cresc de la an la an, fapt care nu ar trebui sã ne mire, deoarece tinerii vremurilor noastre sunt atacaþi la nivel moral, emoþional ºi psihologic prin intermediul a ceea ce numim entertainment.
Un mesaj abject repetat de suficient de multe ori ajunge sã fie acceptat fãrã rezistenþã
Dacã un anumit mesaj este repetat timp de mai multe decenii, mereu ºi mereu, unor oameni (chiar dacã aceºtia iniþial nu îl acceptã), ei ajung sã se obiºnuiascã cu ideea respectivului mesaj ºi, astfel, înceteazã sã i se mai opunã (deºi, teoretic, ei o resping!). O datã ce oamenii nu i se mai opun (lasã garda jos), mai devreme sau mai târziu, respectiva idee, evocatã mai mereu, va prinde rãdãcini în subconºtientul lor. Deoarece acest proces de implementare ºi acceptare a anumitor idei este foarte lent ºi subtil, persoanele respective nu sunt conºtiente de el. Acest proces este recunoscut în psihologie ºi aplicat în toate domeniile. Acelaºi fenomen îl întâlnim ºi în divertisment (entertainment, în limba englezã). Filmele, emisiunile TV, moda, muzica… toate acestea ne prezintã cel mai adesea mesaje, idei ºi acþiuni imorale, pe care, mai devreme sau mai târziu, oamenii le acceptã ºi, mai grav, le pun în aplicare.
De-a lungul timpului, s-a observat cã anumite mesaje ºocante, care ar fi fost respinse de public mai demult (în urmã cu douã decenii, de exemplu), sunt acceptate cu mare uºurinþã în prezent. Am selectat în continuare unele exemple frapante despre genul de mesaje ºi influenþe prezente în industria muzicalã, despre mentorii ºi forþele care stau în spatele succesului de care se bucurã marea majoritate a „artiºtilor“ de talie internaþionalã.
Aleister Crowley – promotorul diavolului
Aleister Crowley (1875-1947) a fost unul dintre cei mai cunoscuþi sataniºti din secolul al XIX-lea. Bestia, aºa cum el însuºi îºi spunea, a fost homosexual ºi pedofil. Nãscut în Marea Britanie, Crowley avea legãturi stabile cu serviciile secrete. El a încercat pentru prima datã sã îl contacteze pe diavol în 1898, atunci când a intrat în ordinul Golden Dawn. În 1900, Crowley s-a alãturat politicienilor masoni, aristocraþilor ºi familiei regale britanice, pe care îi iniþia. A fost fondatorul grupãrii O.T.O. (Ordo Templi Orientis). În cartea sa Magic, acesta scrie: „Diavolul este Satana, el este dreptatea ºi dragostea, el este lumina…“ În aceastã carte, Crowley prezintã metode de contactare a demonilor. El îi îndeamnã pe oameni sã facã acest lucru ºi sã se pregãteascã pentru o Nouã Ordine a lui Anticrist pe Pãmânt. Recunoscut ºi apreciat la vremea sa, Crowley a scris Cartea legii, lucrare dictatã, dupã cum susþine el însuºi, de Satana, în care spune: „La o parte cu Creºtinismul. Voi construi un rai ºi un Pãmânt nou… doresc blasfemie, crimã, furie, revoluþie, tot ce este rãu…; îi sunt devotat marelui meu stãpân Satana…; jur sã detest ºi sã nu îmi pese de nimic, decât de a-i face pe plac dumnezeului meu, diavolul“. Crowley susþinea cã poate deveni un geniu în muzicã prin practica satanismului. Un alt scop al sãu era acela de a crea o revoluþie a drogurilor, pentru ca „astfel, demonii sã se poatã manifesta prin oamenii care se vor droga“ ºi o revoluþie sexualã. În 1969, revista London Times l-a declarat pe Crowley „unul din marii creatori ai secolului XX“. Un jurnalist englez, aparþinând bisericii lui Satana a declarat: „este frumos sã vezi cum adepþii lui Crowley îi transmit mesajul mai departe prin muzicã; predicþiile lui Crowley se adeveresc, suntem în epoca lui Horus. Oamenii au început sã facã ceea ce îi deprimã (ofileºte).“
„Discipolul” sãu într-ale satanismului, Timothy Leary a fost investit sã ducã mai departe cultul lui Satan fondat de Crowley. Dupã cum el însuºi a declarat, rolul principal al lui Leary era sã rãspândeascã cultul lui Crowley în America, þarã consideratã de sataniºti ca având „un potenþial valoros” din acest punct de vedere. Dupã „revoluþia” societãþii americane din anii ’60, oamenii erau deschiºi faþã de orice ar fi reprezentat libertate, nou; astfel, cãrarea era pregãtitã pentru ca Timothy Leary ºi Henry Hay, un alt discipol al lui Crowley, sã împlineascã sarcinile date de acesta (care era demult decedat, dar care, dupã afirmaþiile lui Leary, îl contacta ºi îl îndruma pe acesta în misiunea sa). Henry Hay, iniþiatorul revoluþiei homosexualitãþii (în anii ’60), profesor de muzicã, a afirmat cã „limbajul, forma unei piese ºi dansul pot fi folosite cu succes în muzicã pentru a comunica idei, planuri ºi probleme publicului, chiar sub nasul autoritãþilor – ca ºi armã… Muzica a avut întotdeauna puterea de a isca revolte ºi revoluþii… Pentru douã treimi din populaþia planetei, muzica este un limbaj de comunicare, organizare, educaþie, mobilizare…“ (The Trouble with Henry Hay, 1990, pag. 178)
Demonii folosesc muzica pe post de armã ºi metodã de propagare pentru a instaura regatul Anticristului pe pãmânt
Crowley a influenþat o mulþime de cântãreþi care au devenit faimoºi peste noapte. Asemeni lui Crowley, Rex Church, preot satanist, susþine cã demonii folosesc muzica pe post de  armã ºi metodã de propagare, pentru a rãspândi în întreaga lume un curent împotriva religiei lui Iisus, pentru a instaura regatul Anticristului pe pãmânt. Sute de milioane de oameni de toate vârstele, dar în special tinerii, sunt victimele acestui fenomen.
Interpreþi sau formaþii ca U2, Elvis Presley, Rolling Stones, Bono, Red Hot Chilli Peppers, Beatles, Marylin Manson, David Bowie, Drayl Hall, Black Sabbath, Jim Morrison, Ozzy Osbourne, Noel Gallagher, Nirvana, Prince, Jerry Lee Lewis, Michael Jackson, Madonna, Alice Cooper, Judith Priest, Joe Cocker, AC/DC, Joni Mitchell, Jimi Hendrix, Pearl Jam, Meat Loaf, David Lee Roth, Queen, Bon Jovi, KMFDM, Rammstein, David Lee Roth, Kiss, Lil Wayne, Easy-E, Dr. Dre, Snoop Dogg, DMX, Belinda, Cher, Justin Timberlake, Jessie J, Willow Smith, Jay-Z, Kayne West, Robbie Williams, Alicia Keys, Katy Perry, Rihanna, Beyoncé, Lady Gaga, Pink, Taylor Swift etc, reprezintã niºte instrumente de propagare a violenþei, a consumului de droguri, a sexualitãþii vulgare, a tot ceea ce este imoral ºi josnic. Ei promoveazã legi noi, în care moda, sexul, banii ºi rãzbunarea sunt mai presus de orice. Majoritatea acestor artiºti, care ºi-au vândut atât talentele, cât ºi sufletele diavolului, s-au lãsat influenþaþi de forþele rãului ºi conduc mai departe generaþiile de tineri spre decãderea totalã. Toþi aceºti „artiºti de primã mânã“ au declarat, la un moment dat, cã ºi-au vândut sufletul diavolului sau cã sunt posedaþi. Este important sã realizãm cã toþi aceºti artiºti au fost ºi sunt iniþiaþi în ºtiinþele oculte. Ei cunosc ºi folosesc energii subtile ºi simboluri specifice malefice pentru a controla masele de oameni sau, cel puþin, pentru a le atrage atenþia ºi a-i influenþa într-un mod demoniac.
Ozzy Osbourne (n. 1948) este solistul vocal ºi fondatorul celei mai cunoscute formaþii de heavy metal, Black Sabbath. Acesta a recunoscut cã secretul succesului sãu a fost cã a urmat instrucþiunile lui Aleister Crowley, declarându-l un „fenomen al tuturor timpurilor.“ Ozzy Osbourne cânta despre inspiratorul sãu satanic, Aleister Crowley, îl invoca pe scenã, îl adora în faþa fanilor sãi. Cântãreþul englez de muzicã rock, David Bowie (n. 1947) a fost membru de seamã al grupãrilor O.T.O ºi Golden Dawn. Poza lui Crowley a apãrut pe un album al trupei Beatles, printre alte figuri de seamã. Toþi cântãreþii de talie internaþionalã, mai devreme sau mai târziu ºi-au dat arama pe faþã ºi au recunoscut, mai în glumã, mai în serios, cã ºi-au vândut sufletul diavolului. Membrii formaþiei Red Hot Chilli Peppers i-au mulþumit în mod public, la MTV Music Awards, ºi „în mod special“ lui Satana pentru susþinerea în cariera muzicalã.
Vedetele plãtesc cu sufletul preþul faimei
Jimi Hendrix (1942-1970) a fost un faimos chitarist, compozitor ºi cântãreþ american, considerat a fi cel mai mare chitarist de muzicã rock din istoria muzicii. Jimi Hendrix recunoºtea în faþa prietenei sale, Fayne Pridgeon, cã este posedat de un demon, cã nu ºtie de ce interpreteazã într-un anumit mod ºi nici de ce spune ceea ce spune. Cântecele ieºeau pur ºi simplu din el. „Uneori se trãgea de pãr, izbucnea în hohote de plâns… Oh, Doamne, era aºa de trist sã-l vezi plângând ºi chinuit… Era obsedat de ceva demoniac“, spunea prietena lui. Jimi Hendrix a declarat: „Dacã unele persoane nu au talent muzical sau nu au inspiraþia de a scrie versuri, cu siguranþã cã, dacã devin posedate, vor putea face cu uºurinþã aceste lucruri.“ (John Nervius, Demon Possession,1894, pag. 58)
„…Am devenit faimoºi de atunci. Câºtigurile au crescut continuu. Muzica noastrã este cea mai cunoscutã. Oamenilor le place sã danseze pe muzica noastrã. În realitate, spiritele preiau controlul asupra noastrã – sau cu alte cuvinte, ne posedã – ºi noi, la rândul nostru, transmitem aceastã influenþã oamenilor.“ (ªeful unei trupe de jazz)
Tori Amos (n. 1963) este recunoscutã a fi o bunã pianistã, compozitoare ºi cântãreaþã. Ea a afirmat în revista Spin, ediþia din martie 1996: „Nu consider cã Lucifer este o forþã maleficã, cu toþii putem cãdea la un moment dat în curentul energiei deformate.[…] Simt o mare tristeþe pentru el. Simt prezenþa ºi muzica lui… Simt cã vine ºi se aºeazã pe pianul meu atunci când cânt. Este o fiinþã dulce ºi importantã. Mã înmoi toatã când mã gândesc ce forþã importantã este.”
John Bon Jovi (n. 1962), cântãreþ de muzicã rock, declara la un moment dat: „Când eram un bãieþel, diavolul m-a luat de mânã, m-a dus de acasã… m-a dus jos, jos, jos…“ „Mi-aº omorî mama pentru muzica rock, mi-aº vinde sufletul.“ (Smash, mai 1995) Vocalistul ºi textierul trupei The Doors, Jim Morrison (1943-1971) a relatat: „În acel an am fost vizitat de multe energii. Am plecat de la ºcoalã ºi am mers pe plajã. Am dormit pe un acoperiº… L-am cunoscut pe Spiritul muzicii. Acea apariþie era a demonului, l-am vãzut pe Satana…“ Primele douã albume ale trupei The Doors au fost scrise cu ajutorul acelei entitãþi care apãrea pe acoperiºul unde Morrison îºi petrecea nopþile (The Lost Writings of Jim Morrison, 1988, pag. 36-37). Biograful lui Morrison povestea despre cântãreþ cã „ se deschidea ca sã fie folosit de orice entitate. Acest fapt îi oferea o anumitã inspiraþie în muzicã, dar avea, de asemenea, repercusiuni tragice pentru viaþa lui. Morrison ºtia cã scopul acestor entitãþi era sã influenþeze masele de oameni.“ (Break on Trough, pag. 200) Morrison a recunoscut cã motivul pentru care consuma alcool era sã „facã vocile demonilor din el sã tacã“. Frank Lisciandro, fotograf ºi prieten cu Jim Morrison declara: „Jim bea pentru ca sã facã sã tacã demonii, fantomele ºi spiritele care implorau pentru eliberare… Bea pentru cã erau demoni ºi spirite care vociferau în capul lui, iar el a descoperit cã singura cale ca sã îi liniºteascã era sã consume alcool.” Robert Johnson, considerat a fi pãrintele muzicii rock a recunoscut cã a început sã aibã succes „numai dupã ce ºi-a vândut sufletul diavolului“. Glen Benton, solistul trupei Deicide susþine cã „misiunea lui este sã deschidã porþile iadului cu muzica sa pentru ceilalþi oameni.“
Beyoncé mãrturiseºte: „Sunt puþin timidã, mai degrabã rezervatã pe scenã ºi de aceea o las pe Sasha sã se manifeste prin mine, ea nu are teamã. Ea poate sã facã lucruri pe care eu nu le pot face… Sasha s-a nãscut când am filmat Crazy in love.“ (People Magazine, noiembrie 2008) Dacã o urmãriþi pe Celine Dion în concert, veþi fi surprinºi sã vedeþi cât de des ea foloseºte semnul încornoratului. Este important de ºtiut cã artista face acest semn cu mâna dreaptã, chiar ºi atunci cânt o þine pe lângã corp ºi nu doar în aer. Michael Jackson a recunoscut la un moment dat, într-o declaraþie publicã: „Nu industria muzicalã, ci sistemul profitã în urma celebritãþilor. Sistemul manipuleazã prin mass-media, manipuleazã prin modificarea istoriei în cãrþile noastre, manipuleazã prin vedetele pe care le formeazã…“
Copiii sunt ºi ei vizaþi…
Eminem a declarat cã a urmãrit mereu sã fie „un model” pentru copiii care îi ascultã muzica, pentru cã ºtie cã acei copii îl privesc ca pe Dumnezeu: „muzica mea este special creatã sã apese pe butoanele receptive ale ascultãtorilor.“ (SMS, 2000) Când Eminem a fost arestat pentru tentativã de omor, mii de adolescenþi au ieºit în stradã, ameninþând cu incendierea secþiei de poliþie dacã starul nu va fi eliberat. Într-una din melodiile lui, Eminem cântã: „iau fiecare cap degenerat ºi caut sã vãd dacã este influenþat de mine, dacã ascultã muzica mea. Dacã a cãzut în aceastã prostie este o victimã inocentã ºi devine o marionetã.“ Versurile melodiilor lui Dr. Dre, Eminem, DMX au fost declarate de cãtre departamenul de poliþie Albert Hills a fi „generatoare de delicvenþe în cazul minorilor, încurajatoare a consumului de droguri ºi pornografie.“
Chris Brown cântã despre povestea sa de dragoste cu un înger decãzut, alungat de Dumnezeu (Fallen Angel). În autobiografia sa, The Doggfather, Snoop Dogg scrie cã a fost vizitat de diavol, iar acesta i-a propus un pact prin care îi oferea faimã ºi bogãþie în schimbul sufletului sãu. Snoop a acceptat aceastã ofertã ºi din acel moment (aºa cum el însuºi susþine), „cel care s-a numit Calvin Broadus a murit ºi s-a nãscut Snoop Dogg.“ În piesa sa Murder was the case, Snoop Dogg prezintã clar acest fapt. Rapper-ul DMX a punctat foarte clar jocul diavolului. Acesta a explicat cã Satana se manifestã prin anumiþi oameni ºi cã el a acceptat jocul propus de reprezentanþii diavolului pentru a ajunge un rapper vestit.
Schimbarea artiºtilor de la un album la altul este tot mai evidentã. Aceºtia nu se mai feresc sã ascundã cã sunt adoratori ai lui Satana. Este suficient sã le privim videoclipurile, sã le ascultãm versurile… Suntem bombardaþi de simboluri oculte demoniace peste tot în jurul nostru. În acest mod, suntem influenþaþi în fiecare clipã. Tocmai de aceea este foarte important sã ne creãm obiºnuinþa de a ne eleva în mod constant nivelul de vibraþie (prin rugãciune, practica spiritualã, meditaþie) pentru a nu intra deloc în stare de rezonanþã (ºi a fi astfel la adãpost) cu energiile satanice ºi demoniace de care suntem asaltaþi.
Vã propunem în continuare sã vizionaþi integral un film în care celebri cântãreþi de talie internaþionalã recunosc cã sunt posedaþi sau cã ºi-au vândut sufletul diavolului ºi cã, prin cântecele lor, ei influenþeazã publicul în sensul de a adopta satanismul.
Urmãriþi cu atenþie declaraþiile acestor biete fiinþe care povestesc fãrã jenã cum controleazã masele de oameni.
Sursa: Blogul Fața Nevãzutã a Lumii]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer