Vreau sã împãrtãºesc tuturor câteva trãiri pe care le-am avut cu ocazia meditaþiei de Hiatus 2013, la care m-am branºat ca un “ilegalist” din afara spiralei, utilizând suportul muzical de pe MISA TV. Cu ocazia asta sper sã nu se mai spunã despre mine cã sunt doar un negativist care vede doar lucrurile rele, cãci iatã, pot aprecia ºi aspectele benefice, atunci când acestea existã. Cum spuneam, am cãutat sã realizez ºi eu, de la distanþã, cum am fãcut ºi în ultimii ani, meditaþia de Hiatus Anual Solar. Deºi la început am avut câteva probleme de interiorizare ºi ceva blocaje mentale provocate de conflictul cu cei din conducerea MISA din România, în final mintea s-a liniºtit ºi am strãpuns precum o sãgeatã bariera de gânduri conflictuale, pãtrunzând în stratosfera mentalului, unde muzica creea ecouri spaþiale de proporþii cosmice. Este greu de descris experienþa unei minþi expansionate, care a depãºit spaþiul îngust conceptual, atingând zona non-verbalã a minþii discursive. Este o experienþã de o luciditate cristalinã, din care revii îmbogãþit cu experienþa detaºãrii de propria existenþã ºi propriul rol în aceastã lume. Am realizat într-un mod instantaneu anumite adevãruri de naturã spiritualã, greu de tradus în cuvinte, ca pe anumite evidenþe – unele chiar de naturã paradoxalã, ce nu pot fi înþelese de mintea obiºnuitã. Peste toate acestea am perceput ca o dominantã constantã, ca pe un fundal al întregii experienþe, prezenþa inconfundabilã a lui Dumnezeu, îmbrãþiºând întreaga Creaþie ºi învãlunid-o într-un zâmbet enigmatic, de sfinx – ce depãºeºte ºi unificã toate contrariile.   Mihai Rapcea]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer