Povestea de astãzi este despre o fatã libertinã, plinã de viaþã, nonconformistã, obiºnuitã sã trãiascã din plin plãcerile vieþii.

Ai ei au încercat sã o þinã din scurt, dar ea nu accepta sã îi spunã cineva ce sã facã sau cum sã îºi trãiascã viaþa. Aºa cã a fugit de-acasã în lumea largã. Pentru cã nu ºtia sã facã nimic, a început sã îºi vândã corpul, adicã sã se prostitueze.

Îi mergea bine, cãci era tânãrã ºi frumoasã. Pãrinþii, disperaþi, au dat de urma ei. Fiind oameni credincioºi, au trimis un cãlugãr cu har sã trezeascã în ea lumina conºtiinþei, regretul dat de fiorul pãcatului.

Cãlugãrul a gãsit fata ºi a reuºit sã îi miºte inima, înduioºând-o cu fervoarea lui religioasã. Ea a consimþit sã îl urmeze cãtre casa pãrinþilor ei, unde sã revinã la viaþa de om respectabil. Pe drum însã, ei au tras la un hotel (cãci drumul era lung) ºi s-au odihnit dupã truda drumului. Dimineaþa, cãlugãrul a raportat autoritãþilor cã a gãsit fata moartã. Ba o mai ºi îngropase.

Moartea era desigur suspectã, cãci fata era tânãrã, sãnãtoasã ºi în putere, seara se culcase bine mersi iar dimineaþa fusese gãsitã moartã. Însã cãlugãrul a declarat cã a avut o viziune cum îngerii au venit ºi au ridicat la Ceruri sufletul fetei, care a ajuns direct în rai, în ciuda multelor ei pãcate, iar asta doar pentru cã se pocãise sincer ºi renunþase la viaþa ei de desfrâu.

 Totuºi, poliþiºtii nu au crezut versiunea calugãrului aºa cã au dezgropat cadavrul fetei ºi au verificat cauzele morþii. ªi aici, fiecare îºi scrie propria versiune a poveºtii:

Versiunea 1: fata era ne-atinsã, arãta de parcã dormea liniºtit, plinã de pace, toate organele erau în ordine, expertiza medico-legalã nu a descoperit leziuni, moartea a survenit din cauze naturale. Fata a fost declaratã sfântã de cãtre Bisericã, iar cãlugãrul la fel (evident dupã moartea lui).

Versiunea 2: pe corpul fetei s-au descoperit urme de violenþã, fusese violatã ºi a murit în urma sufocãrii, prin strangulare.

Voi ce versiune credeþi cã este mai probabilã ?

Povestea o gãsiþi aici, în Calendarul ortodox pe luna octombrie.

http://www.calendar-ortodox.ro/luna/octombrie/octombrie08.htm

Dacã Taisia a fost cu adevãrat sfântã ºi nu o victimã, cu siguranþã mã va ierta pentru aceastã poveste ºi varianta ei modernã, scrisã de un avocat care a vãzut prea multe. 

Mã întreb însã dacã Biserica zilelor noastre ar mai canoniza o astfel de persoanã, în condiþiile în care cãlugãri cu har, precum Arsenie Boca nu reuºesc sã fie canonizaþi în ciuda unor vieþi exemplare cu miracole ºi tot tacâmul – doar pentru bãnuiala cã au sãvârºit “pãcatul” de a fi anti-comuniºti, deci legionari (cãci se ºtie cã legionarii luptau cu comunismul !).unicorns

]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer