La nouã luni dupã ce Partidul Pentru Patrie ºi-a schimbat numele în Partidul Totul pentru Þarã, practic revenind astfel la vechea denumire a partidului legionar din interbelic înfiinþat de Corneliu Zelea Codreanu (foto) ºi condus ulterior de cãtre generalul Gheorghe Cantacuzino-Grãnicerul, formaþiunea este în pericol de dizolvare. Actualul preºedinte al partidului a declarat pentru RL cã parchetul îi considerã urmaºii unei miºcãri fasciste dar aratã cã acuzaþiile sunt aberante
Mai concret, Parchetul a introdus, pe 13 iulie a.c., o acþiune la Tribunalul Bucureºti în care solicitã magistraþilor sã pronunþe o hotãrâre prin care Partidul Totul pentru Þarã sã fie dizolvat.Tribunalul urmeazã sã ia în discuþie solicitarea procurorilor pe 3 septembrie, dacã parchetul nu va face o cerere de preschimbare a termenului de judecatã fixat. Contactat de România Liberã, actualul preºedinte al Partidului Totul pentru Þarã, Coriolan Baciu ne-a declarat cã are cunoºtinþã de demersul fãcut de Parchetul Tribunalului Bucureºti ºi cã procurorii cer dizolvarea întrucât partidul pe care îl conduce ar fi urmaºul Miºcãrii Legionare care este consideratã o miºcare fascistã. În acest context, demersul parchetului apare ca ciudat þinând cont de faptul cã formaþiunea politicã funcþioneazã din 1993 sub denumirea Partidul Pentru Patrie, denumirea fiind schimbatã în noiembrie 2011 în Partidul Totul pentru Þarã. Chiar ºi cu prima denumire, partidul era tot unul de credinþã legionarã. “În esenþã se cere dizolvarea pentru cã suntem consideraþi ca fiind continuatorii Miºcãrii Legionare care este consideratã o miºcare fascistã. Acuzaþia este aberantã. Noi existãm din 1993 ºi în ultimii 19 ani am respectat întocmai prevederile Constituþiei ºi legilor în vigoare. Niciun document al partidului nostru ºi nicio acþiune fãcutã de noi nu a încãlcat cu nimic legile în vigoare”, ne-a declarat Coriolan Baciu. Potrivit legii partidelor politice, o asemenea organizaþie se dizolvã pe cale judecãtoreascã în urmãtoarele condiþii: când scopul sau activitatea partidului politic a devenit ilicitã ori contrarã ordinii publice; când realizarea scopului partidului politic este urmãritã prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice; când partidul urmãreºte alt scop decât cel care rezultã din statutul ºi programul politic ale acestuia. Alte condiþii þin de inactivitatea formaþiunii politice: nu a þinut nici o adunare generalã timp de 5 ani; nu a desemnat candidaþi, singur sau în alianþã, în douã campanii electorale parlamentare succesive, în cel puþin 18 circumscripþii electorale, ceea ce nu e cazul Partidului Totul pentru Þarã. Un alt caz de dizolvare a unei formaþiuni politice se referã la neîndeplinirea obiectivelor stabilite pentru un partid politic ºi se poate constata când un partid politic nu obþine la douã alegeri generale succesive un numãr minim de voturi. Numãrul minim necesar îndeplinirii condiþiilor este de cel puþin 50.000 de voturi la nivel naþional, pentru candidaturile depuse în oricare dintre urmãtoarele scrutinuri: consilii judeþene, consilii locale, Camera Deputaþilor, Senat. Scurt istoric al politicii legionare Partidul Pentru Patrie a luat fiinþã în 1993 la iniþiativa unui grup de vechi luptãtori în Rezistenþa Naþionalã Anticomunistã, foºti deþinuþi politici ºi luptãtori în munþi. În prezent preºedintele Partidului Totul pentru Þarã, denumire la care a revenit Partidul pentru Partie la începutul acestui an, este Coriolan Baciu din Alba Iulia. Printre personalitãþile partidului legionarilor se gãsesc cunoscutul actor Ernest Maftei sau ºi mai cunoscutul luptãtor anticomunist, Ion Gavrilã Ogoranu, în prezent decedat, Nistor Chioreanu, Virgil Mateiaº sau Constantin Tãnãsescu, potrivit datelor de pe pagina de internet a partidului. Gavrilã Ogoranu a fost cel care a condus rezistenþa anticomunistã din Munþii Fãgãraº de dupã al doilea Rãzboi Mondial. Din punct de vedere istoric, la 10 decembrie 1934, lua fiinþã Partidul “Totul pentru Þarã” (TPT), la iniþiativa lui Corneliu Zelea Codreanu ºi a generalului Gheorghe Cantacuzino-Grãnicerul. În declaraþia de înfiinþare a TPT, postatã pe pagina de internet a partidului, generalul Cantacuzino-Grãnicerul scria: “În consecinþã înfiinþez pe data de 10 Decembrie partidul politic „Totul pentru Þarã”, ºi-l înfiinþez cu o singurã condiþie, sã recunoaºtem cu toþii pe Corneliu Zelea Codreanu ca ºeful nostru spiritual. Adepþii acestui partid îºi propun ºi jurã împreunã cu mine sã îndeplineascã cu tenacitatea ceasurilor de tranºee, în ciuda tuturor adversarilor ºi adversitãþilor, urmãtoarele: (…) înãlþarea moralã a poporului român; cinste, demnitate, ordine, dor de muncã ºi credinþã în Dumnezeu (…), apãrarea mereu legalã a României în contra primejdiilor mereu crescânde cari o pândesc (…), dreptate ºi pâine pentru toþi acei care muncesc, (…) o organizare monarhicã de stat ºi în stat adecvatã nouilor împrejurãri de viaþã româneascã, (…) pace ºi bunã învoire cu toþi cei ce vor respecta hotãrârile României ºi toate drepturile noastre de stat liber.” Sursa: Romania Libera
]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer