Pe 29 ianuarie 1990, oamenii muncii chemaþi de Ion Iliescu ºi FSN în Piaþa Victoriei au strigat pentru prima datã “moarte intelectualilor!”. Tot atunci Corneliu Coposu a  fost scos din sediul PNÞ cu o tanchetã, pentru a nu fi agresat de susþinãtorii lui Iliescu, Brucan, Mãgureanu ºi compania. Fenomenul Piaþa Universitãþii a fost înfrânt ºi el de bâtele minerilor aduºi cu acordul ministrului Traian Bãsescu ºi într-un final intelectualii au murit. În loc lor a fost dizlocatã o brigadã de “boieri ai scrisului”, gen Patapievici, Tismãneanu, Pleºu sau Liiceanu.Nu este întâmplãtoare aici nici apariþia în presa liberã a vremii a actualului premier Mihai Rãzvan Ungureanu, ca jurnalist la Opinia Studenþeascã. Dupã ce aproape fusese linºat de studenþii ieºeni, din cauza faptului cã MRU era un zelos membru supleant al conducerii UTC, aceasta s-a trezit la doar câteva zile în postura de martor al Revoluþiei de la Cluj-Napoca, de partea revoluþionarilor. Imagini inventate cu tancuri care ciuruiesc clãdirile din oraº au stors probabil câteva lacrimi de admiraþie de la studentele ieºene care nu ºtiau cu cine au de-a face.
Nici istoricul Neagu Djuvara nu este strãin de spãlarea imaginii lui MRU: “Am încredere în guvernarea lui Mihai Rãzvan Ungureanu. Îl cunosc pe Mihai Rãzvan de peste 20 de ani, de când ieºise de la Universitate. Eu eram abia sosit în þarã, de câteva sãptãmâni, în 1990, iar prima universitate care m-a chemat sã susþin o conferinþã a fost cea din Iaºi. […] În lunile urmãtoare revenirii mele în þarã, am adus din Franþa o revistã foarte bunã pe care noi o scoteam la „Fundaþia Carol” din exil – „Revue des études roumaines” […]. Deci am adus revista la Iaºi ºi l-am fãcut pe Mihai Rãzvan redactor-ºef al acestei reviste. Pe ultimele trei numere ale acestei reviste – 19, 20 ºi 21 – Mihai Rãzvan apare ca redactor-ºef. Aºa l-am cunoscut ºi l-am frecventat timp de un an sau doi pe chestiunile acestea.” Istoriile noii gãrzi de intelectuali se întrepãtrund invariabil încã dinainte de 1990. Liiceanu ºi Pleºu au fost printre cei agreaþi de regimul comunist pentru a pleca în strãinãtate cu burse. Soþia lui Pleºu era chiar informatoare a DIE de la vârsta de 19 ani ºi este greu de crezut cã soþul sãu era strãin de aceastã relaþie imoralã a soþiei sale. Este frapant ºi modul cum Pleºu ajunge imediat dupã 199o Ministru al Culturi ºi apoi între 1997 ºi 1999 ministru de Externe, o funcþie care trebuie giratã în subsidiar de SIE. Tânãrul MRU, devenit între timp un copil de trupã al lui Soroº ºi apropiat al unor cercuri evreieºti, devine director SIE. La fel Patapievici, rodul “iubirii” unui cuplu sovietiv format de NKVD, Dionis ºi Odarca Patapievici, devine în 2005 preºedinte al Institului Cultural Român, graþie lui Traian Bãsescu. Acelaºi Bãsescu care a fost agent DIE la Anvers, apoi a ajuns ministru al transporturilor ºi acum este la al doile mandat toxic de preºedinte. Deci intelectualii au murit ºi în locul lor a fost instauratã o nouã clicã de pseudo-intelectuali formaþi de DIE ºi SIE, sinecuriºti ºi dragi iubitori de funcþii bine plãtite din fonduri publice. Reacþia lui Patapievici faþã de manifestanþii din Timiºoara, când i-a fost acordat titlul Doctor Honoris Causa de cãtre Universitatea de Vest este una similarã cu cea a rectorului Andrei Marga într-o ºedinþã “secretã” a senatului UBB. Un Marga care ºi el a beneficiat înainte de 1989 de burse ºi cãlãtorii în Germania, alãturi de actualul Patriarh Daniel. Patapievici: Nu ați citit textul meu. Ați citit alți antisemiți, legionari sau naționaliști, care au complotat acest lucru.” Marga: “Legionarii în ’40 au vrut sã îi elimine pe profesorii de vârf, ºi atunci i-au scos pe Nicolae Iorga, pe Emil Racoviþã, pe Dimitrie Pompeiu dintre matematicieni, pe rectorii de la Politehnica din Bucureºti, mã rog, rectorul de la Iaºi, au scos câteva sute de universitari de prim plan, evident ca sã îi elimine din discuþia publicã. … Legionarii au fãcut acest gest. Eu bãnuiam cã de la Mussolini vine, sigur Mussolini a fost primul care a aplicat tehnicile acestea … dar acum Lucian Boia de la Bucureºti a dovedit cã legionarii au dat articolul. Ei bine, cei care au fãcut Legea Educaþiei, din pãcate de la Cluj, ei [despre care] ºtiam cã unii sunt de filierã legionarã, ei sunt în universitate la aceastã orã, se ºtie, ºtiam cã de acolo au luat, ºtiam cã au fãcut aceastã treabã, dar nu se ºtia de unde, acum Lucian Boia aduce documente irefutabile” Dacã v-aþi întrebat de ce Ziua Mondialã a Poeziei nu a fost sãrbãtoritã la Cluj, este pentru singurii intelectuali oficiali, cei menþionaþi mai sus, nu scriu poezii. Au scris delaþiuni, acum scriu doar politice ºi cecuri pentru ei ºi familiile lor, din banii noºtri. “Moarte intelectualilor”. George Bara – Napoca News]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer