Ilie ªerbãnescu: Ponta, ca ºi Boc, lustruieºte pantofii FMI

Despre prima misiune a FMI din acest an la Bucureºti, în perioada 15-29 ianuarie, reputatul analist economic Ilie ªerbãnescu declarã, pentrucotidianul.ro, cã este o vizitã a unor “agenþi de vânzãri ai capitalului vest-european într-o colonie, iar Comisia Europeanã este agentul de vânzãri al Germaniei”. În anul 2013, mai afirmã Ilie ªerbãnescu, “un ºir întreg de privatizãri a unor acþiuni minoritare, toate în energie, vor scoate din joc, de fapt, decizia statului român din acest sector suprastrategic ºi supraimportant, ultimul în care, pe partea de producþie, mai avea un rol ºi statul român”. Delegaþia FMI va efectua a ºaptea ºi a opta evaluare a acordului stand-by cu România. Reprezentanþii FMI vor fi însoþiþi de cei ai Comisiei Europene ºi ai Bãncii Mondiale. Ponta ºi-a asumat programul cu FMI pentru confort politic Întrebat dacã vizita reprezentanþilor FMI la Bucureºti poate schimba ceva sau poate aduce noutãþi în privinþa parcursului economic al României în acest an, ªerbãnescu afirmã:“Guvernul Ponta nu are ce sã facã în momentul de faþã. A acceptat programul, nu mai are loc de întors! Aºa a pornit, când a venit domnul Ponta la guvernare, primul lucru pe care l-a fãcut a spus cã-ºi asumã programul cu FMI, care nu a fost negociat de domnul Ponta dar a fost negociat de Guvernul României. Orice guvern care vine trebuie sã îndeplineascã acordul dacã ºi l-a asumat. Sau, dacã nu-i place programul, în momentul în care venea la conducerea guvernului trebuia sã spunã: domnilor, eu vreau altceva ºi încercãm sã renegociem! Dar nu a spus asta, ci a spus cã-ºi asumã programul. Pe data de 7 mai 2012 asta a spus, cã-ºi asumã programul convenit cu FMI, deci acum nu mai are nimic de fãcut decât sã ducã la îndeplinire acel program pe care ºi l-a asumat”. Despre motivaþia premierului Victor Ponta de a accepta acordul cu FMI, aºa cum a fost convenit în guvernãrile anterioare, ºi de a nu-l renegocia, Ilie ªerbãnescu spune cã, probabil, premierul a dorit sã aibã o poziþie confortabilã pe plan extern, din punct de vedere politic: ”Nu ºtiu de ce a fãcut asta, habar n-am! Probabil cã a avut poziþia asta pentru a obþine un confort politic!”. Scop final:lichidarea ultimelor rãmãºiþe de economie româneascã din economia României Referitor la mizele acestui ultim acord al României cu FMI ºi cu celelalte organisme internaþionale, Ilie ªerbãnescu este foarte tranºant în privinþa urmãrilor grave, pentru români, ale acestui acord: ”Actualul program stabilit de FMI pentru România are douã scopuri: în primul rând liberalizarea preþurilor la energie, care are un calendar deja stabilit, ºi care are ca scop final ca românul sã plãteascã pe propriile lui resurse tot atât cât îi costã pe occidentalii din Uniunea Europeanã sã se aprovizioneze din Rusia. Deci, e un fel de interdicþie pentru români de a beneficia de propriile resurse la preþuri mai mici, mai ieftin, ºi asta se face în numele liberalizãrii la ansamblul UE. Mã rog, mie mi se pare ceva abject, dar nu conteazã, ãsta este primul scop. ªi toatã treaba asta este fãcutã, eu zic deschis, în calitatea de agenþi de vânzãri pentru capitalul vest-european, rol de agenþi de vânzãri pe care îl joacã ºi FMI-ul ºi Comisia Europeanã. Comisia Europeanã nu joacã pentru România, joacã pentru cei care conduc UE – în primul rând pentru Germania. Al doilea scop este lichidarea ultimelor rãmãºiþe de economie româneascã din economia din România. O sã vedeþi privatizãrile CFR Marfã, Oltchim, precum ºi un ºir întreg de privatizãri a unor acþiuni minoritare, toate în energie, care vor scoate din joc, de fapt, decizia statului român din acest sector suprastrategic ºi supraimportant, ultimul în care, pe partea de producþie, mai avea un rol ºi statul român. Astea sunt lucruri stabilite – ºi cu CFR Marfã, cu Transelectrica, cu Romgaz, cu Transgaz ºi cu toate celelalte, astea nu le-am stabilit eu, sunt stabilite de guvernanþii României. Vânzarea restului de acþiuni ale Electrica în companiile de furnizare ºi distribuþie de electricitate deja privatizate nu mai conteazã, astea sunt o brumã care mai existã, pentru cã distribuþiile de energie electricã sunt, în proporþie de 80 de la sutã, la strãini. Astea sunt rãmãºiþe, bruma, exact ce am spus eu, cu un termen foarte precis – bruma de economie româneascã din economia din România! Aºadar, acestea sunt cele douã obiective care se terminã, se încheie. Dupã care chiar nici nu ºtiu ce mai urmeazã”. Un nou acord cu FMI nu-ºi mai are rostul, spune Ilie ªerbãnescu, deoarece statul român fiind eliminat din orice decizie majorã în domeniul economiei româneºti, România nu mai prezintã vreun interes pentru conducerea Fondului: ”L-am auzit pe domnul Ponta spunând cã ar vrea un al treilea acord cu FMI, dar eu am îndoieli cã FMI va mai dori aºa ceva, pentru cã îºi încheie misiunea, nu mai are ce sã facã în România! Dacã scoate din joc statul român cu acordul actual, un nou acord nu mai are rost, din punctul lor de vedere!”. Statul român, scos la vânzare Referitor la o eventualã evoluþie economicã ºi socialã în România ca în cazul Greciei, analistul Ilie ªerbãnescu declarã cã cele douã þãri nu sunt comparabile nu numai din punctul de vedere al strucurii economice, ci ºi pentru faptul cã grecii sunt extrem de patrioþi ºi foarte grijulii cu averea lor naþionalã, spre deosebire, din pãcate, de români: “Eu ce sã spun de cetãþenii României, de opinia publicã?! Nu le reproºez nimic, dacã oamenilor le convine aºa, dacã au impresia cã aºa trãiesc mai bine, aºa sã fie! Cazul României cu cazul Greciei nu sunt similare. Grecia e o þarã de un anumit tip mai puþin existent în lume, e o þarã de servicii prin forþa lucrurilor, o þarã de turism, o þarã care aduce din turism mai mult decât din alte sectoare, deci e o þarã atipicã. FMI ºi ceilalþi creditori o sã le ia grecilor câteva insule ºi cu asta se închide treaba. Trebuie spus cã existã foarte multe servicii de utilitate publicã în Grecia pe care grecii nu le-au dat altora ºi acum o sã vedem dacã o sã le dea, astfel cã ºi din punctul ãsta de vedere sunt atipici. Sigur, nu se pot compara cu românii, care au dat tot. Sau poate românii sunt atipici pentru cã noi am dat tot, tot! Iar discursul prevalent în România – îmi pare foarte rãu sã constat, chiar de la oameni cu capul pe umeri! – este: dom’le, bine cã le-am dat, cã noi le furãm!!! Aºadar, teza este cã pentru cã nu putem sã venim de hac hoþilor vindem Statul! Dacã asta este soluþia minunatã ºi proferatã, cum sã spun, transformatã de cãtre unii într-o practicã, asta este! Sunt înmãrmurit când oamenii, unii de toatã isprava, susþin cã noi nu suntem în stare sã le exploatãm cum trebuie: «lasã, bine cã s-a dat Petrom, de ce te opui?! E bine, aduce bani la buget!». În loc sã aducã bani pentru Þarã, aduce bani la buget!!! Mie mi se pare cã ãºtia au creierul spãlat! Nu mai comentez ºi nu intru în polemicã cu aceste persoane care au creierul spãlat ºi care nu-ºi dau seama cã resursele unice de petrol nu se dau din mânã! O sã spunã cã trebuia sã le dãm pentru cã strãinii le exploateazã mai bine ºi ne dau ºi nouã ceva la buget. Eu zic cã ne dau 15 bani dintr-o sutã, dar mã rog, dacã asta se vrea…”. Ungaria nu este exploatatã colonialist pentru cã nu are resurse În privinþa comportamentului relativ semeþ al cabinetului Orban Viktor faþã de relaþiile cu Fondul Monetar Internaþional, Ilie ªerbãnescu crede cã lipsa unor resurse naturale importante ale Ungariei explicã faptul cã FMI nu se “supãrã” pe vecinul României din vest: “Guvernul ungar nu are probleme datoritã faptului cã Ungaria nu are resurse ºi atunci nu are cum sã fie exploatatã colonialist. Marele nostru dezavantaj este cã avem resurse ºi suntem trataþi ca o colonie care trebuie exploatatã. Dacã nu eºti colonie cu resurse… Cum e ºi Bulgaria, n-are ce sã le ia, salut ºi la revedere! Le fac litoralul ºi staþiuni de schi, mã rog, asta vor sã ia de acolo, de la bulgari, dar asta e nimica, domnule! Deci, sunt niºte þãri privilegiate: privilegiul de a nu avea resurse! Iar neºansa României este de a le avea!”. Roºia Montanã ºi celelalte resurse vor fi date repede Toate resursele naturale care nu au fost privatizate pânã acum ºi pentru care au avut loc ample dezbateri în societatea românescã – inclusiv manifestaþii de protest – vor fi cedate foarte repede cãtre capitalul strãin, în 2013, poate chiar la începutul acestui an, previzioneazã Ilie ªerbãnescu: “Roºia Montanã se va da rapid, bineînþeles, ca ºi toate celelalte resurse, pentru care au avut loc ºi manifestaþii de protest, asta e pãrerea mea! E firesc, în momentul în care tu vii la putere ºi-þi asumi programul FMI, cã nu poþi sã faci altceva decât acelaºi lucru pe care-l fãcuse ºi pânã atunci guvernul trecut! Dacã tu spui, dom’le, e perfect programul, ni-l asumãm, vrem sã respectãm ce s-a convenit cu partenerii noºtri, gata, domnule, ºtii rezultatul!”. În condiþiile impuse de FMI, România nu se poate dezvolta Despre dezvoltarea economicã a României nici nu se mai poate vorbi în condiþiile impuse de FMI þãrii noastre, remarcã, amar, reputatul analist economic. Astfel, spune ªerbãnescu, România va rãmâne pentru mult timp, poate chiar pentru totdeauna, o þarã subdezvoltatã.”Vizita de luni este în programul convenit ºi acceptat, trebuie sã vinã oamenii, au impus un program ºi vin sã-l verifice ºi dacã nu cumva nu s-a fãcut. Deja nu mai putem vorbi în termenii «au venit sã vadã oamenii ce e ºi sã impunã în continuare», nu: acum este vorba despre ce ºi-a asumat guvenul român, cã e Ponta ºi nu Ungureanu sau Boc, pe ei nu îi intereseazã asta! Ei trebuie sã ia jumãtatea asta. Dom’le, instrumentul principal, vã atrag atenþia, se numeºte Scrisoare de intenþie – bineînþeles, este o expresie a supremei demagogii! – cã, vezi Doamne, nu impune FMI, este ce ºi-a stabilit ºi ºi-a asumat guvernul român, care este autorul scrisorii de intenþie!!!! Rãmâne ca instrument faptul cã o face guvernul român, deci porneºte de la guvernul român, este asumarea, intenþia, dorinþa guvernului României de a face scrisoare de intenþie! ªi tu, guvernul României, le ceri lor ºi ei acceptã, intenþioneazã sã accepte! Acceptã sã le lustruim pantofii! Mã rog, asta este! ªi chiar dacã, cum era în cazul lui Frank ãla, avea pantofii rupþi în talpã, noi îl lustruiam totuºi pe deasupra! Deci, nu poate sã iasã altceva decât a ieºit pânã acum, pentru cã programul cu FMI e acelaºi! Nu mai discutãm, nu mai e vorba de interpretãri, de negocieri, de tatonãri: e un lucru stabilit care merge mai departe ºi ce a fost pânã acum va fi ºi de acum încolo, dacã domnul Ponta însuºi a consimþit sã facã ceea ce a fãcut Boc! Pentru cã el nu face altceva, cã dã salarii ºi nu mai taie salarii, asta e o chestie de conjuncturã! Mâine din ce o sã dea salarii, dacã nu mai are economie?! Pãi, toatã reîntregirea asta a salariilor, sã mã ierte Dumnezeu!, nu face cât o vindere a CFR Marfã! Deosebirea este cã în chestia asta cu salariile sunt lucruri remediabile – mai rapid sau mai puþin, sau mãcar potenþial remediabile, pe când externalizarea CFR Marfã este un lucru iremediabil, ca ºi Petrom, ca ºi bãncile, aici nu mai existã întoarcere, mortul de la groapã nu se mai întoarce! Asta este pãrerea mea ºi poate sã fie mai bine, poate sã fie mai rãu, putem avea creºtere economicã, putem avea scãdere economicã, avem spaþiu de 0,1 sau 0,2, sau 1 sau, maximum, 2 la sutã, dar tot ce este sigur este cã în aceste condiþii România NU se poate dezvolta! Dezvoltarea e altceva ºi printre altele implicã ºi creºteri serioase, de procente bune, pentru asta spun cã nu-i posibil sã se dezvolte! Dacã România ar fi fost o þarã dezvoltatã ºi românii ºi-ar fi vândut-o toatã la alþii, poate nu conta! Dar dacã ea este o þarã subdezvoltatã, cum este de fapt, este sigur cã nu se va putea dezvolta în aceste condiþii! Probabil cã nu se va mai dezvolta niciodatã, pentru cã n-are cine s-o dezvolte, deoarece dezvoltarea nu este un proces spontan ci este indus! ªi n-are cine sã mai inducã dezvoltarea: capitalul strãin nu cã e rãu, chiar dacã el poate fi ºi rãu, dar nu este treaba capitalului strãin dezvoltarea României!”. sursa: cotidianul.ro]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer