Se judecã recursul Mitropolitului de Pireu din 17 mai 2011 Stã în mâinile justiþiei dizolvarea lojilor masonice -Justiþia este chematã sã demonstreze „dacã într-adevãr colaboreazã sau nu cu centrelor internaþionale de promovare a Pan-religiei Satanismului”, a declarat Mitropolitul Pireului Serafim. – Se face dreptate strãdaniei fãcute de luptãtorii credinþei: N. Psaroudakis, Pãrintele Haralambos Vasilopoulos, Pãrintele Marcu Manolis ºi alþii, care s-au luptat ºi au deconspirat Masoneria. – Sã ia poziþie Ierarhia sau fiecare dintre membrii ei. „Justiþia Patriei noastre este chematã sã demonstreze dacã colaboreazã sau nu cu Centrele internaþionale de Promovare a Pan-religiei Sataniste.” Aceastã cutremurãtoare declaraþie aparþine Mitropolitului de Pireu, Serafim, pe care a fãcut-o dupã stabilirea recursului asupra dizolvãrii Lojilor Masonice. Data judecãrii recursului s-a stabilit pentru 17 mai 2011. ªtirea a cutremurat tot poporul Ortodox credincios, care de decenii se luptã pentru dizolvarea Masoneriei din þara noastrã, care, dupã cum se spune, a corupt ºi anumiþi membri ai Bisericii. Prin acþiunile Mitropolitului Serafim se face dreptate eforturilor depuse de vrednicii de pomenire luptãtori ai Credinþei Ortodoxe, Nicolaos Psaroudakis (de la ziarul Χριστιανική), fondatorul Uniunii Ortodoxe Panelene ºi al ziarului «Ὀρθόδοξος Τύπος», Arhimandritul Haralambos Vasilopoulos, precum ºi de urmaºul sãu, vrednicul de pomenire Arhimandritul Marcu Manolis. ªtirea are un mare impact, pentru cã vine într-o perioadã în care: 1) Masoneria cere de la Uniunea Europeanã marginalizarea, în mod special, a Bisericii Ortodoxe ºi pretinde sã aibã un rol decisiv în manifestãrile politice, sociale, religioase ºi istorice. 2) Masoneria se luptã pentru separarea Statului de Bisericã ºi pentru ruperea desãvârºitã a Statului de Bisericã. 3) Apar Judecãtori Supremi care, dupã ce au împlinit 40 de ani ca Funcþionari ai Justiþiei, cer eliminarea Credinþei Ortodoxe ºi a simbolurilor ei din toate treptele Justiþiei colaborând deschis cu Masoneria ºi cu toate acele organizaþii care cu furie cer îndepãrtarea Sfintelor Simboluri ºi a Rãstignitului din toate clãdirile publice. Dat fiind faptul cã a fost fãcutã publicã data de judecare a recursului solicitat de Sfânta Mitropolie a Pireului pentru dizolvarea Templelor Masonice ºi prin extindere a tuturor Lojilor Masonice, aºteptãm din partea Arhiepiscopului, a fiecãruia dintre membrii Ierarhiei sau a întregului Ierarhiei o declaraþie prin care Conducerea Bisericii sã salute stabilirea datei de judecare a recursului, sã afuriseascã Masoneria, sã lumineze poporul credincios lipsit de îndrumare asupra scopurilor acesteia, dar mai ales sã dezvãluie cã Masoneria slujeºte ºi se închinã lui Lucifer ca lui Dumnezeu. Sperãm ca Sfântul Sinod al Ierarhiei sã ia poziþie prin înºtiinþare publicã. Amintim cã Conducerea Bisericii a abdicat ºi de la lupta împotriva Masoneriei, ca ºi de la lupta împotriva ereziilor (puþini sunt membrii ei care îndrãznesc sã intre în conflict cu Masoneria ºi sã lumineze poporul credincios). Poziþia conducerii Bisericii problematizeazã ºi mâhneºte pe poporul credincios, care se roagã neîncetat pentru întoarcerea deplinã a Conducerii Bisericii pe cãile pe care le-au urmat Pãrinþii contemporani ai Bisericii noastre pânã acum 2-3 ºi chiar 4 decenii. Anunþ din partea Sfintei Mitropolii a Pireului Având ca motiv acest proces, Sfânta Mitropolie a Pireului a fãcut pe 21 iulie urmãtorul anunþ: „Se face cunoscut cã cererea de desfiinþare (a lojilor masoniece) înaintatã în instanþã de Înalt Prea Sfinþitul Mitropolit al Pireului Serafim – ca reacþie la faptul cã Ministrul Economiei Gheorghios Papakonstantinos a omis sã înainteze editarea decretului prezidenþial asupra desfiinþãrii, în conformitate cu articolul 118 al A.K., a fundaþiei cu numele de „Fundaþia Masonicã”, a cãrei înfiinþare s-a proclamat prin Decretul Prezidenþial din 10-2-1927, amendat prin Decretele Regale din 19-7-1949 ºi 16-11-1956, fundaþie care îºi are reºedinþa în Atena (Aharnon cu Sourmeli), ca ºi a fundaþiei Marea Corporaþie Filantropicã ºi a Marii Loji Naþionale a Greciei, care îºi are reºedinþa în Atena (Eresou 38) pe motivul cã nu constituie (aºa cum declarã) societãþi non-profit cu scop de utilitate socialã, ci o religie camuflatã cu dogme secrete ºi rituri de cult luciferic, – s-a stabilit a se judeca în faþa departamentului 4 al Consiliului de Stat pe 17 mai 2011. Înalt Prea Sfinþitul Mitropolit al Pireului Serafim pledeazã cu putere pentru toleranþa religioasã ºi pentru libertatea conºtiinþei religioase a concetãþenilor noºtri, dar în acest caz este dator ca, de pe poziþia sa, sã cearã încetarea înºelãrii poporului Elen ºi camuflarea Religiei Masoneriei, a Luciferismului, printr-o pseudo-firma, chipurile, „fundaþie de utilitate socialã pentru copiii sãrãci ºi fãrã mijloace materiale”. Prin urmare se va dovedi dacã într-adevãr Justiþia Patriei noastre colaboreazã sau nu cu centrele internaþionale de promovare a pan-religiei Satanismului. Din partea Mitropoliei. Ὀρθόδοξος Τύπος, 30.07.2010, pp. 1, 7 Traducere Anna Theodorou Pãrintele  Gherghe Calciu a spus : ” Ecumenismul este o formã mai subtilã a masoneriei. Masoneria încearcã sã distrugã credinþa ortodoxã, credinþa creºtinã în general. Ecumenismul încearcã sã subjuge prin câteva idei care par foarte generoase: de ce sã ne certãm între noi, hai sã trãim ca fraþii, sã ne iubim unii pe alþii, putem trãi împreunã, putem sã ne rugãm împreunã… ceea ce nu e permis în cazul Ortodoxiei. Toate Sinoadele ecumenice interzic aceastã co-rugãciune cu toþi care sunt aparte de Ortodoxie”. http://www.razbointrucuvant.ro/2010/08/22/parintele-gheorghe-calciu-despre-perfidia-ecumenista/#more-10338 Sursa: Graiul Ortodox]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer