Din presa ortodoxã, aflãm cã prea osânditul (spre pierzanie) ”Patriarh” Daniel, își asigurã locul în Iad, schimbând – la republicare, textul prohodului Mantuitorului nostru Iisus Hristos.

Din textul patristic al Prohodului– care se citeste la Denia Prohodului Domnului din seara de Vinerea Mare – , așa cum era din moși strãmoși, au fost îndepãrtate sau modificate toate pasajele referitoare la evrei și la decãderea spiritualã a acestora, ca urmare a Crucificãrii Mântuitorului.

Aceste stihuri au fost indepartate. Din STAREA ÎNTÂI au fost eliminate total: 56. Urmaºii lui Iuda, Din izvor adãpaþi ªi cu manã sãturaþi demult, în pustiu, În mormânt îl pun pe Hrãnitorul lor. 58. Îngâmfat Israil, Ucigaºe popor ! Pentru ce pe Varava, pãtimaº, slobozi, Iar pe Domnul pentru ce Îl rãstigneºti ? 62. Pizmãreþ popor, Ucigaº blestemat ! Ruºineazã-te mãcar, înviind Hristos, De mahrama ºi de giulgiurile Lui. Din STAREA A DOUA au fost eliminate total: 33. Tu, ca Cel ce eºti De viaþã dãtãtor, Cuvinte, Pe iudei nu i-ai ucis, fiind rãstignit; Ba chiar ºi pe morþii lor îi înviezi. 42. O, neam jidovesc Îndãrãtnic, ce-ai primit arvuna ! Cunoscut-ai ridicarea Bisericii; Pentru ce dar pe Hristos L-ai osândit ? 51. O, iudeilor ! Ruºinaþi-vã mãcar de morþii Înviaþi de Dãtãtorul vieþii lor, Cel pe Care, plini de pizmã, L-aþi ucis. (Acesta din urmã este singurul caz în care nu a avut loc o eliminare totalã, însã – esenþial pentru manipulatori – a fost schimbat “O, iudeilor !” cu “Fariseilor” !!!). 61. Cel fãr de-nceput, Veºnice Pãrinte, Fiu ºi Duh Sfânt, Întãreºte stãpânirea mpãratilor Împotriva duºmanilor, ca un bun. Din STAREA A TREIA au fost eliminate total: 7. Cei hrãniþi cu manã Lovesc cu piciorul În Binefãcãtorul. 9. O, ce nebunie ! Pe Hristos omoarã Cei ce-au ucis pe profeþi. 12. Zis-a înþeleptul: “Groap-adâncã este Gâtlejul jidovilor.” 13. La viclenii jidovi, Cãile lor strâmbe Curse ºi ciulini sunt. 24. Pier rãstignitorii, Împãrate-a toate, Dumnezeiescule Fiu. 25. Toþi pier, împreunã, În groapa pierzãrii, Bãrbaþii sângiuirilor. Modificãrile ”corecte politic” aduse sub ”vântul” ecumenic ce bate (și împrãștie credința) prin Biserica Ortodoxã Românã, de sub pulpana fluturândã a inconștientului Daniel Ciubotea (iartã-l Doamne, cã nu știe ce face, și cum dã arvunã diavolului pentru locul sãu în Iad) au revoltat pe mulții fii ai Bisericii. Vocea Patriarhiei, prin organul sãu de presã, anunțã ”lansarea ”cãrþii” Prohodul Domnului, Dumnezeului ºi Mântuitorului nostru Iisus Hristos la  Editura Institutului Biblic ºi de Misiune Ortodoxã, cu binecuvântarea Preafericitului Pãrinte Patriarh Daniel”, menționându-se cã e vorba despre o ediție ”îmbunãtãțitã”, fãrã a face vorbire despre cenzura adusã textului canonic și motivele pentru care s-a fãcut acest lucru, și din a cui putere. Se vorbește în scurta prezentare, doar despre condițiile grafice deosebite (de parcã asta era important !), precizându-se ÎN MOD MINCINOS cã ”textul este diortosit dupã cel grecesc ºi cuprinde toate strofele Prohodului, aºezate astfel încât sã poatã fi cântate cu uºurinþã, dupã melodiile tradiþionale. Textul este însoþit de succinte indicaþii tipiconale privitoare la slujba Deniei ºi cuprinde, spre final, ecteniile care se rostesc la înconjurarea bisericii cu Sfântul Epitaf.” Cãutând în Dicționarul Explicativ al Limbii Române, aflãm cã a diortosi înseamnã ”A îndrepta și a îmbunãtãți limba cãrților bisericești de slujbã”. Cãutând textul grecesc al Prohodului Domnului, observãm cã acesta are în cuprinsul sãu toate pasajele scoase de filo-jidanul nostru ”patriarh”. Oare dupã ce text ”grecesc” o fi fãcut acesta ”diortosirea” !? Nu cumva, din nebãgare de seamã, o fi fãcut-o dupã unul jidãnesc ?! Întrebarea legitimã care se pune, este: CU A CUI PUTERE ȘI AUTORITATE SE FACE ”diortosirea” UNUI TEXT LITURGHIC DE PRIMà IMPORTANȚà !? Potrivit Canonului 21 Trulan, nu e voie a se interveni în textul liturgic aprobat de autoritãțile bisericii și de Tradiție. Cu privire la diortosirea unui text liturghic, se mai spune cã aceasta se poate face de cãtre orice preot, însã NUMAI ATUNCI CÂND CUVINTELE SUNT DEPÃȘITE, ȘI FÃRà A SE SCHIMBA SENSUL TEXTULUI, în caz contrar, textul fiind considerat a fi modificat în mod eretic !!! Can. 103 Cartagina, prevede ca la liturghie se folosesc formulare liturgice aprobate de biserica. NU sunt admise improvizatiile liturgice. Ce se întâmplã cu cãrțile eretice ?! Potrivit Canonului 60 apostolic: în Bisericã este interzisã rãspândirea cãrților false. Mai mult, potrivit Canonului 63 Trulan: toate cãrțile eretice trebuie sã se ardã. Deci, în mod normal, toatã ediția nouã apãrutã sub ”binecuvântarea” ereticã a masonului Ciubotea Daniel, trebuie scoasã din biserici, de la pangare și ARSà ! În schimb, același ”Patriarh” tace ca omologul sãu în pãpușoi, când vine vorba de badjocorirea lui Hristos de cãtre evrei. De ce oare ?! Ia priviți video-ul de mai jos, un fragment al unei emisiuni de ”divertisment” de la un post evreiesc, care face lecții ”amuzante” de istorie a evreilor, difuzatã de Paștele creștinilor din 2009. Pe youtube, secvența respectivã are urmãtorul avertisment: ”From the show “Toffee VeHa-Gorillah” – WARNING!!! Explicit and offensive anti-Christian material contained.” În mod normal, dministratorii youtube ar fi trebuit sã scoatã aceastã filmare, întrucât este ofensatoare pentru creștini (au aceastã clauzã în tutorialul legal privind Termenii și Condițiile în care utilizatorii pot posta pe youtube). Faptul cã nu este scoasã, îmi demonstreazã încã o datã, daca mai era nevoie, cã la nivel mondial EXISTà O OFENSIVà PUTERNIC ANTI-CREȘTINÃ: Si o altã emisiune, în care Fecioara Maria si Iisus sunt badjocoriți, în hohotele de râs ale spectatorilor: Culmea jidanismului la o televiziune din Israel… Vezi mai multe video din film ]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer