Sã vã învãþaþi sã vorbiþi puþin ºi esenþial. Aºa sã fie vorba între voi: ca la rugãciune. Decât ceartã mai bine pagubã. Ajungi la bãtrâneþe ºi puterile scad ºi te trezeºti cã n-ai adunat nimic. Pentru valoarea mântuirii nici o suferinþã nu e imposibilã aici pe pãmânt, numai ºi numai sã poþi câºtiga mântuirea. Dumnezeu iubeºte Þara Româneascã ºi pe ea vrea sã o spele întâi de pãcate. La mulþi le-a zis: nu plecaþi din þarã cã þara noastrã are destinul ei ºi va da cei mai mulþi mucenici. Sã vã rugaþi sã nu vinã ºi peste voi necazurile care vin pe oameni, cã vor veni vremuri foarte grele. Sã nu credeþi cã voi n-o sã rãbdaþi foame. Sã vã pregãtiþi pentru martiraj. În rugãciunea “Tatãl nostru”, “ºi nu ne duce pe noi în ispitã”, se referã la ispita lepãdãrii de Dumnezeu. Prin încercãri se spalã menajarea de sine. Când eºti asuprit, rãstignit pe nedrept, sã te bucuri. Unde ne merge bine, acolo nu sporim; unde-i mai greu, acolo te curãþeºti mai sigur; acolo unde nu eºti cioplit, eºti un necioplit. Sã vã aºteptaþi la întâmplãri venite din senin. Cã nu tu întrebare, nu tu ascultare, nu tu nimic din cele ale cãii acesteia. Sã nu ai nici un amestec cu ai tãi, ca sã nu se rãceascã în inima ta dragostea de Dumnezeu. Aºa cum ne purtãm cu aproapele, tot aºa se va purta Dumnezeu cu noi. Nu greºelile altora ne scot din rãbdãri, ci puþina noastrã rãbdare; ne cheltuie ºi rãbdarea pe care o mai avem.  http://izvorulcredintei.wordpress.com]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer