Vasile Blaga. Individul, buhãit de nopþile pierdute în uneltiri, cu limba împleticitã de prea mult suc de struguri fermentaþi, veºnic la pîndã ºi chinuit de patimi distructive, þine în mînã frîiele Partidului Democrat Liberal încã din mai 2001, cînd Traian Bãsescu a devenit preºedintele acestei formaþiuni politice. Mai vechii democraþi cunosc „abilitãþile“ pe care Blaga ºi le-a pus în slujba lui Bãsescu pentru a-l da la o parte pe Petre Roman, în preajma cãruia bulldogul nu era binevenit. Fin observator, bun psiholog ºi bine informat despre oamenii din jur, Petre Roman nu avea cum sã accepte tovãrãºia unui fost informator al Miliþiei ceauºiste (conform unor surse din CNSAS), director de vãmi prin Bihor, obiºnuit cu ºpãgi consistente ºi amator de cumetrii cu contrabandiºti. Ros de invidii, lacom, egolatru, isteric, mãcinat de ambiþii personale ºi orgolii la limita patologicului, Blaga ºi-a dezlãnþuit capacitãþile sub domnia lui Bãsescu. Numai cã setea de mãrire ºi putere ascunde complexe hidoase. Poate cã tocmai de aceea, trecînd, odatã cu schimbarea regimului politic, de la nivelul unui mãrunt turnãtor pe la vreun sectorist la fel de neînsemnat, la statutul de ministru al Administraþiei ºi Internelor, Blaga a þinut ca ministerul sãu sã funcþioneze în fostul sediu al Comitetului Central al PCR, iar el, ministrul parvenit, sã se instalezeze în fostul birou al lui Nicolae Ceauºescu! Recent, s-a adus în discuþie averea sa fabuloasã, de circa 4-5 miliarde de euro, ascunsã în conturi bancare din strãinatate. N-ar fi de mirare! Nu degeaba ºi-a numit oameni loiali în funcþii-cheie, precum: ºeful Inspectoratului General al Poliþiei de Frontierã, chestorul Ioan Buda, anterior ºef al Direcþiei Regionale Oradea a Poliþiei de Frontierã, ºi ºeful Autoritãþii Vamale din România, Radu Mãrginean, care deþinea ºi funcþia de vicepreºedinte al ANAF, anterior ºef al Direcþiei Regionale Vamale Oradea (acolo unde Blaga ºi-a fãcut stagiatura în perioada 1993-1996). ªi încã un amãnunt: cu cîþiva ani în urmã, presa începuse sã comenteze stenogramele unor convorbiri telefonice purtate între factori de decizie ai vãmilor de pe clisura Dunãrii despre contrabanda cu þigãri din zonã. Protagoniºtii înregistrãrilor invocau sprijinul de care se bucurau din partea lui Sorin Frunzãverde ºi a lui Vasile Blaga. Scandalul a fost repede muºamalizat. Gurile rele vorbesc despre cîrdãºia lui Bãsescu cu Blaga în povestea traficului cu licenþe pentru transporturi internaþionale, nãscutã în timpul ministeriatului celui dintîi. Sub oblãduirea lui Bãsescu, Blaga se poartã ca un vãtaf pe moºie. Dispune de tot ceea ce înseamnã partid portocaliu, îndepãrteazã pe oricine încearcã sã îl informeze corect pe Bãsescu, negociazã cu personaje de aceeaºi teapã, din alte partide, în folos pur personal (vezi Verestoy Attila, Viorel Hrebenciuc, Orban º.a.), îºi asigurã influenþa în majoritatea mass-media. De altfel, în ultimele zile, în ciuda dovezilor de netãgãduit, frapeazã ºi deranjeazã evidenta susþinere pentru Blaga, ridicatã la rang de slugãrnicie greþoasã, în unele talk-show-uri ale Realitãþii TV ºi Antenei 3, de cãtre ziariºti despre care însãºi presa a relatat cã s-au bucurat de contracte cu statul, de milioane de euro. Într-o dezbatere televizatã, l-am urmãrit cu dezgust pe un oarecare Alexandru Cumpãnaºu, aproape sãrind la beregata moderatoarei, cînd femeia i-a adus niºte acuze fondate fostului ministru de Interne. ªtiaþi cã acest Cumpãnaºu reprezintã o organizaþie neguvernamentalã de utilitate publicã, sprijinitã material de Ministerul Administraþiei ºi Internelor? Aºadar, întotdeauna „existã o explicaþie“, vorba unui personaj celebru de comedie. Personal, sînt dezamãgit de sîrguinþa cu care Radu Tudor, în care vãd, încã, un jurnalist corect, se strãduie sã „spele“ ºi sã dezvinovãþeascã un puºcãriabil. ªi afirm aºa ceva, gîndindu-mã la ceea ce spunea Ioan Oltean, într-o ºedinþa a partidului de pe Aleea Modrogan, despre fostul vameº: „Dacã n-ar fi fost Blaga la Interne, nu am fi cîºtigat alegerile prezidenþiale! . Adicã, noroc cu frauda, cã doar Internele se ocupã de organizarea (a se citi furtul) alegerilor! Deunãzi, Sabina Fati, o jurnalistã apropiatã actualei Puteri, scria despre Vasile Blaga cã ar fi condus, în campanii, operaþiunea „Bani pentru partid“ ºi cã el ar fi „regele vãmilor“, piesa lipsã de pe tabla de ºah a contrabandei cu þigãri. Plauzibil, avînd în vedere experienþa redutabilã de mitarnic în dedesubturile sistemului vamal, inclinaþiile, antecedentele ºi grandomania ºefului de facto al PDL, Vasile Blaga. Însã trecutul comun învolburat, legãtura ombilicalã cu Bãsescu, se pare cã îl salveazã din nou pe Blaga ºi amînã inevitabila puºcãrie. Jurnaliºtii de bunã-credinþã aratã, totuºi, cu degetul spre Blaga. Pînã ºi ancheta Parchetului a ajuns aproape de vîrful piramidei care guverneazã fenomenul contrabandei din România. Motive serioase de îngrijorare pentru personajul în cauzã ºi complici. Aºa cã, în toiul dezvãluirilor despre ºpãgile din vãmi ºi beneficiarii cu gulere albe ai contrabandei de proporþii, cînd numele lui Vasile Blaga se pronunþa tot mai des ºi ameninþãtor pentru el ºi pentru restul haitei jefuitoare, Serviciile Speciale ºi Cotrocenii au aruncat, cu mare succes, pe piaþa presei flãmînde de senzaþional ºi manipulatoare, diversiunea schimbãrii premierului Boc cu un independent Manevrã ieftinã de dezinformare, manã cereascã pentru deconspiratul „rege al vãmilor“, victimizat, pe la televiziuni, de vuvuzelele nesimþite, plãtite gras din bani publici, prin nepotisme ºi contracte mascate. Fostul ministru al Finanþelor Publice, Sebastian Vlãdescu, estimeazã cã nivelul anual al contrabandei cu þigãri din România atinge 2 miliarde de euro. Specialiºti în domeniu, reprezentanþii companiei BRITISH AMERICAN TOBACCO, apreciazã cã Bugetul de Stat este pãgubit, în fiecare an, cu 3 %, din cauza acestui fenomen. Toate datele, toate indiciile ºi acþiunile demascatoare duc la fostul mitarnic de pe plaiurile bihorene! Dacã România nu este acceptatã în Spaþiul Schengen, dacã fenomenul corupþiei a atins culmi inimaginabile, dacã sãrãcia a ajuns sã ucidã în massã, la propriu, de-a valma, copii, tineri ºi bãtrîni, principalul vinovat se aflã acum pe tabla de ºah a contrabandei cu þigãri, drept „rege al vãmilor“! Pe de alta parte, sa urmarim evolutia evenimentelor recente: Traian Bãsescu trimite mesageri la Vasile Blaga. Dupã ce a vãzut cã acþiunea de reþinere a vameºilor nu dã roadele scontate, în sensul intimidãrii Buldogului, presedintele vrea sã cadã la pace cu acesta, considerînd cã astfel va face pace cu tot grupul bãtrînilor PDL-iºti, care se pare cã vor sã susþinã în Parlament orice tentativã de suspendare a sa din funcþie. Conform informaþiilor care circulã în PDL pînã acum, Vasile Blaga controleazã circa 24 de filiale ale partidului, inclusiv voturile parlamentarilor din colegiile respective. În PDL s-au instaurat panica ºi deruta, iar pe zi ce trece din ce în ce mai mulþi pedeliºti considerã cã Traian Bãsescu a înnebunit ºi cred cã Blaga este unica soluþie viabilã pentru supravieþuirea partidului. În acest context, dupã o noapte în care se pare cã a avut un nou coºmar, terminat abia pe la 4 dimineaþa, vegheat de Aliodor Manolea, luni Traian Bãsescu a vorbit la telefon cu Elena Udrea, explicîndu-i acesteia cã a ajuns la concluzia cã dacã îl împiedicã pe Blaga sã candideze „se va alege praful de partid“, iar el a visat cã vor „sfîrºi prost“. La rîndul ei, acesta i-a spus lui Basescu cã trebuie neapãrat sã se împace cît mai curînd posibil cu Vasile Blaga. Din discuþia telefonicã a reieºit cã Elena Udrea s-ar mulþumi ºi doar cu o funcþie de vicepreºedinte în PDL. Pornind de la aceastã convorbire telefonicã, puþin mai tîrziu, în jurul orelor 11, Basescu i-a ordonat lui Sebastian Lãzãroiu sã stabileascã pentru sfîrºitul acestei sãptãmîni o întîlnire cu Vasile Blaga, la care sã fie invitaþi sã participe Radu Berceanu ºi Sorin Frunzãverde. Sursele noastre spun cã Basescu a optat intenþionat pentru o întîlnire de reconciliere aºa de tîrziu, pentru cã vrea sã mai joace o ultimã carte pentru îngenuncherea lui Vasile Blaga, deºi încã nu se ºtie care va fi aceasta. Dupa cum se observa, Mafia PDL-ista face miscari aiuritoare si complet lipsite de logica, semn al derutei si debandadei instaurate, ceea ce anunta fara nici un dubiu, prabusirea acestui regim in zilelele si saptamanile urmatoare. Deºi nu a fost prezentã la ºedinþa de la Vila Lac 1, Elena Udrea era informatã din 10 în 10 minute cu privire la desfãºurarea acesteia ºi la ce se discuta. În momentul cînd i s-a transmis cã nu va putea candida în PDL nici mãcar pentru postul de vicepreºedinte, aceasta a luat foc! Parcã înnebunise. asa cum declara unele surse. Aflatã la partid, în compania unor consilieri ºi apropiaþi, Elena Udrea a fãcut o crizã de isterie, ameninþînd ºi înjurînd în stînga ºi în dreapta, vãrsîndu-ºi nãduful pe niºte oameni care nu aveau nici o legãturã cu problema. Deºi ºtia cã Traian Bãsescu se aflã în ºedinþã, ea l-a sunat de circa 4 ori. Ulterior, dupã terminarea întîlnirii, Bãsescu i-a rãspuns apelului ºi i-a spus: „Nu am avut cum sã fac altfel“, dupã care i-a închis telefonul, probabil pentru a nu o mai auzi cum þipa, dar nu înainte de a o îndemna sã stea liniºtitã, pentru cã treaba „încã nu s-a încheiat”. Dupã ce timp de cincizeci de ani s-a experimentat pe pielea noastrã rezistenþa omului la comunism, acum suntem supuºi testului cu democraþia care seamãnã tot mai tare a dictaturã, cu libertatea care nu este libertate ºi cu bunãstarea care devine sãrãcie. Sunt evidente semnele acestui experiment de proporþii. În primul rând, Cel de Sus (sau cel de jos) a îndemnat poporul sã-ºi aleagã, o datã ºi încã o datã, un preºedinte care cunoaºte totul, neºtiind nimic. Apoi, pe preºedinte l-a îndrumat sã numeascã un prim ministru la fel de priceput la administrarea unei þãrii precum era el, cel ales de douã ori, expert în politica externã, sau internã, sau al orice altceva ( exceptând sortimentele de whisky). ªi, mai presus de toate, i-a înzestrat pe amândoi cu o dragoste neostoitã spre experiment. ªi s-a numit experimentul, RESTRUCTURARE. Pentru ca lucrarea sã fie completã, Cel de Sus (sau cel de jos) a secat mai de multiºor poporul român de mândrie, de putinþa rãzvrãtirii ºi de respectul faþã de sine. Tot El (sau celãlalt) i-a mai permis premierului sã-ºi aleagã un guvern pe mãsura sa. Plin de jivine cu chipuri umane. ªacali, hiene, asini, târâtoare bãloase, boi cu limbi late ºi aspre, rechini. Acestea fiind, puteau începe munca numitã restructurare. ªi primii au fost restructuraþi cei mai tineri cetãþeni. S-a vrut a se vedea ce se întâmplã dacã noii nãscuþi nu mai sunt vaccinaþi la naºtere, dacã mamelor nu li se mai dã posibilitatea sã-ºi crescã pruncii, dacã se reduce numãrul de grãdiniþe ºi se desfiinþeazã ºcolile de la sate, dacã profesorii nu mai sunt plãtiþi, dacã legea educaþiei babelizeazã ºcoala ºi dacã poate face reforma învãþãmântului un ministrul al educaþiei, specialist doar în viteza mâinii preºedintelui, care nu a avut ºi nu are nici cea mai vagã legãturã cu ºcoala româneascã. Au urmat vârstnicii. Se doreºte a se afla în cât timp dispar bãtrânii dacã pensiile scad continuu, medicamentele devin tot mai inaccesibile, spitalele sunt înjumãtãþite numeric ºi mai prost dotate, doctorii izgoniþi peste hotare ºi dacã traiul se scumpeºte. Reþeta aproape completã pentru ca viaþa lor sã devinã un coºmar. Se fac încercãri pentru a se descoperi cum pot dispãrea zecile de miliarde împrumutate fãrã a lãsa nici o urmã. Cum poate funcþiona o þarã în care singura lege valabilã a rãmas aceea a bunui plac, în care poliþiºtii sunt trataþi ca niºte infractori, judecãtorii ca hoþii recidiviºti iar tâlharii cei adevãraþi sunt transformaþi în demnitari.    Se experimenteazã asiduu cum se poate apãra o þãrã fãrã armatã, cu puþinii militari pe care îi mai are plãtiþi prost ºi trimiºi sã moarã aiurea prin lume. Cu veteranii condamnaþi la sãrãcire ºi cu politicienii lucrând pentru distrugerea meseriei de militar. În acest uriaº laborator carpatin, cu un aparat politic imens se vrea a se afla cât rezistã românul la lipsa de speranþã, la frica de ziua de mâine, la învrãjbirea fiecãruia împotriva fiecãruia, la frigul din case, la viruºii care zburdã prin puþinele spitale funcþionabile, la otrãvurile din alimente, la tãierile din salarii, la sãrãcirea acceleratã. Tocmai când voiam sã închei adresând o rugãciune cerului (pentru cã pentru celãlalt nu cunosc modul oficial de adresare) , a apãrut de nu ºtiu unde un tip îmbrãcat în alb ºi cam strãveziu. M-a privit cu ochii blânzi ºi mi-a ºoptit fãrã a miºca buzele: „ Fiule, nu huli în pustie! Vinovaþii sunt aici, în jurul tãu!” ªi a dispãrut, disipându-se într-o luminã caldã. Aºa cã, vouã, celor care vã aflaþi aici, în zona experimentului, va trebui sã vã spun cã am greºit. Vinovat nu este Cel de Sus. Poate doar cel de jos, care ºi-a gãsit în zonã supuºi colaboratori. Ei, cei care vã chinuiesc, sunt printre noi. Chiar cei pe care i-am chemat sã ne fereascã de necaz. Cei în care am avut încredere. Cei care ne-au promis un trai mai bun ºi acum ne mint zilnic. Cei care cred cã pot schimba în rãu, nepedepsiþi, soarta acestui popor. Care se simt deasupra omenescului tratând un popor ca pe un cobai. Ne vom învãþa vreodatã minte? Asta n-o ºtie decât Cel de Sus! Þarã, þarã, vrem eroi! Ioan Oltean de la Bistriþa a spus cã Boc ºi Botiº vor fi catalogaþi ca fiind eroi. În perioada contemporanã cu noi. Acelaºi personaj l-a asemuit pe Boc cu ªtefan cel Mare. Boc chiar a fost decorat de ministrul apãrãrii naþionale. Ministrul de la externe i-a ridicat osanale lui Nuþi Udrea. Avem cel puþin un primar care doarme cu poza aceleiaºi Elene sub pernã. Un alt primar – suspendat actualmente – mi-a umplut oraºul la un moment dat cu drapele portocalii, pe care se exprima susþinerea pentru Bãsescu. Ieri, o altã(fosta) miss a fost reconfirmatã în funcþie la partid, pentru modul în care ºi-a sacrificat imaginea publicã când cu numãrarea voturilor la legea unitarã a pensiilor. Zilnic ni se induce ideea cã actualii guvernanþi se sacrificã pentru þarã ºi noi toþi, prin mãsurile care le iau. În plan personal, sacrificiul pentru ei reprezintã însã creºterea conturilor bancare ºi a proprietãþilor pe care le deþin. Cât va mai dura oare pânã ni se va propune a li se construi ºi un panteon, a cãrui construcþie sã fie atribuitã bineînþeles unei firme de casã portocalie !? sursa: http:// baricadainter1989.blogspot.com]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer