Partidul Naþionalist este doar un proiect politic, pornit din interesul miºcãrii de a legifera anumite din obiectivele Noii Drepte, preferabil toate, pe care vi le amintesc chiar acum:  

1. Apãrarea caracterului naþional, suveran, independent, unitar ºi indivizibil al Statului Român. Eradicarea oricaror forme de separatism etnic sau teritorial.

          2. Reîntregirea Patriei prin unificarea celor douã state româneºti, România ºi Republica Moldova. Denunþarea Tratatului cu Ucraina ºi readucerea, pe cale paºnicã, în graniþele Statului Român a nordului Bucovinei ºi sudului Basarabiei, a þinuturilor Herþa, Hotin ºi a Insulei ªerpilor.         3. Stoparea declinului demografic care ameninþã viitorul Naþiunii Române ºi promovarea unei politici de creºtere a natalitãþii. 4. Repatrierea tuturor românilor care ºi-au pãrãsit þara ºi familiile din cauza sãrãciei, prin facilitãþi la recalificare, angajare ºi scutirea de taxe ºi impozite la deschiderea unei afaceri în Tarã. 5. Alocarea unor procente mai mari din Produsul Intern Brut (PIB) pentru domeniile vitale pentru prezentul ºi viitorul Neamului Românesc: Sãnãtate, Educaþie, Cercetare, Apãrare. 6. Favorizarea legislativã a investitorilor autohtoni ºi a capitalului românesc ºi limitarea monopolului exercitat de companiile multinaþionale. 7. Eliminarea monopolului bãncilor strãine în sectorul bancar românesc. 8. Interdicþia companiilor ºi cetãþenilor strãini de a cumpara terenuri agricole. Evitarea riscului ca aceºtia sã devinã în scurt timp proprietari majoritari în propria noastrã þarã. 9. Lichidarea datoriei externe ºi înlãturarea dictaturii Fondului Monetar Internaþional ºi a Bãncii Mondiale. 10. Pãstrarea monedei nationale ºi abandonarea trecerii la EURO, o monedã fãrã popor ºi fãrã viitor. 11. Abandonarea procesului de aderare a României la spaþiul Schengen întrucât eliminarea controalelor la frontiera dintre România ºi Ungaria ºi securizarea frontierei de pe Prut contravine intereselor Naþiunii Române ºi serveste doar intereselor strategice ale Ungariei. 12. Renegocierea Tratatului de Aderare a României la UE și promovarea unei politici externe bazatã pe demnitate ºi primatul INTERESULUI NAÞIONAL. Crearea unui minister pentru românii din afara graniþelor ºi determinarea þãrilor vecine sã asigure, pe cale de reciprocitate, conservarea ºi afirmarea identitãþii etnice, lingvistice, culturale ºi religioase a comunitãþilor autohtone româneºti din jurul granitelor (Serbia, Ucraina, Bulgaria, Ungaria) si Balcani (Croatia, Albania, Grecia, Macedonia). 13. Eradicarea politicianismului ºi a corupþiei și instaurarea unui climat de moralitate în viaþa publicã româneascã. 14. Stoparea ofensivei sectelor. 15. Reincriminarea manifestãrilor publice ale homosexualilor. 16. Reincriminarea defãimãrii Þãrii ºi a Naþiunii. 17. Rezolvarea problemei þigãnesti prin consens și efort internațional si crearea unui stat al þiganilor în Asia, dupã modelul statului Israel. 18. Confiscarea averilor ilicite. 19. Anularea privatizãrilor frauduloase ºi tragerea la rãspundere a celor vinovaþi de sãrãcirea României ºi a românilor. 20. Garantarea siguranþei cetãþenilor prin eradicarea clanurilor interlope care au pus stãpânire pe România. sursa: flamuraverde]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer